Strona główna
Logo unii europejskiej

Nabycie środka trwałego suwnicy 1 kpl

Data publikacji: 05.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-03-2019

Numer ogłoszenia

1164976

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zamawiający w dniu 11.02.2019 r. wydłuża termin składania ofert, przeliczenia kursu oferty w walucie innej niż PLN do 15.03.2019 r. orz termin związania ofert do 31.03.2019 r.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15.03.2019 roku do godziny 15:00
w siedzibie Zamawiającego lub do dnia 15.03.2019 roku do godziny 23:59 drogą elektroniczną na adres: produkcja@partnersystems.pl
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferta musi być ważna do minimum 31.03.2019 r. W razie niepodania terminu związania ofertą lub terminu krótszego, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego. Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość wydłużenia terminu związania ofertą po uprzednim wyrażeniu zgody Wykonawcy.
4. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Zmiana lub wycofanie oferty winna zawierać dodatkowe oznaczenie „ZMIANA OFERTY” lub ”WYCOFANIE OFERTY”.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym terminie. W razie braku złożenia wyjaśnień w określonym terminie oferta zostanie odrzucona.
6. W razie braku złożenia niezbędnych oświadczeń lub dokumentów wykonawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w określonym terminie. W razie braku uzupełnienia w/w dokumentów lub oświadczeń w wyznaczonym terminie oferta zostanie odrzucona.
7. Ofertę składa się pod rygorem odrzucenia, w formie:
a) pisemnej,
b) elektronicznej- rozumianej jako skan podpisanej oferty wysłany drogą e-mail.
8. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru (ewidencji) lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
9. Oferta powinna zawierać wypełniony zgodnie z zapytaniem ofertowym formularz ofertowy oraz załączniki do zapytania, a także jeśli zostało udzielone - pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy.
10. Zmiany treści zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego na zapytania Wykonawców stają się integralną częścią zapytania ofertowego i są wiążące
dla Wykonawców.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

marta.zabrowarna@partnersystems.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marta Zabrowarna - Klamann

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 660 795 574

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Nabycie środka trwałego suwnicy 1 kpl na potrzeby projektu „Realizacja działań inwestycyjnych umożliwiających wdrożenie wyników B+R i rozpoczęcie produkcji innowacyjnych zbiorników
do przechowywania wody” w ramach Działania 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R , Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: człuchowski Miejscowość: Człuchów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest nabycie środka trwałego - suwnicy 1 kpl. na potrzeby projektu firmy Partner
Systems sp. z o.o. z siedzibą w Człuchowie realizowanego w ramach osi priorytetowej 3. Wsparcie
innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R , poddziałanie
3.2.1. Badania na rynek, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest nabycie środka trwałego - suwnicy 1 kpl. na potrzeby projektu firmy Partner Systems sp. z o.o. z siedzibą w Człuchowie realizowanego w ramach osi priorytetowej 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R , poddziałanie 3.2.1. Badania na rynek, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: suwnica 1 kpl. które powinno się składać z następujących elementów:
1) udźwig 5 ton,
2) suwnica pomostowa natorowa,
3) jednodźwigarowa,
4) rozpiętość 24 mb,
5) wysokość podnoszenia min 7 mb,
6) rodzaj wysięgnika: linowy,
7) długość podtorza-42 m, wraz z wykonaniem, dostawa i montażem na podstawie projektu.
Projekt stanowi załącznik 5 do zapytania ofertowego.
3. Wyłoniony Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia dostawę, wniesienie, uruchomienie, montaż, przeprowadzenie prób, testów i innych czynności niezbędnych do uruchomienia Przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego przez pracowników Wykonawcy. Pracownicy Wykonawcy będą działali pod bezpośrednim nadzorem Zamawiającego.
4. Wyłoniony Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia dostawę, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie prób, testów i innych czynności niezbędnych do uzyskania dopuszczenia do użytkowania przez inspektora UDT.
5. Koszty transportu i ubezpieczenia od wszelkich ryzyk utraty i uszkodzenia w trakcie dostawy do siedziby Zamawiającego (łącznie z załadunkiem i rozładunkiem) obciążają Wykonawcę.
6. Oddanie Przedmiotu zamówienia do eksploatacji oraz rozruch dokona Wykonawca w siedzibie Zamawiającego.
7. Przedmiot zamówienia będzie nowy, nieużywany, kompletny, wolny od wad fizycznych i prawnych i obciążeń prawami osób trzecich, nie stanowił będzie on przedmiotu zabezpieczenia.
8. Przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane prawem polskim atesty dopuszczające
do stosowania na rynku polskim oraz musi być zgodny z normami obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej.
9. W razie wskazania w opisie Przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia (jeśli odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia) Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań, tj.:
1) udźwig 5 ton,
2) rozpiętość 24 mb,
3) wysokość podnoszenia min 7 mb,
4) rodzaj wysięgnika: linowy,
10. Przedmiot zamówienia musi posiadać deklarację zgodności WE.
11. Wykonawca wraz z Przedmiotem zamówienia dostarczy Zamawiającemu dokumenty:
a. instrukcja obsługi, konserwacji (dokumentacja DTR) w języku polskim (2 egzemplarze),
b. dokument gwarancyjny
c. deklarację zgodności WE.
12. Zamawiający informuje, że w przypadku rozbieżności pomiędzy ustaleniami zawartymi w projekcie umowy a zapisami Zapytania ofertowego, zapisami wiążącymi Strony są zapisy Zapytania ofertowego.
13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Dziale III zapytania ofertowego.

Kod CPV

42414210-6

Nazwa kodu CPV

Suwnice

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin wykonania Przedmiotu zamówienia (termin realizacji umowy) do 31.05.2019 r.
2. Termin wykonania Przedmiotu zamówienia jest tożsamy z terminem realizacji umowy.
3. Terminem początkowym jest termin zawarcia umowy, a terminem końcowym jest termin dokonania odbioru, w którym Przedmiot zamówienia będzie w pełni gotowy. Z odbioru Przedmiotu zamówienia zostanie sporządzony protokół odbioru.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu

Potencjał techniczny

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu

Dodatkowe warunki

1. Proponowaną wartość należy przedstawić w Formularzu Ofertowym (Załącznik 1).
2. Wartość oferty musi zostać przedstawiona jako wartość netto.
3. Wartość oferty należy wyrazić w jednostkach pieniężnych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Wartości wskazane w ofercie będą obowiązywały przez cały okres związania ofertą i będą wiążące dla zawieranej umowy.
5. W przypadku podania jakichkolwiek kwot w walutach obcych, Zamawiający przeliczy te kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego dnia 15.03.2019 r.
Podając ceny należy uwzględnić wszystkie elementy związane z prawidłową i terminową realizacją Przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem opłat i podatków oraz ewentualnych rabatów i upustów w tym koszty związane koszty związane z dostawą, uruchomieniem, przeprowadzeniem prób i innych czynności niezbędnych do uzyskania dopuszczenia do użytkowania przez inspektora UDT.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej
z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia, tj.:
5) zmiana sposobu rozliczania umowy, terminu realizacji lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie lub wytycznych dotyczących realizacji projektu,
6) wystąpienia siły wyższej,
7) wystąpienie innego niż siła wyższa zdarzenia zewnętrznego lub sytuacja wynikła po stronie Zamawiającego, którego nie mógł przewidzieć i zapobiec, a które uniemożliwia lub utrudnia wykonanie Przedmiotu zamówienia, w tym dochowania terminów dostawy zgodnie
z zapytaniem ofertowym i dokumentacją,
8) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia).
2. Zmiany umowy wymagają dla swej ważności aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Zamawiający żąda dostarczenia wraz z ofertą następujących dokumentów:
a. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik 2),
b. parametry techniczno-użytkowe (Załącznik 3).

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert:

KRYTERIUM WAGA (pkt)
WARTOŚĆ NETTO 80
OKRES GWARANCJI 20

a) WARTOŚĆ NETTO – PC

Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:

Cn x 80 Pc – otrzymane punkty
Pc = Cn – wartość netto najniższej spośród złożonych Ofert
Cb Cb – wartość netto badanej Oferty
Oferta za kryterium „Wartość netto” może otrzymać maksymalnie 80 pkt.
b) OKRES GWARANCJI – PG

Zamawiający dokona oceny kryterium na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym, (Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym okres gwarancji Przedmiotu zamówienia w liczbie miesięcy).
Zamawiający jednocześnie informuje, że minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.
Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż 12 miesięcy, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego.
W ramach kryterium „okres gwarancji” oferta będzie oceniana w następujący sposób:
Lp. Okres gwarancji
w liczbie miesięcy Liczba przyznanych punktów
1 większe lub równe 24 20
4 22 - 23 16
5 19 - 21 12
6 16 - 18 8
7 13 - 15 4
8 12 0


W razie, gdy Wykonawca nie wskaże okresu gwarancji w Formularzu ofertowym, oferta Wykonawcy w ramach tego kryterium otrzyma 0 punktów, a okres gwarancji zostaje ustalony na 12 miesięcy.
Oferta za kryterium „okres gwarancji” może otrzymać maksymalnie 20 pkt.

2. Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. ZAMAWIAJĄCY UZNA ZA NAJKORZYSTNIEJSZĄ TĘ OFERTĘ, KTÓRA UZYSKA NAJWIĘKSZĄ LICZBĘ PUNKTÓW ZA POSZCZEGÓLNE KRYTERIA, PO ICH ZSUMOWANIU WG WZORU: P = PC + PG.

Wykluczenia

1. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania zostaną wykluczeni z niniejszego postępowania.
2. Z postępowania wyklucza się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej.
2) posiadaniu co najmniej 5 % udziału lub akcji.
3) pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika.
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PARTNER SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Jerzego z Dąbrowy 5/D

77-300 Człuchów

pomorskie , człuchowski

Numer telefonu

59 834 44 88

Fax

59 834 56 05

NIP

8431536519

Tytuł projektu

Realizacja działań inwestycyjnych umożliwiających wdrożenie wyników B+R i rozpoczęcie produkcji innowacyjnych zbiorników do przechowywania wody.

Numer projektu

POIR.03.02.01-22-0009/15-00

Inne źródła finansowania

Realizacja działań inwestycyjnych umożliwiających wdrożenie wyników B+R i rozpoczęcie produkcji
innowacyjnych zbiorników do przechowywania wody.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa i adres Wykonawcy Import Export Technologii Hulkstraat 12C 3028 VS Rotterdam Nederland
Data wpłynięcia oferty 13.02.2019 r.
Wartość netto 94.000,00 EURO,
Okres gwarancji 24 miesiące
Liczba wyświetleń: 197