Strona główna
Logo unii europejskiej

Przedmiotem zamówienia jest zakup oleju napędowego do autobusów i pojazdów ciężarowych w ilości 25.400 litrów (dwadzieścia pięć tysięcy czterysta litrów).

Data publikacji: 06.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-02-2019

Numer ogłoszenia

1165247

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy dostarczyć na adres biura Zamawiającego: Autojazda Justyna Juszczak ul. Dworcowa 87, 85-009 Bydgoszcz w zamkniętej kopercie.

Na kopercie należy umieścić napis:
„Oferta na realizacje zamówienia Czas/1/2019 w ramach projektu ”Czas na zmianę” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” oraz adres zwrotny Oferenta.

Zamówienie realizowane bezpośrednio przez Partnera projektu – Autojazda Justyna Juszczak, z którym zostanie podpisana umowa o przedmiot zamówienia z wybranym Wykonawcą.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@autojazda.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Justyna Juszczak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

52 322 33 96

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup oleju napędowego do autobusów i pojazdów ciężarowych w ilości 25.400 litrów (dwadzieścia pięć tysięcy czterysta litrów).
Kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 09134100-8, Olej napędowy.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Miejscowość: Zamawiający wymaga aby stacje paliw Wykonawcy, na których będą tankowane pojazdy znajdowały się w granicach administracyjnych miasta Bydgoszczy.

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców
w postępowaniu prowadzonym w ramach partnerskiego projektu „Czas na zmianę” Nr RPKP.08.02.01-04-0150/18-00, realizowanym przez Biuro Doradztwa Inwestycyjnego Europejczyk Jacek Leski w partnerstwie z Autojazda Justyna Juszczak, zapraszamy do złożenia oferty na sprzedaż paliwa – oleju napędowego na potrzeby realizacji szkoleń zawodowych do zajęć praktycznych kursu prawa jazdy kat.: C oraz C +E i D.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup oleju napędowego do autobusów i pojazdów ciężarowych w ilości 25.400 litrów (dwadzieścia pięć tysięcy czterysta litrów).

Kod CPV

09134100-8

Nazwa kodu CPV

Olej napędowy

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Brak

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: 20 luty 2019 – 31 grudzień 2019 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca posiada aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 poz. 1059 z późn. zm.).

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczny do realizacji zamówienia.

Potencjał techniczny

Wykonawca posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczny do realizacji zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Pozwalająca zrealizować powyższe zamówienie.

Dodatkowe warunki

Dostarczane paliwo będzie spełniać wymagania aktualnie obowiązujących polskich norm jakościowych (PN) oraz wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z dnia 23 października 2015 r., poz. 1680).

Warunki zmiany umowy

W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy.
Zakres zmian może dotyczyć:
a. okresu i harmonogramu realizacji umowy,
b. ostatecznej ilości paliwa.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanego rabatu z Oferentem, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku, gdy cena wynikająca z podanego przez Oferenta rabatu przekracza wysokość środków przeznaczonych w budżecie na usługę objętą niniejszym postępowaniem. W przypadku nieuzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od udzielenia zamówienia Oferentowi, z którym prowadzone były negocjacje.
Zamawiający informuje, że istnieje możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykluczenia Wykonawcy z powodu zaproponowania rażąco niskiej ceny za realizację przedmiotu zamówienia. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, to Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, nie złoży ich w wyznaczonym do tego terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę stosunku do przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem.
Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1;
Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym – załącznik nr.2;
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału przez oferenta w prowadzonym postępowaniu - z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3;

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Każda oferta będzie podlegać ocenie wg następujących kryteriów:
a) „Rabat” - Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta Wykonawcy, który zaoferuje najwyższy rabat w stosunku do ceny detalicznej paliwa określonego w punkt III oferowanej w danym dniu przez Wykonawcę.

Oferta zostanie oceniona przez 3 członków Komisji Oceny. W ramach oceny ofert Wykonawcom zostaną przyznane punkty w następujący sposób: w ramach kryterium „Rabat” Wykonawcy zostaną przyznane punkty w liczbie równej wielkości wyrażonego procentowo rabatu.

Za najlepszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

Wykluczenia

Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych pod warunkiem wskazania ilości oferowanego paliwa. Oferent składa jedną ofertę na wykonanie dostawy paliwa.
Zamawiający, nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo, zgodnie z rozdziałem 6.5.2 pkt. 3 Wytycznych.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

BIURO DORADZTWA INWESTYCYJNEGO EUROPEJCZYK JACEK LESKI

Adres

ks. Augustyna Kordeckiego 12/2

85-225 Bydgoszcz

kujawsko-pomorskie , Bydgoszcz

Numer telefonu

602190070

Fax

525223029

NIP

7731323744

Tytuł projektu

Czas na zmianę

Numer projektu

RPKP.08.02.01-04-0150/18-00

Inne źródła finansowania

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach RPO WKP na lata 2014-2020.

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 93