Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr WRPO0076/MENTOR/2 - świadczenie usług wsparcia motywacyjnego (mentorskiego)

Data publikacji: 31.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-02-2019

Numer ogłoszenia

1163984

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

IX. Miejsce i termin składania ofert

1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone w godzinach pracy Biura Projektu, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski, Biuro Projektu, ul. Mickiewicza 33/50, 60-837 Poznań, do dnia 8 lutego 2019 r., do godziny 15:00.
2. Termin składania ofert upływa 8 lutego 2019 r. roku o godz. 15.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 lutego 2019 r., do godziny 16:00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@jmm.net.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Małgorzata Pawłowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

530-981-978

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W związku z realizacją projektu DOŚWIADCZENIE ZAWSZE W CENIE nr RPWP.06.02.00-30-0076/17 (zwany w dalszej części umowy Projektem) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VI. Rynek pracy Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług indywidualnego wsparcia motywacyjnego (mentorskiego) w oparciu o model „PI-PWP Mentoring – innowacyjna metoda aktywizacji młodych osób bezrobotnych” na rzecz Uczestników Projektu (min. 1 max. 200 osób).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: Miejscowość: Miejsce realizacji zamówienia: Subregion Pilski i Poznański (woj. wielkopolskie).

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z realizacją projektu DOŚWIADCZENIE ZAWSZE W CENIE nr RPWP.06.02.00-30-0076/17 (zwany w dalszej części umowy Projektem) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VI. Rynek pracy Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług indywidualnego wsparcia motywacyjnego (mentorskiego) w oparciu o model „PI-PWP Mentoring – innowacyjna metoda aktywizacji młodych osób bezrobotnych” na rzecz Uczestników Projektu (min. 1 max. 200 osób).

Przedmiot zamówienia

W związku z realizacją projektu DOŚWIADCZENIE ZAWSZE W CENIE nr RPWP.06.02.00-30-0076/17 (zwany w dalszej części umowy Projektem) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VI. Rynek pracy Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług indywidualnego wsparcia motywacyjnego (mentorskiego) w oparciu o model „PI-PWP Mentoring – innowacyjna metoda aktywizacji młodych osób bezrobotnych” na rzecz Uczestników Projektu (min. 1 max. 200 osób).

Kod CPV

85312320-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradztwa

Dodatkowe przedmioty zamówienia

ZGODNIE Z ZAPISAMI ZAŁĄCZONEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr WRPO0076/MENTOR/2.

Harmonogram realizacji zamówienia

ZGODNIE Z ZAPISAMI ZAŁĄCZONEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr WRPO0076/MENTOR/2.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

ZGODNIE Z ZAPISAMI ZAŁĄCZONEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr WRPO0076/MENTOR/2.

Wiedza i doświadczenie

ZGODNIE Z ZAPISAMI ZAŁĄCZONEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr WRPO0076/MENTOR/2.

Potencjał techniczny

ZGODNIE Z ZAPISAMI ZAŁĄCZONEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr WRPO0076/MENTOR/2.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

ZGODNIE Z ZAPISAMI ZAŁĄCZONEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr WRPO0076/MENTOR/2.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

ZGODNIE Z ZAPISAMI ZAŁĄCZONEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr WRPO0076/MENTOR/2.

Dodatkowe warunki

ZGODNIE Z ZAPISAMI ZAŁĄCZONEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr WRPO0076/MENTOR/2.

Warunki zmiany umowy

ZGODNIE Z ZAPISAMI ZAŁĄCZONEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr WRPO0076/MENTOR/2.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

ZGODNIE Z ZAPISAMI ZAŁĄCZONEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr WRPO0076/MENTOR/2.

Zamówienia uzupełniające

ZGODNIE Z ZAPISAMI ZAŁĄCZONEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr WRPO0076/MENTOR/2.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

VIII. Kryteria oceny ofert

1. Cena brutto - 60 %
Najkorzystniejsza cenowo oferta otrzyma 60 pkt, pozostałe wg zależności:
C=(Cn/Co)*60
gdzie Cn – cena oferty najkorzystniejszej
Co – cena oferty rozpatrywanej

Porównaniu przez Zamawiającego podlegać będą ceny brutto ofert.

W ramach tego kryterium będą przyznawane punkty od 0 do 60.

2. Oferta merytoryczna – 20%
Ocenie będzie podlegał konspekt pracy stanowiący Załącznik nr 3 do Postępowania ofertowego potwierdzający wiedzę merytoryczną i umiejętności praktyczne z zakresu odpowiadającego przedmiotowi Postępowania.

W ramach tego kryterium będą przyznawane punkty od 0 do 20, przy czym zastosowane zostaną następujące kryteria oceny oferty merytorycznej:

a) Trafność doboru zadań, metod pracy, ich spójność i opis zadań w kontekście osiągnięcia celów dla zadania i celów projektu (0-15 pkt)

b) Opis sposobu realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (0-5 pkt)

3. Doświadczenie trenera/mentora – 20%
W ramach tego kryterium będą przyznawane punkty od 0 do 20, według zasady:
a) wykazanie doświadczenia w prowadzeniu do 9 godzin doradczych w zakresie tożsamym względem zawartości merytorycznej odpowiadającej przedmiotowi Postępowania – 0 pkt
b) wykazanie doświadczenia w prowadzeniu od 10 do 100 godzin doradczych w zakresie tożsamym względem zawartości merytorycznej odpowiadającej przedmiotowi Postępowania – 5 pkt,
c) wykazanie doświadczenia w prowadzeniu od 101 do 500 godzin doradczych w zakresie tożsamym względem zawartości merytorycznej odpowiadającej przedmiotowi Postępowania – 10 pkt,
d) wykazanie doświadczenia w prowadzeniu powyżej 501 godzin doradczych w zakresie tożsamym względem zawartości merytorycznej odpowiadającej przedmiotowi Postępowania – 20 pkt.

UWAGA: Zamawiający dokonana oceny w/w kryterium na podstawie wykazu usług stanowiącego Załącznik nr 2A. do Zapytania ofertowego. Na potwierdzenie należy załączyć dokumenty potwierdzające wykonanie usługi np. protokoły i/lub referencje.

Wykluczenia

ZGODNIE Z ZAPISAMI ZAŁĄCZONEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr WRPO0076/MENTOR/2.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

JMM MARIUSZ LEWANDOWSKI

Adres

Adama Mickiewicza 33/50

60-837 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

660713090

Fax

616549030

NIP

8211060291

Tytuł projektu

DOŚWIADCZENIE ZAWSZE W CENIE

Numer projektu

RPWP.06.02.00-30-0076/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 210