Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/RPO/FAMAD/2019 na zakup plotera grawerującego szt.1

Data publikacji: 04.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-03-2019

Numer ogłoszenia

1164567

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1) Oferty należy składać w terminie do dnia 7 marca 2019 r. elektronicznie na adres: famad@famad.com.pl w postaci skanów podpisanych dokumentów.
2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3) W toku badania i oceny Ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych Ofert.
Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Należy również dostarczyć załącznik nr 2 stanowiący oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.
Na etapie oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy specyfikacji technicznej oferowanych sprzętów. Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 3 dni dostarczyć drogą mailową bądź osobiście specyfikację techniczną urządzeń będących przedmiotem zapytania ofertowego. W przypadku niedostarczenia dokumentacji technicznej każdego z urządzeń na żądanie Zamawiającego, oferta zostanie odrzucona.
Dostawca zobowiązany jest do uwzględnienia wytycznych Zamawiającego oraz wszystkich dodatkowych wymagań potrzebnych do zrealizowania kompletnego, bezpiecznego, niezawodnego, zgodnego z warunkami gwarancji oraz obowiązującymi przepisami i normami przedmiotu zakupu.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

famad@famad.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krzysztof Fluder

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 77 439 00 74

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup 1 szt. plotera grawerującego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: nyski Miejscowość: Paczków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup 1 szt. plotera grawerującego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup 1 szt. plotera grawerującego. Przedmiot zamówienia o parametrach nie gorszych niż określone:
Ploter grawerujący – szt. 1
 kompletny Ploter grawerujący powinien składać się z m.in.:
 grawera,
 głowic,
 wrzecion,
 odkurzacza,
 sterownika,
 zestawu minimum 6 frezów różnej grubości,
 dźwiękoszczelnej obudowa na całe urządzenie pozwalającej na pracę urządzenia w pomieszczeniach biurowych,
 oprogramowania obsługującego pracę w języku polskim oraz pracę z różnymi czcionkami, w tym polskimi,
 urządzenie przeznaczone do grawerowania trwałych tabliczek z modułem do opisywania oznaczników,
 funkcja rozpoznawania zainstalowanych matryc,
 obsługa pisaków, pozwalających na rysowanie/pisanie po materiałach zainstalowanych w matrycy urządzenia,
 elektroniczna kalibracja głębokości pracy frezu,
 umieszczony na urządzeniu wyświetlacz informujący o parametrach pracy, w tym o głębokości pracy frezu,
 umożliwia wygrawerowanie tabliczek znamionowych oraz opisów pod lampki i przyciski na laminatach w wersji samoprzylepnej lub bez podklejania,
 umożliwia wygrawerowanie tabliczek znamionowych oraz opisów pod lampki i przyciski w aluminium,
 minimalny rozmiar powierzchni roboczej - format arkuszu A3,
 umożliwia stosowanie frezów do grawerowania o grubości min. 0,2mm – max. 3,0mm,
 Możliwość grawerowania grafiki z programów graficznych.
Dostawca jest zobowiązany do wykonania niezbędnych czynności w celu prawidłowego działania urządzenia w siedzibie Zamawiającego, tj.: jego dostawy, montażu, instalacji oraz pierwszego uruchomienia.
Oferowany przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy wraz z dokumentami odbiorowymi i wszelkimi wymaganymi prawem próbami/certyfikatami i atestami oraz oznakowaniem wymaganym prawem.

Kod CPV

30232140-7

Nazwa kodu CPV

Plotery

Harmonogram realizacji zamówienia

1) Kompletna dostawa przedmiotu zamówienia opisanego w pkt. 2 na adres w podany w pkt 1 Zapytania, wraz z dokumentami odbiorowymi i wszelkimi wymaganymi prawem próbami/certyfikatami i atestami oraz oznakowaniem wymaganym prawem musi nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do 28.03.2019 r.
2) Pełne koszty transportu, montażu i pierwszego uruchomienia pokrywa Dostawca.
3) Jeżeli Dostawca nie wywiąże się z wyznaczonego terminu kompletnej dostawy, Zamawiający uprawniony jest do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, jak również skutkować będzie naliczeniem kar umownych założonych w Umowie z dostawcą i przedstawionych w pkt. 12 niniejszego Zapytania ofertowego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

1) Z postępowania wykluczeni zostaną Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia podpisanego oświadczenia o braku powiązań stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
2) Przedmiot zamówienia stanowi dla zamawiającego jedną całość i nie dopuszcza się składania ofert obejmujących część zakresu zamówienia.
3) Zamawiający może przerwać procedurę wyboru Oferenta bez podania przyczyny.
4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania i wprowadzania zmian w postępowaniu.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku niezachowania przez Dostawcę ostatecznego terminu realizacji zamówienia. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w Umowie Zamówienia finansowych kar umownych za każdy dzień opóźnienia w realizacji zamówienia w stosunku do terminu określonego przez wybranego Oferenta w ofercie.
6) W przypadku, gdy cena ofert przekroczy wartość środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie projektu, wybór ofert może zostać unieważniony lub mogą zostać przeprowadzone dodatkowe negocjacje cenowe.
7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Oferenta z wnioskiem o wyjaśnienie, jeśli uzna, iż wycena zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 30 % od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Wyjaśnienia winny być przedstawione w określonym przez Zamawiającego terminie. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Oferent nie złoży w wyznaczonym terminie wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzającymi wykaże, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
8) W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych lub pochodzenia Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań, tzn. takich, których parametry techniczne są równoważne- co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w przedmiocie zamówienia.
9) Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10) Oferent zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji udostępnionych lub uzyskanych w związku z wykonaniem zlecenia. Dotyczy to wszelkich nieujawnionych do publicznej wiadomości informacji technicznych, technologicznych, handlowych oraz organizacyjnych Zamawiającego.
11) Oferta zostanie odrzucona, jeśli:
 jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,
 jest niekompletna (np. brak załączników, brak podpisów na załącznikach, brak kompletnych danych w załącznikach).

Warunki zmiany umowy

1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z Wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania.
2) Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzone z powodu:
 wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
 zmiany istotnych regulacji prawnych.
3) Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, jeżeli zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
 konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając
z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.
 wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Należy również dostarczyć załącznik nr 2 stanowiący oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.
Na etapie oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy specyfikacji technicznej oferowanych sprzętów. Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 3 dni dostarczyć drogą mailową bądź osobiście specyfikację techniczną urządzeń będących przedmiotem zapytania ofertowego. W przypadku niedostarczenia dokumentacji technicznej każdego z urządzeń na żądanie Zamawiającego, oferta zostanie odrzucona.
Dostawca zobowiązany jest do uwzględnienia wytycznych Zamawiającego oraz wszystkich dodatkowych wymagań potrzebnych do zrealizowania kompletnego, bezpiecznego, niezawodnego, zgodnego z warunkami gwarancji oraz obowiązującymi przepisami i normami przedmiotu zakupu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami określonymi poniżej:
a) Całkowita cena netto za realizację zamówienia – 80 pkt;
(W przypadku podania ceny netto w innej walucie niż PLN wartość do PLN będzie przeliczana wg średniego kursu NBP podanego na dzień oceny ofert).
b) Okres gwarancji (liczony w miesiącach) – 20 pkt.
(Minimalny okres gwarancji to 24 miesiące)

ad. a) Liczba punktów w kryterium „cena” przyznawana będzie wg poniższego wzoru:
Pa= Cmin/ Ca x 80 pkt, gdzie:
Pa- liczba punktów dla oferty nr „a” w kryterium „cena”,
Cmin- najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów,
Ca- cena całkowita oferty „a”.

ad. b) Liczba punktów w kryterium „okres gwarancji” będzie przyznawana wg poniższego wzoru:
Pa= Ga/ Gmax x 20 pkt, gdzie:
Pa - liczba punktów dla oferty „a” w kryterium „okres gwarancji”,
Ga - okres gwarancji wskazany w ofercie „a” liczony od daty zainstalowania i uruchomienia przedmiotu zamówienia
Gmax - najdłuższy okres gwarancji wśród wszystkich ważnych ofert będących przedmiotem oceny.

Podsumowanie oferty nastąpi poprzez dodanie punktacji uzyskanej z każdego z kryterium (cena + okres gwarancji).

W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru. W przypadku pominięcia jednego z kryterium oferta zostanie uznana za nieważną.

Wykluczenia

Z postępowania wykluczeni zostaną Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia podpisanego oświadczenia o braku powiązań stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"FAMAD" FABRYKA MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Wojska Polskiego 28

48-370 Paczków

opolskie , nyski

Numer telefonu

774390070

Fax

774316110

NIP

7531009569

Tytuł projektu

Inwestycja w środki trwałe w celu wdrożenia innowacji procesowej i produktowej w firmie FAMAD

Numer projektu

RPOP.02.01.03-16-0012/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Partex Marking Systems Sp. z o.o.
ul. Małgorzatowo 1C
87-162 Lubicz
wpływ oferty: 07.03.2019
Liczba wyświetleń: 186