Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/3.2.1/2019 - Budowa hali produkcyjno-magazynowej kompozytowych płyt mineralno – akrylowych z częścią socjalno-biurową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu działki

Data publikacji: 07.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-03-2019

Numer ogłoszenia

1165357

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

INFORMACJA Z DNIA 28 LUTEGO 2019 r.
Informujemy, iż w części "Pytania i wyjaśnienia" zamieszczona została odpowiedź na pytanie Wykonawcy, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 28 lutego.
W związku z potrzebą zapoznania się przez Wykonawców z uzupełnioną dokumentacją projektową, Zamawiający informuje o wydłużeniu terminu składania ofert o 14 dni.
Zamawiający ustala nowy termin składania ofert na dzień 15 marca 2019 roku, godzina 12:00
Prosimy uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania i składania ofert, wypełniania załączników i druków, składania wymaganych dokumentów oraz wymaganego wadium (przede wszystkim terminu jego wniesienia, który musi pokrywać się z okresem związania ofertą).
Pozostałe zapisy Zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

Miejsce i sposób składania ofert

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
1. Oferty stanowiące odpowiedź na Zapytanie ofertowe należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową/kurierem na adres: Rubicone Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wąska 3, 05-552 Łazy lub przesłać e-mailem na adres: oferty@rubicone.pl
2. Termin nadsyłania ofert upływa dnia 15 marca 2019 roku o godz. 12:00.
3. W przypadku ofert przesłanych pocztą/kurierem lub dostarczonych osobiście oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr 1/3.2.1/2019”.
4. W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „Zapytanie ofertowe nr 1/3.2.1/2019”, a oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być przesłana w formie skanu.
5. Za termin złożenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do Zamawiającego na adres wskazany w pkt. 1 powyżej lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt. 1 powyżej.
6. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana. Liczy się data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania ofert. Każdorazowo zamieści stosowną informację w Bazie konkurencyjności pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/beneficiary/15637 (zakładka „Aktualne ogłoszenia” / Zapytanie ofertowe nr 1/3.2.1/2019).

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego „Formularz oferty”.
2. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy załączonych do niniejszego Zapytania ofertowego. Dopuszcza się złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one zawierały wszystkie wymagane informacje i oświadczenia zawarte w formularzach Zamawiającego.
3. Oferty należy sporządzić w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) Wykonawcy lub przez pełnomocnika w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej dokumenty.
5. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami.
6. Zamawiający informuje, iż oferty składane w postępowaniu o zamówienie są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
7. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie zgodnie z zaleceniami zawartmi w punkcie VI. podpunkt 8 załączonego zapytania ofertowego.
8. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, nazwy (firmy) oraz adresu, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
9. Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę oraz ponosi wszelkie koszy związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

oferty@rubicone.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Żołędziewska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 730 116 407

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa hali produkcyjno-magazynowej kompozytowych płyt mineralno – akrylowych z częścią socjalno-biurową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu działki.

STAN ISTNIEJĄCY
Działka geodezyjna nr ewidencyjny 2771/8, o powierzchni 5.587 m2 (po podziale działki nr 2771/6) mieszcząca się na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, podstrefa Ełk. Obecnie działka ta jest niezagospodarowana i niezabudowana. Działka posiada dostęp do drogi publicznej.

STAN PROJEKTOWANY
Projektowany budynek hali produkcyjno-magazynowej jest obiektem wolnostojącym, niepodpiwniczonym, o jednej kondygnacji nadziemnej.
Powierzchnia zabudowy: 1.680 m2
Powierzchnia użytkowa: 1.642,95 m2
Kubatura: 14.662,30 m3
Wymiary budynku [wysokość]: 6,64 m i 12,65 m
Wymiary budynku [długość i szerokość]: 80,00 x 21.00 m
Kąt nachylenia połaci dachowej: 6%
Ilość kondygnacji naziemnych: 1
W projektowanym budynku obudowę dachu projektuje się z płyt termoizolacyjnych, gr. 14 cm. Zastosowane płyty są montowane mechanicznie termoizolacją dachów płaskich na blasze trapezowej, z wykończeniem hydroizolacją – membraną dachową.
W projektowanym budynku obudowę ścienną projektuje się z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym gr. 12 cm. Płyty ścienne projektuje się w układzie poziomym z wykończeniem z płyt mineralno – akrylowych.
Zaopatrzenie w energię elektryczną – dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie z istniejącej w sąsiedztwie stacji 110/15kV Szeligi (po jej dostosowaniu do zwiększonego obciążenia) za pośrednictwem projektowanej stacji transformatorowej 15/04kV oraz sieci kablowych 15 i 0,4kV; zgodnie z warunkami zarządcy sieci.
Zaopatrzenie w wodę – projektowanym przyłączem z istniejącego w ulicy Przemysłowej wodociągu 600 mm, na warunkach zarządcy sieci.
Odprowadzenie ścieków sanitarnych – poprzez projektowaną sieć kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej do kolektora Ø 1,2 m miejskiej kanalizacji sanitarnej.
Zaopatrzenie budynku w energię cieplną – z istniejącej, lokalnej kotłowni gazowej.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: ełcki Miejscowość: Ełk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór Generalnego Wykonawcy, który wybuduje halę produkcyjno-magazynową kompozytowych płyt mineralno – akrylowych z częścią socjalno-biurową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu działki.
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu nr POIR.03.02.01-28-0001/18-00 pn.: „Budowa zakładu produkcyjnego kompozytowych płyt mineralno – akrylowych o podwyższonych właściwościach użytkowych” Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa hali produkcyjno-magazynowej kompozytowych płyt mineralno – akrylowych z częścią socjalno-biurową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu działki.

STAN ISTNIEJĄCY
Działka geodezyjna nr ewidencyjny 2771/8, o powierzchni 5.587 m2 (po podziale działki nr 2771/6) mieszcząca się na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, podstrefa Ełk. Obecnie działka ta jest niezagospodarowana i niezabudowana. Działka posiada dostęp do drogi publicznej.

STAN PROJEKTOWANY
Projektowany budynek hali produkcyjno-magazynowej jest obiektem wolnostojącym, niepodpiwniczonym, o jednej kondygnacji nadziemnej.
Powierzchnia zabudowy: 1.680 m2
Powierzchnia użytkowa: 1.642,95 m2
Kubatura: 14.662,30 m3
Wymiary budynku [wysokość]: 6,64 m i 12,65 m
Wymiary budynku [długość i szerokość]: 80,00 x 21.00 m
Kąt nachylenia połaci dachowej: 6%
Ilość kondygnacji naziemnych: 1
W projektowanym budynku obudowę dachu projektuje się z płyt termoizolacyjnych, gr. 14 cm. Zastosowane płyty są montowane mechanicznie termoizolacją dachów płaskich na blasze trapezowej, z wykończeniem hydroizolacją – membraną dachową.
W projektowanym budynku obudowę ścienną projektuje się z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym gr. 12 cm. Płyty ścienne projektuje się w układzie poziomym z wykończeniem z płyt mineralno – akrylowych.
Zaopatrzenie w energię elektryczną – dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie z istniejącej w sąsiedztwie stacji 110/15kV Szeligi (po jej dostosowaniu do zwiększonego obciążenia) za pośrednictwem projektowanej stacji transformatorowej 15/04kV oraz sieci kablowych 15 i 0,4kV; zgodnie z warunkami zarządcy sieci.
Zaopatrzenie w wodę – projektowanym przyłączem z istniejącego w ulicy Przemysłowej wodociągu 600 mm, na warunkach zarządcy sieci.
Odprowadzenie ścieków sanitarnych – poprzez projektowaną sieć kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej do kolektora Ø 1,2 m miejskiej kanalizacji sanitarnej.
Zaopatrzenie budynku w energię cieplną – z istniejącej, lokalnej kotłowni gazowej.

Ofertę należy sporządzić na podstawie dokumentacji projektowej obejmującej:
- projekt zagospodarowania terenu,
- projekt architektoniczno-budowlany,
- projekt konstrukcyjny,
- projekt instalacji sanitarnych,
- projekt instalacji elektrycznej.

Szczegółowa dokumentacja projektowa zostanie przekazana przez Zamawiającego w terminie 2 dni po wcześniejszym otrzymaniu skanu oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego „Oświadczenie dopuszczające do informacji poufnych Zamawiającego” podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcę. Podpisany dokument należy przesłać na adres e-mail Zamawiającego oferty@rubicone.pl.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, sztuką budowlaną, prawem budowlanym, obowiązującymi przepisami i polskimi normami - z materiałów Wykonawcy. Wszystkie zastosowane materiały, wyroby budowlane i wykończeniowe muszą posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa albo certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań, materiałów i urządzeń równoważnych do wskazanych w dokumentacji projektowej, z zastrzeżeniem, że ich parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe nie mogą być gorsze niż parametry materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji Zamawiającego. Zamawiający będzie dokonywał oceny zgodności i równoważności w uzgodnieniu z autorem dokumentacji projektowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji jakości na wykonane prace budowlano-montażowe oraz instalacyjne na okres co najmniej 36 miesięcy od daty podpisania przez Zamawiającego, bez zastrzeżeń, końcowego protokołu odbioru robót budowlanych.

Kod CPV

45213200-5

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie magazynów i przemysłowych obiektów budowlanych

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawcy. Do okresu realizacji nie będą wliczane okresy zimowe, tj. okresy od 15 grudnia do 15 marca. Zamówienie uważa się za wykonane w dniu podpisania przez Zamawiającego, bez zastrzeżeń, końcowego protokołu odbioru robót budowlanych.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Dodatkowe warunki

WADIUM
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 40.000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).
3. Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą.
4. Wadium wniesione w pieniądzu musi być przelane na rachunek bankowy Zamawiającego, prowadzony w ING Bank Śląski o numerze 91 1050 1012 1000 0090 8044 4640, tytułem „Wadium Zapytanie ofertowe 1/3.2.1/2019.”
5. Wadium wnoszone w formach, o których mowa w pkt 2 lit. b - e, należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego (ul. Wąska 3; 05-552 Łazy). Oryginał gwarancji/poręczenia winien zostać złożony odrębnie względem oferty, przed upływem terminu składania ofert.
6. Gwarancja (poręczenie) musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji (poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wpłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w punkcie 13 niniejszej części Zapytania ofertowego. Gwarancja (poręczenie) powinno zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) kwotę gwarancji,
c) termin ważności gwarancji np. w formule: „od dnia – do dnia”.
7. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert.
8. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego, wskazanym w pkt. 4 powyżej, przed upływem terminu składania ofert.
9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
10. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
12. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie nr rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium, Zamawiający zwróci je na rachunek bankowy, z którego dokonano wpłaty wadium.
13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
14. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym rozdziale dotyczą również przedłużania ważności wadium.
15. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie wniosą wadium w określonym terminie i prawidłowej formie lub złożą wadliwe wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z wybranym w toku postępowania Wykonawcą, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1.1 Termin bądź zakres realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach:
a) W przypadku wystąpienia okoliczności, których obiektywnie nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
b) W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona;
c) Zawieszenia robót przez Zamawiającego z powodów wystąpienia przyczyn technicznych lub organizacyjnych okresowo uniemożliwiających kontynuowanie wykonywania przedmiotu umowy, o czas zawieszenia. O zawieszeniu robót Zamawiający powiadomi Wykonawcę wskazując przyczynę zawieszenia;
d) Wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót budowlanych. Wykonawca powołując się na niesprzyjające warunki atmosferyczne powinien wykazać, że warunki pogodowe były nietypowe dla danej pory roku (np. wystąpiła powódź, huragan, ekstremalne temperatury lub opady itp.). Jednocześnie Wykonawca powinien tak rozplanować harmonogram prac, aby uwzględnić charakterystyczne dla danej pory roku warunki atmosferyczne;
e) Konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej na skutek okoliczności, których Zamawiający nie mógł obiektywnie przewidzieć o czas niezbędny do naniesienia zmian;
f) W przypadku zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych lub narzędzi niż wskazane w projekcie budowlanym (roboty zamienne) na żądanie Zamawiającego lub na wniosek Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym.
1.2 Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących przypadkach:
a) Zmiana obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;
b) Rezygnacja z części robót budowlanych, których wykonanie nie będzie konieczne lub będzie bezcelowe, w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – o wartość niewykonanych robót;
c) Konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych lub narzędzi niż wskazane w projekcie budowlanym (tzw. roboty zamienne). Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych.
1.3 Inne zmiany:
a) W zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą Zamawiającego (powierzenie podwykonawcom innej części zamówienia niż wskazana w kontrakcie, zmiana podwykonawcy);
b) W zakresie kolejności i terminów wykonywania robót budowlanych;
c) W przypadku zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy z Wykonawcą, która będzie wnosiła nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek tematu ujętego przedmiotem zamówienia pod warunkiem, że nie będzie to związane ze zmianą zakresu i wartości przedmiotu zamówienia;
d) W przypadku otrzymania decyzji od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.
2. Warunki zmian:
a) Inicjowanie zmian – na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego;
b) Uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych;
c) Forma zmian – aneks do umowy z Wykonawcą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Do wypełnionego Formularza oferty należy dołączyć:
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodne z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego;
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania ofert lub, w przypadku Wykonawcy mającego swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokumenty, o których mowa w części IV.2.2. Zapytania ofertowego;
3. W przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje pełnomocnik (osoba nie umocowana do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych Wykonawcy) należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego), zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty Wykonawców nie podlegające wykluczeniu zgodnie z punktem IV niniejszego Zapytania ofertowego zostaną ocenione według następujących kryteriów:

CENA RYCZAŁTOWA BRUTTO (WAGA PUNKTOWA 90)
W kryterium „Cena ryczałtowa brutto” Zamawiający dokona oceny na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
Cena ryczałtowa brutto powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli Wykonawca określi cenę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy ją na PLN po średnim kursie NBP dla danej waluty z dnia upublicznienia Zapytania ofertowego w Bazie konkurencyjności. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem upublicznienia Zapytania, w którym kurs dla danej waluty został opublikowany.
Cena ryczałtowa musi obejmować pełny zakres robót określonych w Zapytaniu ofertowym i zawierać wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia wynikające z dokumentacji projektowej, warunków technicznych wykonania i odbioru robót, norm i sztuki budowlanej.
Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
Wartość punktowa w niniejszym kryterium obliczana będzie w sposób następujący:
= (cena ryczałtowa brutto najtańszej spośród złożonych ofert)/(cena ryczałtowa brutto badanej oferty) x 90
Oferta może otrzymać za kryterium „Cena ryczałtowa brutto” maksymalnie 90 punktów

OKRES GWARANCJI NA PRACE BUDOWLANO-MONTAŻOWE I INSTALACYJNE ( WAGA PUNKTOWA 5)
W kryterium „Okres gwarancji na prace budowlano-montażowe i instalacyjne” Zamawiający dokona oceny na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
Okres gwarancji na wykonane prace budowlano-montażowe oraz instalacyjne liczony jest w miesiącach i rozpoczyna się z dniem podpisania przez Zamawiającego, bez zastrzeżeń, końcowego protokołu odbioru robót budowlanych.
Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. W przypadku wskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania ofertowego.
Zamawiający będzie przyznawał punkty w kryterium „Okres gwarancji na prace budowlano-montażowe i instalacyjne” w następujący sposób:
Gwarancja udzielona na okres 36 miesięcy - 0 pkt.
Za każde dodatkowe 6-mcy ponad wymagane minimum Zamawiający będzie przyznawał 1 pkt.
Oferta może otrzymać za kryterium „Okres gwarancji na prace budowlano-montażowe i instalacyjne” maksymalnie 5 punktów.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA ( WAGA PUNKTOWA 5)
W kryterium „Termin realizacji zamówienia” Zamawiający dokona oceny na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
Termin realizacji zamówienia należy podać w miesiącach.
Maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 12 miesięcy od dnia protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawcy. Do okresu realizacji nie będą wliczane okresy zimowe, tj. okresy od 15 grudnia do 15 marca. Zamówienie uważa się za wykonane w dniu podpisania przez Zamawiającego, bez zastrzeżeń, końcowego protokołu odbioru robót budowlanych.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę okresu realizacji zamówienia dłuższego niż 12 miesięcy, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania ofertowego.
Wartość punktowa w niniejszym kryterium obliczana będzie w sposób następujący:
= (najmniejsza liczba miesięcy na realizację zamówienia spośród złożonych ofert)/( liczba miesięcy na realizację zamówienia badanej oferty) x 5
Oferta może otrzymać za kryterium „Termin realizacji zamówienia” maksymalnie 5 punktów.

Dodatkowe informacje dotyczące procedury oceny ofert zostały zawarte w pkt VIII załączonego Zapytania ofertowego.

Wykluczenia

1. Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczeni są Wykonawcy:
1.1 w stosunku do których otwarto likwidację, a w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U z 2015 r., poz. 978 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 233 z późn. zm.);
1.2 w stosunku do których zachodzą powiązania kapitałowe lub osobowe, przez co rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. W celu wykazania braku istnienia podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia, o których mowa w pkt 1 powyżej, Wykonawca powinien wraz z ofertą złożyć:
2.1 Oświadczenie własne zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia”
2.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w zdaniu poprzednim, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione
z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.
3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

RUBICONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Wąska 3

05-552 Łazy

mazowieckie , piaseczyński

Numer telefonu

(22) 462 84 90

NIP

7712775706

Tytuł projektu

Budowa zakładu produkcyjnego kompozytowych płyt mineralno-akrylowych o podwyższonych właściwościach użytkowych

Numer projektu

POIR.03.02.01-28-0001/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. IDH Development S.A. ul. Jana III Sobieskiego 104/44, 00-764 Warszawa, Data wpływu oferty: 14.03.2019 r., Cena: 5.700.000,00 PLN
Liczba wyświetleń: 238