Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/GTB/2019 dotyczące: organizacji udziału Zamawiającego w charakterze wystawcy w targach branżowych: • Cloud Expo Europe w Londynie 12-13 marca 2019 • Productronica w Monachium 12-15 listopada 2019

Data publikacji: 07.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-02-2019

Numer ogłoszenia

1165294

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Termin składania ofert mija w dniu 15.02.2019. Decyduje data wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane;
2. Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożona osobiście na adres Zamawiającego podany w pkt. 1 Zapytania ofertowego lub w formie elektronicznej w postaci skanu dokumentacji na adres: marcin@galactica.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

marcin@galactica.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marcin Farbotko

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

52 520 88 00

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Organizacja udziału Zamawiającego w charakterze wystawcy w targach branżowych:
• Cloud Expo Europe w Londynie 12-13 marca 2019
• Productronica w Monachium 12-15 listopada 2019

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Bydgoszcz Miejscowość: Bydgoszcz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Organizacja udziału Zamawiającego w charakterze wystawcy w targach branżowych:
• Cloud Expo Europe w Londynie 12-13 marca 2019
• Productronica w Monachium 12-15 listopada 2019

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem oferty jest świadczenie na rzecz Zamawiającego następujących usług:

1. Organizacja udziału Zamawiającego w charakterze wystawcy w targach Cloud Expo Europe w Londynie (12-13 marca 2019):
a. Organizacja podróży służbowych pracowników
 Zapewnienie noclegu przedstawicielom Zamawiającego w standardzie minimum hotel*** (liczba osób: 3) w odległości do 10 km od miejsca targów.
b. Transport i ubezpieczenie osób i eksponatów w związku z udziałem w targach
 Transport i ubezpieczenie 3 osób za granicą oraz na terytorium RP
 Transport i ubezpieczenie eksponatów i zabudowy stoiska z siedziby Zamawiającego do miejsca, w którym odbywają się targi oraz z powrotem do siedziby Zamawiającego – 3 palety.
c. Rezerwacja miejsca na targach
 Rejestracja udziału firmy w targach
 Wpis do katalogu targowego
d. Organizacja stoiska o powierzchni min. 6 m2:
 Wynajem powierzchni wystawienniczej,
 Budowa stoiska wraz z niezbędnym wyposażeniem (minimum: stolik, 3 krzesła, wykładzina, miejsce do prezentacji eksponatów, oświetlenie stoiska, kosz na odpady)
 Obsługa techniczna stoiska polegająca na dostarczeniu energii elektrycznej oraz usług sprzątania i wywozu śmieci.
 zindywidualizowane elementy zabudowy stoiska wystawowego – nazwa Zamawiającego, elementy graficzne odnoszące się do oferty Zamawiającego
e. Tłumaczenia podczas targów
 Usługi tłumaczenia – zapewnienie tłumacza (język polski i angielski) podczas imprezy targowej;

2. Organizacja udziału Zamawiającego w charakterze wystawcy w targach Productronica w Monachium (12-15 listopada 2019)
a. Organizacja podróży służbowych pracowników
 Zapewnienie noclegu przedstawicielom Zamawiającego w standardzie minimum hotel*** (liczba osób: 3) w odległości do 10 km od miejsca targów.
b. Transport i ubezpieczenie osób i eksponatów w związku z udziałem w targach
 Transport i ubezpieczenie 3 osób za granicą oraz na terytorium RP
 Transport i ubezpieczenie eksponatów i zabudowy stoiska z siedziby Zamawiającego do miejsca, w którym odbywają się targi oraz z powrotem do siedziby Zamawiającego – 3 palety.
c. Rezerwacja miejsca na targach
 Rejestracja udziału firmy w targach
 Wpis do katalogu targowego
d. Organizacja stoiska o powierzchni min. 12 m2:
 Wynajem powierzchni wystawienniczej,
 Budowa stoiska wraz z niezbędnym wyposażeniem (minimum: stolik, 3 krzesła, wykładzina, miejsce do prezentacji eksponatów, oświetlenie stoiska, kosz na odpady)
 Obsługa techniczna stoiska polegająca na dostarczeniu energii elektrycznej oraz usług sprzątania i wywozu śmieci.
 zindywidualizowane elementy zabudowy stoiska wystawowego – nazwa Zamawiającego, elementy graficzne odnoszące się do oferty Zamawiającego
e. Tłumaczenia podczas targów
 Usługi tłumaczenia – zapewnienie tłumacza (język polski i angielski) podczas imprezy targowej.


1. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych i częściowych.
2. Wartość oferty powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
3. Dla zapewnienia równouprawnienia oferentów krajowych oraz zagranicznych ceną podlegającą ocenie jako kryterium oceny oferty będzie łączna cena netto (bez podatku VAT) określona w ofercie wyrażona w PLN. W przypadku ofert w innych walutach, kwota netto waluty zostanie przeliczona po kursie średnim NBP.
4. Oferta powinna zawierać:
a. Datę przygotowania i termin ważności oferty;
b. Cenę za wykonanie całości zamówienia;
c. Odniesienie do zamieszczonych w zapytaniu kryteriów wyboru oferty;
d. Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty;
e. Podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;
f. Wstępną koncepcję stoisk targowych na obydwie imprezy.

Kod CPV

79950000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów

Dodatkowe przedmioty zamówienia

• Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów) - kod CPV 60000000-8
• Usługi agencji transportowych - kod CPV 63520000-0
• Tłumaczenia – Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych kod CPV 79540000-1
• Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego – kod CPV 55000000-0

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu oferty
Do 31.12.2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

1. W postępowaniu mogą brać udział wyłącznie Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i zaplecze techniczne niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, wyrażają wolę zawarcia z Zamawiającym umowy, której opis istotnych postanowień stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu istnienia konfliktu interesów.

Dodatkowe warunki

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie wypełnionego i podpisanego Formularza oferty (załącznik nr 1) wraz oświadczeniem (załącznik nr 2).
2. Wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, nie złożyli prawidłowo wypełnionej oferty i wszystkich wymaganych załączników lub też złożyli ofertę po terminie.
3. Wartość oferty powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
4. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do działania w imieniu Wykonawcy. W razie takiej potrzeby należy załączyć pełnomocnictwo zgodne z wymogami prawa, pod rygorem uznania, że oferta nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów uzupełnienia lub wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, dodatkowych dokumentów, wyznaczając im odpowiedni termin na złożenie wyjaśnień/dokumentów. Brak złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów w wyznaczonym terminie skutkować będzie odrzuceniem złożonej oferty. Uzupełnienia oferty należy dokonać w jeden ze sposobów właściwych do złożenia oferty.
6. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 000 złotych. Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert. Niewniesienie wadium do upływu wyznaczonego terminu skutkuje odrzuceniem oferty.
7. Wadium winno być wniesione w pieniądzu. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego nr rachunku: 35 1140 2004 0000 3002 3868 4238. Tytuł przelewu winien umożliwić identyfikację zapytania ofertowego, którego dotyczy wadium oraz określać podmiot w którego imieniu jest wpłacane – w przypadku jeśli przelewu nie dokonuje Wykonawca składający ofertę. Celem właściwej identyfikacji wpłaty z tytułu wadium powinny zawierać w tytule przelewu znak sprawy postępowania tj. „Wadium - zapytanie ofertowe nr 1/GTB/2019”. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu rozumie się sytuację gdy w wyznaczonym terminie, tj. do upływu terminu składania ofert nastąpi uznanie kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego.
8. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub po unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wadium wniesione w formie przelewu, będzie zwracane na konto z którego wpłynęło, o ile Wykonawca nie wskaże innego numeru konta. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.
9. Zamawiający zatrzyma wadium wpłacone przez wybranego Wykonawcę wraz z odsetkami w przypadku gdy:
• ten Wykonawca odmówił podpisania umowy;
• zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
10. Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi oferent.

Warunki zmiany umowy

1. Dopuszcza się możliwość rezygnacji Zamawiającego z realizacji części zadań (np. udziału w określonej imprezie targowej) w przypadku niezaakceptowania przez PARP zmian w projekcie.
2. W przypadku wyznaczenia do udziału w targach mniejszej ilości osób, cena usługi w zakresie kosztów noclegów i transportu osób będzie proporcjonalnie obniżana.
3. Nieistotna zmiana umowy może mieć na celu w szczególności usunięcie oczywistych omyłek pisarskich lub błędów redakcyjnych i jest rozumiana jako zmiana, która w wypadku wprowadzenia etapie postępowania ofertowego nie wpłynęłaby ani na wynik tego postępowania, ani na krąg podmiotów mogących złożyć ofertę.
4. Dopuszcza się możliwość rozwiązania umowy, bez regresu odszkodowawczego ze strony Wykonawcy, jeżeli z Zamawiającym zostanie rozwiązana umowa o dofinansowanie.
5. Dopuszcza się rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
• Kryterium 1 - Całkowita cena netto w PLN za przedmiot oferty - waga 100 punktów;
Punkty za powyższe kryterium zostaną przyznane według następującego wzoru:

Cena netto oferty najniższej / Cena netto badanej oferty x 100 pkt. = ilość punktów.

2. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej sumy punktów wyliczonych w oparciu o powyższe kryteria (do 2 miejsc po przecinku). Ilości punktów będzie stanowić końcową ilość punktów przyznaną danej ofercie. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ilość punktów.
3. Zamawiający przy dokonaniu wyboru oferty będzie kierować się elementarnymi zasadami obowiązującymi we wspólnotowym jednolitym rynku europejskim, w szczególności zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania, zasadą ochrony uczciwej konkurencji, zasadą swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług, zasadą niedyskryminacji i równego traktowania wykonawców na rynku.
Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert zaproponuje oferentowi, który uzyskał największą ilość punktów, zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

Wykluczenia

2. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Ocena spełnienia powyższych warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Oferenta.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"GALACTICA" SPÓŁKA JAWNA RAATZ I WSPÓLNICY

Adres

Fordońska 189/n/d

85-739 Bydgoszcz

kujawsko-pomorskie , Bydgoszcz

Numer telefonu

52 520 88 00

Fax

52 552 46 33

NIP

5542637995

Tytuł projektu

Promocja marki produktowej na rynku USA poprzez udział w targach i inne działania promocyjne.

Numer projektu

POIR.03.03.03-04-0028/17-00
Liczba wyświetleń: 116