Strona główna
Logo unii europejskiej

najem sal na szkolenia w Bydgoszczy w kujawsko-pomorskim w lutym 2019

Data publikacji: 29.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-02-2019

Numer ogłoszenia

1163453

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

a) osobiście bądź za pośrednictwem poczty lub kuriera w formie pisemnej w zamkniętej kopercie
(opakowaniu) w formie dokumentu podpisanego przez Wykonawcę. Na kopercie (opakowaniu)
powinny widnieć nazwa i adres Zamawiającego oraz następujące oznaczenie:
"Oferta w ramach postępowania nr 1/2019/MEN”.
Na kopercie należy podać również nazwę i adres Wykonawcy.
Miejsce złożenia oferty: Kujawsko-Pomorskie Biuro Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, ul.
Unii Lubelskiej 4C, 85-059 Bydgoszcz; biuro czynne w godzinach 7.30-15.30
lub
b) drogą elektroniczną (skan podpisanej dokumentacji w formacie PDF) na adres e-mail:
projekty@bydgoszcz-frdl.pl, w temacie wiadomości e-mail należy wpisać: „Oferta w ramach
postępowania nr 1/2019/MEN”.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

projekty@bydgoszcz-frdl.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aneta Pierzchała-Tolak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48606398203

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Najem sal szkoleniowych w Bydgoszczy, w lutym 2019 roku w ramach projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów - szkolenia i doradztwo dla JST w woj. kujawsko-pomorskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 realizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej dotyczące wynajmu sal szkoleniowych wraz z wyposażeniem na terenie Bydgoszczy w lutym 2019 roku.
Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem procedury zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi hotelarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Bydgoszcz Miejscowość: Bydgoszcz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Najem sal szkoleniowych w Bydgoszczy, w lutym 2019 roku w ramach projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów - szkolenia i doradztwo dla JST w woj. kujawsko-pomorskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 realizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej dotyczące wynajmu sal szkoleniowych wraz z wyposażeniem na terenie Bydgoszczy w lutym 2019 roku.
Celem najmu jest przeprowadzenie spotkań z ekspertami w ramach sieci współpracy realizowanych w projekcie.
Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem procedury zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usług zgodnie z poniższą specyfikacją:
a) Najem sal szkoleniowych z wyposażeniem na 6h zegarowych w Bydgoszczy, lutym 2019, dla grupy liczącej do 25 uczestników, terminy poszczególnych wydarzeń będą każdorazowo uzgadniane z Wykonawcą przez Zamawiającego,
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego.

Kod CPV

70220000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne

Harmonogram realizacji zamówienia

Najem sal szkoleniowych będzie realizowany w lutym 2019 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wybór Wykonawcy będzie się odbywał z zachowaniem zasady konkurencyjności wymaganej przy realizacji projektów, bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020).
1. Do udziału w postępowaniu mogą przystąpić Wykonawcy spełniający łącznie warunki określone w pkt. 1.1–1.3 oraz którzy nie podlegają wykluczeniu zgodnie z pkt. 1.4 (niespełnienie warunków spowoduje wykluczenie
z postępowania):
1.1. Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo – przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowił Formularz oferty wraz z oświadczeniem Wykonawcy o braku ww. powiązań.
1.2. Wykonawcą może być wyłącznie podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowił aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
1.3. Dysponują potencjałem i doświadczeniem gwarantującym wykonanie niniejszego zamówienia:
a) Dysponują doświadczeniem w realizacji usług będących przedmiotem zamówienia określonego w Części VII niniejszego zapytania, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy to w tym okresie) wykonali lub wykonują co najmniej jedno zamówienie (zamówienie rozumiane jako umowa) na wynajem sal szkoleniowych wraz z wyposażeniem i świadczeniem usług cateringowych dla co najmniej 25 osób.
Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowił „Wykaz posiadanego doświadczenia Wykonawcy” (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).
1.4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów.
Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowiło oświadczenie Wykonawcy składane w ofercie (wg załącznika nr 1 do zapytania ofertowego).
b) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowiło oświadczenie Wykonawcy składane w ofercie (wg załącznika nr 1 do zapytania ofertowego).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

a) Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria:
1. Kryterium ceny:
Cena brutto (C) w zł za całość zamówienia brutto – waga: 70% (max. 70 pkt):
W ramach przedmiotowego kryterium maksymalną ilość punktów otrzyma najtańsza oferta (cena brutto) według wzoru (pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów): C = (CN/COB) x 70 gdzie:
C – cena brutto
CN – cena najniższa spośród badanych ofert
COB – cena oferty badanej
2. Kryterium jakościowe:
Doświadczenie Wykonawcy (DW) – waga: 10% (max. 10 pkt):
Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium „Doświadczenie Wykonawcy” otrzyma Wykonawca, który wykaże największą liczbę wykonanych lub wykonywanych zamówień (zamówienie rozumiane jako umowa) na wynajem sal szkoleniowych wraz z wyposażeniem dla co najmniej 25 osób (każda), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – to w tym okresie), które będą ujęte w Załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego, wg wzoru:

Wykazana ilość wykonanych lub wykonywanych zamówień (zamówienie rozumiane jako umowa) na wynajem sal szkoleniowych wraz z wyposażeniem dla co najmniej 25 osób (każda) w badanej ofercie
(DW) Doświadczenie Wykonawcy = --------------------------------------------------------------------- x 10 Największa ilość wykonanych lub wykonywanych zamówień (zamówienie rozumiane jako umowa) na wynajem sal szkoleniowych wraz z wyposażeniem dla co najmniej 25 osób (każda) spośród badanych ofert
3.„Klauzule społeczne” (KS) – waga: 20% (max. 20 pkt):
Spełnienie klauzuli społecznej oznacza, że wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonywaniu przedmiotu zamówienia zostanie zatrudniona/zaangażowana co najmniej 1 osoba niepełnosprawna zgodnie z wymogami określonymi w części XIII b) Ocena ofert, „Klauzule społeczne” niniejszego zapytania.

Punkty za kryterium zostaną przyznane na podstawie Oświadczenia o spełnieniu klauzuli społecznej stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania, wg założenia:
Oferta, która będzie spełniała kryterium otrzyma 20 pkt. Oferta, która nie będzie spełniała kryterium otrzyma 0 pkt.

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. oferty, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone wyżej kryteria.

Ogólna ilość punktów zostanie obliczona wg następującego wzoru: C + DW + KS, gdzie:
C – cena brutto
DW – doświadczenie Wykonawcy
KS – klauzule społeczne
Maksymalna ilość punktów, którą będzie mógł uzyskać Wykonawca wynosi 100 pkt.

b) ”Klauzule społeczne”
W przypadku uznania za najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, który uzyskał punkty za kryterium „Klauzule społeczne”:
1. Zamawiający wymaga aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonywaniu przedmiotu zamówienia zatrudniona/zaangażowana była co najmniej 1 osoba niepełnosprawna w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ

Adres

Żurawia 43

00-680 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

223519312

Fax

223519310

NIP

5220001895

Tytuł projektu

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów - szkolenia i doradztwo dla JST w województwie kujawsko-pomorskim.

Numer projektu

POWR.02.10.00-00-2015/17-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Oferta z dnia 08.02.2019 rok
PHU Brda Sp. o.o. ul. Dworcowa 94, 85-010 Bydgoszcz NIP: 967-11-53-557, REGON: 093076060

cena: 55,00 zł
spełniona klauzula spoełczna
Liczba wyświetleń: 170