Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapewnienie wynajmu sali szkoleniowej (sobota, niedziela) wraz z usługą przygotowania i podawania obiadu, serwisu kawowego oraz noclegów wraz ze śniadaniem i kolacją dla uczestników szkoleń w projekcie „Przyjazny POZ – Zadowolony pacjent”

Data publikacji: 07.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-02-2019

Numer ogłoszenia

1164828

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć osobiście bądź za pośrednictwem poczty lub kuriera w formie pisemnej w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w formie dokumentu podpisanego przez osobę/y uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Na kopercie (opakowaniu) powinny widnieć nazwa i adres Zamawiającego oraz następujące oznaczenie:
1. „Usługa zapewnienia wynajmu sali szkoleniowej - zapytanie ofertowe nr 1/ZOK/H/2019 w projekcie „Przyjazny POZ – Zadowolony pacjent„ Nie otwierać przed: 15.02.2019 r. godz. 10:00”
2. Na kopercie należy podać również nazwę i adres Wykonawcy lub pieczęć firmową Wykonawcy.
3. Miejsce złożenia oferty:
Biuro projektu „Przyjazny POZ-Zadowolony pacjent”
Związek Pracodawców „ Mazowieckie Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia”
ul. Żwirki i Wigury 33 lok. 50, 26-600 Radom
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 16.00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

m.dawidowska@pzmazowsze.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Dawidowska

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie wynajmu sali szkoleniowej (sobota, niedziela) wraz z usługą przygotowania i podawania obiadu, serwisu kawowego oraz noclegów w pokojach jednoosobowych ze śniadaniem i kolacją w obiekcie zaszeregowanym do kategorii *** trzy gwiazdki dla uczestników szkoleń w projekcie „Przyjazny POZ – Zadowolony pacjent” - jednorazowo średnio 10 osób w każdym dniu szkolenia..

Z uwagi na zasięg terytorialny miejsca zamieszkania uczestników projektu (woj. mazowieckie) i założenie organizacji wyjazdowych szkoleń weekendowych wymagających dojazdu na szkolenie w sobotę i powrót do miejsca zamieszkania w niedzielę, a jednocześnie brak możliwości zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia w ramach projektu dla uczestników usługi w ramach przedmiotu zamówienia muszą być zorganizowane na terenie województwa mazowieckiego.

Okres realizacji: 1-2 razy w miesiącu w weekendy przez okres kolejnych 9 miesięcy w okresie luty - październik 2019 r.

Zakwaterowanie:
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić nocleg wraz ze śniadaniem i kolacją dla wszystkich uczestników szkolenia w danym dniu w pokojach 1-osobowych w standardzie minimum 3* w obiekcie zaszeregowanym do kategorii *** trzy gwiazdki położonym na terenie województwa mazowieckiego. Obiekt i pokoje muszą zapewniać dostęp dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Sale szkoleniowe:
Wykonawca powinien zapewnić uczestnikom szkolenia warunki do nauki w oparciu o zasady BHP. Sale dydaktyczne powinny posiadać okna i być wyposażone w sprzęt do przeprowadzenia szkoleń dla średnio 10 uczestników (komputer, projektor multimedialny z ekranem, tablica typu Flipchart z kartkami papieru oraz kompletem pisaków, stoły i krzesła, bezprzewodowy dostęp do Internetu). Sale zapewniać muszą dostęp dla osób z niepełnosprawnością ruchową, umożliwiając realizację zajęć. Temperatura w pomieszczeniach powinna być dostosowana do potrzeb użytkowników. Sale szkoleniowe muszą znajdować się w kompleksie budynków, w którym realizowana będzie usługa zakwaterowania i gastronomiczne. Każdorazowo szkolenie trwać będzie 8 godzin lekcyjnych dziennie. Wykonawca powinien zapewnić salę szkoleniową na 8 godzin zegarowych dziennie (czas realizacji szkoleń + czas przerw na obiad i serwis kawowy).

Wyżywienie, serwis kawowy:
Wyżywienie powinno spełniać wymogi aktualnych wytycznych Instytutu Żywności i Żywienia, a dostarczane posiłki powinny zapewniać 100% całodziennego zapotrzebowania na energię i składniki odżywcze. Posiłki powinny być podawane w innej sali niż sala szkoleniowa, ale w tym samym budynku lub na terenie tego samego obiektu. Posiłki powinny być podawane na zastawie ceramicznej, z kompletem sztućców metalowych i serwetek. Wykonawca musi zapewnić obsługę pozwalającą na szybkie i sprawne wydanie posiłków.

Wyżywienie, serwis kawowy podczas szkoleń obejmie:
a) śniadanie dla osób korzystających z noclegu (niedziela), tj. jedno śniadanie.
b) przerwa kawowa (sobota oraz niedziela) tj. jedna przerwa kawowa na szkoleniu w sobotę i druga
w niedzielę
c) obiady dla uczestników (sobota oraz niedziela) tj. jeden obiad na szkoleniu w sobotę i drugi
w niedzielę
d) kolacja dla osób korzystających z noclegu – sobota, tj. jedna kolacja.

Informacje dodatkowe:
1. Jednorazowa przerwa kawowa na jeden dzień szkolenia.
2. Śniadanie zostanie zorganizowane w postaci „szwedzkiego stołu” wraz z gorącymi napojami kawa, herbata czarna, herbaty smakowe, z dodatkami przy zastrzeżeniu konieczności podania posiłków bezmięsnych (wegetariańskich/ wegańskich/ koszernych/itp.)
3. Każdy obiad składać się ma z dwóch dań (zupa i drugie danie) oraz napoju/soku/kompotu. Posiłki będą takie same dla wszystkich uczestników przy zastrzeżeniu konieczności podania posiłków bezmięsnych (wegetariańskich/wegańskich/koszernych/itp.) w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, o których wykonawca zostanie poinformowany najpóźniej do godz. 11.00 w dniu realizacji usługi.
4. Kolacja składać się ma z dwóch dań (zupa i drugie danie) oraz napoju przy zastrzeżeniu konieczności podania posiłków bezmięsnych (wegetariańskich/wegańskich/koszernych/itp.) w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, o których Wykonawca zostanie poinformowany najpóźniej do godz. 11.00 w dniu realizacji usługi.
5. Przerwa kawowa składać się ma z gorących napojów (kawa, herbata czarna, herbaty smakowe), z dodatkami.
6. Harmonogram godzinowy posiłków i przerw kawowych podporządkowany będzie pod wymagania Zamawiającego.
7. Menu poszczególnych posiłków ustala Wykonawca z zastrzeżeniem punktów 1 do 5, przy akceptacji Zamawiającego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi hotelarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zapewnienie wynajmu sali szkoleniowej (sobota, niedziela) wraz z usługą przygotowania
i podawania obiadu, serwisu kawowego oraz noclegów wraz ze śniadaniem i kolacją dla uczestników szkoleń w projekcie „Przyjazny POZ – Zadowolony pacjent”

Projekt „Przyjazny POZ-Zadowolony pacjent” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności wymaganej przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).

Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania będzie wykonane w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Przedmiot zamówienia

Na przedmiot zamówienia składa się łącznie maksymalnie:
- 160 noclegów z soboty na niedzielę w pokojach 1-osobowych w standardzie minimum 3* (16 weekendów x średnio 10 noclegów)
- 160 śniadań w niedziele (16 weekendów x śniadanie dla średnio 10),
- 160 kolacji w soboty (16 weekendów x kolacja dla średnio 10 osób),
- 320 sztuk serwisów kawowych/na osobę w soboty i niedziele (16 weekendów x przerwa kawowa x 2 dni dla średnio 10 osób),
- 320 obiadów w soboty i niedziele (16 weekendów x obiad x 2 dni dla średnio 10 osób),
- sala szkoleniowa x 2 dni po 8 godzin zegarowych x 16 weekendów = 32 dni szkoleniowych po 8 godzin zegarowych dziennie.
W weekend szkolenia realizowane będą w sobotę i niedzielę (łącznie 2 dni) razem z usługą podawania obiadów i przerw kawowych, a zakwaterowanie (nocleg) ze śniadaniem i kolacją obejmować będzie 1 dobę (z soboty na niedzielę) dla każdego z uczestników szkoleń (średnio 10 osób).

Usługa będzie realizowana w terminach wskazanych przez Zamawiającego w trybie roboczym z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem.

Kod CPV

55110000-4

Nazwa kodu CPV

Hotelarskie usługi noclegowe

Harmonogram realizacji zamówienia

LOKALIZACJA: Obiekt znajduje się na terenie województwa mazowieckiego.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: Usługa realizowana będzie w weekendy (sobota-niedziela) od lutego 2019 do października 2019 wg szczegółowego harmonogramu przekazywanego przez Zamawiającego w trybie roboczym co najmniej na 2 tygodnie przed każdym ze szkoleń.

W weekend szkolenia realizowane będą w sobotę i niedzielę (łącznie 2 dni) razem z usługą podawania obiadów i przerw kawowych, a zakwaterowanie (nocleg) ze śniadaniem i kolacją obejmować będzie 1 dobę (z soboty na niedzielę) dla każdego z uczestników szkoleń (średnio 10 osób).

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji usługi.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

2. Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do prawidłowego wykonywania usługi.
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku:
- Wykonawca na potwierdzenie posiadania doświadczenia w realizacji podobnych usług obejmujących usługi zapewnienia sali szkoleniowej wraz z usługą przygotowania i podawania obiadu, serwisu kawowego oraz noclegów wraz ze śniadaniem i kolacją dla średnio 10 osób podczas jednego dnia/ nocy w okresie 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - z tego okresu jest zobowiązany przedstawić informację o realizacji co najmniej jednego zamówienia o zakresie podobnym na wzorze Załącznika nr 2 do niniejszego zapytania.
Za usługę podobną do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna zorganizowanie usługi w ramach jednego zamówienia obejmującej zapewnienie:
- noclegu w jednym dniu/ nocy dla min. 10 osób,
- usługi restauracyjnej (śniadanie i/lub kolacja i/lub obiad, przerwa kawowa) w jednym dniu/ nocy dla min. 10 osób,
- zapewnienie sali szkoleniowej dla min. 10 osób.

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną infrastrukturę do wykonania zamówienia, tj. Wykonawcy składający ofertę muszą spełniać poniższe minimalne wymagania:
a) Posiadają obiekt zaszeregowany do kategorii minimum 3* (trzy gwiazdki). Obiekt, pokoje i sale szkoleniowe zapewniać muszą dostęp dla osób z niepełnosprawnością ruchową (tj. dostosowanie architektoniczne). Istnieje możliwość szerszego zakresu usługi, o ile mieści się w określonej cenie rynkowej.
Udokumentowaniem kryterium będzie przedstawienie przez Wykonawcę posiadanego zaszeregowania poprzez przedstawienie kserokopii posiadanej decyzji o nadaniu kategorii wydanej przez odpowiedni organ (marszałek województwa) lub oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków standardu 3* z wyszczególnieniem wymaganych prawem kryteriów.
b) Obiekt posiada sale przystosowane do przeprowadzenia szkoleń i dysponuje odpowiednim sprzętem (wielkość sali pozwalająca na ustawienie stołów dla średnio 10 – uczestników; sala wyposażona w stoły, krzesła, projektor mutimedialny z ekranem, komputer, tablica typu Flipchart z kartkami papieru i kompletem pisaków. Sale zapewniać będą dostęp dla osób z niepełnosprawnością ruchową (tj. dostosowanie architektoniczne).
Oferent podpisując ofertę oświadcza spełnienie ww. warunku.
c) Wykonawca zapewni uczestnikom stały dostęp do Internetu zarówno w salach dydaktycznych, jak i w zajmowanych przez uczestników pokojach.
Oferent podpisując ofertę oświadcza spełnienie ww. warunku.
d) Obiekt posiada parking, które zostanie udostępniony Uczestnikom, którzy przyjadą samochodem.
Oferent podpisując ofertę oświadcza spełnienie ww. warunku.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w zakresie:
a) terminu realizacji umowy;
b) liczby osób korzystających z usług,
c) harmonogramu realizacji umowy;
d) zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją zadania na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,
2. Załącznik nr 2 – Wykaz doświadczenia Oferenta będącego warunkiem udziału w postępowaniu,
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu klauzul społecznych,
4. Kserokopia posiadanej decyzji o nadaniu kategorii zaszeregowania obiektu wydanej przez odpowiedni organ (marszałek województwa) lub oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków standardu 3* z wyszczególnieniem wymaganych prawem kryteriów.
5. W przypadku ofert składanych przez agencje czy pośredników, nie posiadających bezpośredniego prawa do dysponowania wskazanym w ofercie obiektem, Wykonawca do oferty musi dołączyć kopię umowy zawartej z dysponentem obiektu dotyczącą współpracy lub kopie innego dokumentu wyrażającego zgodę przez dysponenta obiektu na świadczenie przedmiotu zamówienia w obiekcie, którego jest właścicielem.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zamówień uzupełniających nie przekraczających 50% wartości zamówienia określonego w pierwotnej umowie.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena (C):
Ocena złożonych ofert wg kryterium „Cena”, dokonana zostanie według następującego wzoru:
C = Cn / Co x 70 pkt
gdzie:
C – przyznane punkty w ramach kryterium cena
Cn – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert
Co – cena oferty ocenianej
W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 70 pkt.

2. Kawa (K) wykorzystywana do przygotowania serwisu kawowego pochodząca ze "Sprawiedliwego Handlu" (Fair Trade) -10 pkt
Zamawiający oceniając kryterium będzie brał pod uwagę zadeklarowanie przez wykonawcę wykorzystania do przygotowania serwisu kawowego w całości kawy posiadającej certyfikat Fairtrade lub inny równoważny certyfikat, który potwierdza, że drobni producenci/rolnicy otrzymali przynajmniej cenę minimalną zapewniającą im zwrot kosztów produkcji i godziwe wynagrodzenie, wypłacona została im roczna premia Fairtrade lub równoważna premia na projekty rozwojowe wspierające społeczność lokalną, zapewniona jest możliwość udzielania prefinansowania zakupu kawy przez grupę producencką, zapewnione są odpowiednie warunki socjalne zgodnie z Konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy (ochrona praw kobiet i przeciwstawianie się ich dyskryminacji, zakaz pracy przymusowej i niewykorzystywanie pracy dzieci, wolność zrzeszania się, bezpieczeństwo i ochrona zdrowia) oraz przestrzegane są standardy środowiskowe (producent ocenia swoje oddziaływanie na środowiskowo i tworzy plan jego minimalizacji, stopniowe ograniczanie użycia w rolnictwie środków chemicznych, zakaz stosowania GMO, stopniowe wdrażanie zrównoważonych systemów zagospodarowania odpadów, zapobieganie pożarom lasów).
Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego „Formularza oferty” i złożonej w nim deklaracji wykonawcy.
W przypadku zadeklarowania w Formularzu oferty zastosowania do przygotowania serwisu kawowego, kawy posiadającej certyfikat Fairtrade lub inny równoważny certyfikat potwierdzający spełnianie przez ten produkt wskazanych powyżej kryteriów, wykonawca otrzyma 10 punktów.
W przypadku braku zawarcia w Formularzu oferty oświadczenia na temat wykorzystania do przygotowania serwisu kawowego, kawy oznakowanej certyfikatem Fairtrade lub innym równoważnym certyfikatem potwierdzającym spełnianie przez ten produkt wskazanych powyżej kryteriów, wykonawca otrzyma 0 punktów.

3. Klauzule społeczne (KS):
Spełnienie dodatkowego kryterium-klauzul społecznych 20 pkt.
Klauzula społeczna (KS) tj. społeczne warunki realizacji zamówienia publicznego – spełnienie klauzuli społecznej oznacza uwzględnienie aspektów społecznych przy realizacji zamówienia, tzn. wśród osób bezpośrednio zaangażowanych w wykonywanie przedmiotu zamówienia zostanie zaangażowana, co najmniej 1 osoba:
a) niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)
I/LUB
b) bezrobotna w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
W przypadku uznania za najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, który uzyskał punkty za kryterium „Klauzule społeczne”: (...)"

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym (Liderem i/lub Partnerem Projektu) osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do popisania stosownego oświadczenia, określonego w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. Oferenci, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni. Podpisanie oferty jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełniania ww. warunku.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW "MAZOWIECKIE POROZUMIENIE PRACODAWCÓW OCHRONY ZDROWIA"

Adres

Żwirki i Wigury 33/50

26-600 Radom

mazowieckie , Radom

Numer telefonu

693630702

Fax

483869097

NIP

7962701614

Tytuł projektu

Przyjazny POZ - Zadowolony pacjent

Numer projektu

POWR.05.02.00-00-0005/17-00

Inne źródła finansowania

Projekt „Przyjazny POZ-Zadowolony pacjent” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Satoria Group S.A., 13.02.2019 r.; cena 62 400,00 zł, spełnienie dodatkowych kryteriów tj. kawa, klauzule społeczne.
Liczba wyświetleń: 184