Strona główna
Logo unii europejskiej

POWER0104/SALA I SPRZĘT/9

Data publikacji: 29.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-02-2019

Numer ogłoszenia

1163549

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami
niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone w godzinach pracy biura, pod adres: JMM
Mariusz Lewandowski, ul. Mickiewicza 33/50, 60-837 Poznań.
2. Termin składania ofert upływa 14 lutego 2019 roku o godz. 12.00. Oferty złożone po tym terminie
nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby
Zamawiającego.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu ich 14 lutego 2019 r. o godz. 13.00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

adrianna.bartkowiak@jmm.net.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Adrianna Bartkowiak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

575 833 900

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W związku z realizacją projektu „Podnoszenie kompetencji zawodowych dyspozytorów medycznych dyżurujących w Zintegrowanych Dyspozytorniach Medycznych” w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług wynajmu sal dydaktycznych oraz wynajmu sprzętu na szkolenia realizowane dla uczestników projektu „Podnoszenie kompetencji zawodowych dyspozytorów medycznych dyżurujących w Zintegrowanych Dyspozytorniach Medycznych”.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: kłodzki Miejscowość: Lądek Zdrój

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z realizacją projektu „Podnoszenie kompetencji zawodowych dyspozytorów medycznych dyżurujących w Zintegrowanych Dyspozytorniach Medycznych” w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług wynajmu sal dydaktycznych oraz wynajmu sprzętu na szkolenia realizowane dla uczestników projektu „Podnoszenie kompetencji zawodowych dyspozytorów medycznych dyżurujących w Zintegrowanych Dyspozytorniach Medycznych”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wynajem sal szkoleniowych (Część I) i wynajem sprzętu dydaktycznego (Część II) na potrzeby realizacji szkoleń dla Uczestników projektu „Podnoszenie kompetencji zawodowych dyspozytorów medycznych dyżurujących w Zintegrowanych Dyspozytorniach Medycznych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
W ramach projektu w szkoleniach z zakresu Ratownik Medyczny w systemie państwowego ratownictwa medycznego - obsługa zdarzeń, odpowiedzialność, stres weźmie udział ok. 16-160 osób w grupach średnio 16-20 osobowych. Łącznie 1 grupę szkoleniową. Liczba edycji szkoleń uzależniona jest od rekrutacji uczestników w projekcie i ich deklaracji do odbywania szkolenia na terenie woj. dolnośląskiego, miejscowości Lądek Zdrój, ponieważ jest to projekt ogólnopolski.
Każda edycja szkolenia trwa:
- 14h zajęć teoretycznych – zajęcia z zakresu ratownictwa medycznego,
- 36,5h zajęć praktycznych – zajęcia z zakresu ratownictwa medycznego (zajęcia realizowane w 2 grupach),
- 1h zajęć teoretycznych – zajęcia z psychologiem,
- 1,5h zajęć praktycznych – zajęcia z psychologiem (zajęcia realizowane w 2 grupach),
- 3 godziny egzaminu – egzamin prowadzony przez 3 instruktorów prowadzących zajęcia z zakresu ratownictwa medycznego (wynajem 1 sali i 1 kompletu sprzętu).
Informacje dot. przedmiotu zamówienia:
 planowana liczba edycji szkoleń: -1 szkolenie,
 planowana liczba uczestników szkoleń: średnio 16-20 uczestników,
 liczba dni 1 szkolenia: 6 dni,
 liczba godzin wynajmu sal: 94h,
 liczba godzin wynajmu sprzętu: 94h.
W celu zapewnienia sprawnej organizacji procesu dydaktycznego Wnioskodawca założył, iż jeden trener może prowadzić zajęcia praktyczne z grupą liczącą nie więcej niż 10 osób. Z uwagi na wielkość grupy szkoleniowej (średnio 14 os/edycja szkolenia) - zajęcia praktyczne będą prowadzone przez 2 trenerów jednocześnie. W związku z powyższym NA POTRZEBY ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH oferenci są zobowiązani do w przypadku Części I zapewnienia dwóch sal dydaktycznych, w przypadku Części II dwóch kompletów sprzętu dydaktycznego na każdą edycję szkolenia, tak aby w przypadku realizacji części praktycznej szkolenia uczestnicy mogli pracować w 2 odrębnych podgrupach.
Planowane miejsca i terminy realizacji szkoleń:
18-23.03.2019 – Lądek Zdrój
Podane powyżej terminy są wskazane orientacyjnie dla Oferentów w celu zobrazowania skali zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian powyższych terminów szkoleń w obrębie przedmiotu zamówienia, tj. zapewnienia 1 szkolenia realizowanych na terenie woj. dolnośląskiego, miejscowości Lądek Zdrój. Szczegółowy harmonogram szkoleń wskazujący na ostateczne terminy realizacji szkoleń zostanie przekazany Wykonawcy.

Kod CPV

70220000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

ZGODNIE Z ZAPISAMI ZAŁĄCZONEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr POWER0104/SALA I SPRZĘT/9.

Harmonogram realizacji zamówienia

ZGODNIE Z ZAPISAMI ZAŁĄCZONEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr POWER0104/SALA I SPRZĘT/9.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

ZGODNIE Z ZAPISAMI ZAŁĄCZONEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr POWER0104/SALA I SPRZĘT/9.

Wiedza i doświadczenie

ZGODNIE Z ZAPISAMI ZAŁĄCZONEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr POWER0104/SALA I SPRZĘT/9.

Potencjał techniczny

ZGODNIE Z ZAPISAMI ZAŁĄCZONEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr POWER0104/SALA I SPRZĘT/9.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

ZGODNIE Z ZAPISAMI ZAŁĄCZONEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr POWER0104/SALA I SPRZĘT/9.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

ZGODNIE Z ZAPISAMI ZAŁĄCZONEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr POWER0104/SALA I SPRZĘT/9.

Dodatkowe warunki

ZGODNIE Z ZAPISAMI ZAŁĄCZONEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr POWER0104/SALA I SPRZĘT/9.

Warunki zmiany umowy

ZGODNIE Z ZAPISAMI ZAŁĄCZONEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr POWER0104/SALA I SPRZĘT/9.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

ZGODNIE Z ZAPISAMI ZAŁĄCZONEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr POWER0104/SALA I SPRZĘT/9.

Zamówienia uzupełniające

ZGODNIE Z ZAPISAMI ZAŁĄCZONEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr POWER0104/SALA I SPRZĘT/9.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena brutto - 100 %
Najkorzystniejsza cenowo oferta otrzyma 100 pkt, pozostałe wg zależności:
C=(Cn/Co)*100
gdzie Cn – cena oferty najkorzystniejszej
Co – cena oferty rozpatrywanej
Porównaniu przez Zamawiającego podlegać będą ceny brutto ofert.
W ramach tego kryterium będą przyznawane punkty od 0 do 100.
UWAGA: Zamawiający dokonana oceny w/w kryterium na podstawie formularza ofertowego.

Wykluczenia

ZGODNIE Z ZAPISAMI ZAŁĄCZONEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr POWER0104/SALA I SPRZĘT/9.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACH

Adres

Powstańców 52

40-024 Katowice

śląskie , Katowice

Numer telefonu

326093140

Fax

326093154

NIP

9542260707

Tytuł projektu

Podnoszenie kompetencji zawodowych dyspozytorów medycznych dyżurujących w Zintegrowanych Dyspozytorniach Medycznych

Numer projektu

POWR.05.04.00-00-0104/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Część I – brak ofert

Część II:
REMEX Michał Van der Coghen, ul. Gawliny 66, 41-506 Chorzów
Data wpłynięcia oferty: 14.02.2019
Cena brutto za wynajem sprzętu 1h zajęć: 45,00 zł
Liczba wyświetleń: 243