Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe Nr 1/ZR/2019 dotyczące realizacji usługi indywidualnych form wsparcia dla uczestników projektu o wartości przekraczającej 50 000,00 PLN w oparciu o zasadę konkurencyjności

Data publikacji: 29.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 06-02-2019

Numer ogłoszenia

1163562

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

04.02.2019 r. - opublikowano listę pytań i odpowiedzi do zapytania ofertowego
05.02.2019 r. - opublikowano zaktualizowaną listę pytań i odpowiedzi do zapytania ofertowego

Miejsce i sposób składania ofert

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. ofertę należy przedstawić na załączonym do zapytania ofertowego formularzu;
2. nieodłączny element oferty stanowią załączniki wymagane w pkt. VII.11 niniejszego zapytania ofertowego;
3. oferta może być wypełniona odręcznie lub komputerowo, jednak w przypadku wypełnienia odręcznego należy tego dokonać drukowanymi literami w sposób czytelny;
4. wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane;
5. każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi zostać parafowana;
6. oferta musi być podpisana przez Oferenta lub osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innym dokumentem zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym;
7. wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być trwale spięte.
8. ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: OFERTA NA REALIZACJĘ INDYWIDUALNYCH FORM WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „Zawodowy reSTART!” poprzez złożenie osobiste ofert w siedzibie Zamawiającego (WORK & TRAINING SERVICE JANUSZ ŻUCZEK, SIELEC 1A, 39-120 SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI, w godzinach od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku) lub przesłanie ofert pocztą lub przesyłką kurierską na adres: WORK & TRAINING SERVICE JANUSZ ŻUCZEK, SIELEC 1A, 39-120 SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI.
9. Oferta musi zostać złożona do upływu dnia 06.02.2019 na adres: WORK & TRAINING SERVICE JANUSZ ŻUCZEK, SIELEC 1A, 39-120 SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI.
10. Oferty złożone bez zachowania terminu składania ofert nie będą rozpatrywane. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty np. Poczty Polskiej (operator publiczny) lub innego operatora pocztowego o zachowaniu terminu składania ofert decyduje data nadania przesyłki (data stempla pocztowego/data stempla nadania). W przypadku wyboru przez Wykonawcę ww. sposobu dostarczenia oferty do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o nadaniu przesyłki, nazwie operatora, dacie nadania i jej numerze, poprzez wysłanie e-mail na adres: biuro@workts.pl. W przypadku ofert składanych osobiście – decyduje data wpływu oferty do Biura (biuro czynne od pon. do pt. w godz. 8.00 – 16.00).

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Dziedzic

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Część A
Przeprowadzenie Indywidualnego Planu Działania przez doradcę zawodowego mającego na celu rozpoznanie aktualnej sytuacji zawodowej uczestników projektu i stopnia ich oddalenia od rynku pracy.
Wsparcie każdorazowo poprzedzone zostanie identyfikacją potrzeb uczestników projektu poprzez:
- wywiad i testy (2 godziny/osobę), m.in. identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy, określenie preferencji, potrzeb, predyspozycji uczestników projektu;
- opracowanie/aktualizację IPD (2 godziny/osobę) przy wsparciu doradcy zawodowego i uczestników projektu, m.in. określenie celu zawodowego, zakresu wsparcia, zadań do realizacji.
Wsparcie to stanowi podstawę do określenia form wsparcia, z których osoby skorzystają w dalszych etapach projektu. Aktywne uczestnictwo w tworzeniu własnej ścieżki rozwoju zawodowego, pozwoli uczestnikom projektu przełamać swoją dotychczasową bierność zawodową.
Forma: indywidualne spotkania z doradcą zawodowym
Łączny wymiar usługi: 512 godzin (128 osób x średnio 4 godziny).

Część B
Przeprowadzenie indywidualnego wsparcia doradczego przez doradcę zawodowego dla osób u których na etapie IPD zdiagnozowane zostaną problemy mające znaczący wpływ na sytuację zawodową, realizowane przez cały udział osób w projekcie, w zakresie i liczbie godzin indywidualnie dostosowanych do jej potrzeb, nastawione na monitorowanie realizacji IPD. Wsparcie doradcze dla uczestników projektu prowadzone przez doradcę zawodowego obejmuje:
- poznanie własnych predyspozycji,
- planowanie rozwoju zawodowego,
- przejście przez zmianę,
- rozwiązanie problemu zawodowego.
Forma: indywidualne spotkania z doradcą zawodowym
Łączny wymiar usługi: 512 godzin (128 osób x średnio 4 godziny).

Część C
Przeprowadzenie indywidualnego wsparcia doradczego przez psychologa dla osób u których na etapie IPD zdiagnozowane zostaną problemy mające znaczący wpływ na sytuację zawodową, realizowane przez cały udział osób w projekcie, w zakresie i liczbie godzin indywidualnie dostosowanych do jej potrzeb, nastawione na monitorowanie realizacji IPD. Wsparcie doradcze dla uczestników projektu prowadzone przez psychologa obejmuje:
- pokonywania barier,
- budowy postawy proaktywnej,
- motywowania,
- zwalczania stereotypów.
Forma: indywidualne spotkania z psychologiem
Łączny wymiar usługi: 256 godzin (128 osób x średnio 2 godziny).

Część D
Przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy przez pośrednika pracy mającego na celu precyzyjny i trafny dobór odpowiedniego zawodu dla uczestników projektu, w oparciu o:
- predyspozycje zdiagnozowane podczas IPD,
- kwalifikacje posiadane przez konkretnych uczestników projektu,
- oczekiwania pracodawców z woj. podkarpackiego.
Do zadań pośrednika pracy będzie należało:
- udostępnienie uczestnikom projektu wiedzy na temat skutecznego poszukiwania pracy,
- pozyskiwanie i udostępnianie wysokiej jakości ofert pracy zgodnie z preferencjami i możliwościami grupy docelowej,
- inicjowanie kontaktów z pracodawcami,
- motywowanie uczestników projektu do samodzielnego podejmowania działań na regionalnym rynku pracy,
- promowanie wśród pracodawców pozytywnego wizerunku defaworyzowanych podgrup grupy docelowej, tj. kobiet, osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach, osób powyżej 50 roku życia.
Wsparcie to przełoży się bezpośrednio na zwiększenie szans uczestników projektu na pozyskanie ofert pracy zgodnie z ich predyspozycjami i oczekiwaniami. Ponadto zostaną zniwelowane deficyty grupy docelowej w zakresie braku umiejętności skutecznego poruszania się po rynku pracy, wzmacniając jej potencjał w procesach rekrutacyjnych.
Wsparcie będzie realizowane na każdym etapie realizacji IPD.
Forma: idywidualne spotkania z pośrednikiem pracy, w uzasadnionych przypadkach dopuszczalna będzie inna forma, np. kontakt telefoniczny, mailowy
Łączny wymiar usługi: 1488 godzin (124 osób x średnio 12 godzin).

Część E
Przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy przez trenera pracy mającego na celu precyzyjny i trafny dobór odpowiedniego zawodu dla uczestników projektu przez pośrednika pracy, w oparciu o:
- predyspozycje zdiagnozowane podczas IPD
- kwalifikacje posiadane przez konkretnych uczestników projektu
- oczekiwania pracodawców z woj. podkarpackiego.
Do zadań trenera pracy będzie należało:
- pomoc przy sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych i rozmowie kwalifikacyjnej
- wspieranie osób niepełnosprawnych w kontakcie z pracodawcą
- motywowanie osób niepełnosprawnych
- pomoc w weryfikacji warunków zatrudnienia
- wsparcie po uzyskaniu zatrudnienia aż do momentu uzyskania samodzielności zawodowej.
Wsparcie to przełoży się bezpośrednio na zwiększenie szans uczestników projektu na pozyskanie ofert pracy zgodnie z ich predyspozycjami i oczekiwaniami. Ponadto zostaną zniwelowane deficyty grupy docelowej w zakresie braku umiejętności skutecznego poruszania się po rynku pracy, wzmacniając jej potencjał w procesach rekrutacyjnych.
Wsparcie będzie realizowane na każdym etapie realizacji IPD.
Forma: indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy, w uzasadnionych przypadkach dopuszczalna będzie inna forma, np. kontakt telefoniczny, mailowy
Łączny wymiar usługi: 64 godziny (4 osoby x średnio 16 godzin).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w dołączonej pełnej treści zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: Miejscowość: Miejsce realizacji usługi: sale na terenie województwa podkarpackiego zlokalizowane z uwzględnieniem miejsca zamieszkania Uczestników Projektu, zapewnione przez Zamawiającego

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawców na realizację usługi indywidualnych form wsparcia dla uczestników projektu pn. "Zawodowy reSTART!".

Przedmiot zamówienia

Zamówienie składa się z następujących części:
Część A Przeprowadzenie Indywidualnego Planu Działania przez doradcę zawodowego
Część B Przeprowadzenie indywidualnego wsparcia doradczego przez doradcę zawodowego
Część C Przeprowadzenie indywidualnego wsparcia doradczego przez psychologa
Część D Przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy przez pośrednika pracy
Część E Przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy przez trenera

Zamawiający dopuszcza składnie ofert częściowych - część A i/lub B i/lub C i/lub D i/lub E.
Za godzinę wsparcia należy rozumieć godzinę zegarową.
Wsparcie może być realizowane od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 22:00, z zastrzeżeniem możliwości pracy również w weekendy – z uwzględnieniem, iż wsparcie jest indywidualnie dostosowane do potrzeb uczestników.
W związku z trwającą rekrutacją ciągłą Uczestników Projektu usługi realizowane będą zgodnie z harmonogramem wsparcia dla poszczególnych Uczestników Projektu. Szczegółowe terminy, miejscowości oraz harmonogramy doradztwa zawodowego/wsparcia doradczego/pośrednictwa pracy zostaną ustalone z Wykonawcą w trybie roboczym na co najmniej 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia doradztwa zawodowego/wsparcia doradczego/pośrednictwa pracy dla poszczególnej grupy Uczestników Projektu (za zgodą Wykonawcy termin ten może ulec skróceniu w szczególnych przypadkach).

Kod CPV

85312320-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradztwa

Dodatkowe przedmioty zamówienia

ISTOTNE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Potencjalny Wykonawca będzie zobowiązany także do realizacji usługi w oparciu o dodatkowe warunki wymagane przez Zamawiającego, m.in. do:
1. Prowadzenia i przekazania Zamawiającemu, przez cały okres realizacji usługi, dokumentacji związanej z wykonaniem usługi w zakresie zgodnym z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w tym w m.in. kart wykonania usługi poświadczonych podpisem Uczestnika na rzecz którego usługa została wykonana oraz innych wskazanych przez Zamawiającego, niezbędnych do potwierdzenia kwalifikowalności wydatku (tj. np. oświadczenia Uczestników, plany działania sporządzone dla Uczestników Projektu, diagnozy przyczyn pozostawania Uczestników Projektu bez zatrudnienia, protokoły odbioru usługi, przedstawione oferty pracy itp. – w zależności od wykonanej usługi), pozwalającej na zidentyfikowanie co najmniej:
• uczestnika projektu;
• osoby świadczącej usługę;
• poświadczenia uczestnika projektu o udzieleniu usługi;
• daty udzielenia usługi;
• oceny uczestnika projektu w zakresie przydatności otrzymanej usługi;
2. Prowadzenia dokumentacji przebiegu formy wsparcia, według instrukcji oraz wzorów/szablonów przekazanych przez Zamawiającego;
3. Poddania się niezapowiedzianym kontrolom przez Zamawiającego w miejscu prowadzenia wsparcia oraz wszelkiej wymaganej przez niego dokumentacji doradczej, a także kontroli przez inne instytucje uprawnione do kontroli projektu;
4. Wykonawca składając ofertę jednocześnie zobowiązuje się do:
• rzetelnej i terminowej, zgodnej z wymogami projektowymi realizacji przedmiotu umowy, w tym prowadzenia dokumentacji, w szczególności: sporządzania sprawozdań, prowadzenia list obecności;
• pozostawania w okresie realizacji przedmiotu zapytania ofertowego w pełnej dyspozycyjności Zamawiającego rozumianej jako:
- realizacja przedmiotu zamówienia w miejscu i czasie ściśle określonym przez Zamawiającego,
- dojazd na spotkania (wszelkie koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia itp. ponosi wyłącznie Wykonawca).
• prawidłowej i efektywnej realizacji powierzonych zadań w okresie trwania umowy;
• informowania uczestników o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz realizacji projektu „Zawodowy reSTART!” w ramach Podkarpackiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020;
• niezwłocznego informowania Zamawiającego i przekazywania w formie telefonicznej lub e-mail informacji o każdym Uczestniku projektu, który opuszcza spotkania;
5. Dodatkowo Zamawiający informuje, iż wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia również innych działań wynikających z wymogów realizacji usług na rzecz Projektów dofinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym w szczególności do umożliwienia Zamawiającemu oraz Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Rzeszowie i innym upoważnionym instytucjom wglądu do dokumentów związanych z realizacją usług w ramach Projektu, w tym dokumentów finansowych;
6. Stosowania zasad języka wrażliwego na płeć;
7. Odpowiedniego dostosowania sposobu świadczenia usługi w przypadku wystąpienia w danej grupie osoby niepełnosprawnej – jeśli rodzaj i stopień niepełnosprawności uczestnika będzie tego wymagać. Sposób dostosowania powinien być adekwatny do rodzaju i stopnia niepełnosprawności uczestnika, np. zastosowanie materiałów o większej czcionce druku, podwyższonym kontraście bądź innych odpowiednich dla danej osoby form.
W przypadku wystąpienia w danej grupie osoby niepełnosprawnej, Zamawiający odpowiada za zapewnienie właściwych sal/budynków, w których będzie świadczona usługa dostosowanych do rodzaju/stopnia niepełnosprawności uczestnika (w szczególności niepełnosprawności ruchowej).
8. Realizacji usług z zachowaniem obowiązujących standardów usług oraz wytycznych, tj:. Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, zgodnie z Regulaminem Konkursu RPPK.07.01.00-IP.01-18-017/18 wraz z załącznikami.
9. Płatności za świadczone usługi dokonywane będą na podstawie miesięcznych okresów rozliczeniowych po przedstawieniu przez Wykonawcę zestawienia kompletnych dokumentów potwierdzających zakończenie doradztwa zawodowego/wsparcia doradczego/pośrednictwa pracy dla zleconych uczestników projektu. Płatności będą regulowane w terminie do 60-ciu dni od dnia wystawienia przez Wykonawcę faktury/rachunku.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji usług w ramach części A, B, C, D, E: w okresie od dnia podpisania umowy do 31 marca 2020 r. w godzinach i dniach odpowiadających uczestnikom. Szczegółowy harmonogram zostanie ustalony indywidualnie z doradcą zawodowym.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia w ramach poszczególnych części przedmiotu zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy: osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej spełniający warunki opisane w przedmiotowym zapytaniu ofertowym, tj:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy bądź inne regulacje prawne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują osobą/osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:

A. w zakresie części A przedmiotu zamówienia: ze względu na skalę zamówienia, miejsce i czas realizacji projektu, dysponują zespołem minimum trzech doradców zawodowych, posiadających niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia tj. doradcy zawodowi wskazani w ofercie muszą spełniać minimum poniższe wymagania:
a. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;
b. co najmniej dwuletni staż pracy jako doradca zawodowy w ciągu pięciu lat licząc od dnia złożenia oferty;
c. są w stanie wykazać doświadczenie zawodowe każdego ze wskazanych w ofercie doradców zawodowych, iż przeprowadził co najmniej 100 godzin indywidulanego doradztwa zawodowego w ciągu trzech lat licząc od dnia złożenia oferty;

B. w zakresie części B przedmiotu zamówienia: ze względu na skalę zamówienia, miejsce i czas realizacji projektu, dysponują zespołem minimum trzech doradców zawodowych, posiadających niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia tj. doradcy zawodowi wskazani w ofercie muszą spełniać minimum poniższe wymagania:
a. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;
b. co najmniej dwuletni staż pracy jako doradca zawodowy w ciągu pięciu lat licząc od dnia złożenia oferty;
c. są w stanie wykazać doświadczenie zawodowe każdego ze wskazanych w ofercie doradców zawodowych, iż przeprowadził co najmniej 100 godzin doradztwa zawodowego w ciągu trzech lat licząc od dnia złożenia oferty;

C. w zakresie części C przedmiotu zamówienia: ze względu na skalę zamówienia, miejsce i czas realizacji projektu, dysponują zespołem minimum dwóch psychologów, posiadających niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia tj. psycholodzy wskazani w ofercie muszą spełniać minimum poniższe wymagania:
a. wykształcenie wyższe psychologiczne;
b. co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego jako psycholog;
c. są w stanie wykazać doświadczenie zawodowe każdego ze wskazanych w ofercie psychologów, iż przeprowadził co najmniej 100 godzin indywidulanego wsparcia psychologicznego w ciągu trzech lat licząc od dnia złożenia oferty;

D. w zakresie części D przedmiotu zamówienia: ze względu na skalę zamówienia, miejsce i czas realizacji projektu, dysponują zespołem minimum trzech pośredników pracy, posiadających niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia tj. pośrednicy pracy wskazani w ofercie muszą spełniać minimum poniższe wymagania:
a. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;
b. posiadają niezbędne umiejętności interpersonalne, umiejętność motywowania uczestników w dążeniu do znalezienia ofert pracy, wiedzę z zakresu branż, zawodów, kwalifikacji, specjalności w kontekście sytuacji na rynku pracy oraz umiejętność wyszukiwania i pozyskiwania ofert pracy;
c. co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego jako pośrednik pracy;
d. są w stanie wykazać doświadczenie zawodowe każdego ze wskazanych w ofercie pośredników pracy, iż przeprowadził co najmniej 100 godzin indywidulanego pośrednictwa pracy w ciągu trzech lat licząc od dnia złożenia oferty;

E. w zakresie części E przedmiotu zamówienia: ze względu na skalę zamówienia, miejsce i czas realizacji projektu, dysponują co najmniej jednym trenerem pracy, posiadającym niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia tj. trenerzy pracy wskazani w ofercie muszą spełniać minimum poniższe wymagania:
a. wykształcenie co najmniej średnie;
b. posiada podstawową wiedzę w zakresie przepisów prawa pracy i zatrudniania osób z niepełnosprawnościami
c. posiada co najmniej 3-miesięczne doświadczenie w bezpośredniej pracy z osobami, do których został skierowany projekt lub przeszedł szkolenie w zakresie zatrudnienia wspomaganego;
d. co najmniej rok doświadczenia zawodowego jako trener pracy, w tym doświadczanie w formie wolontariatu;

Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu w dołączonej pełnej treści zapytania ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
6 400,00 zł (słownie: sześć tysięcy czterysta złotych zero groszy).
W przypadku złożenia oferty jedynie na część zamówienia należy wnieść wadium odpowiednio na część/części, na które jest złożona oferta w wysokościach:
A. Część A wadium w wysokości 1 380,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt złotych zero groszy)
B. Część B wadium w wysokości 1 380,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt złotych zero groszy)
C. Część C wadium w wysokości 840,00 zł (słownie: osiemset czterdzieści złotych zero groszy)
D. Część D wadium w wysokości 2 670,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt złotych zero groszy)
E. Część E wadium w wysokości 130,00 zł (słownie: sto trzydzieści złotych zero groszy)

2. Wadium należy wnieść na rachunek wskazany przez Zamawiającego 45 1750 1224 0000 0000 2037 4659. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty potwierdzenie wpłaty wadium. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – zapytanie 1/ZR/2019 – część” – oraz podać odpowiednią nazwę/nazwy części zapytania ofertowego.
3. Wykonawca, którego oferta nie będzie w całości zabezpieczona wadium na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym, zostanie odrzucony.
4. Wadia Wykonawców, których oferty nie zostały wybrane jako najkorzystniejsze zostaną im zwrócone niezwłocznie po zawarciu umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
5. W przypadku wyłonienia Wykonawcy wniesione wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą.
6. Wadium przepada na rzecz Zamawiającego, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy lub zawarcie umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie dojdzie do skutku z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert w przypadku zaistnienia dwóch przesłanek – wycofania oferty przed upływem terminu składania ofert oraz złożenia wniosku o zwrot wadium.

Dodatkowe warunki

1. Proponowana cena jest kwotą brutto.
2. Ceną oferty jest łączna cena brutto za realizację danej części zamówienia (ilość godzin x cena za jedną godzinę wsparcia).
3. Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, których zrealizowanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania umowy, w szczególności koszty dojazdu do miejsca świadczenia usług.
4. W kalkulacji ceny ofertowej Wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywane koszty związane z realizacją zamówienia, w tym zaliczkę na podatek od osób fizycznych, wymagane składki ZUS (ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe, Fundusz Pracy i in.) jak również podatek od towarów i usług jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz koszty związane z przygotowaniem wszystkich wymaganych niniejszym zapytaniem ofertowym dokumentów, koszt przeniesienia majątkowych praw autorskich, koszty ewentualnego dojazdu doradcy/pośrednika, noclegi, itp. Wykonawcy zobowiązani są do starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę.
5. Salę/ lokal oraz niezbędne materiały zapewnia Zamawiający.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:
1) zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Podkarpackiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, mających wpływ na realizację umowy oraz zmian we wniosku o dofinansowanie projektu,
a. zmiany terminu realizacji każdej z części w ramach przedmiotu zamówienia i ich harmonogramu, w przypadku:
- decyzji administracyjnych (decyzje władz publicznych, zmiany obowiązującego prawa, oczekiwanie na nieprzewidziane wcześniej a konieczne wyniki ekspertyz, wyroki sądowe itp.),
- zaistnienia zdarzenia nieprzewidzianego lub zdarzeń losowych uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia w terminach wymienionych w zapytaniu ofertowym,
- zaistnienia siły wyższej w rozumieniu kodeksu cywilnego (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne itp.),
- opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
- niezebrania wymaganej liczby uczestników,
- opóźnień z przyczyn leżących po stronie uczestników projektu,
- rezygnacji uczestników projektu z uczestnictwa w projekcie lub z winy lub z przyczyn dotyczących uczestników projektu.
b. zmiany wynagrodzenia:
- zmiana urzędowej stawki podatku VAT. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, odpowiedniej zmianie ulegnie wynagrodzenie brutto,
- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
c. zmiany ilości godzin usługi w ramach poszczególnych części przedmiotu zamówienia, w szczególności na skutek:
- konieczności wprowadzenia lub powstania zmian w realizacji projektu, zmian we wniosku o dofinansowanie projektu,
- ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego, z przyczyn od niego niezależnych,
- zaistnienia zdarzenia nieprzewidzianego lub zdarzeń losowych uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia w terminach wymienionych w zapytaniu ofertowym,
- zaistnienia siły wyższej w rozumieniu kodeksu cywilnego (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne itp.),
- niezebrania wymaganej liczby uczestników,
- rezygnacji uczestników projektu z uczestnictwa w projekcie lub z winy lub z przyczyn dotyczących uczestników projektu.
- z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
2) zmiany terminów/okresu rozpoczęcia i zakończenia usług z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
3) ostatecznej ilości godzin do zrealizowania,
4) ostatecznej ilości Uczestników/Uczestniczek projektu,
5) zmiany terminu płatności:
- w przypadku ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego, z przyczyn od niego niezależnych (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom).
6) zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że ww. osoby spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty.
7) Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności, z wyłączeniem zmian określonych w punkcie 9 ppkt. 2) i 9 ppkt. 6), które mogą zostać uzgodnione między stronami w trybie roboczym, bez wymagania formy aneksu.
8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizowanego przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy Zamawiający nie będzie w stanie realizować projektu, w ramach którego udzielone będzie zamówienie. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia finansowe w stosunku do Zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta musi zawierać następujące elementy:
1) Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania;
2) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – zgodnie ze wzorem załącznik nr 2;
3) Zestawienie doświadczenia osób do przeprowadzenia usług w ramach poszczególnych części zamówienia, którymi dysponuje Oferent wraz z dokumentami potwierdzającymi doświadczenie (np. referencje, umowy, protokoły odbioru usług itp.) – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3;
Do oceny będzie brane pod uwagę wyłącznie to doświadczenie, które zostało przedstawione w wykazie i równocześnie potwierdzone wskazanymi wyżej dokumentami.
4) CV doradców zawodowych/pośredników, którymi dysponuje Wykonawca – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4;
5) Świadectwo/Dyplom potwierdzający wykształcenie;
6) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) (wydruk pobrany z właściwej strony lub odpis aktualny KRS opatrzony pieczęcią Sądu) lub wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (wydruk pobrany z właściwej strony internetowej) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - dotyczy podmiotów podlegających wpisowi do ww. rejestru/ewidencji;
7) Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5;
8) Potwierdzenie wpłaty wadium na części, na które składana jest oferta;
9) Jeżeli z przedłożonych do oferty dokumentów nie wynika upoważnienie do podpisania i złożenia oferty przez osobę reprezentującą Wykonawcę – pełnomocnictwo w oryginale.
10) Powyższe załączniki należy przedstawić w oryginale lub poświadczyć za zgodność z oryginałem, obić pieczęcią firmową (jeśli dotyczy), pieczęcią imienną (jeśli dotyczy) wraz z czytelnym podpisem oraz opatrzyć aktualną datą. Powyższy sposób poświadczenia zgodności dotyczy każdej strony dokumentu osobno, przedstawionego jako kserokopia. Potwierdzenia za zgodność dokonuje osoba do tego upoważniona, która podpisuje ofertę.
11) W przypadku przedstawienia kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem wybrany Oferent będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy do przedstawienia oryginałów tych dokumentów.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu podobnych usług. Zamawiający określa, iż zamówienia uzupełniające:
a. nie mogą przekroczyć więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego;
b. ich przedmiotem będą usługi polegające na powtórzeniu usług zamówienia podstawowego;
c. zostaną udzielone na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający przy ocenie i porównywaniu ofert będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena - 60% - 60 pkt
Elastyczność – 40% - 40 pkt
1. Kryterium: cena
Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym. Ocena oferty na podstawie kryterium ceny zostanie wyliczona według następującego schematu:

Liczba punktów = ( Cm/Co ) x 100 x 60%
gdzie:
Cm - najniższa cena spośród wszystkich ofert
Co - cena badanej oferty

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta w ramach kryterium Cena wynosi 60 pkt.


2. Kryterium: elastyczność
Kryterium elastyczność będzie rozpatrywane na podstawie ilości dni (nie większej niż 6) podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym, w której dopuszcza się zmianę terminu realizacji usługi przez Zamawiającego. Ocena oferty na podstawie kryterium elastyczności zostanie wyliczona według następującego schematu:

Liczba punktów = 40 jeżeli Wykonawca dopuści zmianę terminu realizacji usługi przez Zamawiającego w dniu rozpoczęcia realizacji usługi zg. z wcześniej ustalonym harmonogramem;
Liczba punktów = 34 jeżeli Wykonawca dopuści zmianę terminu realizacji usługi przez Zamawiającego na 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji usługi zg. z wcześniej ustalonym harmonogramem;
Liczba punktów = 28 jeżeli Wykonawca dopuści zmianę terminu realizacji usługi przez Zamawiającego na 2 dni przed rozpoczęciem realizacji usługi zg. z wcześniej ustalonym harmonogramem;
Liczba punktów = 22 jeżeli Wykonawca dopuści zmianę terminu realizacji usługi przez Zamawiającego na 3 dni przed rozpoczęciem realizacji usługi zg. z wcześniej ustalonym harmonogramem;
Liczba punktów = 16 jeżeli Wykonawca dopuści zmianę terminu realizacji usługi przez Zamawiającego na 4 dni przed rozpoczęciem realizacji usługi zg. z wcześniej ustalonym harmonogramem;
Liczba punktów = 8 jeżeli Wykonawca dopuści zmianę terminu realizacji usługi przez Zamawiającego na 5 dni przed rozpoczęciem realizacji usługi zg. z wcześniej ustalonym harmonogramem;
Liczba punktów = 0 jeżeli Wykonawca dopuści zmianę terminu realizacji usługi przez Zamawiającego na 6 dni przed rozpoczęciem realizacji usługi zg. z wcześniej ustalonym harmonogramem.

W przypadku nieuzupełnienia kryterium liczby dni na zmianę terminu realizacji usługi bądź zaproponowania terminu dłuższego niż 6 dni Zamawiający uzna, iż Oferent zaproponował możliwość odwołania na 6 dni przed rozpoczęciem doradztwa/pośrednictwa pracy i otrzyma 0 pkt w ww. kryterium.

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta w ramach kryterium Elastyczność wynosi 40 pkt.

Każda z części zamówienia będzie oceniania oddzielnie, według powyższych kryteriów. Ocenę, poszczególnych części zamówienia stanowi suma punktów uzyskanych w kryterium cena i elastyczność.
Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie kryteriów Cena oraz Elastyczność.
Wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniach zostanie również zapewniony jednakowy, równoczesny dostęp do tych samych informacji o zamówieniu.

Wykluczenia

W postępowaniu nie mogą brać podmioty, które są powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, tzn. nie występują wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca jest zobowiązany do popisania oświadczenia ujętego w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawcy, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni.
W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu ofertowym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WORK & TRAINING SERVICE JANUSZ ŻUCZEK

Adres

39-120 Sielec

podkarpackie , ropczycko-sędziszowski

Numer telefonu

172226957

Fax

172220152

NIP

8180000878

Tytuł projektu

Zawodowy reSTART!

Numer projektu

RPPK.07.01.00-18-0135/18-00
Liczba wyświetleń: 590