Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapewnienie cateringu, zapytanie ofertowe nr DOLJST/3/2019

Data publikacji: 05.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-02-2019

Numer ogłoszenia

1164870

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zamawiający zamieścił pytania wraz z odpowiedziami do niniejszego zamówienia.
Termin składania ofert został przedłużony do dnia 14.02.2019r. do godziny 9:00.
Ofertę prosimy dostarczyć:
• osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną do dnia 14.02.2019 r. do godz. 9:00–na adres:
4System Polska Sp. z o.o., ul. Bohaterów Westerplatte 30, 65-034 Zielona Góra
do Sekretariatu (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00)
w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na zapewnieniu usługi cateringowej na terenie Województwa Dolnośląskiego oraz „Prosimy nie otwierać przed 14.02.2019 r., godz. 10:00”.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.02.2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego.

Miejsce i sposób składania ofert

a) Kompletna oferta musi zawierać wypełniony formularz ofertowy, wykaz usług wraz z referencjami, informację o przetwarzaniu danych osobowych RODO, oświadczenie o spełnianiu klauzul społecznych;
b) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.02.2019 r., do godz. 9:00
c) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
d) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego w przypadku odrzucenia jego oferty lub wykluczenia wykonawcy z postępowania.
e) Ofertę prosimy dostarczyć:
• osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną do dnia 14.02.2019 r. do godz. 9:00–na adres:
4System Polska Sp. z o.o., ul. Bohaterów Westerplatte 30, 65-034 Zielona Góra
do Sekretariatu (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00)
w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na zapewnieniu usługi cateringowej na terenie Województwa Dolnośląskiego oraz „Prosimy nie otwierać przed 14.02.2019 r., godz. 10:00”.
f) O terminowości złożenia oferty decyduje data i godzina jej wpływu do siedziby Zamawiającego.
g) Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
h) Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
i) Oferta Wykonawcy musi być podpisana przez Oferenta/Wykonawcę bądź osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z rejestru bądź ewidencji, lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
j) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.02.2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ewa Ostrowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

68 45 10 888 wew 103

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia dotyczy zapewnienia usługi cateringowej na terenie Województwa Dolnośląskiego

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zapewnieniu cateringu dla uczestników projektu na terenie woj. dolnośląskiego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje 16 grup szkoleniowych liczących ok. 16 osób, dla których zostanie zorganizowanych 5 szkoleń, każde trwające 3 dni, łącznie 15 dni szkoleń.
Zamówienie polega na dostarczeniu maksymalnie 3840 sztuk cateringu, tj.: obiadu dwudaniowego z napojem + przerwa kawowa (kawa, herbata, woda, ciastka) dla uczestników kursów i szkoleń.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Kod CPV

55520000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi dostarczania posiłków

Harmonogram realizacji zamówienia

Zadanie będzie realizowane od podpisania umowy do dnia ustalonego w harmonogramie szkoleń, ale nie później niż do dnia 31.10.2019 roku. Dokładny harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia przedstawiony zostanie wyłonionemu Wykonawcy po podpisaniu umowy oraz będzie aktualizowany na bieżąco, w trakcie realizacji projektu. Harmonogram dostarczania cateringu będzie zależał od harmonogramu szkoleń, który zostanie ustalony z wykonawcą, który będzie realizował szkolenia. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji zadania w przypadku zmiany terminu realizacji projektu.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

Oferent/Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat od terminu składania ofert wykonał należycie następujące usługę:
w ramach jednej usługi Wykonawca zapewnił minimum 2500 szt. wyżywienia uczestnikom szkoleń/wykładu/warsztatu/konferencji/spotkania o wartości co najmniej 90 000 PLN brutto.

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie zawartego w formularzu ofertowym oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz złożonego – wykazu usług wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usług.

Potencjał techniczny

Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na minimum ½ etatu (umowa o pracę) 1 osobę niepełnosprawną, o której mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub 1 osobę bezrobotną. Wskazana osoba powinna być zatrudniona w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty podpisania umowy na realizację zamówienia, nieprzerwanie przez cały okres jej trwania.

Zamawiający oceni spełnianie tego warunku na zasadzie „spełnia – nie spełnia” na podstawie oświadczenia o spełnianiu klauzul społecznych.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent/Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na realizację zamówienia

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zawartego w formularzu ofertowym.

Dodatkowe warunki

Dodatkowe warunki zdefiniowane zostały w Zapytaniu ofertowym i innych załącznikach.

Warunki zmiany umowy

1) Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności, podpisanego przez obie strony.
2) Zamawiający przewiduje możliwość postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z poniższych okoliczności:
a. zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, ulegnie przesunięciu o czas występowania przeszkód o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. „siły wyższej”), jednak nie dłużej niż o 30 dni lub z uwagi na przedłużającą się procedurę wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu niniejszego zamówienia lub w związku z innymi okolicznościami, których nie dało się wcześniej przewidzieć i które wynikły w toku prac przeprowadzonych w niniejszym zamówieniu lub w toku realizacji innych zamówień powiązanych z niniejszym zamówieniem;
b. wystąpienie siły wyższej;
c. zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT);
d. zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy (np. na skutek zmian umowy o dofinansowanie projektu zawartej przez Zamawiającego lub zmian wytycznych dotyczących realizacji projektu).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Kompletna oferta musi zawierać wypełniony formularz ofertowy, wykaz usług wraz z referencjami, informację o przetwarzaniu danych osobowych RODO, oświadczenie o spełnianiu klauzul społecznych.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteria oceny
a) całkowita wartość usługi brutto – 40%
b) gotowość do zapewnienia cateringu – 30%
c) jakość realizowanej usługi – 10%
d) liczba spotkań – 20%


2. Opis sposobu przyznawania punktacji
a) całkowita wartość usługi brutto (C) - 40 %, punkty dla poszczególnych ofert wyliczone będą w następujący sposób:

C = (Cmin/CoB) x 40

Gdzie :

Cmin - oznacza najniższą cenę brutto proponowanych ofert
CoB - oznacza cenę brutto badanej oferty
C - liczba punktów w kryterium cena
Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia w tym kryterium – 40 punktów.
b) gotowość do zapewnienia cateringu (G) - 30%, przy obliczaniu liczby punktów w tym kryterium
Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
- za termin gotowości wynoszący 5 dni od zgłoszenia zapotrzebowania - 0 punktów
- za termin gotowości wynoszący od 2 dni do 4 dni od zgłoszenia zapotrzebowania- 10 punktów
- za termin gotowości wynoszący poniżej 2 dni od zgłoszenia zapotrzebowania - 30 punktów
Przez „gotowość do zapewnienia cateringu” Zamawiający rozumie ilość dni kalendarzowych od zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na catering dla uczestników projektu.
Przez "dni kalendarzowe" Zamawiający rozumie wszystkie dni tygodnia, czyli od poniedziałku do niedzieli. Dniem kalendarzowym dla Zamawiającego są także wszelkie święta państwowe i kościelne.
Uwaga!
Oferent/Wykonawca, który wskaże 6 i więcej dni zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona
Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia w tym kryterium – 30 punktów.
c) jakość realizowanej usługi (J) – 10%
Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
- Jeżeli Wykonawca w Formularzu ofertowym zadeklaruje, że każdego dnia szkolenia nie zapewni uczestnikom dwóch rodzajów obiadów do wyboru (dania wegetariańskie oraz dania mięsne) – otrzyma 0 punktów
- Jeżeli Wykonawca w Formularzu ofertowym zadeklaruje, że każdego dnia szkolenia zapewni uczestnikom dwa rodzaje obiadów do wyboru (dania wegetariańskie oraz dania mięsne) – otrzyma 10 punktów
Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia w tym kryterium – 10 punktów.
d) liczba spotkań, w których uczestniczył będzie Wykonawca (S) – 20%
Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
- za ilość spotkań z Zamawiającym w miesiącu, w których uczestniczył będzie Wykonawca
wynoszącym 1 spotkanie miesięcznie - 0 punktów,
- za ilość spotkań z Zamawiającym w miesiącu, w których uczestniczył będzie Wykonawca
wynoszącym od 2 do 3 spotkań miesięcznie - 5 punktów,
- za ilość spotkań z Zamawiającym w miesiącu, w których uczestniczył będzie Wykonawca wynoszącym powyżej 3 spotkań miesięcznie – 20 punktów.
Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia w tym kryterium – 20 punktów.
Zamawiający dokona wyliczenia stosując zaokrąglenia wyników do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi/Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i zostanie uznana, jako najkorzystniejsza, tzn. uzyska najwyższą liczbą punktów, zgodnie ze wzorem:
W = C + G +J + S
Gdzie:
W – liczba punktów przyznana badanej ofercie
C – liczba punktów przyznana za zaproponowaną cenę
G – liczba punktów za gotowość do zapewnienia cateringu
J – liczba punktów za jakość realizowanej usługi
S – liczba punktów za ilość spotkań

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1. wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia.
2. wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

4 SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Bohaterów Westerplatte 30

65-034 Zielona Góra

lubuskie , Zielona Góra

Numer telefonu

684510888

Fax

684510888

NIP

9291660561

Tytuł projektu

Wsparcie kadry kierowniczej systemu oświaty (kadra JST II etap) w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów woj. dolnośląskie

Numer projektu

POWR.02.10.00-00-4001/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Międzyuczelniany Ośrodek Badań i Rozwoju „MOBIR” sp. z o.o, 65-132 Trzebiechów, Podlegórz 56A, data wpłynięcia oferty: 13.02.2019, cena: 134.365,83
Liczba wyświetleń: 269