Strona główna
Logo unii europejskiej

Organizacja udziału firmy JAZON Sp. z o.o. na Targach Maszyn i Urządzeń Budowlanych & Górniczych Bauma 2019 w Monachium

Data publikacji: 06.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-02-2019

Numer ogłoszenia

1164089

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Dnia 11.02.2019 w polu: Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
dodano punkt d. Listy referencyjne lub protokoły odbioru wykonania usługi podpisane przez odbiorcę usługi.
W polu: Wykluczenia, zmieniono numer załącznika na Nr 2.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty można składać:
a) osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską w siedzibie Zamawiającego:
JAZON Sp. z o.o.,
ul. Władysława Wysockiego 164A, 15-167 Białystok
b) drogą elektroniczną na adres: anna.zadykowicz@jazon.com.pl;
2. Oferty należy złożyć w następującej formie:
W przypadku złożenia papierowej oferty (ad. 1a):
Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej następującymi elementami:
• Nazwą i adresem Zamawiającego
• Nazwą i adresem Oferenta
• Adnotacją „Oferta dotycząca organizacji udziału firmy JAZON Sp. z o.o. na Targach Maszyn i Urządzeń Budowlanych & Górniczych Bauma 2019 w Monachium”
W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną (ad. 1b):
Skan podpisanej oferty. W tytule wiadomości należy zamieścić informację „Oferta dotycząca organizacji udziału firmy JAZON Sp. z o.o. na Targach Maszyn i Urządzeń Budowlanych & Górniczych Bauma 2019 w Monachium”.
3. Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub datę wpływu e-mail na adres elektroniczny Zamawiającego określony w ust. 1.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcy bez ich otwierania
5. Każdy Wykonawca ma prawo do złożenia tylko 1 oferty.
6. Termin związania ofertą wynosi 60 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.
7. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie elektronicznej lub papierowej zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego wraz z wymaganymi załącznikami.
8. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski.
9. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana na każdej stronie przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
10. Cenę oferty należy wyrazić w jednostkach pieniężnych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w złotych.
11. Cena oferty będzie obowiązywała przez cały okres związania ofertą i będzie wiążąca dla zawieranej umowy.
12. Podając cenę oferty należy uwzględnić wszystkie elementy związane z prawidłową i terminową realizacją przedmiotu zamówienia.
13. Kompletna oferta musi zawierać:
a. Wypełniony zgodnie z zapytaniem ofertowym Formularz ofertowy, zgodnie z Załącznikiem 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
b. Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy (jeżeli dotyczy).
c. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych wraz z wyciągiem z ewidencji CEIDG/KRS (Załącznik 2 do zapytania ofertowego).
d. Listy referencyjne lub protokoły odbioru wykonania usługi podpisanymi przez odbiorcę usługi
e. Projekt koncepcji stoiska i jego wizualizacja 3D.
14. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
15. Wszelkie zmiany treści zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia Wykonawców stają się integralną częścią zapytania ofertowego i są wiążące dla wykonawców. Pytania i odpowiedzi dotyczące zamówienia zamieszczone zostaną na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

anna.zadykowicz@jazon.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Zadykowicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48782259739

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja udziału firmy JAZON Sp. z o.o. na Targach Maszyn i Urządzeń Budowlanych & Górniczych Bauma 2019 w Monachium, poprzez realizację usług obejmujących
Kody CPV zamówienia:
• 79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw,
• 79997000-9 Usługi organizowania podróży służbowych,
• 60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego.
Na zamówienie składają się:
1.2 Wykonanie projektu i zabudowy stoiska o powierzchni 133 m2, w oparciu o minimalne wymagania stoiska określone w specyfikacji stanowiącej Załącznik nr 3 – Specyfikacja zabudowy stoiska
1.3 Zakup noclegu dla 3 osób, pokoje jedno- lub dwu-osobowe, w terminie 07-14.04.2019
1.4 Zakup usługi transportu, ubezpieczenia i rozładunku eksponatów targowych i maszyn, w oparciu o wymagania określone w specyfikacji stanowiącej Załącznik nr 4 – Specyfikacja transportu i dostawy eksponatów.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zagraniczne Powiat: Niemcy Miejscowość: Monachium

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór organizatora udziału firmy JAZON Sp. z o.o. na Targach Maszyn i Urządzeń Budowlanych & Górniczych Bauma 2019 w Monachium, w Niemczech.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja udziału firmy JAZON Sp. z o.o. na Targach Maszyn i Urządzeń Budowlanych & Górniczych Bauma 2019 w Monachium w następującym zakresie:
a) zabudowa stoiska - wykonanie projektu i zabudowy stoiska o powierzchni 133 m2, zabudowa stoiska indywidualna obejmująca projekt, koncepcję, aranżację, montaż, demontaż oraz transport i spedycję do miejsca wystawy projekt zabudowy w oparciu o minimalne wymagania stoiska określone w specyfikacji stanowiącej Załącznik nr 3 – Specyfikacja zabudowy stoiska
b) zakup usługi transportu, ubezpieczenia i rozładunku eksponatów targowych, w oparciu o wymagania określone w specyfikacji stanowiącej Załącznik nr 4 – Specyfikacja transportu i dostawy eksponatów.
c) zakup noclegu dla 3 osób, pokoje jednoosobowe lub dwuosobowe, w hotelu o min. standardzie 3-gwiazdkowym, w terminie 07-14.04.2019 (8 dób), dogodne położenie względem miejsca targów – max. czas dojazdu samochodem lub środkami komunikacji publicznej – 50 min.

Kod CPV

79956000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 07-04-2019.
2. Za termin zakończenia przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę dostarczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu przedmiotu zamówienia wraz z pełną dokumentacją oraz podpisany przez obie strony umowy bez zastrzeżeń protokół odbioru.
3. Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot zamówienia wykonany bez jakichkolwiek wad lub usterek. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w toku odbioru, Zamawiający jest uprawniony do:
1) odmowy odbioru przedmiotu zamówienia i wyznaczenia Wykonawcy terminu na usunięcie stwierdzonych podczas odbioru usterek i wad;
2) powierzenia na koszt Wykonawcy usunięcia wad i usterek osobie trzeciej.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zapytanie ofertowe jest skierowane do podmiotów czynnie prowadzących działalność gospodarczą tj. osób fizycznych, jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną, bądź osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą (weryfikowane poprzez wgląd do CEIDG/KRS).

Wiedza i doświadczenie

1. Do udziału w postępowaniu będą dopuszczeni Wykonawcy, którzy:
1.1 posiadają status podmiotu czynnie prowadzącego działalność gospodarczą, tj. posiadają wpis do ewidencji CEIDG/KRS;
1.2 nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która uniemożliwiałaby prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia;
1.3 nie podlegają wykluczeniu w związku z kapitałowym lub osobowym powiązaniem z Zamawiającym;
1.4 dysponują odpowiednią wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia; warunek ten spełnią Wykonawcy, którzy będą w stanie wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie zrealizowali co najmniej 2 usługi obejmujące swoim zakresem co najmniej wykonanie indywidualnej zabudowy stoiska o pow. min. 140 m2 . Przez jedną usługę rozumie się wykonanie projektu i zabudowy jednego stoiska. Udokumentowanie tego faktu następuję poprzez przedłożenie referencji lub protokołu wykonania usługi podpisanego przez odbiorcę.
2. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
2.1 określonych w pkt. 1.1 – 1.3 – Wykonawca wypełni formularz zgodnie z Załącznikiem nr 2 – Oświadczenia Wykonawcy i załączy do oferty wraz z wyciągiem z ewidencji CEIDG/KRS;
2.2 określonych w pkt. 1.4 – Wykonawca załączy do oferty listy referencyjne lub protokoły odbioru wykonania usług podpisane przez odbiorcę usługi.

Dodatkowe warunki

1. Czas związania ofertą - do końca terminu jej ważności określonego w zapytaniu ofertowym.
2. Wykonawca złoży oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych w stosunku do Zamawiającego.
3. Wnioskodawca złoży oświadczenie o zdolności do wykonania zadania.
4. Termin ważności oferty nie krótszy niż 60 dni od dnia zamknięcia naboru ofert.
5. Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych.
6. Oferty należy składać w języku polskim.
7. Oferta winna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania oferty.
8. Oferty należy składać w PLN z podaną ceną całkowitą zamówienia netto i brutto.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego postępowania bez podania przyczyn.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia niniejszego postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, w szczególności jeżeli złożone oferty przekraczają wartość przewidzianą w budżecie projektu na wykonanie przedmiotu zamówienia.
11. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego do przedmiotu zamówienia.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia:
- zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT) – jeśli zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT) będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;

- zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy - np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmian wytycznych dotyczących realizacji projektu;

- wydłużenie terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej – jako „siły wyższe” uznaje się klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się stron („siła wyższa” – to zdarzenie (a) zewnętrzne, (b) niemożliwe lub prawie niemożliwe do przewidzenia, (c) którego skutkom nie można zapobiec);

- w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego – np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Kompletna oferta musi zawierać:
a. Wypełniony zgodnie z zapytaniem ofertowym Formularz ofertowy, zgodnie z Załącznikiem 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
b. Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy (jeżeli dotyczy).
c. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych wraz z wyciągiem z ewidencji CEIDG/KRS (Załącznik 2 do zapytania ofertowego).
d. Listy referencyjne lub protokoły odbioru wykonania usługi podpisane przez odbiorcę usługi.
Brak któregoś z wyżej wymienionych elementów będzie skutkować odrzuceniem oferty.
Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności, podpisanego przez obie strony.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie kryteriów podanych poniżej.
2. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
- nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego;
- zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;
- zostaną złożone w terminie.
3. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Kryteria
1 Cena (C)/ Waga kryterium 80% / Max. liczba punktów 80
2 Koncepcja projektu i aranżacji stoiska (A)/ Waga kryterium 20%/ Max. liczba punktów 20
3.1 Liczba punktów, przyznanych każdej z ocenianych ofert, obliczona zostanie według wzoru:
- LP = C + A, gdzie:
- LP – łączna ilość punktów przyznanych ofercie,
- C – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium Cena,
- A – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium Koncepcja projektu i aranżacji stoiska.
3.2 Liczba punktów w kryterium Cena obliczona zostanie wg wzoru:
- C = Cmin / Cbad x 80 pkt., gdzie:
- C – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium Cena,
- Cmin – cena netto oferty o najniższej oferowanej cenie,
- CIbad – cena netto oferty badanej.
3.3 Liczba punktów w kryterium Koncepcja aranżacji stoiska.
Komisja oceniająca projekt może przyznać łącznie do 20 pkt. wg. poniższych zasad:
a) max 15 pkt. za nowoczesność formy wystawienniczej i estetykę (kształt i forma konstrukcji stoiska, oryginalność wizualno-architektoniczna, estetyka kreacji graficznej; dopasowanie kolorystyki elementów graficznych, loga)
b) max do 5 punktów za funkcjonalność i praktyczność rozmieszczenia poszczególnych elementów stoiska;
Projekt stoiska w formie wizualizacji 3D stanowi załącznik do oferty.
3.3 Oferta, która uzyska największą liczbę punktów (LP), zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą.
Punktacja oferty dokonana zostanie w odniesieniu do każdego elementu zamówienia wskazanego w pkt. przedmiot zamówienia oddzielnie.
Jeżeli cena oferty będzie wydawać się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności będzie niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana oceny wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia
Maksymalna, możliwa od uzyskania ilość punktów wynosi 100.
Z Oferentem, który spełni wszystkie kryteria oraz uzyska największą liczbę punktów podpisana zostanie umowa.

Wykluczenia

W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W przypadku gdy Wykonawca będzie powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.
Potwierdzeniem braku powiązań osobowych lub kapitałowych jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

JAZON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Władysława Wysockiego 164 A

15-167 Białystok

podlaskie , Białystok

Numer telefonu

85 654 46 20

Fax

85 676 00 43

NIP

9661402585

Tytuł projektu

Internacjonalizacja szansą na rozwój firmy JAZON Sp. z o.o.

Numer projektu

POPW.01.02.00-20-0025/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert spełniających kryteria
Liczba wyświetleń: 213