Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie numer 66/RPWM/2019 – Wybór wykonawcy zapewniającego wynajęcie sali wykładowej z wyposażeniem, pomieszczenia technicznego oraz wyżywienia i zakwaterowania na potrzeby przeprowadzenia 4-dniowego „Kursu wytrzymałościowego sortowania drewna konstrukcyjnego metodą wizualną”.

Data publikacji: 31.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-02-2019

Numer ogłoszenia

1164142

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu nr 1 stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

Oferta musi zawierać:
• dane oferenta;
• proponowaną cenę (opłatę) netto i brutto do poniesienia przez Zamawiającego za wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia;
• podpis oferenta;
• wykaz usług zorganizowania kilkudniowego (co najmniej 3-dniowego) kursu bądź szkolenia, poprzez zapewnienie sali szkoleniowej wraz z wyposażeniem, bazy noclegowej oraz pełnego wyżywienia, zawierający co najmniej nazwę lub przedmiot wykonanej usługi, termin wykonania usługi, nazwę podmiotu, na rzecz którego wykonano usługę wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
• oświadczenie Wykonawcy o braku powiązania kapitałowego i osobowego (opisanego w warunkach udziału) względem Zamawiającego;

Ofertę wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami należy przesłać do dnia 8 lutego 2019 r., do godz.: 10:00 CET, za pośrednictwem poczty elektronicznej, w formie skanu, na adres mailowy: biuro@forestcc.pl, w temacie wpisując: „Zapewnienie sali wykładowej z wyposażeniem, pomieszczenia technicznego oraz wyżywienia i zakwaterowania, na potrzeby przeprowadzenia
4-dniowego „Kursu wytrzymałościowego sortowania drewna konstrukcyjnego metodą wizualną”. Nie otwierać do 8 lutego 2019 r. do godz. 10:30 CET”.

Alternatywnie ofertę wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami można dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego – Forest Consulting Center Sp. z o.o., ul. J.H. Dąbrowskiego 75/56 w Poznaniu (w dniach i godzinach pracy biura, tj.: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek – godz. 9:00-17:00), do dnia 8 lutego 2019 r., do godz.: 10:00 CET, w zamkniętej kopercie opisanej: „Zapewnienie sali wykładowej z wyposażeniem, pomieszczenia technicznego oraz wyżywienia i zakwaterowania, na potrzeby przeprowadzenia 4-dniowego „Kursu wytrzymałościowego sortowania drewna konstrukcyjnego metodą wizualną”. Nie otwierać do 8 lutego 2019 r. do godz. 10:30 CET”

Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po upływie terminu nie będą uwzględnione w procesie wyboru oferenta.

Otwarcie i ocena ofert nastąpią w siedzibie Forest Consulting Center Sp. z o.o., ul. J.H. Dąbrowskiego 75/56, 61-523 Poznań dnia 8 lutego 2019 r. o godz. 10:30.

Ogłoszenie wyniku postępowania nastąpi niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@forestcc.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jacek Rutkowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

690800290

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postępowania jest wynajęcie Zamawiającemu sali wykładowej wraz wyposażeniem, pomieszczenia technicznego, spełniających odpowiednie wymagania techniczne, zapewnienie zakwaterowania oraz pełnego wyżywienia (śniadania, obiady, kolacje i przerwy kawowe) dla 8 osób - uczestników kursu oraz dla 3 instruktorów/wykładowców - podczas 4-dniowego „Kursu wytrzymałościowego sortowania drewna konstrukcyjnego metodą wizualną”, który zrealizowany będzie w dniach od 14. do 17. marca 2019 r. włącznie.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Udział 8 uczestników w 4-dniowym „Kursie wytrzymałościowego sortowania drewna konstrukcyjnego metodą wizualną”. Kurs ma pozwolić na zdobycie przez uczestników nowych praktycznych kwalifikacji przy możliwie wiernym odtworzeniu rzeczywistych warunków pracy brakarza sortującego wizualnie drewno konstrukcyjne.

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Wykonawca stworzy Zamawiającemu możliwość zorganizowania, w sposób nieprzerwany 4-dniowego kursu realizowanego w dniach od 14. do 17. marca 2019 r. włącznie, poprzez: wynajęcie sali szkoleniowej wraz z wyposażeniem technicznym, pomieszczenia technicznego, zapewnienie pełnego wyżywienia oraz zakwaterowania dla 8 osób – uczestników szkolenia oraz dla 3 instruktorów/wykładowców - przez cały okres kursu.

Ze względu na ograniczoną liczbę dopuszczalnych znaków, pozostałe punkty przedmiotu zamówienia ( od nr 2 do nr 18 ) znajdują się w załączniku "Zapytanie ofertowe" na str. nr 1-5.

Kary umowne:

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy dotyczącej przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty każdorazowo kary umownej w wysokości 15 % wartości ceny (brutto). Za nienależyte wykonanie umowy uważa się przede wszystkim:
1. nieudostępnienie sali wykładowej z wyposażeniem, pomieszczenia technicznego oraz wyżywienia i zakwaterowania na potrzeby przeprowadzenia 4-dniowego kursu w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
2. niezapewnienie odpowiednich standardów zakwaterowania;
3. niezapewnienie odpowiednich standardów wyżywienia;
4. niezapewnienie niezwłocznej pomocy technicznej w przypadku awarii sprzętu wykorzystywanego do szkolenia (co uniemożliwi planowy przebieg szkolenia);
5. sytuację, gdy sala lub pomieszczenie techniczne nie spełni odpowiednich parametrów technicznych lub nie będą odpowiednio wyposażone;
6. sytuację, gdy wyżywienie nie będzie w odpowiedniej ilości potraw, będzie niekompletne lub o nieodpowiedniej jakości (tzn. małe porcje, braki w składnikach, etc.);
7. niespełnienie warunków dotyczących klauzuli społecznej.

Suma kar umownych, o których mowa powyżej, nie może przekroczyć 45% wartości całości ceny (brutto). Zamawiający może dochodzić wartości szkody poniesionej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia przenoszącej wysokość kar umownych zastrzeżonych powyżej.

Postanowienia dodatkowe i końcowe:

1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych,
2) Zamawiający unieważni niniejsze postępowanie, jeżeli:
a) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całego zamówienia w budżecie projektowym (kwota została już ustalona w budżecie wniosku) chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty lub;
b) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia;
3) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferentowi, którego oferta nie zostanie wybrana, w szczególności w przypadku niespełnienia kryteriów wyboru, nieuzyskania wymaganej liczby punktów, zmiany warunków udzielenia zamówienia, anulowania postępowania/zamówienia lub nie zawarcia umowy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego,
5) Wynagrodzenie Wykonawcy jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
6) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,
7) Termin związania ofertą: 30 dni licząc od ostatniego dnia przeznaczonego na składanie ofert,
8) Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem powyższych zasad.

Kod CPV

70220000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

CPV: 55300000-3 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
CPV: 98340000-8 (Usługi miejsc noclegowych oraz biur)

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia:
Termin realizacji umowy: od 13. do 17. marca 2019 r. włącznie.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Doświadczenie:

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą wykazać się wykonaniem (lub być w trakcie wykonywania) – w okresie 3 ostatnich lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres) przed upływem terminu składania ofert – co najmniej trzykrotnie, usługi zorganizowania kilkudniowego (co najmniej 3-dniowego) kursu bądź szkolenia, poprzez zapewnienie sali szkoleniowej wraz z wyposażeniem, bazy noclegowej oraz pełnego wyżywienia (tj. usługi podobnej – a nie tylko tożsamej – do przedmiotu zamówienia).

Ocena spełnienia powyższego warunku następuje poprzez przedstawienie przez Wykonawcę wykazu usług, o których mowa powyżej, zawierającego co najmniej nazwę lub przedmiot wykonanej usługi, termin wykonania usługi, nazwę podmiotu, na rzecz którego wykonano usługę wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Dodatkowe warunki

Powiązania kapitałowe i osobowe:

Z możliwości składania ofert wyklucza się Oferentów, którzy są podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ocena spełnienia powyższego warunku następuje poprzez złożenie oświadczenia Wykonawcy o braku powyższego powiązania kapitałowego i osobowego z Zamawiającym.

Warunki zmiany umowy

Określenie warunków istotnych zmian umowy:

Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian umowy o realizację zamówienia w następujących przypadkach (przy czym wystarczy ziszczenie się tylko jednego z nich, nawet jeżeli przedmiot tego przypadku jest oceniany inaczej w przypadkach pozostałych):
1) zmiana ta będzie korzystniejsza dla Zamawiającego w porównaniu z warunkami proponowanymi w wygranej ofercie, tj.: wysokość kar umownych będzie wyższa; cena ulegnie zmniejszeniu (bez zmiany pozostałych okoliczności) – przy czym żadna z tych zmian umowy nie może powodować wzrostu ceny (co siłą rzeczy nie ma zastosowania do zmiany w postaci obniżenia ceny) - w zakresie adekwatnym do zmiany;
2) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy - w zakresie adekwatnym do zmiany;
3) nastąpi zmiana ustawowej stawki podatku VAT - Strony dostosują wskazaną w umowie stawkę do obowiązujących przepisów prawa i odpowiednio podwyższą lub obniżą wynagrodzenie brutto, kwota netto pozostanie bez zmian;
4) nastąpi zmiana umowy o dofinansowanie łącząca Zamawiającego z Instytucją Zarządzającą lub zmiana wniosku o dofinansowanie lub jakakolwiek inna zmiana w zakresie ustaleń dokonanych pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Zarządzającą (np. w zakresie harmonogramu realizacji projektu) - w zakresie adekwatnym do zmiany;
5) konieczność zmiany terminu realizacji zamówienia powstanie na skutek okoliczności, które nie powstały z winy Wykonawcy lub Zamawiającego i których nie można było przewidzieć na etapie sporządzania zapytania ofertowego - w zakresie terminu realizacji zamówienia i rozwiązania umowy. W takich przypadkach (w szczególności, gdy liczba uczestników chętnych do wzięcia udziału w kursie przeczy racjonalności logistycznej, organizacyjnej i ekonomicznej przeprowadzenia kursu oraz wyznaczonym wskaźnikom rezultatu wskazanym we wniosku o dofinansowanie tj. gdy liczba ta jest mniejsza niż 8 uczestników) Zamawiający ma prawo jednostronnego wyznaczenia Wykonawcy nowego terminu realizacji umowy, przy czym - co najmniej na 21 dni przed rozpoczęciem nowego terminu jej realizacji - zawiadamia wybranego Wykonawcę o tym terminie. Wykonawca ma 7 dni na złożenie oświadczenia w formie pisemnej lub dokumentowej za pośrednictwem poczty elektronicznej o skorzystaniu z prawa wykonania umowy bądź o rezygnacji z tego prawa (co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym). Niezłożenie oświadczenia w terminie lub w ogóle jest równoznaczne z rezygnacją z prawa wykonania umowy. W przypadku rezygnacji Zamawiający rozpocznie nowe postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia o tożsamym przedmiocie;
6) Instytucja Zarządzająca wyrazi uprzednią zgodę na zmianę umowy z uwzględnieniem wszystkich okoliczności usprawiedliwiających zmianę - w zakresie adekwatnym do uzyskanej zgody.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załączniki:

1) Formularz ofertowy - zał. nr 1;
2) Oświadczenie dot. zatrudnienia osób objętych klauzulą społeczną - zał. nr 2;
3) Wykaz usług wchodzących w zakres doświadczenia Wykonawcy – zał. nr 3.
4) Dowody określające czy usługi w ramach wykazania doświadczenia zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny oferty:

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

1. Kryterium: Cena (opłata) brutto
Znaczenie procentowe: 39 %
Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za wskazane kryterium: 39 pkt

2. Kryterium: Miejsce usługi na terenie woj. warmińsko-mazurskiego
Znaczenie procentowe: 51%
Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za wskazane kryterium: 51 pkt

3. Kryterium: Zastosowanie klauzuli społecznej *
Znaczenie procentowe: 10%
Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za wskazane kryterium: 10 pkt

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.
* Zastosowanie klauzuli społecznej zgodnie z opisem zawartym w pkt. 12 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (SOPZ)

Opis sposobu przyznawania punktacji:

1. Kryterium wyboru: Cena (opłata) brutto
Ocena kryterium: Liczba punktów = Cmin/Cr x 39 pkt
gdzie:
Cmin – cena oferty najtańszej
Cr – cena oferty rozpatrywanej

2. Kryterium wyboru: Miejsce usługi na terenie woj. warmińsko-mazurskiego
Miejsce usługi na terenie woj. warmińsko-mazurskiego - 51 pkt, Miejsce usługi poza terenem woj. warmińsko mazurskiego - 0 pkt

3. Kryterium wyboru: Zastosowanie klauzuli społecznej
Nie - 0 pkt, Tak - 10 pkt

Wykluczenia

Informacje na temat zakresu wykluczenia:

Z możliwości składania ofert wyklucza się Oferentów, którzy są podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FOREST CONSULTING CENTER SP. Z O.O.

Adres

Jana Henryka Dąbrowskiego 75/56

60-523 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

609077338

Fax

616698119

NIP

7811862532

Tytuł projektu

Drewno - surowiec doskonały: Podniesienie kompetencji zawodowych osób dorosłych w sektorze leśno-drzewnym województwa warmińsko-mazurskiego

Numer projektu

RPWM.02.03.02-28-0013/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Wynik postępowania – unieważnione

"Spełnienie przesłanek zawartych w "Postanowieniach dodatkowych i końcowych" w pkt. 2a "Zapytania ofertowego nr 66/RPWM/2019".
Liczba wyświetleń: 132