Strona główna
Logo unii europejskiej

Organizacja I Krajowego Forum Miejskiego dla grupy max 200 osób, w dniach 1-2 kwietnia 2019 r. w Krakowie.

Data publikacji: 07.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-02-2019

Numer ogłoszenia

1165346

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: jolanta.perkowska@miir.gov.pl z tematem wiadomości „I Krajowe Forum Miejskie”

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

jolanta.perkowska@miir.gov.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Pani Jolanta Perkowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

22 273 88 71

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje organizację I posiedzenia „Krajowego Forum Miejskiego” dla przedstawicieli Rządu RP, przedstawicieli władz samorządowych oraz zaproszonych gości zagranicznych reprezentujących organizacje międzynarodowe, w dniach 1-2 kwietnia 2019 r., w tym:
– usługa hotelowa - zapewnienie noclegów dla grupy do 30 osób (hotel o standardzie, co najmniej 5 gwiazdkowym wg. kategoryzacji);
– usługa konferencyjna –zapewnienie 2 sal konferencyjnych: 1 sala konferencyjna dla grupy do 200; oraz 1 sala konferencyjna dla grupy do 40 osób
– usługa gastronomiczno-restauracyjna;
Wykonawca przystępując do realizacji zamówienia powinien zapoznać się z treścią Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014 – 2020, które można pobrać ze strony https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi hotelarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków, Hotel o standardzie, co najmniej 5 gwiazdkowym wg. kategoryzacji, oddalony maksymalnie 4 km od Dworca Kolejowego Kraków Główny.

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zorganizowanie I posiedzenia Krajowego Forum Miejskiego dla grupy do 200 osób w dn. 1 – 2 kwietnia 2019 r. obejmujące:
• usługi hotelowe w tym: zapewnienie noclegów dla grupy 30 osób,
• usługi konferencyjne w tym zapewnienie dwóch sal: 1 sali konferencyjnej dla grupy do 200 oraz 1 sali konferencyjnej dla grupy do 40 osób,
• usługi gastronomiczno-restauracyjne,

Przedmiot zamówienia

Zamówienie obejmuje organizację I posiedzenia „Krajowego Forum Miejskiego” dla przedstawicieli Rządu RP, przedstawicieli władz samorządowych oraz zaproszonych gości zagranicznych reprezentujących organizacje międzynarodowe, w dniach 1-2 kwietnia 2019 r., w tym:
– usługa hotelowa - zapewnienie noclegów dla grupy do 30 osób (hotel o standardzie, co najmniej 5 gwiazdkowym wg. kategoryzacji);
– usługa konferencyjna –zapewnienie 2 sal konferencyjnych: 1 sala konferencyjna dla grupy do 200; oraz 1 sala konferencyjna dla grupy do 40 osób
– usługa gastronomiczno-restauracyjna;
Wykonawca przystępując do realizacji zamówienia powinien zapoznać się z treścią Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014 – 2020, które można pobrać ze strony https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/

(zgodnie z SOPZ)

Kod CPV

55000000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zadania: 1-2 kwietnia 2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi posiadać doświadczenie w organizacji min. 4 wydarzeń (Zamawiający wyklucza wydarzenia o charakterze szkoleniowym i warsztatowym), wykonanych należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie o wartości każdej z nich co najmniej 100 000 zł brutto, Zamawiający wymaga przedłożenia na etapie składania oferty faktury lub innego dokumentu potwierdzającego wysokość kwoty zrealizowanych przedsięwzięć.

Dodatkowe warunki

1. Wyznaczenie opiekuna przebiegu spotkania na terenie hotelu mile widziane.
2. W ofercie należy uwzględnić całościową kwotę netto i brutto realizacji zamówienia z podaniem szczegółowego kosztorysu poszczególnych elementów zadania w podziale na koszty netto i brutto. Dodatkowo do oferty, należy załączyć kalkulację powyższej kwoty w podziale na koszty stałe i koszty osobowe, przy założeniu pobytu maksymalnie 200 osób.
3. Menu posiłków wymaga akceptacji Zamawiającego. Propozycję menu proszę dołączyć do oferty. Posiłki oraz przerwy kawowe powinny być zorganizowane w pomieszczeniu zarezerwowanym wyłącznie dla uczestników spotkania lub wydzielonej części pomieszczenia.
4. Ostateczna liczba osób zostanie potwierdzona Wykonawcy najpóźniej na 5 dni przed terminem spotkania. Końcowe rozliczenie z Wykonawcą nastąpi na podstawie zgłoszonej liczby uczestników, uwzględniając podane przez Wykonawcę koszty stałe i koszty osobowe.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

• Dokumenty rejestrowe tj. KRS lub wpis do CEiDG.
• Informacje o numerze rachunku bankowego.
• Dane osoby która będzie podpisywała umowę ze strony Wykonawcy w przypadku jego wyboru.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty Zamawiający zweryfikuje wszystkie nadesłane w terminie oferty, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
1. cena (100%),
Cena oferty najtańszej
Liczba punktów = ------------------------------------------- x 100
Cena oferty badanej


Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej rezygnacji z realizacji Zamówienia bez podania przyczyny.
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Ministerstwie.
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez Oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy Oferta zostanie odrzucona.
Oferent zobowiązany jest przestrzegać zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MINISTERSTWO INWESTYCJI I ROZWOJU, DEPARTAMENT STRATEGII ROZWOJU

Adres

Wspólna 2/4

00-926 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

222737600

Fax

222738908

NIP

5262895199

Tytuł projektu

Wsparcie instytucji ds. koordynacji strategicznej Umowy Partnerstwa w latach 2018-2020

Numer projektu

POPT.02.01.00-00-0180/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

She Perfect A. Litewnicka, ul. A. Szomańskiego 22, 02-495 Warszawa, oferta wpłynęła dn. 14.02.2019 r, 112914,00 brutto
Liczba wyświetleń: 230