Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługi w zakresie transportu rzeczy

Data publikacji: 05.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-02-2019

Numer ogłoszenia

1164812

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną do 13.02.2019 r. do godziny
15.00 w siedzibie Zamawiającego – Forum Aktywności Lokalnej, ul. Ludowa 1c, 58-304 Wałbrzych (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego). Ofertę należy złożyć w kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego na adres: Forum Aktywności Lokalnej, ul. Ludowa 1c, 58-304 Wałbrzych i opatrzonej opisem: Zapytanie ofertowe nr 7/RPO/9.2/02/2019/AOON/FAL w ramach projektu „Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów miasta Wałbrzycha, wałbrzyskiego i świdnickiego ” oraz nazwą i dokładnym adresem Oferenta. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert za pośrednictwem e-mail. Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Beata Ziółkowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

791296591

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi w zakresie przewozu różnego rodzaju sprzętu wspomagającego z wagą do 180 kg dla osób z niepełnosprawnościami z miejsca odbioru sprzętu do punktu docelowego wraz z wniesieniem.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Miejscowość: powiat Wałbrzych, wałbrzyski i świdnicki

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest usługa w zakresie przewozu różnego rodzaju sprzętu wspomagającego dla osób z niepełnosprawnościami zamieszkującymi teren powiatów miasta Wałbrzycha,wałbrzyskiego i świdnickiego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi w zakresie przewozu różnego rodzaju sprzętu wspomagającego z wagą do 180 kg dla osób z niepełnosprawnościami z miejsca odbioru sprzętu do punktu docelowego wraz z wniesieniem.

Kod CPV

60180000-3

Nazwa kodu CPV

Wynajem pojazdów do transportu towarów wraz z kierowcą

Harmonogram realizacji zamówienia

Usługa będzie świadczona na terenie powiatów miasta Wałbrzycha,wałbrzyskiego i świdnickiego w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegóły zawarte w SIWZ

Wiedza i doświadczenie

Szczegóły zawarte w SIWZ

Potencjał techniczny

Szczegóły zawarte w SIWZ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegóły zawarte w SIWZ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegóły zawarte w SIWZ

Dodatkowe warunki

Szczegóły zawarte w SIWZ

Warunki zmiany umowy

Szczegóły zawarte w SIWZ

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Szczegóły zawarte w SIWZ

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium 100% cena:
Na cenę brutto (skrót COF) składa się łączna kwota cen brutto, która stanowi średnią ceny
wszystkich składników przedmiotu zamówienia, tj.:
a) cena za 1 km przy wykonywaniu trasy do 11,999 km
b) cena za 1 km przy wykonywaniu trasy od 12 – 25,999 km
c) cena za 1 km przy wykonaniu trasy od 26 – 40,999 km
d) cena za usługę odbioru i wniesienia.
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.
Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin /C0) x 100
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin – najniższa cena wynikająca z wyliczenia COF spośród ważnych ofert,
C0 – cena obliczona badanej oferty.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 100.
Przedłożenie ważnej oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie podstawą do
wezwania Oferenta objętego ofertą do podpisania umowy.

Wykluczenia

Szczegóły zawarte w SIWZ

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FORUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

Adres

Ludowa 1 C

58-304 Wałbrzych

dolnośląskie , wałbrzych

Numer telefonu

748480100

Fax

748480100

NIP

8862777392

Tytuł projektu

Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów miasta Wałbrzycha, wałbrzyskiego i świdnickiego.

Numer projektu

RPDS.09.02.01-02-0015/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 129