Strona główna
Logo unii europejskiej

Wybór trenera do przeprowadzenia szkolenia wewnętrznego dla trenerów szkoleń on-line oraz wybór moderatorów prowadzących szkolenia on-line z zakresu wspierania kompetencji kluczowych na platformie e-learningowej

Data publikacji: 29.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-02-2019

Numer ogłoszenia

1163297

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:
- poczty elektronicznej (skan) na adres e-mail: akademia@kiss.pl w temacie maila należy wpisać: Rekrutacja
trenerów i moderatorów w ramach projektu ,,AKADEMIA TRENERÓW WSPOMAGANIA
OŚWIATY”. Potwierdzeniem dostarczenia maila będzie zwrotna informacja zamawiającego o otrzymaniu
oferty.
- pocztą, kurierem lub złożona osobiście na adres Zamawiającego: Stowarzyszenie Komputer i Sprawy
Szkoły KISS, 40-040 Katowice, ul. Lompy 2/10, w zamkniętej kopercie z dopiskiem Rekrutacja trenerów i moderatorów w ramach projektu ,,AKADEMIA TRENERÓW WSPOMAGANIA OŚWIATY”. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do biura.
Ostateczny termin składania ofert to: 11 luty 2019 godz. 15.00

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

akademia@kiss.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Elżbieta Bowdur

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

606230420

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia dotyczy projektu ,,Akademia trenerów wspomagania oświaty” (POWR.02.10.00-00-7014/17) realizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Partnerstwie ze Stowarzyszeniem Komputer i Sprawy Szkoły KISS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty w ramach konkursu POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17 Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów z zakresu kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego,
właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.
Przedmiotem postępowania jest wyłonienie:
1. Trenera, który poprowadzi szkolenie wewnętrzne dla trenerów z zakresu korzystania z platformy e-learningowej i moderowania szkoleń on-line. Szkolenie służyć będzie nauce obsługiwania platformy Moodle w module dla trenera, udostępniania materiałów, korespondencji z uczestnikami szkoleń i innymi trenerami, najczęściej pojawiającym się problemom w panelu trenera i uczestnika - 8 godzin dydaktycznych
2. Trenerów/Moderatorów do prowadzenia szkoleń on-line na platformie e-learningowej Moodle - dla 10 grup po 20 godzin dydaktycznych.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest:
Zad. 1 Przeprowadzenie szkolenia wewnętrznego dla trenerów dot. korzystania z platformy i moderowania szkoleń on-line.
Zad. 2 Prowadzenie/moderowanie szkoleń on-line na platformie e-learningowej dla uczestników projektu - pracowników systemu oświaty z zakresu zagadnień związanych z kształtowaniem wybranych kompetencji kluczowych u uczniów.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
Zad. 1. Szkolenie dla trenerów dot. korzystania z platformy i moderowania szkoleń on-line. Szkolenie służyć będzie nauce obsługiwania platformy w module dla trenera, udostępniania materiałów, korespondencji z uczestnikami i innymi trenerami, najczęściej pojawiającym się problemom w panelu trenera oraz uczestników.
Zad. 2. Prowadzenie szkoleń on-line z zakresu z zakresu wspierania poszczególnych kompetencji kluczowych:
a) kompetencje cyfrowe (TIK)
b) kompetencje matematyczno – przyrodnicze
c) umiejętności porozumiewania się w językach obcych
d) postawy – innowacyjność, kreatywność i praca zespołowa
e) umiejętności uczenia się – nauczanie eksperymentalne i doświadczanie
f) wspomaganie przedszkoli w rozwoju kompetencji.
Zadania trenera/moderatora - bieżący kontakt z uczestnikami, aktywność na forum dyskusyjnym, udzielanie informacji zwrotnych uczestnikom po wykonaniu zadań będących zaliczeniem modułów (każdy uczestnik 4 prace zaliczeniowe).

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Zadania objęte postępowaniem będą realizowane w następujących terminach:
Zadanie 1: luty 2019
Zadanie 2: luty 2019 – styczeń 2020

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wymagania:
Wykształcenie wyższe magisterskie. Min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy w szkole/przedszkolu/placówce oświatowej. Formalne przygotowanie do pracy trenera (certyfikat trenera lub zaświadczenie o ukończeniu studiów podyplomowych/ kursów/szkoleń z zakresu umiejętności trenerskich (min. 120 godzin dydaktycznych).

Wiedza i doświadczenie

Doświadczenie w zakresie wspomagania szkół, rozumianego zgodnie z przepisami prawa - w roli osoby prowadzącej bezpośrednio wspomaganie szkół/przedszkoli lub doświadczenie w roli trenera na szkoleniu pracowników systemu wspomagania lub dyrektorów szkół/przedszkoli w zakresie wspomagania szkół w rozwoju (min. 60 godzin dydaktycznych). Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla pracowników systemu oświaty z zakresu zagadnień związanych z kształtowaniem wybranych kompetencji kluczowych u uczniów - co najmniej 150 godzin dydaktycznych w ciągu ostatnich 3 lat w tym co najmniej 50 godzin dydaktycznych szkoleń dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych, doradców metodycznych w różnych obszarach pracy szkoły. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń e-learningowych dla pracowników systemu oświaty z zakresu zagadnień związanych z kształtowaniem wybranych kompetencji kluczowych u uczniów (min. 60 godzin dydaktycznych).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W celu złożenia oferty należy złożyć następujące dokumenty stanowiące jej integralną cześć :
a. Formularz ofertowy stanowiący załącznik do Regulaminu – z datą i czytelnym podpisem,
b. Oświadczenie dotyczące wymaganego doświadczenia i kwalifikacji – załącznik nr 1 do Oferty,
c. Wykaz zrealizowanych usług – załącznik nr 2 do Oferty,
d. Referencje potwierdzające wykonanie usług wymienionych w załączniku 2 do Oferty - kopia dokumentów
potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Oferenta.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Komisja rekrutacyjna będzie oceniała oferty w dwóch etapach:
a) Formalnym,
b) Merytorycznym.
2. Ocena formalna polegać będzie, na sprawdzeniu czy oferta jest kompletna oraz czy Oferent spełnia
wszystkie warunki zamieszczone w zamówieniu
3. W trakcie oceny merytorycznej Komisja rekrutacyjna dokona oceny ważnych ofert na podstawie
następujących kryteriów:
a) Cena - 60 pkt.
b) Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla pracowników systemu z zakresu zagadnień związanych z
kształtowaniem wybranych kompetencji kluczowych u uczniów (obszar kompetencji powinien być
powiązany z tematyką realizowanego programu szkolenia) 40
4. Ocena ofert:
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się posługiwał następującym wzorem:
kryterium „cena”
Ocena kryterium nr 1 – cena oferty:
K1 = (C min/C)*100*waga (60%)
C min – najniższa cena spośród ofert
C – cena podana w ofercie rozpatrywanej
- Oferowana cena powinna być określona w walucie polskiej (wszystkie płatności będą realizowane
wyłącznie w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami).
- Cenę należy podać w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wszystkie kwoty zamieszczone
w ofercie powinny być podane z dokładnością do pełnych groszy.
- Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem
wszystkich opłat i podatków (np. podatku od towarów i usług, podatek dochodowy pracownika oraz składki
ZUS pracownika i ewentualnie pracodawcy), koszty związane z dojazdem do miejsca wykonywania usługi
(szkolenia). Salę szkoleniową, catering, wydruk materiałów szkoleniowych zapewnia Zamawiający. Przy
dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie dane z opisu przedmiotu
zamówienia. Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty wynikające z nieuwzględnienia wszystkich
okoliczności mogących mieć wpływ na cenę – obciążają Wykonawcę.
- Cena jest ceną brutto za przeprowadzenie 1 godziny szkolenia podlega weryfikacji na podstawie złożonych ofert, jednak nie może przekraczać stawki założonej w szczegółowym budżecie projektu.

Kryterium „doświadczenie w realizacji usług”
Ocena kryterium nr 2 – doświadczenie w obszarze przedmiotu zamówienia:
K2 = (D/Dmax)*100*waga (30%)
D – liczba godzin przeprowadzonych szkoleń
Dmax – maksymalna (najwyższa) liczba lat wśród ofert
Doświadczenie weryfikowane będzie na podstawie wypełnionego załącznika nr 2 do zapytania – „Wykaz
usług”. Wykonawca zobowiązany jest złożyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów
potwierdzających doświadczenie wymienione w załączniku nr 2 (referencje, potwierdzenie realizacji usługi,
itp.).
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów, stanowiąc sumę
punktów za oferowaną cenę i posiadane doświadczenie, zgodnie ze wzorem:
OPO (ogólna punktacja Wykonawcy) = K1 + K2

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ

Adres

Żurawia 43

00-680 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

52 321 18 90

Fax

52 321 18 92

NIP

5220001895

Tytuł projektu

AKADEMIA TRENERÓW WSPOMAGANIA OŚWIATY

Numer projektu

POWR.02.10.00-00-7014/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne
Liczba wyświetleń: 311