Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności – Caritas

Data publikacji: 04.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-02-2019

Numer ogłoszenia

1164686

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać do dnia 19.02.2019 r. do godz. 10:00 w Biurze Zamawiającego – adres: Plac NMP 1, 25-020 Kielce osobiście albo listem poleconym (liczy się data i godzina doręczenia do Zamawiającego), I piętro – Sekretariat.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.02.2019 r. o godz. 11:00 w Biurze Organizatora – j.w.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jolanta Kowalik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

784-532-509

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje w ramach realizacji projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”, przygotowanie projektu, a następnie wykonanie prac remontowo-adaptacyjnych, zgodnych z niniejszym zamówieniem.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: Kielce Miejscowość: Kielce

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Cel zamówienia obejmuje w ramach realizacji projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”, przygotowanie projektu, a następnie wykonanie prac remontowo-adaptacyjnych, zgodnych z niniejszym zamówieniem.

Przedmiot zamówienia

Zakres prac remontowo – adaptacyjnych:

- wymiana posadzki w korytarzach i pomieszczeniach mieszkalnych nr 1; 2; 3,
- wymiana drzwi wewnętrznych i wejściowych oraz 9 szt. okien,
- wykonanie okładzin schodów z wyrównaniem podłoża,
- wymiana oświetlenia ciągów komunikacyjnych z zabezpieczeniem każdego lokalu odrębnie z podlicznikami,
- wykonanie sufitu podwieszonego na istniejącym stelażu,
- naprawa ubytków ok. 15 % tynków oraz malowanie wszystkich pomieszczeń,
- wymiana płytek w łazienkach i przedpokojach (podłoga i ściany do wysokości 1,6m),
- okablowanie do systemu monitoringu wewnętrznego (bez kamer i urządzeń rejestrujących – 5 p-tów monitoringu),
- wykonanie nowych barierek do schodów na I piętro,
- remont całego Hallu wejściowego na parterze wraz z wymiana drzwi.

Lokale funkcjonują jako lokale mieszkalne, na czas remontu lokale 1-3 będą opróżnione.

W/w zakres prac remontowo-adaptacyjnych nie wymaga pozwolenia na budowę oraz projektu budowlanego.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45400000-1 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45311200-2 – roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45211200-1 – roboty budowlane w zakresie domów dla osób wymagających wsparcia

Harmonogram realizacji zamówienia

Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy.
Wykonanie projektu – 5 dni od dnia podpisania umowy
Zakończenie całości zadania: nie dłużej niż do 31.03.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Aktualny odpis z KRS lub z właściwego rejestru, w przypadku składania oferty przez Pełnomocnika – pełnomocnictwo w oryginale lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy.

Wiedza i doświadczenie

Wykaz minimum jednegozamówienia o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł bruttow zakresie budowy lub remontów budynków wykonanych w ostatnich 5 latach oraz oświadczenie, że zadania te zostały wykonane prawidłowo lub referencje potwierdzające prawidłowość wykonania w/w zadań. Wykaz powinien zawierać nazwę zadania (lub nazwę projektu), wartość zadania oraz nazwę, adres i numer telefonu Zamawiającego dane zadanie – w celu umożliwienia weryfikacji wykazu. Wykaz powinien zawierać klauzulę „Wyrażam zgodę na weryfikację podanego wykazu robót poprzez wystąpienie z zapytaniem do Podmiotów wskazanych w Wykazie jako Zamawiający.” Wykaz stanowi załącznik nr 5.

Potencjał techniczny

Nie ustala się szczegółowego warunku w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie ustala się szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

- Oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków we właściwym urzędzie skarbowym lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - załącznik nr 3;
- Oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek we właściwym Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – załącznik nr 3;
- oświadczenie, że Wykonawca nie został wpisany do KRD lub innego rejestru długów zgodnie z załącznikiem nr 3;

Dodatkowe warunki

Wykonawcy przystępujący do zapytania ofertowego obowiązani są przedstawić:
- pisemną ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 1do zapytania ofertowego;
- kosztorys z wyszczególnieniem kosztów przewidzianych materiałów budowlanych i podziałem na podstawowe zakresy robót;
- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o treści zgodnej z załącznikiem załącznik nr 3;
- oświadczenie o braku powiązań osobowo kapitałowych z Zamawiającym – o treści zgodnej z załącznikiem nr 4;
- zaakceptowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 2.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

a.pisemną ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 1do zapytania ofertowego;
b. kosztorys z wyszczególnieniem kosztów przewidzianych materiałów budowlanych i podziałem na podstawowe zakresy robót;
c.aktualny odpis z KRS lub z właściwego rejestru, w przypadku składania oferty przez Pełnomocnika – pełnomocnictwo w oryginale lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy;
d.oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków we właściwym urzędzie skarbowym lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - załącznik nr 3;
e.oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek we właściwym Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – załącznik nr 3;
f. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o treści zgodnej z załącznikiem załącznik nr 3;
g. oświadczenie, że Wykonawca nie został wpisany do KRD lub innego rejestru długów zgodnie z załącznikiem nr 3;
h. oświadczenie o braku powiązań osobowo kapitałowych z Zamawiającym – o treści zgodnej z załącznikiem nr 4;
i. zaakceptowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 2;
j.wykaz minimum jednegozamówienia o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł bruttow zakresie budowy lub remontów budynków wykonanych w ostatnich 5 latach oraz oświadczenie, że zadania te zostały wykonane prawidłowo lub referencje potwierdzające prawidłowość wykonania w/w zadań. Wykaz powinien zawierać nazwę zadania (lub nazwę projektu), wartość zadania oraz nazwę, adres i numer telefonu Zamawiającego dane zadanie – w celu umożliwienia weryfikacji wykazu. Wykaz powinien zawierać klauzulę „Wyrażam zgodę na weryfikację podanego wykazu robót poprzez wystąpienie z zapytaniem do Podmiotów wskazanych w Wykazie jako Zamawiający.” Wykaz stanowi załącznik nr 5.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny:
a) cena brutto - 80%
b) gwarancja – 20 %
Sposób oceny:
a) Cena
C = Cena oferty najtańszej / Cena oferty badanej x 80
b)Gwarancja
Organizator wymaga udzielenia min. 2 lat gwarancji na wykonane prace budowlane. Dodatkowo punktowany będzie każdy dodatkowy pełny rok gwarancji, ale nie więcej niż do 5 lat gwarancji, w następujący sposób:
3 lata gwarancji = 10 pkt jednostkowe
4 lata gwarancji = 15 pkt jednostkowych
5 lat gwarancji = 20 pkt jednostkowych
Okres gwarancji podaje się tylko w pełnych latach.

Ostateczna liczba punktówzostanie obliczona przez podstawienie danych uzyskanych powyżej do następującego wzoru:
S = C + G
Gdzie:
S – oznacza sumę punktów uzyskanych we wszystkich kryteriach
C – oznacza liczbę punktów uzyskanych za cenę,
G – oznacza liczbę punktów uzyskanych za okres gwarancji,

Organizator jako najkorzystniejszą wybierze ofertę, która otrzyma największą zsumowaną liczbę punktów oznaczoną jako „S”

Wykluczenia

Z postępowania zostaną wykluczeni wykonawcy którzy nie spełnią warunków udziału w postępowaniu, ich oferta będzie niezgodna z zapytaniem ofertowym lub są powiązani kapitałowo lub osobowo z zamawiającym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE - REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W LUBLINIE

Adres

Diamentowa 2

20-447 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

815287650

Fax

815287630

NIP

7122837748

Tytuł projektu

Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym

Numer projektu

POWR.02.08.00-00-0021/17-00

Inne źródła finansowania

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Postępowanie zostało zakończone bez wyboru oferty i z tego powodu unieważnione. Powodem unieważnienia jest fakt, że oferta najkorzystniejsza znacząco przewyższa kwotę jaką ma Zamawiający na sfinansowanie zamówienia.
Liczba wyświetleń: 361