Strona główna
Logo unii europejskiej

zakup materiałów i robót budowlanych – termomodernizacja budynku ośrodka wczasowego w Rybnicy – część 1

Data publikacji: 01.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-02-2019

Numer ogłoszenia

1164185

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1) w formie skanu podpisanej i opieczętowanej i datowanej oferty
pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@hotelantoni.pl

lub
2) w formie papierowej oryginalną, podpisaną i opieczętowaną ofertę z nadaną datą przekazać
listem poleconym / przesyłką kurierską, na adres:
ZAKŁAD GASTRONOMICZNY „ U ANTKA” WYSZYŃSKI ANTONI, Łaszczówka-Kolonia 85, 22-600 Tomaszów Lubelski
(za datę złożenia oferty uznaje się wówczas datę potwierdzonego przez ZAKŁAD GASTRONOMICZNY „ U ANTKA” WYSZYŃSKI ANTONI odbioru listu/przesyłki w terminie wyznaczonym na składanie ofert
– oferty wysłane w terminie ale bez potwierdzonego odbioru listu/przesyłki nie będą rozpatrywane).

lub
3) w formie papierowej oryginalną, podpisaną, opieczętowaną i datowaną ofertę złożyć osobiście w biurze firmy pod adresem: ZAKŁAD GASTRONOMICZNY „U ANTKA” WYSZYŃSKI ANTONI, Łaszczówka-Kolonia 85, 22-600 Tomaszów Lubelski
(opcja dostępna tylko w dni powszednie w godzinach 09:00 – 15:00)

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@hotelantoni.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Antoni Wyszyński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

797-325-503

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów i robót budowlanych:
– termomodernizacja budynku ośrodka wczasowego w Rybnicy – część 1

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: tomaszowski Miejscowość: Rybnica

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest realizacja projektu inwestycyjnego "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
OŚRODKA WCZASOWEGO”, w ramach Działania 5.1, RPO WL na lata 2014-2020

Przedmiot zamówienia

I.
Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów i robót budowlanych:
– termomodernizacja budynku ośrodka wczasowego w Rybnicy – część 1

Roboty budowlane objęte zapytaniem są częścią zadania inwestycyjnego, objętego pozwoleniem na budowę Decyzja nr AB.6740.174.2018 z dnia 16.05.2018, wydanym przez Starostę Tomaszowskiego

Zakres robót obejmuje pozycje – nazewnictwo zgodnie z przedmiarami:
W części 1:
1) Izolacja termiczna zewnętrznych ścian piwnic ponad poziomem gruntu
2) Izolacja termiczna zewnętrznych ścian piwnic poniżej poziomu gruntu
3) Wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych
4) Wykonanie izolacji termicznej dachu - pianką PU od spodu
5) Wykonanie nowych warstw posadzki
W części 2:
1) Izolacja fundamentów
2) Wykonanie iniekcji grawitacyjnej ścian
3) Wykonanie wymiany/naprawy pokrycia dachu
4) Wykonanie nowych warstw posadzki
5) Rozbiórka kominów
6) Rozbiórka istn. schodów trenowych zewnętrznych i wykonanie nowych w ich miejsce
7) Opaska odwodnieniowa, podesty do drzwi i taras z kostki brukowej

II.
Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany zgodnie z wymogami opisanymi w niniejszym zapytaniu, oraz zgodnie z dokumentacją:
1) projektem budowalnym:
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA WCZASOWEGO
Projekt budowlany stanowi załącznik do niniejszego zapytania.
2) audytem energetycznym, stanowiącym podstawę do określenia zakresu planowanych prac – w załączeniu do zapytania.

III.
Dodatkowo Zamawiający dołącza Przedmiary robót kosztorysu inwestorskiego
Przedmiary stanowią załącznik do niniejszego zapytania.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia, łącznie z protokolarnym odbiorem: nie później niż do 30.11.2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI
1. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pełnej gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu ostatecznego bezusterkowego odbioru robót przez Zamawiającego końcowym protokołem odbioru.
2. Gwarancja obejmuje wykonane roboty w tym wady materiałowe oraz wady w robociźnie.
3. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach ogólnych. Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się po odbiorze końcowym przedmiotu Umowy.

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy - patrz załącznik Zapytanie ofertowe

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz ofertowy na szablonie dołączonym do zapytania
Formularz ofertowy opatrzony data i podpisem osoby/osób uprawnionej
(skany w przypadku oferty e-mail)

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Wykonawca zostanie wybrany w oparciu o kryteria wskazane poniżej:
a) Cena brutto RAZEM- 100%

2. Punkty za poszczególne kryteria będą obliczane zgodnie z poniższym:
a) cena brutto RAZEM – P1
Punkty za kryterium będą obliczane zgodnie z poniższym wzorem:
Cn x 100
P1 = ------------
Co
gdzie:
P1 – liczba otrzymanych punktów przez Oferenta za zaoferowaną cenę
Cn – najniższa cena oferty złożonej w ramach zapytania
Co – cena oferty rozpatrywanej
Najkorzystniejsza oferta otrzyma 100 punktów.

UWAGA!
 Kryterium cena brutto RAZEM dotyczy ceny całej oferty, czyli pod uwagę brana będzie łączna cena oferty, podawana w pkt. 1a) formularza ofertowego!
 Cena ofertowa jest ceną ryczałtową brutto określoną za cały przedmiot zamówienia.

Sposób obliczenia ostatecznej ilości punktów - oceny ofert:
 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną liczbę punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach. Oferta najkorzystniejsza może uzyskać łącznie maksymalnie 100 pkt.
 W przypadku gdy dwie lub więcej ofert otrzyma równą łączną ilość punktów, co uniemożliwi wybór oferty najkorzystniejszej, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę z niższą ceną, zaś w przypadku równych cen Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli przedmiotowe oferty do złożenia ofert dodatkowych, w zakresie ceny oferty.
 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
 Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dalszych negocjacji cenowych z Wykonawcami których oferty zostały uznane za najkorzystniejsze.
 Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn, pod warunkiem, że nie upłynął termin związania ofertą.

Wykluczenia

Informujemy, iż w postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty, które pozostają ZAKŁADEM GASTRONOMICZNYM „ U ANTKA” WYSZYŃSKI ANTONI w relacji powiązania osobowego lub kapitałowego.
Ocena wystąpienia powiązań osobowych lub kapitałowych prowadzona jest na podstawie orzecznictwa oraz praktyki decyzyjnej Komisji Europejskiej, odwołujących się do treści zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się także wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim albo we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZAKŁAD GASTRONOMICZNY "U ANTKA" WYSZYŃSKI ANTONI

Adres

22-600 Łaszczówka-Kolonia

lubelskie , tomaszowski

Numer telefonu

797 325 503

Fax

nd

NIP

9211000390

Tytuł projektu

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA WCZASOWEGO

Numer projektu

RPLU.05.01.00-06-0098/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

WYKONAWSTWO ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH I NADZORY BUDOWLANE Marek Ostrowski
Liczba wyświetleń: 364