Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa ekspercka – ocena wniosków o grant

Data publikacji: 05.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-02-2019

Numer ogłoszenia

1164873

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę można:
a. przesłać pocztą (w tym kurierem) na adres: Fundacja „Fundusz Współpracy”,
ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa - decyduje data i godzina wpływu do Fundacji.
b. przesłać e-mailem na adres: aluck@cofund.org.pl – decyduje data wyświetlenia wiadomości na komputerze odbiorcy.
c. dostarczyć osobiście do Kancelarii FFW na adres: Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa - decyduje data i godzina wpływu do Fundacji (biuro czynne do godz. 16.00).

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

aluck@cofund.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Luck

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

224509738

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Usługa ekspercka polegająca na:
a. przeprowadzeniu oceny merytorycznej, uprzednio pozytywnie ocenionych formalnie, wskazanych przez Zamawiającego wniosków o grant na współpracę międzynarodową (ogólna liczba wniosków wynosi 800, każdy wniosek zostanie oceniony przez dwóch ekspertów);
b. przeprowadzeniu ponownej oceny merytorycznej wniosków o grant na współpracę międzynarodową, wskazanych przez Zamawiającego, w przypadku rozbieżności w ocenie danego wniosku przez dwóch ekspertów;
c. udziale w posiedzeniach Komisji Oceny Wniosków organizowanych przez FFW.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wybór wykonawcy usługi eksperckiej - oceny wniosków o grant w ramach projektu grantowego „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”, umowa nr POWR.04.03.00-00-0096/17-00. W skład usługi wchodzi: ocena wniosków o grant, ponowna ocena wniosków w przypadku rozbieżności w ocenie danego wniosku, udział w posiedzeniach Komisji Oceny Wniosków organizowanych przez FFW w Warszawie.

Przedmiot zamówienia

Usługa ekspercka polegająca na:
a. przeprowadzeniu oceny merytorycznej, uprzednio pozytywnie ocenionych formalnie, wskazanych przez Zamawiającego wniosków o grant na współpracę międzynarodową (ogólna liczba wniosków wynosi 800, każdy wniosek zostanie oceniony przez dwóch ekspertów);
b. przeprowadzeniu ponownej oceny merytorycznej wniosków o grant na współpracę międzynarodową, wskazanych przez Zamawiającego, w przypadku rozbieżności w ocenie danego wniosku przez dwóch ekspertów;
c. udziale w posiedzeniach Komisji Oceny Wniosków organizowanych przez FFW.
Zamawiający, po dokonaniu wyboru Wykonawców, dopuszcza możliwość podziału ogólnej liczby wniosków między kilku Wykonawców po przeprowadzeniu negocjacji z wybranymi Wykonawcami (z uwzględnieniem warunku, że każdy wniosek jest oceniany przez dwóch Wykonawców).
Koszty związane z przygotowaniem, dojazdem, przeprowadzeniem oraz rozliczeniem wykonywanej usługi doradczej ponosi Wykonawca.

Kod CPV

79000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania

Harmonogram realizacji zamówienia

Usługa świadczona będzie od momentu podpisania umowy z Wykonawcą, nie dłużej niż do marca 2021 roku, po każdym naborze wniosków w projekcie. Zamawiający przewiduje 4 nabory wniosków – I i III kw. 2019 oraz I i III kw. 2020.
Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia wyżej wymienionych terminów.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zapytanie ofertowe jest skierowane do wykonawców którzy są: osobami fizycznymi, osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, a także pozostałych podmiotów w tym osoby prawnych, którzy zatrudniają na podstawie umowy o pracę specjalistów z określonej w zapytaniu dziedziny; w takim przypadku Wykonawca wskazuje konkretnego pracownika Wykonawcy do wykonywania umowy spełniającego kryteria. W przypadku gdy ofertę składa konsorcjum wykonawców Wykonawca wskazuje konkretnego pracownika danego Wykonawcy do wykonywania umowy; w przypadku gdy Wykonawca posługuje się podwykonawcami Wykonawca wskazuje konkretnego podwykonawcę lub pracownika danego podwykonawcy do wykonywania umowy którzy spełniają kryteria wskazane w zapytaniu.

Wiedza i doświadczenie

Z uwagi na konieczność zapewnienia wysokiej jakości wykonania zamówienia Zamawiający wymaga wykazania poniżej wskazanych: doświadczenia i kwalifikacji osób/osoby wyznaczonych/ej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (względnie wykazania przez Wykonawcę w przypadku osobistego wykonywania zamówienia). Zamówienie może być udzielone wyłącznie Oferentowi spełniającemu poniższe warunki (tj. dysponującemu osobami spełniającymi poniższe warunki):
1. Wykształcenie wyższe lub zawodowe.
2. Znajomość specyfiki przygotowywania wniosków o dofinansowanie oraz realizacji projektów z EFS oraz projektów realizowanych we współpracy międzynarodowej, a także projektów innowacyjnych.
3. Przygotowanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 50 ocen eksperckich w ramach konkursów dotacyjnych w ramach EFS.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza zmiany - wprowadzenie zmian w umowie przypadkach wskazanych w Załączniku nr 4. Stosownie do Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 nieprzewidziane w niniejszym zapytaniu ofertowym zmiany dot. umowy nie będą rozpatrywane.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta zgodnie z Załącznikiem nr 1- Wzór oferty
2. Życiorys z wyszczególnieniem posiadanego doświadczenia (załącznik Wzoru oferty).

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający dopuszcza możliwość zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia, określonej w umowie.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ad.1 Cena - 50%
Cena oferty wyrażona w walucie polskiej (PLN), winna być określona jednostkowo i całkowicie w kwotach brutto i netto zgodnie z opisem zamówienia. Jednostkowe ceny oferty określone przez Oferenta pozostaną stałe w okresie realizacji umowy i nie będą podlegały zmianom.
Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Cena oferty najtańszej
---------------------------------- x liczba możliwych do uzyskania punktów = liczba punktów
Cena oferty badanej

Ad. 2 Doświadczenie zawodowe w obszarze przygotowywanych ocen (miesiące)
Od 12 do 24 miesięcy – 5 pkt.
Od 25 do 60 miesięcy –10 pkt.
Od 61 do 120 miesięcy – 15 pkt.
powyżej 120 miesięcy – 20 pkt.

Ad. 3 Liczba przygotowanych ocen w ramach konkursów dotacyjnych w ramach EFS
Od 50 do 100 – 5 pkt
Od 101 do 200 – 10 pkt.
Od 201 do 300 – 15 pkt.
Od 301 do 400 – 20 pkt.
Od 401 do 500 – 20 pkt.
Powyżej 500 – 25 pkt.

Wykluczenia

Z udziału w postepowaniu wykluczone są podmioty, które powiązane są kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, osobami upoważnionymi do reprezentowania Zamawiającego, lub wykonującym w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Wykonawcą a Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej; 2)posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej, do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA FUNDUSZ WSPÓŁPRACY

Adres

Górnośląska 4A

00-444 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

224509810

Fax

224509803

NIP

5260005468

Tytuł projektu

Ścieżki współpracy - wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową

Numer projektu

POWR.04.03.00-00-0096/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

ANETA ROZWADOWSKA- JACHACZ, 20-357 Lublin, ul. Dulęby 1/21, 11.02.2019, 100 zł/wniosek (cena po negocjacjach)
PROSPECT Sławomir Maj, Ul. Cisowa 22/16, 21-040 Świdnik, 12.02.2019, 100 zł/wniosek (cena po negocjacjach)
Liczba wyświetleń: 310