Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa systemu regałów paletowych na potrzeby montażu prototypowej konstrukcji zmodyfikowanego system regałów rzędowych

Data publikacji: 28.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-02-2019

Numer ogłoszenia

1163308

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać do dnia 05.02.2019 r. włącznie do godz. 14:00.
2. Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszego zapytania ofertowego.
3. Oferty można składać:
a) W formie elektronicznej, jako załącznik w postaci zeskanowanej (preferowany format PDF), na adres e-mail: pawelgorecki@zrembud.com.pl. Jako tytuł wiadomości należy wpisać: „Oferta 02/2019 System regałów paletowych” lub
b) w formie pisemnej, w kopercie zaadresowanej na zamawiającego, z dopiskiem: „Oferta – System regałów paletowych na potrzeby montażu prototypowej konstrukcji zmodyfikowanego system regałów rzędowych, odwróconych o 90 stopni, dedykowanych dla wewnętrznej logistyki magazynowej – nr 02/2019” w siedzibie Zamawiającego PPHU Zrembud Spółka z o.o., ul. Mała Łąka 10; 43-400 Cieszyn.
4. Oferty w formie pisemnej mogą być składane osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca.
5. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania jednej z formy przewidzianych na składanie ofert.
6. O dochowaniu terminu złożenia oferty decyduje data i godzina wpłynięcia oferty na wskazany adres pocztowy lub adres email, a nie data stempla pocztowego / nadania przesyłki kurierskiej.
7. Po upływie terminu do składania oferty złożona oferta ma charakter ostateczny i nie podlega zmianie, korekcie, uzupełnieniu.
8. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pawelgorecki@zrembud.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Górecki

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

736 626 082

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu regałów paletowych na potrzeby montażu prototypowej konstrukcji zmodyfikowanego systemu regałów rzędowych, odwróconych o 90 stopni, dedykowanych dla wewnętrznej logistyki magazynowej. Wszystkie oferowane elementy muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 1 rok przed datą dostawy.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: cieszyński Miejscowość: Cieszyn

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z realizacją przez PPHU Zrembud Spółka z o.o. projektu pt. „Opracowanie automatycznego regału szufladkowego, wykorzystującego zmodyfikowany system regałów rzędowych, odwróconych o 90 stopni, dedykowanych dla wewnętrznej logistyki magazynowej” w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (umowa o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0373/17-00)

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu regałów paletowych na potrzeby montażu prototypowej konstrukcji zmodyfikowanego systemu regałów rzędowych, odwróconych o 90 stopni, dedykowanych dla wewnętrznej logistyki magazynowej. Wszystkie oferowane elementy muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 1 rok przed datą dostawy.
2. Dostarczany system regałowy powinien spełniać następujące parametry:
a) Konstrukcja regałów zbudowana w oparciu o dostępne na rynku systemy regałów.
b) Regały zbudowane z profili zimno giętych, w związku z charakterem projektu i budową prototypu zamawiający wymaga dostarczenia produktu zbudowanego z zapasem bezpieczeństwa tj. dostawa przeskalowanych profili oraz belek
c) System ma umożliwiać prosty montaż stężeń między belkami oraz na plecach regałów.
d) Wielkość systemu: 160 palet – 4 zestawy czyli 8 sekcji regałów, 0 +4 poziomów składowania, 4 palety na poziom
e) Parametry ładunku: paleta EURO 1200x800 mm wysokość wraz z ładunkiem 1600 mm, waga nośnika wraz z ładunkiem 1000 kg
f) Obciążenie ramy 100% - Obciążenie belki 100%, 4 nośniki na belce
Dodatkowo rama regału powinna umożliwiać podział na dwie części:
a) Pierwsza część składająca się z 3 poziomów składowania ze słupem do wysokości 5000 mm
b) Druga część słupa montowana na pierwszą powinna umożliwić dołożenie pozostały 2 poziomów składowania

3. Poglądowy rysunek 2 sekcji regałowych z wymiarami zamieszczono w załączniku nr 3 w formie pliku pdf. Na prośbę oferenta możliwe jest dosłanie pliku CAD

Kod CPV

39141100-3

Nazwa kodu CPV

Regały

Harmonogram realizacji zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia: 12 tygodni od daty złożenia zamówienia

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień złożonego zamówienia z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Dopuszczalne będą zmiany umowy wynikające w szczególności z:
a) zmiany jakichkolwiek rozporządzeń, wytycznych, przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,
b) zmiany wynagrodzenia wynikającej ze zmiany przepisów krajowych,
c) przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy
d) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia
3. Zamawiającemu przysługuje również możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy– wg załącznika nr 1;
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – wg załącznika nr 2
Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (dotyczy również ofert wysłanych drogą mailową).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

VII. Sposób obliczenia ceny
1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
3. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
4. Nie dopuszcza się ofert wariantowych (kilka cen) oraz częściowych cen (obejmująca część zakresu zamówienia) .
5. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (okres związania ofertą)
6. Ceny za wykonanie oferowanych części zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

VIII. Kryteria wyboru oferty
1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
a. oferta spełnia wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym,
b. oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
c. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego
2. Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryterium: Cena 100%
3. Oferta przedstawiająca cenę netto za realizację przedmiotu zamówienia otrzyma maksymalną liczbę punktów za cenę – 100. Pozostałym ofertom, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów, zgodnie z następującym wzorem:
C = (Najniższa oferowana cena netto / Cena netto w rozpatrywanej ofercie) x 100
4. Jeżeli wybór najkorzystniejszej oferty nie będzie możliwy, z uwagi na fakt, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
5. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usłu

Wykluczenia

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim albo we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE ZREMBUD W CIESZYNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

Adres

Mała Łąka 10

43-400 Cieszyn

śląskie , cieszyński

Numer telefonu

601618425

NIP

5480075235

Tytuł projektu

Opracowanie automatycznego regału szufladowego, wykorzystującego zmodyfikowane systemy regałów rzędowych odwróconych o 90 stopni, dedykowanych dla wewnętrznej logistyki magazynowej

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0373/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wykonawca: MGL Sp. z o.o. (Grupa MAGO S.A.), ul. Opoczyńska 16 , 96-200 Rawa Mazowiecka
Cena oferty: 25 200,00 zł netto (30 996,00 zł brutto)
Data wpływu: 5 lutego 2019 roku
Liczba wyświetleń: 118