Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy akcesoriów do serw, serwa, akcesoriów do druku 3D, łożysk oraz elektronarzędzia nr BK/S/4/2019 z dnia 7 lutego 2019 roku

Data publikacji: 07.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-02-2019

Numer ogłoszenia

1165407

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy przesłać pocztą lub dostarczyć do siedziby Zamawiającego na adres: ul. Żurawia 71 lok. 3.21, 15-540 Białystok lub przesłać na adres e-mail: smartbrake@mooseinc.eu.
W przypadku ofert, które zostaną wysłane pocztą, liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego.
2. Oferta powinna zostać złożona na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania i powinna zawierać również wypełnione i podpisane oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych, stanowiące załącznik nr 2.
3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz opatrzona pieczęcią firmową, powinna zawierać datę sporządzenia, adres oferenta, imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, telefon i adres e-mail, osoby wyznaczonej do kontaktów z Zamawiającym, powinna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej lub umocowanej do reprezentowania Usługodawcy.
Oferowane w ramach postępowania towary powinny posiadać certyfikaty CE.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości oferowania w ramach postępowania używanych urządzeń.
5. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
6. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

smartbrake@mooseinc.eu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Oferentami jest: Maciej Romaniak, tel. +48 884 004 809, e-mail: smartbrake@mooseinc.eu

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 884 004 809

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Celem zamówienia jest zakup części niezbędnych do przeprowadzenia prac badawczych w ramach projektu nr POIR.01.01.01-00-1056/17 pt. „System SmartBRAKE - Inteligentny System Asekuracji Ruchu i Trasy Roweru”.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: Białystok Miejscowość: Białystok

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup części niezbędnych do przeprowadzenia prac badawczych w ramach projektu nr POIR.01.01.01-00-1056/17 pt. „System SmartBRAKE - Inteligentny System Asekuracji Ruchu i Trasy Roweru”.

Przedmiot zamówienia

1. Orczyk serwa - 10 szt. Kod CPV: 31680000-6, Nazwa kodu CPV: Elektryczne artykuły i akcesoria.
2. Przedłużacz serwa skręcony - 20 szt. Kod CPV: 31680000-6, Nazwa kodu CPV: Elektryczne artykuły i akcesoria.
3. Regulator napięcia - 4 szt. Kod CPV: 31680000-6, Nazwa kodu CPV: Elektryczne artykuły i akcesoria.
4. Snap na popychacz - 20 szt. Kod CPV: 31680000-6, Nazwa kodu CPV: Elektryczne artykuły i akcesoria.
5. Gwintowana instalacja linek M2 - 20 szt. Kod CPV: 31680000-6, Nazwa kodu CPV: Elektryczne artykuły i akcesoria.
6. Gwintowana instalacja linek M3 - 20 szt. Kod CPV: 31680000-6, Nazwa kodu CPV: Elektryczne artykuły i akcesoria.
7. Pręt gwintowany M3 - 10 szt. Kod CPV: 31680000-6, Nazwa kodu CPV: Elektryczne artykuły i akcesoria.
8. Popychacz serwa - 5 szt. Kod CPV: 31680000-6, Nazwa kodu CPV: Elektryczne artykuły i akcesoria.
9. Łącznik z łożyskiem kulowym M3/2 - 6 szt. Kod CPV: 31680000-6, Nazwa kodu CPV: Elektryczne artykuły i akcesoria.
10. Serwo - 4 szt. Kod CPV: 31731000-9, Nazwa kodu CPV: Artykuły elektrotechniczne.
11. Orczyk aluminiowy serwa - 4 szt. Kod CPV: 31680000-6, Nazwa kodu CPV: Elektryczne artykuły i akcesoria.
12. Serwo o dużej mocy - 4 szt. Kod CPV: 31731000-9, Nazwa kodu CPV: Artykuły elektrotechniczne.
13. Serwomechanizm z orczykiem z aluminium - 2 szt. Kod CPV: 31731000-9, Nazwa kodu CPV: Artykuły elektrotechniczne.
14. Serwomechanizm z orczykiem z tworzywa sztucznego - 2 szt. Kod CPV: 31731000-9, Nazwa kodu CPV: Artykuły elektrotechniczne.
15. Podkładka adhezyjna do druku 3d - 1 szt. Kod CPV: 30230000-0, Nazwa kodu CPV: Sprzęt związany z komputerami.
16. Klej do drukarek 3d - 2 szt. Kod CPV: 24910000-6, Nazwa kodu CPV: Kleje.
17. Łożysko samonastawne z oprawą fi 40mm - 4 szt. Kod CPV: 44440000-6, Nazwa kodu CPV: Łożyska.
18. Łożysko samonastawne z oprawą fi 50mm - 2 szt. Kod CPV: 44440000-6, Nazwa kodu CPV: Łożyska.
19. Wiertarko wkrętarka udarowa - 1 szt. Kod CPV: 31720000-9, Nazwa kodu CPV: Urządzenia elektromechaniczne.

Kod CPV

31680000-6

Nazwa kodu CPV

Elektryczne artykuły i akcesoria

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferty. Nie dłuższy niż 7 dni od dokonania wyboru oferty.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do postępowania zostaną dopuszczeni Oferenci spełniający warunki uczestniczenia w postępowaniu, tj.:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie.
3. Zapoznali się z istotnymi zapisami zapytania ofertowego i w pełni je akceptują.
4. Nie są powiązani z zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestnictwu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie wykluczeniem Oferenta z postępowania. Ofertę Oferenta wykluczonego uważać się będzie za odrzuconą.

Wiedza i doświadczenie

Do postępowania zostaną dopuszczeni Oferenci spełniający warunki uczestniczenia w postępowaniu, tj.:
Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

Potencjał techniczny

Do postępowania zostaną dopuszczeni Oferenci spełniający warunki uczestniczenia w postępowaniu, tj.:
Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Do postępowania zostaną dopuszczeni Oferenci spełniający warunki uczestniczenia w postępowaniu, tj.: Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie.

Dodatkowe warunki

Do postępowania zostaną dopuszczeni Oferenci spełniający warunki uczestniczenia w postępowaniu, tj.: Zapoznali się z istotnymi zapisami zapytania ofertowego i w pełni je akceptują.
Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestnictwu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie wykluczeniem Oferenta z postępowania. Ofertę Oferenta wykluczonego uważać się będzie za odrzuconą.

Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim oferentom, do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i jest ono dla nich wiążące.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, zmiany ilości zamówionych produktów, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
4. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez ich ponownego badania lub ponownie przeprowadzi postępowanie.
6. Oferent ma możliwość składania pytań do niniejszego Zapytania ofertowego.
7. Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia upływu terminu na złożenie ofert.
8. W przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości całości przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria wyboru oferty: cena netto 100 %
Kryteria oceny: Cena netto - 100 punktów (100%)

1. Cena: Py=Cmin/Cy*100
Py – liczba punktów dla oferty nr “y”w kryterium cena
Cmin - najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów
Cy – cena całkowita oferty nr “y”

O (liczba punktów uzyskanych przez ofertę) = Py (liczba punktów w uzyskanych przez ofertę za kryterium “Cena”)

2. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

W przypadku złożenia ofert, które uzyskają taką samą ocenę, Zamawiający wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych lub przeprowadzi negocjacje z Oferentami. W toku badania ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści badanych ofert.

Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, odmówił przystąpienia do realizacji zamówienia.

Jeżeli Oferent, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę nie będzie zdolny do zrealizowania zamówienia w podanym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający ma prawo odstąpienia od zawarcia umowy. W takiej sytuacji Zamawiający może zawrzeć umowę z Oferentem, którego oferta była następna w kolejności, pod warunkiem, że nie upłynął termin związania ofertą.

Wykluczenia

Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Oferty niekompletne lub złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MOOSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Żurawia 71/3.21

15-540 Białystok

podlaskie , Białystok

Numer telefonu

600173584

NIP

5423244396

Tytuł projektu

System SmartBRAKE - Inteligentny System Asekuracji Ruchu i Trasy Roweru

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-1056/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 173