Strona główna
Logo unii europejskiej

K/B/1/2019 - Modernizacja obiektu przy ul. Urzędniczej 16a

Data publikacji: 05.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-02-2019

Numer ogłoszenia

1164789

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Biuro Zarządu Caritas, Plac NMP 1, 25-010 Kielce (sekretariat) w terminie do dnia 20.02.2019 r. do godziny 15.00

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ks. Stanisław Słowik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

41/344-52-82

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakres robót:
Zadanie obejmuje remont obiektu przy ul. Urzędniczej 16a w Kielcach.
Realizowany obiekt to budynek trzykondygnacyjny o funkcji usług medycznych i pomocy społecznej oraz zamieszkania zbiorowego (mieszkania wspierane).
Planowana jest jego termomodernizacja przegród zewnętrznych z wymianą okien i drzwi oraz remont pomieszczeń mieszkalnych.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: Kielce Miejscowość: Kielce

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Modernizacja budynku przy ul. Urzędniczej 16a w Kielcach

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy zakres robót określa:
a) projekt budowlany pn. „Modernizacja obiektu przy ul. Urzędniczej 16a”, stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ
b) projekt wykonawczy – branży architektonicznej, stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ
c) przedmiar robót

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się do dnia 30.08.2019 r.
2. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty to minimum 36 miesięcy. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z SIWZ

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z SIWZ

Potencjał techniczny

Zgodnie z SIWZ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z SIWZ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z SIWZ

Warunki zmiany umowy

Warunku dopuszczalności istotnych zmian umowy zostały opisane w § 21 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z SIWZ

Zamówienia uzupełniające

Zgodnie z SIWZ

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest:
1) Cena brutto - 70%
2) Okres gwarancji - 20%
3) Termin płatności faktur - 10%

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ

Adres

Jana Pawła II 3

25-013 Kielce

świętokrzyskie , Kielce

Numer telefonu

413445282

Fax

413446728

NIP

6570389452

Tytuł projektu

Utworzenie Centrum Dziennej Opieki i Pielęgnacji dla osób niepełnosprawnych i Seniorów w aglomeracji Kielc (Kielce i Wiśniówka) z poszerzeniem oferty mieszkań wspieranych

Numer projektu

RPSW.07.03.00-26-0037/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

INSTALOBUD s.c. Firma Instalacyjno – Budowlana M.P. Bzinkowscy, ul. Ściegiennego 49, 25-380 Kielce, data wpływu: 20.02.2019r., cena brutto: 749 034,00 zł
Liczba wyświetleń: 496