Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 1/02/2019 z dnia 06.02.2019

Data publikacji: 06.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-03-2019

Numer ogłoszenia

1165160

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Firma HIPAR Sp. z o.o informuje o wydłużeniu terminu składania ofert do zapytania ofertowego nr 1/02/2019 z dnia 06.02.2019 na dostawę :
komplet stanowisk do montażu siłowni/turbin
Wiertarka z ramieniem(promieniowa) przesuw 1 m
Klucz pneumatyczny z kompletem nasadek
Klucz dynamometryczny - zestaw w ramach projektu „Wdrożenie produkcyjne innowacyjnych siłowni wiatrowych jako wynik prac B+R HIPAR Sp. z o.o.”(POIR.03.02.01-18-0005/15; Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020).
Nowy termin składania ofert - 15.03.2019. Pozostałe zapisy w zapytaniu ofertowym 1/02/2019 pozostają bez zmian. Zapraszamy do składania ofert.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty przyjmowane będą w siedzibie zamawiającego w formie pisemnej na formularzu oferty według załączonego wzoru osobiście, drogą pocztową, pocztą kurierską itp. oraz dodatkowo drogą e-mailową na adres zamowienia@hipar.pl.
Oferty złożone wyłącznie drogą e-mailową nie będą brane pod uwagę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zamowienia@hipar.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Fugas

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

17 230 49 00

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie urządzen pod nazwą:
Komplet stanowisk do montażu siłowni/turbin
Wiertarka z ramieniem(promieniowa) przesuw 1 m
Klucz pneumatyczny z kompletem nasadek
Klucz dynamometryczny - zestaw

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: rzeszowski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór dostawcy na dostawa, instalacja i uruchomienie urządzen pod nazwą:
Komplet stanowisk do montażu siłowni/turbin
Wiertarka z ramieniem(promieniowa) przesuw 1 m
Klucz pneumatyczny z kompletem nasadek
Klucz dynamometryczny - zestaw

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie urządzeń pod nazwą:
Komplet stanowisk do montażu siłowni/turbin
Wiertarka z ramieniem(promieniowa) przesuw 1 m
Klucz pneumatyczny z kompletem nasadek
Klucz dynamometryczny - zestaw

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa przedmiotu zapytania nastąpi w Woli Rafałowskiej w pomieszczeniu zamawiającego
w nieprzekraczalnym terminie 31.05.2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

oferty będą podlegały ocenie zgodnie z następującymi kryteriami:
a) K1 - Cena: 60 % (maksymalnie możliwych do uzyskania 60 pkt)
b) K2 – Termin realizacji zamówienia: 40 % (maksymalnie możliwych do uzyskania 40 pkt)


Łącznie możliwych do uzyskania 100 pkt (100%)
Ostateczna ilość punktów (K) będzie obliczana wg następującego wzoru:
K = K1 + K2

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyskała największą liczbę punktów (K).
Ad. a)
K1 = ( C min : C ) * 60
K1 – liczba punktów uzyskana za kryterium ceny
C min – cena najniższa spośród ważnych ofert
C – cena badanej oferty
Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
Maksymalna liczba punktów w kryterium CENA = 60. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie informacji zawartych w Formularzu oferty.
Ad. b)
K2 = Ilość punktów za spełnienie kryterium „Termin realizacji zamówienia”
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane według skali :

0 punktów -powyżej 8 tygodni od wejścia w życie umowy na realizację zamówienia
10 punktów - 4-8 tygodni od wejścia w życie umowy na realizację zamówienia
40 punktów – do 4 tygodnie od wejścia w życie umowy na realizację zamówienia

Maksymalna liczba punktów w kryterium TERMIN REALIZACJA ZAMÓWIENIA = 40. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie informacji zawartych w Formularzu oferty.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

HIPAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

36-017 Wola Rafałowska

podkarpackie , rzeszowski

Numer telefonu

17 230 49 00

Fax

17 230 49 03

NIP

8133349326

Tytuł projektu

Wdrożenie produkcyjne innowacyjnych siłowni wiatrowych jako wynik prac B+R HIPAR Sp. z o.o.

Numer projektu

POIR.03.02.01-18-0005/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Inducon Piotr Gajda
ul. Majowa 116D
43-400 Cieszyn
data wpływu 15.03.2019
cena; 197 500,00 zł netto
Liczba wyświetleń: 227