Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe z dnia 04.02.2019 r. dotyczące realizacji usługi szkoleniowej o wartości przekraczającej 50 000,00 PLN w oparciu o zasadę konkurencyjności

Data publikacji: 04.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-03-2019

Numer ogłoszenia

1164695

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. ofertę należy przedstawić na załączonym do zapytania ofertowego formularzu;
2. nieodłączny element oferty stanowią załączniki wymagane w pkt. IX. 11 niniejszego zapytania ofertowego;
3. oferta może być wypełniona odręcznie lub komputerowo, jednak w przypadku wypełnienia odręcznego należy tego dokonać drukowanymi literami w sposób czytelny;
4. wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane;
5. każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi zostać parafowana;
6. oferta musi być podpisana przez Oferenta lub osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innym dokumentem zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym;
7. wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być trwale spięte.
8. ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: OFERTA NA REALIZACJĘ SZKOLEŃ DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „ŚWIADOMY ROZWÓJ ZAWODOWY! program podnoszenia kompetencji, kwalifikacji i umiejętności zawodowych mieszkańców woj. warmińsko-mazurskiego”.
9. Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie, do upływu dnia 07.03.2019, poprzez złożenie osobiste ofert w siedzibie Zamawiającego (Work & Training Service Janusz Żuczek, SIELEC 1A, 39-120 SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI, w godzinach od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku) lub przesłanie ofert pocztą lub przesyłką kurierską na adres: Work & Training Service Janusz Żuczek, SIELEC 1A, 39-120 SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI.
10. Oferty złożone bez zachowania terminu składania ofert nie będą rozpatrywane. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty np. Poczty Polskiej (operator publiczny) lub innego operatora pocztowego o zachowaniu terminu składania ofert decyduje data nadania przesyłki (data stempla pocztowego/data stempla nadania). w przypadku wyboru przez Wykonawcę ww. sposobu dostarczenia oferty do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o nadaniu przesyłki, nazwie operatora, dacie nadania i jej numerze, poprzez wysłanie e-mail na adres: biuro@workts.pl. w przypadku ofert składanych osobiście – decyduje data wpływu oferty do Biura (biuro czynne od pon. do pt. w godzinach 8.00 – 16.00)

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Dziedzic

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Część A
Szkolenie fizjoterapeutyczne Kinetic Control
Przedmiot usługi:
Przeprowadzenie szkolenia fizjoterapeutycznego z zakresu metody Kinetic Control.
Ramowy program obejmuje następujące zagadnienia:
• kręgosłup lędźwiowy i biodro,
• kręgosłup szyjny i bark, w tym wprowadzenie,
• anatomia poszczególnych odcinków,
• analiza, ocena, diagnostyka i terapia poszczególnych odcinków,
• integracja funkcji.
Forma przeprowadzenia usługi: Kurs prowadzony będzie w formie zajęć teoretycznych i praktycznych, które wzajemnie się przeplatają.
Szczegółowy program zajęć zostanie uzgodniony z wybranym Wykonawcą.
Szkolenie prowadzi do nabycia kompetencji, które poprzedzone jest procesem walidacji zg. z 4 etapami: Zakres, Wzorzec, Walidacja, Porównanie.
Wymiar godzinowy szkolenia: 112 godzin (w tym 22 godziny zajęć teoretycznych i 90 godzin zajęć praktycznych)
Liczebność grupy szkoleniowej: 24 osoby
Liczba grup szkoleniowych: 1 grupa
Łączna liczba uczestników: 24 osoby (1 grupa x 24 osoby)
Łączny wymiar godzinowy usługi: 112 godzin


CZĘŚĆ B
Szkolenie „Skuteczny Handlowiec”
Przedmiot usługi:
Przeprowadzenie szkolenia pt. „Skuteczny handlowiec”.
Ramowy program obejmuje następujące zagadnienia:
• obsługa klienta,
• telemarketing,
• strategie i scenariusze zamykania sprzedaży,
• rozmowa handlowa,
• psychologia sprzedaży,
• wywieranie wpływu,
• skuteczna prezentacja produktu.
Forma przeprowadzenia usługi: Kurs prowadzony będzie w formie zajęć warsztatowych.
Szczegółowy program zajęć zostanie uzgodniony z wybranym Wykonawcą.
Szkolenie prowadzi do nabycia kompetencji, które poprzedzone jest procesem walidacji zg. z 4 etapami: Zakres, Wzorzec, Walidacja, Porównanie.
Wymiar godzinowy szkolenia: 40 godzin
Liczebność grupy szkoleniowej: średnio 16 osób
Liczba grup szkoleniowych: 1 grupa
Łączna liczba uczestników: 16 osób (1 grupa x 16 osób)
Łączny wymiar godzinowy usługi: 40 godzin (40 godzin x 1 grupa).

CZĘŚĆ C
Szkolenie „Prospecting”
Przedmiot usługi:
Przeprowadzenie szkolenia pt. „Prospecting”.
Ramowy program obejmuje następujące zagadnienia:
• prospecting online,
• budowanie marki i komunikacji w Internecie,
• zarządzanie sprzedażą i relacjami z klientem,
• obsługa aplikacji CRM.
Forma przeprowadzenia usługi:
Kurs prowadzony będzie w formie zajęć warsztatowych.
Szczegółowy program zajęć zostanie uzgodniony z wybranym Wykonawcą.
Szkolenie prowadzi do nabycia kompetencji, które poprzedzone jest procesem walidacji zg. z 4 etapami: Zakres, Wzorzec, Walidacja, Porównanie.
Wymiar godzinowy szkolenia: 40 godzin
Liczebność grupy szkoleniowej: średnio 16 osób
Liczba grup szkoleniowych: 1 grupa
Łączna liczba uczestników: 16 osób (1 grupa x 16 osób)
Łączny wymiar godzinowy usługi: 40 godzin (40 godzin x 1 grupa).

Część D
Szkolenie „Negocjacje handlowe”
Przedmiot usługi:
Przeprowadzenie szkolenia pt. „Negocjacje handlowe”.
Ramowy program obejmuje następujące zagadnienia:
• negocjacje handlowe,
• rozwiązywanie konfliktów na drodze negocjacji i mediacji,
• negocjacje zespołowe i wielostronne z klientem biznesowym.
Forma przeprowadzenia usługi: Kurs prowadzony będzie w formie zajęć warsztatowych.
Szczegółowy program zajęć zostanie uzgodniony z wybranym Wykonawcą.
Szkolenie prowadzi do nabycia kompetencji, które poprzedzone jest procesem walidacji zg. z 4 etapami: Zakres, Wzorzec, Walidacja, Porównanie.
Wymiar godzinowy szkolenia: 40 godzin
Liczebność grupy szkoleniowej: średnio 16 osób
Liczba grup szkoleniowych: 1 grupa
Łączna liczba uczestników: 16 osób (1 grupa x 16 osób)
Łączny wymiar godzinowy usługi: 40 godzin (40 godzin x 1 grupa).

CZĘŚĆ E
Szkoleniu z zakresu SPAWANIE metodą TIG (141)
Przedmiot usługi:
Przeprowadzenie szkolenia z zakresu SPAWANIE metodą TIG (141).
Zakres tematyczny kursu zgodny jest z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach W-14/IS-03 ISG, w ramach zajęć teoretycznych dotyczący m.in.
• ogólnej wiedzy o spawalnictwie,
• wykorzystywanych urządzeniach,
• BHP,
• używanych materiałach,
• metodach i jakości,
w ramach zajęć praktycznych:
• instruktarz wstępny,
• ćwiczenia dotyczące m.in. przygotowania materiałów, doboru parametrów, a następnie samego wykonywania złączy.
Forma przeprowadzenia usługi: Kurs prowadzony będzie w formie zajęć teoretycznych i praktycznych.
Zajęcia teoretyczne prowadzone będą w formie wykładu.
Zajęcia praktyczne prowadzone będą w formie pracy na spawalni.
Szczegółowy program zostanie uzgodniony z wybranym Wykonawcą.
Szkolenie prowadzi do nabycia kwalifikacji, które poprzedzone jest procesem walidacji i certyfikacji: po zakończeniu udziału w szkoleniu każdy uczestnik podejdzie do egzaminu i na podstawie jego pozytywnego wyniku uzyska dokument potwierdzający nabyte kwalifikacje.
Walidacja zapewniona zostanie poprzez podejście uczestnika do egzaminu zewnętrznego przeprowadzanego zg. z wymogami Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.
Certyfikacja zapewniona zostanie poprzez wydanie, na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu, zaświadczenia potwierdzającego nabycie kwalifikacji w zakresie spawania metodą TIG.
Sposób prowadzenia kursu zgodny z wymogami Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.
Wymiar godzinowy szkolenia: 103 godziny (w tym 23 godziny zajęć teoretycznych i 80 godzin zajęć praktycznych)
Liczebność grupy szkoleniowej: średnio 16 osób
Liczba grup szkoleniowych: 1 grupa
Łączna liczba uczestników: 16 osób (1 grupa x 16 osób)
Łączny wymiar godzinowy usługi: 103 godziny

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Miejscowość: Szkolenie realizowane będzie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w miejscowości najbardziej dogodnej dla uczestników projektu. Lokalizacja będzie uzgodniona z Wykonawcą.

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu pn. ŚWIADOMY ROZWÓJ ZAWODOWY! program podnoszenia kompetencji, kwalifikacji i umiejętności zawodowych mieszkańców woj. warmińsko-mazurskiego.

Przedmiot zamówienia

Zamówienie składa się z następujących części:
- Część A - Szkolenie fizjoterapeutyczne Kinetic Control
- Część B - Szkolenie „Skuteczny Handlowiec”
- Część C - Szkolenie „Prospecting”
- Część D - Szkolenie „Negocjacje handlowe”
- Część E - Szkoleniu z zakresu SPAWANIE metodą TIG (141)

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – na część A i/lub B i/lub C i/lub D i/lub E.
W przypadku części A, B, C, D przedmiotu zamówienia jako godzinę szkolenia należy rozumieć 45 minut.
W przypadku części E (spawanie metodą TIG (141)) jako godzinę zajęć teoretycznych należy rozumieć 45 minut, natomiast jako godzinę zajęć praktycznych 60 minut – zgodnie z Wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.
W przypadku wszystkich części A-E maksymalna dzienna liczba godzin szkolenia nie może przekroczyć 8 godzin zegarowych.
Kursy mogą być realizowane od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 22:00, z zastrzeżeniem możliwości pracy również w weekendy.

Kod CPV

80530000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia zawodowego

Harmonogram realizacji zamówienia

Harmonogram przedmiotu zamówienia:
- Część A - W okresie od dnia podpisania umowy do 30.11.2019 r. w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.
- Część B - W okresie od dnia podpisania umowy do 30.09.2020r. w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.
- Część C - W okresie od dnia podpisania umowy do 28.02.2021r. w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.
- Część D - W okresie od dnia podpisania umowy do 30.11.2020r. w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.
- Część E - W okresie od dnia podpisania umowy do 30.09.2019r. w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia w ramach poszczególnych części przedmiotu zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy: osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej spełniający warunki opisane w przedmiotowym zapytaniu ofertowym, tj:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy bądź inne regulacje prawne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2. dysponują kadrą spełniającą warunki określone w zapytaniu, tj. osobą/osobami posiadającymi wysokie kompetencje w zakresie przekazywanej wiedzy i zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:

- dla części zamówienia A (Szkolenie fizjoterapeutyczne Kinetic Control) ze względu na skalę zamówienia, miejsce i czas realizacji projektu, dysponują co najmniej jednym trenerem, który spełnia następujące wymagania:
 posiada wykształcenie wyższe,
 przeprowadził w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej 100 godzin kursów/zajęć z zakresu metody Kinetic Control.

- dla części zamówienia B (Szkolenie „Skuteczny Handlowiec”) ze względu na skalę zamówienia, miejsce i czas realizacji projektu, dysponują co najmniej jednym trenerem, który spełnia następujące wymagania:
 posiada wykształcenie wyższe,
 przeprowadził w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej 50 godzin kursów/zajęć z tematyki technik sprzedaży.

- dla części zamówienia C (Szkolenie „Prospecting”) ze względu na skalę zamówienia, miejsce i czas realizacji projektu, dysponują co najmniej jednym trenerem, który spełnia następujące wymagania:
 posiada wykształcenie wyższe,
 przeprowadził w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej 50 godzin kursów/zajęć z tematyki Prospecting.

- dla części zamówienia D (Szkolenie „Negocjacje Handlowe”) ze względu na skalę zamówienia, miejsce i czas realizacji projektu, dysponują co najmniej jednym trenerem, który spełnia następujące wymagania:
 posiada wykształcenie wyższe,
 przeprowadził w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej 50 godzin kursów/zajęć z tematyki Negocjacje Handlowe.

- dla części zamówienia E (Szkolenie „Spawanie metodą TIG (141)”) ze względu na skalę zamówienia, miejsce i czas realizacji projektu, dysponują co najmniej jednym trenerem spełniającym wymagania do przeprowadzenia zajęć teoretycznych oraz co najmniej jednym trenerem spełniającym wymagania do przeprowadzenia zajęć praktycznych – zg. z wymaganiami określonymi w dokumencie WYTYCZNE W-14/IS-41 Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach – Szkolenie i egzaminowanie spawaczy pod merytorycznym nadzorem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, z których każdy posiada doświadczenie w przeprowadzeniu w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej 100 godzin kursów/zajęć z zakresu spawania metodą TIG (141). Wykonawca może wykazać tego samego trenera do przeprowadzenia całości szkolenia w przypadku gdy spełnia on wymagania zarówno do części teoretycznej jak i praktycznej.

UWAGA:
Dla każdej z części zapytania ofertowego, na które składana jest oferta, Wykonawca musi wykazać minimalną liczbę trenerów spełniających wymagania określone w zapytaniu ofertowym, przy czym jeden trener może zostać wykazany do więcej, niż jednej części zapytania ofertowego, przy założeniu, że spełnia on wymagania dla każdej z tych części.

3. Posiadają odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową tj:
a. nie zalegają z opłacaniem podatków wobec Urzędu Skarbowego;
b. nie zalegają z opłacaniem składek ZUS;
c. posiadają potencjał finansowy nie mniejszy niż 40 tyś zł.

Opis weryfikacji spełnienia powyższych warunków opisany w dołączonej pełnej treści postępowania ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości odpowiednio na część/ części na które jest złożona oferta, tj:
A. Część A wadium w wysokości 13 100,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy sto złotych 00/100)
B. Część B wadium w wysokości 1 700,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych 00/100)
C. Część C wadium w wysokości 1 700,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych 00/100)
D. Część D wadium w wysokości 1 700,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych 00/100)
E. Część E wadium w wysokości 1 200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100)
Zamawiający uzna wadium za skuteczne, tylko wówczas, gdy kwota wadium zostanie zaksięgowana na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu (data i godzina) składania ofert.
2. Wadium należy wnieść na rachunek wskazany przez Zamawiającego 45 1750 1224 0000 0000 2037 4659. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty potwierdzenie wpłaty wadium. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – zapytanie – część” – oraz podać odpowiednią nazwę/nazwy części zapytania ofertowego.
3. Wykonawca, którego oferta nie będzie w całości zabezpieczona wadium na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym, zostanie odrzucony.
4. Wadia Wykonawców, których oferty nie zostały wybrane jako najkorzystniejsze zostaną im zwrócone niezwłocznie po zawarciu umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
5. W przypadku wyłonienia Wykonawcy wniesione wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą.
6. Wadium przepada na rzecz Zamawiającego, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy lub zawarcie umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie dojdzie do skutku z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a także w przypadku, gdy Wykonawca nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania usługi.
7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert w przypadku zaistnienia dwóch przesłanek – wycofania oferty przed upływem terminu składania ofert oraz złożenia wniosku o zwrot wadium.

Dodatkowe warunki

POSTANOWIENIA DODATKOWE
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.
4. Żadne informacje dotyczące procesu oceny oraz wyboru ofert nie zostaną ujawnione Wykonawcom lub innym osobom, niezaangażowanym oficjalnie w proces oceny i wyboru oferty.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące zapytania ofertowego. Zapytania mogą być przesłane do Zamawiającego na następujący adres e-mail: biuro@workts.pl. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem ofertowym i umieści je na stronie internetowej na której zostało upublicznione niniejsze zapytanie ofertowe: tj. stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ bez wskazania źródła zapytania, pod warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane i doręczone Zamawiającemu przed upływem wyznaczonego terminu na składanie ofert.
6. Zapytanie ofertowe może być zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w niniejszym zapytaniu ofertowym. w takim przypadku w opublikowanym zapytaniu ofertowym zostanie podana informacja o zmianie, zawierająca co najmniej: datę upublicznienia zmienionego zapytania ofertowego a także opis dokonanych zmian. Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian, o czym zostaną poinformowani Wykonawcy. Informacje o zmianach w zapytaniu ofertowym zostaną podane na stronie internetowej na której zostało upublicznione niniejsze zapytanie ofertowe: tj. stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania/unieważnienia postępowania ofertowego a także zakończenia postępowania bez wyboru ofert oraz unieważnienia na każdym etapie także po wyborze oferty. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia finansowe w stosunku do Zamawiającego. Informację o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której zamieszczone jest zapytanie ofertowe – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, a także zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.
8. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni kalendarzowych liczonych od dnia upływu terminu na złożenie ofert. Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu związania ofertą.
9. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostaną poinformowani o wyniku postępowania na stronie internetowej na której zostało upublicznione niniejsze zapytanie ofertowe: tj. stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:
1) zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020, mających wpływ na realizację umowy;
2) zmiany terminów/okresu rozpoczęcia i zakończenia kursów z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
3) ostatecznej ilości godzin kursów do zrealizowania,
4) ostatecznej ilości Uczestników/Uczestniczek projektu,
5) ostatecznej liczby grup szkoleniowych,
6) zmiany terminu płatności;
7) zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że ww. osoby spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty.
8) Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności, z wyłączeniem zmian określonych w punkcie 3 ppkt. 2) i 3 ppkt. 7), które mogą zostać uzgodnione między stronami w trybie roboczym, bez wymagania formy aneksu.
9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizowanego przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy Zamawiający nie będzie w stanie realizować projektu, w ramach którego udzielone będzie zamówienie. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia finansowe w stosunku do Zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta musi zawierać następujące elementy:
1) formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania;
2) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym –zgodnie ze wzorem załącznik nr 2;
3) Zestawienie doświadczenia trenerów w ramach poszczególnych części zamówienia, którymi dysponuje Oferent wraz z dokumentami potwierdzającymi doświadczenie (np. referencje, umowy, protokoły odbioru usług itp.) oraz kwalifikacje – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3. Dokumenty te muszą zawierać co najmniej dane instytucji, która poświadcza doświadczenie danego trenera, dane trenera, dla którego dokument został wystawiony, nazwę realizowanej usługi zgodnej z tematyką danej części zapytania ofertowego ze wskazaniem okresów oraz liczby godzin, w których prowadzone były kursy/zajęcia, a także potwierdzenie należytego wykonania wskazanych usług.
Do oceny będzie brane pod uwagę wyłącznie to doświadczenie, które zostało przedstawione w wykazie i równocześnie potwierdzone wskazanymi wyżej dokumentami.
4) CV trenerów, którymi dysponuje Wykonawca – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4;
5) Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5;
6) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) (wydruk pobrany z właściwej strony lub odpis aktualny KRS opatrzony pieczęcią Sądu) lub wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (wydruk pobrany z właściwej strony internetowej) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - dotyczy podmiotów podlegających wpisowi do ww. rejestru/ewidencji;
7) Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami do Urzędu Skarbowego;
8) Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS;
9) Zaświadczenie z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej o posiadaniu na rachunku bankowym lub rachunku spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej środków finansowych w wysokości co najmniej 40 000 PLN lub posiadaniu zdolności kredytowej na kwotę 40 000 PLN;
10) Potwierdzenie wpłaty wadium na części, na które składana jest oferta;
11) Kopię certyfikatu jakości usług – jeżeli dotyczy;
12) Jeżeli z przedłożonych do oferty dokumentów nie wynika upoważnienie do podpisania i złożenia oferty przez osobę reprezentującą Wykonawcę – pełnomocnictwo w oryginale.
13) Powyższe załączniki należy przedstawić w oryginale lub poświadczyć za zgodność z oryginałem, obić pieczęcią firmową (jeśli dotyczy), pieczęcią imienną (jeśli dotyczy) wraz z czytelnym podpisem oraz opatrzyć aktualną datą. Powyższy sposób poświadczenia zgodności dotyczy każdej strony dokumentu osobno, przedstawionego jako kserokopia. Potwierdzenia za zgodność dokonuje osoba do tego upoważniona, która podpisuje ofertę.
14) W przypadku przedstawienia kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem wybrany Oferent będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy do przedstawienia oryginałów tych dokumentów.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu podobnych usług. Zamawiający określa, iż zamówienia uzupełniające:
a. nie mogą przekroczyć więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego;
b. ich przedmiotem będą usługi polegające na powtórzeniu usług zamówienia podstawowego;
c. zostaną udzielone na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający przy ocenie i porównywaniu ofert będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena - 60% - 60 pkt
Doświadczenie – 30% - 30 pkt
Jakość – 10% - 10 pkt

1. Kryterium: cena
Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym. Ocena oferty na podstawie kryterium ceny zostanie wyliczona według następującego schematu:

Liczba punktów = ( Cm/Co ) x 100 x 60%
gdzie:
Cm - najniższa cena spośród wszystkich ofert
Co - cena badanej oferty

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta w ramach kryterium Cena wynosi 60 pkt.

2. Kryterium: Doświadczenie
Kryterium doświadczenie będzie rozpatrywane na podstawie sumy przeprowadzonych godzin szkolenia przez wykazanych przez Wykonawcę trenerów do danej części zamówienia – godziny będą zliczone na podstawie Załącznika nr 3 do zapytania ofertowego. Ocena oferty na podstawie kryterium doświadczenie zostanie wyliczona według następującego schematu:

Liczba punktów = ( Do/ Dm ) x 100 x 30%
gdzie:
Do – łączna liczba przeprowadzonych godzin szkolenia przez wykazanych trenerów do danej części zamówienia badanej oferty
Dm – największa łączna liczba przeprowadzonych godzin szkolenia przez wykazanych trenerów do danej części zamówienia spośród złożonych ofert

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta w ramach kryterium Doświadczenie wynosi 30 pkt.


3. Kryterium: Jakość
Kryterium jakość będzie rozpatrywane na podstawie posiadania przez Wykonawcę certyfikatu jakości usług szkoleniowych. Ocena oferty na podstawie kryterium jakość zostanie wyliczona według następującego schematu:
Liczba punktów = 10 - jeżeli Wykonawca posiada jeden z poniższych certyfikatów jakości (w zakresie usług szkoleniowych) lub równoważny (tj. inny certyfikat dotyczący jakości usług szkoleniowych):
- Certyfikat ISO 29990:2010
- Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009)
- Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES)
- Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna
- Znak Jakości TGLS Quality Alliance
- Pearson Assured
- Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
- Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015)
- Akredytacja Centrów Egzaminacyjnych ECDL
- Akredytacja EAQUALS
- Akredytacja EQUIS
- Certyfikat PN-EN ISO/ ICE 17024:2012

Liczba punktów = 0 – jeżeli Wykonawca nie posiada certyfikatu jakości usług.

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta w ramach kryterium Jakość wynosi 10 pkt.

Każda z części zamówienia będzie oceniania oddzielnie, według powyższych kryteriów. Ocenę, poszczególnych części zamówienia stanowi suma punktów uzyskanych w kryterium cena, doświadczenie i jakość. Oferta w łącznej ocenie może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie kryteriów Cena, Doświadczenie i Jakość.
Wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniach zostanie również zapewniony jednakowy, równoczesny dostęp do tych samych informacji o zamówieniu.

Wykluczenia

W postępowaniu nie mogą brać podmioty, które są powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, tzn. nie występują wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca jest zobowiązany do popisania oświadczenia ujętego w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawcy, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni.
W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu ofertowym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WORK&TRAINING SERVICE JANUSZ ŻUCZEK

Adres

39-120 Sielec

podkarpackie , ropczycko-sędziszowski

Numer telefonu

172226951

Fax

172220152

NIP

8180000878

Tytuł projektu

ŚWIADOMY ROZWÓJ ZAWODOWY! program podnoszenia kompetencji, kwalifikacji i umiejętności zawodowych mieszkańców woj. warmińsko-mazurskiego

Numer projektu

RPWM.02.03.02-28-0004/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wykonawca w zakresie części A, B, C, D, E:
SF Training Łukasz Chmura
ul. Najświętszej Marii Panny 15a
39-100 Ropczyce
Liczba wyświetleń: 360