Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/1.1.2/2019 z dnia: 05.02.2019 na zakup usług wyprodukowania form wtryskowych produkcyjnych wersji urządzenia Locky z dostarczeniem komponentów mechanicznych i montażu finalnego produktu Locky

Data publikacji: 05.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-03-2019

Numer ogłoszenia

1164968

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

1. 06.02.2019 - ZMIENIONO TREŚĆ PKT. B WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
PRZED ZMIANĄ:
b) Posiada co najmniej następujący park maszynowy:
- Obrabiarka CNC
- Wtryskarka
- Zgrzewarka ultradźwiękowa
- Frezarka
- Tokarka

PO ZMIANIE:
b) Posiada lub dysponuje co najmniej następujący park maszynowy:
- Obrabiarka CNC
- Wtryskarka
- Zgrzewarka ultradźwiękowa
- Frezarka
- Tokarka
"Jeżeli Wykonawca nie ma w posiadaniu parku maszynowego a dysponuje nim np. od podwykonawcy lub innej formie to zobowiązany jest wypełnić dodatkowe oświadczenie “Oświadczenie o dysponowaniu parkiem maszynowym”.

2. 20.02.2019 - zmieniono:
a) dopuszczono składanie ofert w konsorcjum,
b) wydłużono termin składania ofert do 27.02.2019
c) zmieniono datę, zgodnie z terminem składania ofert po której będą przeliczane oferty złożone w walucie obcej.

3. 27.02.2019 - zmieniono:
a) wydłużono termin składania ofert.

4. 07.03.2019 - zmieniono
a) pomniejszono wymagania dotyczące gwarancji. Zaktualizowano § 7 umowy.
b) wydłużono termin składania ofert.

5. 11.03.2019 - zmieniono
a) wydłużono termin składania ofert
b) harmonogram realizacji do 30.06.2019

Miejsce i sposób składania ofert

Z uwagi na konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa tj. ochrona aspektów technologicznych ograniczono zakres opisu przedmiotu zamówienia. na podstawie art. 11 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503, z późn. zm.)
Wykonawcy którzy decydują się złożyć ofertę powinni:
Przed złożeniem oferty podpisać Umowę o zachowaniu poufności oraz wysłać jej skan na adres e-mail office@getlocky.io. Umowa winna zostać podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Umowa stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. Wraz ze skanem umowy Wykonawca zobowiązany jest spełnić warunki udziału w postępowaniu tj. dołączyć Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego wraz z Załącznikami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 6) dostarczony zostanie Wykonawcom którzy jednocześnie spełnią wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz podpiszą umowę o zachowaniu poufności.
Zamawiający niezwłocznie (najpóźniej do jednego dnia roboczego od otrzymania skanu umowy oraz Załącznika nr 2 od Wykonawcy), zobowiązuje się odesłać skan podpisanej przez Zamawiającego umowy o zachowaniu poufności wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (Załącznikiem nr 6) na adres mailowy z którego Wykonawca wysłał podpisaną umowę o zachowaniu poufności.
Wykonawca od momentu otrzymania szczegółowej specyfikacji przedmiotu zamówienia złoży formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego wraz z pozostałymi niezbędnymi załącznikami.


Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać elektronicznie w formie skanu podpisanego przez Wykonawcę, na adres e-mail: office@getlocky.io

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

office@getlocky.io

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ewelina Lipka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

515545361

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia składa się z dwóch niezależnych części:
1. Wyprodukowanie form wtryskowych produkcyjnych wersji urządzenia Locky oraz dostarczenie komponentów mechanicznych produktu w liczbie umożliwiającej wyprodukowanie 1500 sztuk produktu.
2. Usługa montażu 1500 sztuk finalnego produktu.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostosowanie projektu produktu Locky do warunków technologicznych umożliwiających wykonanie optymalnej kosztowo wersji form wtryskowych umożliwiających masową produkcję wyrobu Locky. Wyprodukowania form wtryskowych produkcyjnych wersji urządzenia Locky wraz z dostarczeniem komponentów mechanicznych produktu w liczbie umożliwiającej wyprodukowanie 1500 sztuk produktu. Ponadto, otrzymanie gotowych, zmontowanych z części mechanicznych i elektronicznych produktów Locky w ilości 1500 szt.

Przedmiot zamówienia

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA:
Wyprodukowanie form wtryskowych produkcyjnych wersji urządzenia Locky oraz dostarczenie komponentów mechanicznych produktu w liczbie umożliwiającej wyprodukowanie 1500 sztuk produktu.
Oferent zobowiązany jest do dostosowania projektu produktu do warunków technologicznych umożliwiających wykonanie optymalną kosztowo wersję form wtryskowych umożliwiających masową produkcję wyrobu Locky. Zamówienia składać się będzie z następujących etapów:
zaprojektowanie form wtryskowych
audyt technologiczny projektu produktu na podstawie którego wskazane zostaną ewentualne optymalizacje dostosowujące projekt do warunków technologicznych produkcji, optymalizację projektu produktu nie mogą wpływać na design zewnętrzny produktu oraz jego funkcjonalności
na podstawie zoptymalizowanego projektu produktu zaprojektowane zostaną formy wtryskowe
produktu, których liczba nie może przekroczyć 5 form

wyprodukowanie form wtryskowych
Po zaakceptowaniu projektu form wtryskowych oferent wyprodukuje i dostarczy w miejsce wskazane przez Zamawiającego wytworzone formy wtryskowe. Formy wtryskowe powinny zostać wykonane w materiałach i technologii umożliwiających uzyskanie cyklu ich życia pozwalającego na wyprodukowanie co najmniej 200 000 (dwieście tysięcy) sztuk produktu.

Wyprodukowanie serii testowej próbnej wykonanej na finalnej specyfikacji w docelowym procesie technologicznym dla produkcji masowej w liczbie 20 sztuk. Zamawiający dostarczy Oferentowi układ elektroniczny wraz z baterią. Oferent wykonana części wtryskowe oraz pozostałe części mechaniczne i dokona montażu 20 sztuk testowych zbudowanych z docelowych materiałów przeznaczonych do produkcji masowej. 20 wersji próbnych zostanie dostarczone do Zamawiającego celem ich przetestowania. W przypadku wystąpienia wad produkcyjnych wynikających z niedostosowania form wtryskowych do produkcji masowej Oferent dokona stosownych poprawek form wtryskowych. W przypadku wykrytych wad zastosowanych komponentów mechanicznych Oferent zobligowany jest do zaproponowania prawidłowo działających zamienników. W przypadku nieprawidłowego przejścia testów i braku akceptacji Zamawiającego Oferent dostarczy kolejnych 10 sztuk celem ponownych testów po wykonaniu stosownych poprawek.

Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego sztuk testowych wykonanych z docelowych komponentów. Oferent dostarczy Zamawiającemu wszystkie komponenty produktu Locky poza układem elektronicznym (PCB i bateria). Oferent dostarczy Zamawiającemu komponenty mechaniczne produktu w liczbie umożliwiającej wyprodukowanie 1500 sztuk produktu koloru czarnego RAL określonymi w specyfikacji.

Usługa montażu 1500 sztuk finalnego produktu.
Oferent na podstawie dostarczonych mu części mechanicznych i elektronicznych wykona usługę montażu 1500 sztuk produktu Locky. Oferent po przeprowadzeniu montażu produktów przeprowadzi testy mechaniczne wszystkich Lokcky polegające na testach działania układu mechanicznego m.in:
działanie mechanizmu wyzwalania klucza
montaż wkładki/adaptera w urządzeniu wraz z kluczem
testu wybudzania układu elektronicznego
testy połączenia radiowego wybudowanego urządzenia
Szczegółowa instrukcja testów zostanie zaproponowana przez Oferenta i zaakceptowana przez Zamawiającego przed przystąpieniem do testów.

Kod CPV

73100000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Od daty podpisania umowy z Zamawiającym nie później niż do 30 czerwca 2019.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zgodnie z oświadczeniem z Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego.

Ponadto Wykonawca musi spełniać łącznie:
doświadczenie związane z co najmniej dziesięcioma zaprojektowanymi formami wtryskowymi i/lub oprzyrządowaniem produkcyjnym dla swoich klientów oraz doświadczeniem we wdrażaniu do produkcji 10 produktów hardware’owych dla swoich klientów w ostatnich dwóch latach, a jeżeli okres działalności jest krótszy to w okresie prowadzenia działalności. Wykaz zrealizowanych projektów należy wykazać w tabeli dołączonej do Załącznika nr 2 (Data realizacji, nazwa projektu). Do każdego wykonanego projektu należy dołączyć referencje lub protokół odbioru potwierdzające prawidłowe wykonanie zlecenia w formie skanu podpisanego za zgodność z oryginałem.
Posiada co najmniej następujący park maszynowy:
Obrabiarka CNC
Wtryskarka
Zgrzewarka ultradźwiękowa
Frezarka
Tokarka
c) Posiada co najmniej następujące certyfikaty jakości:
ISO 9001. W celu udokumentowania spełnienia warunku,
Certyfikat UL

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą skan certyfikatów poświadczony za zgodność z oryginałem.

W celu potwierdzenia spełnienia wszystkich powyższych warunków udziału w postępowaniu prosimy o wypełnienie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 wraz z niezbędnymi załącznikami do Zapytania ofertowego. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1. Wartość zamówienia netto (w PLN) (Dla ofert złożonych w innej walucie zostanie zastosowany średni kurs NBP danej waluty z dnia 15.03.2019 r.) - 60%,
2. Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia (w ilości dni kalendarzowych od podpisania umowy z Zamawiającym) – 30% (Zamawiający planuje podpisać umowę z wybranym Wykonawcą zaraz po wyborze ofert)
3. Termin płatności faktury/rachunku (liczba dni) – 10%

Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:

Ad. 1) Wartość punktowa kryterium wartość zamówienia netto będzie wyliczana według wzoru:
(C min: C n) x 100 x 60%
gdzie:
C min - najniższa wartość zamówienia netto spośród ofert nie odrzuconych
C n – wartość zamówienia netto ocenianej oferty
gdzie 1 % = 1 pkt

Ad. 2) Wartość punktowa kryterium termin dostarczenia przedmiotu zamówienia będzie wyliczana według wzoru:
(D min: D n) x 100 x 30%
gdzie:
D min – najkrótszy termin realizacji spośród ofert nieodrzuconych
D n – termin realizacji ocenianej oferty
gdzie 1 % =1 pkt

Ad. 3) Wartość punktowa kryterium termin płatności będzie wyliczana według poniższych zasad:
T = do 14 dni – 0 pkt,
T = od 14 do 21 dni – 5 pkt,
T = od 21 do 30 dni – 8 pkt,
T = pow. 30 dni – 10 pkt.

Ostateczna ocena oferty będzie wyliczana według wzoru:
O = C +D + T
gdzie:
O – ostateczna ocena oferty
C – wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium cena netto (w PLN),
D - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium termin dostarczenia przedmiotu zamówienia.
T - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium termin płatności.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy/Oferenci, którzy:
Posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku Wykonawcy przedłożą wypełniony Załącznik nr 3 niniejszej oferty.
Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu umieszczonych w zapytaniu ofertowym
nr 1/1.1.2/2019 oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego bądź też nie dołączyli niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie ww. warunków.
Oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny.
Złożą ofertę po wskazanym terminie.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

LOCKY SP. Z O.O.

Adres

36-002 Jasionka

podkarpackie , rzeszowski

Numer telefonu

509242646

NIP

5170378970

Tytuł projektu

„Locky” – bezprzewodowa technologia monitoringu stanu zamka drzwiowego w formie nakładki na klucz

Numer projektu

POPW.01.01.02-18-0008/17-00
Liczba wyświetleń: 285