Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa catering podczas szkoleń w Bydgoszczy w lutym 2019 roku

Data publikacji: 29.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-02-2019

Numer ogłoszenia

1163478

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferentów prosimy o wypełnienie formularza ofertowego (Załącznik nr 1) oraz załączników nr 2 i nr 3.
2) Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na każdą z części postępowania.
3) Ofertę należy złożyć:
a) osobiście bądź za pośrednictwem poczty lub kuriera w formie pisemnej w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w formie dokumentu podpisanego przez Wykonawcę. Na kopercie (opakowaniu) powinny widnieć nazwa i adres Zamawiającego oraz następujące oznaczenie:
"Oferta w ramach postępowania nr 2/2019/MEN”.
Na kopercie należy podać również nazwę i adres Wykonawcy.
Miejsce złożenia oferty: Kujawsko-Pomorskie Biuro Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, ul. Unii Lubelskiej 4C, 85-059 Bydgoszcz; biuro czynne w godzinach 7.30-15.30
lub
b) drogą elektroniczną (skan podpisanej dokumentacji w formacie PDF) na adres e-mail: projekty@bydgoszcz-frdl.pl, w temacie wiadomości e-mail należy wpisać: „Oferta w ramach postępowania nr 2/2019/MEN”.
4) Termin złożenia ofert: 12-02-2019r. do godziny 14.00.
5) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
7) Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

aneta.pierzchalatolak@interia.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aneta Pierzchała-Tolak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

606398203

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Świadczenie usługi cateringowej obejmuje przerwę kawową i obiad dla maks. 25 uczestników.
2. Przerwa kawowa – całodniowa, uzupełniana w razie potrzeby. W ramach przerwy kawowej uczestnicy otrzymają kawę, herbatę, wodę, mleko, cukier, cytrynę, drobne słone lub słodkie przekąski typu paluszki lub kruche ciastka lub owoce.
3. Przerwa kawowa powinna być przygotowana nie później niż pół godziny przed rozpoczęciem każdego dnia szkolenia.
4. Każda przerwa kawowa powinna być przygotowana w odpowiedniej ilości tak, aby Uczestnicy/-czki mogli/-ły korzystać z poczęstunku przez cały dzień szkoleniowy.
5. Obiad powinien składać się z zupy (nie mniej niż 400 ml) oraz porcji mięsa lub ryby o gramaturze nie mniejszej niż 100 g, dodatków np. ziemniaki, ryż, kasza, makaron o gramaturze nie mniejszej niż 200 g lub porcji jarskiej o gramaturze nie mniejszej niż 300 g oraz surówki o gramaturze nie mniejszej niż 100 g (minimalna gramatura 1 porcji wynosi 400 g),
6. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji menu obiadów na 3 dni przed szkoleniem.
7. Wykonawca zapewni odpowiednią liczbę posiłków wegetariańskich zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem grupy.
8. Obiady i przerwy kawowe muszą być serwowane w tym samym budynku/kompleksie budynków co sala szkoleniowa.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Bydgoszcz Miejscowość: Bydgoszcz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zapewnienie uczestnikom szkoleń w Bydgoszczy w lutym 2019 roku cateringu w postaci przerwy kawowej i obiadu w ramach projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów - szkolenia i doradztwo dla JST w woj. kujawsko-pomorskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 realizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usług cateringową szkolenia jednodniowego, 6h zegarowych, przerwa kawowa i obiad, w Bydgoszczy, w lutym 2019, dla grupy liczącej do 25 uczestników, terminy poszczególnych wydarzeń będą każdorazowo uzgadniane z Wykonawcą przez Zamawiającego,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramach, o czym niezwłocznie poinformuje Wykonawców.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego.
1. Świadczenie usługi cateringowej obejmuje przerwę kawową i obiad dla maks. 25 uczestników w lutym 2019 roku.
Termin realizacji usługi w lutym uzależniony jest rekrutacji uczestników.
2. Przerwa kawowa – całodniowa, uzupełniana w razie potrzeby. W ramach przerwy kawowej uczestnicy otrzymają kawę, herbatę, wodę, mleko, cukier, cytrynę, drobne słone lub słodkie przekąski typu paluszki lub kruche ciastka lub owoce.
3. Przerwa kawowa powinna być przygotowana nie później niż pół godziny przed rozpoczęciem dnia szkolenia.
4. Każda przerwa kawowa powinna być przygotowana w odpowiedniej ilości tak, aby Uczestnicy/-czki mogli/-ły korzystać z poczęstunku przez cały dzień szkoleniowy.
5. Obiad powinien składać się z zupy (nie mniej niż 400 ml) oraz porcji mięsa lub ryby o gramaturze nie mniejszej niż 100 g, dodatków np. ziemniaki, ryż, kasza, makaron o gramaturze nie mniejszej niż 200 g lub porcji jarskiej o gramaturze nie mniejszej niż 300 g oraz surówki o gramaturze nie mniejszej niż 100 g (minimalna gramatura 1 porcji wynosi 400 g),.

Kod CPV

55300000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie realizowane będzie w lutym 2019 roku na terenie Bydgoszczy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego po zrekrutowaniu uczestników szkoleń.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

a) Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria:
1. Kryterium ceny:
Cena brutto (C) w zł za całość zamówienia brutto – waga: 70% (max. 70 pkt):
W ramach przedmiotowego kryterium maksymalną ilość punktów otrzyma najtańsza oferta (cena brutto) według wzoru (pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów): C = (CN/COB) x 70 gdzie:
C – cena brutto
CN – cena najniższa spośród badanych ofert
COB – cena oferty badanej
2. Kryterium jakościowe:
Doświadczenie Wykonawcy (DW) – waga: 10% (max. 10 pkt):
Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium „Doświadczenie Wykonawcy” otrzyma Wykonawca, który wykaże największą liczbę wykonanych lub wykonywanych zamówień (zamówienie rozumiane jako umowa) na wynajem sal szkoleniowych wraz z wyposażeniem i świadczenie usług cateringowych oraz noclegowych dla co najmniej 25 osób (każda), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – to w tym okresie), które będą ujęte w Załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego, wg wzoru:

Wykazana ilość wykonanych lub wykonywanych zamówień (zamówienie rozumiane jako umowa) na świadczenie usług cateringowych dla co najmniej 25 osób (każda)
w badanej ofercie
(DW) Doświadczenie Wykonawcy = --------------------------------------------------------------------- x 10 Największa ilość wykonanych lub wykonywanych zamówień (zamówienie rozumiane jako umowa) na świadczenie usług cateringowych dla co najmniej 25 osób (każda) spośród badanych ofert
3.„Klauzule społeczne” (KS) – waga: 20% (max. 20 pkt):
Spełnienie klauzuli społecznej oznacza, że wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonywaniu przedmiotu zamówienia zostanie zatrudniona/zaangażowana co najmniej 1 osoba niepełnosprawna zgodnie z wymogami określonymi w części XIII b) Ocena ofert, „Klauzule społeczne” niniejszego zapytania.

Punkty za kryterium zostaną przyznane na podstawie Oświadczenia o spełnieniu klauzuli społecznej stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania, wg założenia:
Oferta, która będzie spełniała kryterium otrzyma 20 pkt. Oferta, która nie będzie spełniała kryterium otrzyma 0 pkt.

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. oferty, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone wyżej kryteria.

Ogólna ilość punktów zostanie obliczona wg następującego wzoru: C + DW + KS, gdzie:
C – cena brutto
DW – doświadczenie Wykonawcy
KS – klauzule społeczne
Maksymalna ilość punktów, którą będzie mógł uzyskać Wykonawca wynosi 100 pkt.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ

Adres

Żurawia 43

00-680 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

223519312

Fax

223519310

NIP

5220001895

Tytuł projektu

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów - szkolenia i doradztwo dla JST w województwie kujawsko-pomorskim.

Numer projektu

POWR.02.10.00-00-2015/17-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Oferta z dnia 08.02.2019 rok
PHU Brda Sp. o.o. ul. Dworcowa 94, 85-010 Bydgoszcz NIP: 967-11-53-557, REGON: 093076060

cena: 1000,00 zł
spełniona klauzula społeczna
Liczba wyświetleń: 297