Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/3.2 POIŚ/2019 - Dostawa dwóch fabrycznie nowych lokomotyw elektrycznych ze spalinowym modułem dojazdowym - REQUEST FOR BID NO. 2/3.2 POIŚ/2019 - Delivery of two brand new electric locomotives with an internal diesel drive

Data publikacji: 31.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-03-2019

Numer ogłoszenia

1163942

Status ogłoszenia

Anulowane

Miejsce i sposób składania ofert

PL 1. Oferty stanowiące odpowiedź na Zapytanie ofertowe należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową/kurierem, na adres: Silva LS sp. z o. o., ul. Waryńskiego 1, 78-400 Szczecinek
2. Termin nadsyłania ofert upływa w dniu 22.03.2019 r. o godz. 13:00.
3. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr 2/3.2 POIŚ/2019”
4. Za termin złożenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do Zamawiającego na adres wskazany w pkt. 1 powyżej.
5. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana. Liczy się data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania ofert. Każdorazowo zamieści stosowną informację w Bazie konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/beneficiary/15701 (zakładka „Aktualne ogłoszenia”/ Zapytanie ofertowe nr 2/3.2 POIŚ/2019).
Termin związania ofertą oraz sposób przygotowania oferty szczegółowo opisano w załączonym Zapytaniu ofertowym nr 2/3.2 POIŚ/2019.
EN 1. Bids representing the reply to the Request for Bid should be submitted in writing, i.e. in person or by post/courier, to the following address: Silva LS sp. z o. o., ul. Waryńskiego 1, 78-400 Szczecinek
2. The deadline for submitting the bids is 22.03.2019 at 1 p.m.
3. The bid should be submitted in a closed envelope with the note "Request for bid no. 2/3.2POIŚ/2019".
4. The date of submission of a bid shall be understood as the date of receipt of the offer to the Orering Party at the address indicated in item 1 above.
5. The bid submitted after the given deadline will not be considered. The date and time of receipt of the bid by the Ordering Party shall be decisive.
6. The Ordering Party reserves the right to extend the deadline for submission of bids. Each time it publishes the relevant information in the Competitiveness Database https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/beneficiary/15701 („Current announcements” tab/ Request for bid no. 2/3.2 POIŚ/2019).
The term of proposal validity period and the submission of proposals are described in detal in the attached file: REQUEST FOR BID NO. 2/3.2 POIŚ/2019.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

silvals@kronospan.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Andrzej Mocek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 518 285 175

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

PL: Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch fabrycznie nowych lokomotyw elektrycznych ze spalinowym modułem dojazdowym.

EN: The subject-matter is the delivery of 2 (in words: two) brand-new electric locomotives with a diesel access module.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: szczecinecki Miejscowość: Szczecinek

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

PL: Celem zamówienia jest wybranie dostawcy dwóch fabrycznie nowych lokomotyw elektrycznych ze spalinowym modułem dojazdowym, które umożliwią Zamawiającemu uruchomienie usługi transportu intermodalnego. Zakup współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach projektu nr POIS.03.02.00-00-0034/18-00
pn.: „Dywersyfikacja działalności poprzez zakup taboru kolejowego i urządzeń przeładunkowych w celu świadczenia usług transportu intermodalnego” Działania 3.2 – Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 lipca 2017 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (MR/H 2014-2020/23(3)07/2017).

EN: The purpose of the order is the selection of supplier of 2 (in words: two) brand-new electric locomotives with a diesel acces module. The purchase is co-financed from the European Cohesion Fund under the project no. POIS.03.02.00-00-0034/18-00 entitled "Diversification of business through the purchase of rolling stock and reloading devices for the purpose of providing intermodal transport services", as part of Measure 3.2 - Development of maritime transport, inland waterways and multimodal connections of the Operational Program Infrastructure and Environment 2014-2020.
This procurement procedure is conducted in accordance with the principle of competitiveness defined in the Guidelines of the Minister of Development and Finance of 19 July 2017 with regard to the eligibility of expenditure under the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund for 2014-2020 (MR/H 2014-2020/23(3)07/2017).

Przedmiot zamówienia

PL: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 (słownie: dwóch) fabrycznie nowych lokomotyw elektrycznych ze spalinowym modułem dojazdowym o wskazanych parametrach brzegowych.
Wartości parametrów szczegółowo opisano w załączonym Zapytaniu ofertowym nr 2/3.2 POIŚ/2019 - III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

EN: The subject-matter is the delivery of 2 (in words: two) brand-new electric locomotives with a diesel access module with the specified boundary parameters.
Specified parameters values are described in detail in the attached file - REQUEST FOR BID NO. 2/3.2 POIŚ/ 2019 - III. DESCRIPTION OF THE SUBJECT-MATTER.
The Ordering Party shallnot accept partial bids.

Kod CPV

34611000-3

Nazwa kodu CPV

Lokomotywy

Harmonogram realizacji zamówienia

PL: Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 24 miesiące od daty podpisania umowy z wybranym Wykonawcą, przy czym Zamawiający wymaga dostawy lokomotyw wg. następującego harmonogramu:
• lokomotywa nr 1 – nie później niż w terminie 23 miesięcy od podpisania umowy
• lokomotywa nr 2 - nie później niż w terminie 24 miesięcy od podpisania umowy
Zamówienie uważa się za wykonane w całości w dniu podpisania przez Strony, bez zastrzeżeń, protokołu odbioru drugiej lokomotywy.

EN: The term of the procurement implementation: maximum 24 months from the date of signing the contract with the selected Contractor, whereby the Ordering Party requires delivery of locomotives according to the following schedule:
• locomotive No. 1 - no later than within 23 months of signing the contract
• locomotive No. 2 - no later than within 24 months of signing the contract
The procurement is considered to have been made in full on the day of signing, without reservations, by the acceptance protocol of the second locomotive.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

PL: 1. Oferty w postępowaniu mogą składać Wykonawcy spełniający wymagania dotyczące koniecznej do realizacji zamówienia wiedzy i doświadczenia.
2. W celu udokumentowania posiadania koniecznej do realizacji zamówienia wiedzy i doświadczenia, Wykonawcy ubiegający się o zamówienie są zobowiązani wykazać, że wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym czasie, co najmniej 2 (słownie: dwa) zamówienia polegające na dostawie co najmniej dwóch lokomotyw każde.
W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę niniejszego warunku Wykonawca składa wraz z ofertą wykaz wykonanych zamówień z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia te zostały wykonane na wzorze stanowiący Załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych zamówień.
3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana poprzez sprawdzenie czy złożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia potwierdzają spełnianie poszczególnych warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
4. Złożone oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upływa termin składania ofert.
EN: 1. Bids in the procedure may be submitted by the Contractor who meets the requirements for the knowledge and experience necessary to perform the contract.
2. In order to document the knowledge and experience necessary to perform the contract, Contractors applying for the contract are required to show that they have completed within 5 years before the deadline for submission of bids, and if the period of activity is shorter, at least 2 (in words: two) procurement consisting in the delivery of at least two locomotives each.
In order to assess the fulfilment of this condition by the Contractor, the Contractor submits together with the bid a list of completed procurements with their subject, dates and entities for which the procurements were made on the template constituting Appendix No. 3 - List of completed procurements.
3. The assessment of the fulfilment of the conditions for participation in the procedure will be made by checking whether the documents and statements submitted by the Contractor confirm the fulfilment of the individual conditions for participation in the procedure, in accordance with the formula "meets - does not meet".
4. The submitted statements and documents should confirm that the Contractor meets the conditions for participation in the procedure, no later than on the day on which the deadline for submission of bids expires.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

PL: 1. Oferty w postępowaniu mogą składać Wykonawcy spełniający wymagania dotyczące koniecznej do realizacji zamówienia odpowiedniej sytuacji finansowej.
2. W celu udokumentowania posiadania odpowiedniej do realizacji zamówienia sytuacji finansowej, Wykonawca posiadać musi ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną o wartości nie mniejszej niż 20 000 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów).
W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę niniejszego warunku Wykonawca składa wraz z ofertą kopię dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.
W przypadku ubezpieczenia w walucie innej niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia podanej wartości na PLN po średnim kursie NBP z dnia upublicznienia Zapytania ofertowego w Bazie konkurencyjności. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany Zamawiający przyjmie średni kurs NBP z ostatniego dnia przed dniem upublicznienia Zapytania ofertowego, w którym kurs dla danej waluty został opublikowany.
3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana poprzez sprawdzenie czy złożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia potwierdzają spełnianie poszczególnych warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
4. Złożone oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upływa termin składania ofert.
EN: 1. Bids in the procedure may be submitted by the Contractor who meets the requirements for the appropriate financial situation.
2. In order to document the possession of an appropriate financial situation for the procurement, the Contractor must have the public liability insurance in respect of the business related to the subject-matter for a guarantee sum of not less than PLN 20,000,000.00 (in words: twenty million).
In order to assess the fulfilment of this condition by the Contractor, the Contractor submits together with the offer a copy of documents confirming that the Contractor is insured against public liability in the scope of activities related to the subject-matter for a guarantee sum determined by the Ordering Party.
In the case of insurance in a currency other than PLN, the Ordering Party will convert the given value into PLN at the average NBP exchange rate from the date of publishing the Request for Bid in the Competitiveness Base. If the average NBP exchange rate is not published on that day, the Ordering Party will take the average NBP exchange rate from the last day before the day of the publication of the Request for Bid, in which the exchange rate for the given currency was published.
3. The assessment of the fulfilment of the conditions for participation in the procedure will be made by checking whether the documents and statements submitted by the Contractor confirm the fulfilment of the individual conditions for participation in the procedure, in accordance with the formula "meets - does not meet".
4. The submitted statements and documents should confirm that the Contractor meets the conditions for participation in the procedure, no later than on the day on which the deadline for submission of bids expires.

Warunki zmiany umowy

PL: 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z wybranym w toku postępowania Wykonawcą, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1.1 Termin bądź zakres realizacji może ulec zmianie w następujących sytuacjach:
a) Wystąpienia okoliczności, których obiektywnie nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
b) W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona;
c) W przypadku zawinionego przez Zamawiającego nieprzekazania Wykonawcy dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, o ile Zamawiający zobowiązany był do przekazania takich dokumentów Wykonawcy;
d) Zawieszenia dostaw przez Zamawiającego z powodów wystąpienia przyczyn technicznych lub organizacyjnych okresowo uniemożliwiających kontynuowanie wykonywania przedmiotu umowy, o czas zawieszenia. O zawieszeniu Zamawiający powiadomi Wykonawcę wskazując przyczynę zawieszenia;
e) Konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych lub narzędzi niż wskazane w ofercie, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem umowy.
1.2. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianom w przypadkach szczegółowo opisanych w załączonym Zapytaniu ofertowym nr 2/3.2 POIŚ/2019.
1.3. Inne zmiany i warunki zmian są szczegółowo opisane w załączonym Zapytaniu ofertowym nr 2/3.2 POIŚ/2019.

EN: 1. The Ordering Party reserves the right to amend the contract concluded with the Contractor selected in the course of the procedure, in the event of occurrence of at least one of the circumstances listed below, taking into account the conditions for their introduction:
1.1 Deadline or scope of realization can be changed in the following situations:
a) The occurrence of circumstances which could not objectively have been foreseen at the time the contract was concluded;
b) In the case of circumstances beyond the Contractor's control, at the Contractor's reasonable request, provided that the change results from circumstances which the Contractor could not have foreseen at the stage of submitting the bid and is not at fault of the Contractor;
c) In the case of failure to provide by the Contractor the documents necessary for the performance of the subject matter of the contract, if the Ordering Party was obliged to provide such documents to the Contractor, at the fault of the Ordering Party;
d) Suspension of deliveries by the Ordering Party due to technical or organizational reasons that make it periodically impossible to continue to perform the subject matter of the contract, for the duration of the suspension. The Ordering Party shall notify the Contractor of the suspension, indicating the reason for the suspension;
e) The need to implement the project for co-financing with the use of technical/technological or material solutions or tools other than indicated in the bid, if the application of the solutions provided could result in non-performance or defective performance of the contract,
1.2. The Contractor's remuneration specified in the contract which may be subject to change are described in detail in the attached file - REQUEST FOR BID NO 2.3.2 POIŚ/2019.
1.3. Other changes and the therms of changes are described in detail in the attached file - REQUEST FOR BID NO. 2/3.2 POIŚ/2019.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

PL: Do wypełnionego Formularza oferty należy dołączyć:
1. Specyfikację techniczną oferowanych lokomotyw wraz z harmonogramem dostaw;
2. Harmonogram przeglądowo - naprawczy dla lokomotyw zgodny z zapisami Dokumentacji Systemu Utrzymania;
3. Przedstawienie ceny za realizację czynności utrzymania prewencyjnego za 1 km przebiegu pojazdu z założeniem wykonywania przeglądów do poziomu 3, dla średniego przebiegu rocznego 120 000 km;
4. Przedstawienie ceny za realizację czynności utrzymania korekcyjnego za 1 km przebiegu pojazdu, z podaniem przedziałów cenowych w zależności od przebiegu pojazdu;
5. Przedstawienie średnich kosztów eksploatacji lokomotyw za 1 km dla przebiegu na przykładowej trasie 200 km, brutto pociągu 1800 ton, profil linii o profilu podłużnym do 3 promil;
6. Listę wykonanych zamówień zgodnie z warunkami określonymi w części IV.2 Zapytania ofertowego;
7. Kopię polisy ubezpieczeniowej zgodnie z warunkami określonymi w części IV.3 Zapytania ofertowego;
8. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodne z treścią Załącznika nr 2;
9. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej zgodnie z wymogami określonymi w Zapytaniu ofertowym nr 2/3.2 POIŚ/2019.
10. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego zgodnie z wymogami określonymi w Zapytaniu ofertowym nr 2/3.2 POIŚ/2019.
11. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału zakładu ubezpieczeń społecznych lub kasy rolniczego ubezpieczenia społecznego zgodnie z wymogami określonymi w Zapytaniu ofertowym nr 2/3.2 POIŚ/2019.
12. W przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje pełnomocnik (osoba nie umocowana do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych Wykonawcy) należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo zgodnie z wymogami określonymi w Zapytaniu ofertowym nr 2/3.2 POIŚ/2019.
EN: The completed bid Form should include:
1. Technical specification of the locomotives offered together with the delivery schedule;
2. Inspection and repair schedule for locomotives in accordance with the provisions of the Maintenance System Documentation;
3. Presentation of the price for the implementation of preventive maintenance operations for 1 km of the vehicle mileage with the assumption of performing inspections up to level 3, for an average annual mileage of 120,000 km;
4. Presentation of the price for the implementation of corrective maintenance activities for 1 km of the vehicle's mileage, with indication of price ranges depending on the mileage of the vehicle;
5. Presentation of the average operating costs of locomotives for 1 km for the course on the example route of 200 km gross of 1800 ton train, the profile of the line with an oblong profile up to 3 pro miles;
6. List of completed procurements in accordance with the conditions set out in part IV.2 of the Request for Bid;
7. Copy of the insurance policy in accordance with the conditions set out in part IV.3 of the Request for bid;
8. Statement on the lack of basis for exclusion from participation in the procedure according to the content of Appendix No. 2;
9. Certified copy from the relevant register or from central records and information about business activity in accordance with the Request for bid no. 2/3.2 POIŚ 2019.
10. Valid certificate of a proper Head of the Tax Revenue Office in accordance with the Request for bid no. 2/3.2 POIŚ 2019
11. Valid certificate of a proper branch of the Social Insurance Office or Agricultural Social Insurance Society in accordance with the Request for bid no. 2/3.2 POIŚ 2019
12. If the bid is signed by the attorney on behalf of the Contractor (a person not authorised to do so in the Contractor's registration documents), an appropriate power of attorney must be attached to the bidin accordance with the Request for bid no. 2/3.2 POIŚ 2019.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

PL: Oferty Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu określone w punkcie IV Zapytania ofertowego oraz niepodlegających wykluczeniu zgodnie z punktem V Zapytania ofertowego zostaną ocenione według następujących kryteriów:
1) KRYTERIUM OCENY OFERT: "Całkowita cena brutto" (Kcena)
WAGA PUNKTOWA: 60
2) KRYTERIUM OCENY OFERT: "Koszty utrzymania prewencyjnego lokomotyw" (K koszty utrzymania)
WAGA PUNKTOWA: 10
3) KRYTERIUM OCENY OFERT: "Gwarancja ogólna"
WAGA PUNKTOWA: 15
4) KRYTERIUM OCENY OFERT: "Dodatkowa gwarancja na zestawy kołowe, łożyska kół, ramy wózków"
WAGA PUNKTOWA: 5
5) KRYTERIUM OCENY OFERT: "Dodatkowa gwarancja na malaturę"
WAGA PUNKTOWA: 5
6) KRYTERIUM OCENY OFERT: "Termin realizacji zamówienia" (Ktermin)
WAGA PUNKTOWA: 5
Ostateczna ilość punktów stanowić będzie sumę punktów uzyskanych przez daną ofertę w przedstawionych powyżej kryteriach.
Opis sposobu przyznawania punktacji szczegółowo określono w załączonym Zapytaniu ofertowym nr 2/3.2 POIŚ/2018.
EN: Bids of Contractors fulfilling the conditions for participation in the procedure specified in item IV of Request for bid and not being subjects to exclusion in accordance with item V of Request for bid will be evaluated according to the following criteria:
1) CRITERIA OF BID EVALUATION: "Total gross price" (Kprice)
WEIGHT SCORING: 60
2) CRITERIA OF BID EVALUATION: "Costs of preventive maintenance of locomotives" (K Maintenance Costs)
WEIGHT SCORING: 10
3) CRITERIA OF BID EVALUATION: "Comprehensive warranty"
WEIGHT SCORING: 15
4) CRITERIA OF BID EVALUATION: "Additional warranty on wheel sets, wheel bearings, bogie frames"
WEIGHT SCORING: 5
5) CRITERIA OF BID EVALUATION: "Additional warranty for paint layer"
WEIGHT SCORING: 5
6) CRITERIA OF BID EVALUATION: "Procurement completion date" (Ktime)
WEIGHT SCORING: 5
The final number of points will be the sum of the points obtained by a given bid in the criteria presented above.
Detailed description of how points are awarded is specified in the attached file REQUEST FOR BID NO. 2/3.2 POIŚ/2018.

Wykluczenia

PL: 1. Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczeni są Wykonawcy:
a) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
i. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
ii. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
iii. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
iv. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
b) którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
c) którzy złożyli nieprawdziwe informacje mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
d) którzy, z przyczyn leżących po ich stronie, nie wykonali albo nienależycie wykonali w istotnym stopniu wcześniejszą umowę zawartą z Zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
e) w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli;
f) którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
g) którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
2. W celu wykazania braku istnienia podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia, o których mowa w pkt 1 powyżej, Wykonawca powinien wraz z ofertą złożyć dokumenty wskazane w części V pkt 2 Zapytania ofertowego nr 2/3.2. POIŚ / 2019.
3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.
EN: 1. The following Contractors are excluded from the participation in the bid procedure:
a) related to the Ordering Party personally or in terms of capital. Capital or personal relations mean the interrelationship between the Ordering Party or persons authorised to incur liabilities on behalf of the Ordering Party or persons performing for the Ordering party activities related to the preparation and implementation of the selection procedure of the Contractor and Contractor, consisting in particular of:
i. participating in the company as a partner in a civil partnership or partnership,
ii. possessing at least 10% of interests or shares,
iii. being a member of a supervisory or management body, proxy, attorney,
iv. remaining in marriage, in a relationship or affinity in a straight line, second degree affinity or second degree affinity in the lateral line or in relation to adoption, care or guardianship;
b) who caused the damage by not completing the procurement or by doing it improperly, if the damage was confirmed by a court decision that became valid within 3 years prior to the commencement of the procedure;
c) who have submitted untrue information that may have effect on the result of the conducted procedure;
d) who, for reasons attributable to their side, did not perform or improperly performed the previous contract with the Ordering Party to a significant extent, which led to the termination of the contract or decision for compensation;
e) in relation to whom liquidation procedure has been initiated or whose bankruptcy has been declared, except for the Contractors who, after the announcement of bankruptcy, have concluded an agreement approved by an enforceable court ruling, unless the agreement envisages satisfaction of the creditors;
f) who are in arrears with payment of taxes, fees or premiums for social or health insurance, except for the cases when they have obtained, as provided by the law, exemption, deferment or distribution into instalments of any overdue payments or full suspension of the execution of a decision issued by the competent authority;
g) who haven't shown the fulfilment of the conditions for participation in the procedure.
2. In order to demonstrate the absence of grounds for exclusion from the subject-matter procedure referred to in item 1 above, the Contractor should submit together with the bid documents according to Part V point 2 of the REQUEST FOR BID NO. 2/3.2 POIŚ/ 2019.
3. The offer of the excluded Contractor shall be deemed rejected.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SILVA LS SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Wojska Polskiego 3

39-300 Mielec

podkarpackie , mielecki

Numer telefonu

+48518285246

Fax

+48943730109

NIP

6731796092

Tytuł projektu

DYWERSYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI POPRZEZ ZAKUP TABORU KOLEJOWEGO I URZĄDZEŃ PRZEŁADUNKOWYCH W CELU ŚWIADCZENIA USŁUG TRANSPORTU INTERMODALNEGO

Numer projektu

POIS.03.02.00-00-0034/18-00
Liczba wyświetleń: 534