Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb realizacji kursów w ramach projektu pn.: „Inwestujemy w zawodowców – Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR

Data publikacji: 06.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-02-2019

Numer ogłoszenia

1165106

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w
CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I USTAWICZNEGO
ul. 11-go LISTOPADA 43, 38-300 GORLICE, pok. nr 200
nie później niż do dnia 14.02.2019 r. do godz. 09:30
Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej złożenia (data, godzina).

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ilona Niewiadomska-Niziołek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

18 353-56-10

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb realizacji kursów w ramach projektu pn.: „Inwestujemy w zawodowców – Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.Część I – Dostawa materiałów eksploatacyjnych do kursów spawania metodą MAG i TIG
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów i akcesoriów spawalniczych na potrzeby Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach w zakresie kursów spawania metodą MAG i TIG. Przedmioty zamówienia powinny być fabrycznie nowe.
CPV
44 31 51 00 – 2

Część II Dostawa materiałów eksploatacyjnych do kursu obsługi obrabiarek CNC
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby realizacji kursu obsługi obrabiarek CNC realizowanego w ramach projektu pn.: „Inwestujemy w zawodowców - Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim”.
Przedmioty zamówienia powinny być fabrycznie nowe.
CPV
42 60 00 00 – 2
22 99 00 00 – 6

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: gorlicki Miejscowość: Gorlice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest realizacja projektu pn.: „Inwestujemy w zawodowców – Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb realizacji kursów w ramach projektu pn.: „Inwestujemy w zawodowców – Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Kod CPV

44315100-2

Nazwa kodu CPV

Akcesoria spawalnicze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

CPV
42 60 00 00 – 2
22 99 00 00 – 6

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji:
CZĘŚC I – od podpisania umowy do:
- 22.02.2019 r. – w zakresie kursu MAG
- 27.09.2019 r. – w zakresie kursu TIG
CZEŚĆ II – od podpisania umowy do 27.09.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje wprowadzenie zmian w treści umowy:
1. W zakresie terminu wykonania w przypadku :
1) wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,
2) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny (np. wycofanie z obrotu materiałów lub urządzeń);
3) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;
4) wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie dostawy;
5) wystąpienie siły wyższej;
W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej niż o czas trwania uzasadniających taką zmianę okoliczności.
2. W zakresie zmiany wynagrodzenia w przypadku:
1) Zaistnienia okoliczności powodujących zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie obniżeniu odpowiednio do ograniczenia zakresu umowy.
2) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie zmian ceny brutto: w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla dostaw objętych przedmiotem zamówienia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia strony dokonują odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to części wynagrodzenia za dostawy, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.
4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie rozszerzenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi poprzez wydłużenie terminu rękojmi oraz przedłużenie terminu udzielonej gwarancji w przypadku zaproponowania takiego rozwiązania przez wykonawcę.
5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie zamiany podwykonawców w przypadku:
• wprowadzenia nowego podwykonawcy,
• rezygnacji podwykonawcy,
6. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może Wyrazić zgodę. Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie.
7. Zmiany umowy dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej.

Dla potrzeb Umowy, "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, zmiany klimatyczne, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

I. Dokumenty wymagane od wykonawców:

1) OFERTA - na formularzu ofertowym, wypełniona i podpisana przez Wykonawcę, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym zał. nr 1 do zapytania ofertowego

Oferta musi być złożona Zamawiającemu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z opisem:

CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I USTAWICZNEGO
UL. 11-go LISTOPADA 43, 38-300 GORLICE
OFERTA na DOSTAWĘ …………
2) Wykaz materiałów zgodny z zał. nr 1 a do zapytania ofertowego

jeżeli dotyczy:

3) Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie,
(W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy).

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Kryterium 1 - CENA, waga: 100 % sposób oceny: Minimalizacja
- najniższa cena: maksymalna ilość punktów.

Uzyskana liczba punktów zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku.


Przyznawanie ilości punktów ofertom będzie odbywać się według następujących zasad:

Cena oferty:

Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty za realizację całości zamówienia, obliczona przez Wykonawcę i podana w „Formularzu oferty”. Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:

cena brutto najniższej zaproponowanej oferty
Liczba punktów = ----------------------------------------------------------------------- x 100
cena brutto oferty badanej

Najwyższa ilość punktów zadecyduje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wykluczenia

Zamawiający wykluczy z postępowania:
a) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może wyeliminować w inny sposób niż wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu,
b) Wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWIAT GORLICKI- CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I USTAWICZNEGO W GORLICACH

Adres

Biecka 3

38-300 Gorlice

małopolskie , gorlicki

Numer telefonu

48183537545

Fax

48183537545

NIP

7382150787

Tytuł projektu

Inwestujemy w zawodowców - Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim

Numer projektu

RPMP.10.02.02-12-0231/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Część 1
Oferta nr 3
RYWAL – RHC Sp. z o.o. w Warszawie
Oddział Stalowa Wola
ul. Energetyków 49
37-450 Stalowa Wola
data wpływu: 14.02.2019 godz. 7:35
Cena oferty: 19 227,58


Część II
Oferta nr 1
STAL-CHEM Sp. z o. o.
ul. Biecka 72A
38-300 Gorlice
Data wpływu: 11.02.2019 r.
Cena oferty: 3 905,80zł
Liczba wyświetleń: 167