Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019/SZB dotyczące realizacji doradztwa indywidualnego (biznesowego i specjalistycznego) w ramach projektu „Startuj z biznesem” o nr RPPD.02.03.00-20-0067/16.

Data publikacji: 28.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 06-02-2019

Numer ogłoszenia

1163254

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Składając ofertę należy przedstawić:
a. Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1;
b. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – załącznik nr 2;
c. Oświadczenie dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej – załącznik nr 3.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na wzorze zgodnym z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Ofertę należy złożyć elektronicznie (np. w formie skanu) na adres e-mail: dotacje@syscopolska.pl (w temacie wiadomości proszę wpisać „Oferta na realizację doradztwa w ramach projektu „Startuj z biznesem””).
4. Wykonawca pozostaje związany z ofertą w terminie: 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpocznie się wraz z upływem terminu składania ofert. Złożenie oferty jest jednoznaczne z tym, że Wykonawca jest związany do końca jej ważności
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych/wariantowych.
6. Termin składania ofert upływa w dniu 06.02.2019 r. o godz. 23:59.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dotacje@syscopolska.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ewa Gryniewicka-Dawidowicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

787001810

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja doradztwa indywidualnego (biznesowego i specjalistycznego) uczestnikom projektu „Startuj z biznesem” o nr RPPD.02.03.00-20-0067/16 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Doradztwo indywidualne będzie świadczone dla 40 uczestników projektu.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: Miejscowość: Doradztwo indywidualne będzie odbywało się w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Uczestnikami projektu są osoby zamieszkujące subregion suwalski.

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy do realizacji doradztwa indywidualnego (biznesowego i specjalistycznego) uczestnikom projektu „Startuj z biznesem” o nr RPPD.02.03.00-20-0067/16.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja doradztwa indywidualnego (biznesowego i specjalistycznego) uczestnikom projektu „Startuj z biznesem” o nr RPPD.02.03.00-20-0067/16 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Doradztwo będzie świadczone dla 40 uczestników projektu „Startuj z biznesem” o nr RPPD.02.03.00-20-0067/16, którzy to w ramach projektu otrzymali dotację inwestycyjną na założenie działalności gospodarczej.

Kod CPV

79400000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne

Harmonogram realizacji zamówienia

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 1/2019/SZB.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i kwalifikacje do prowadzenia doradztwa biznesowego, tj. zrealizowali łącznie min. 450 godz. doradztwa biznesowego w okresie dwóch lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie.
W celu udokumentowania niniejszego warunku należy do oferty dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem potwierdzających spełnienie w/w warunku. Warunek będzie oceniany wg formuły: „spełnia – nie spełnia” na podstawie złożonego oświadczenia i załączonych dokumentów.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (tj. dysponują co najmniej 3 osobami spełniającymi następujące wymagania: wykształcenie wyższe/kierunkowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w danym obszarze merytorycznym, w ramach którego będzie świadczone doradztwo, nie mniejsze jednak niż 450 godzin zrealizowanego doradztwa biznesowego (indywidualnego i/lub grupowego) w ostatnich 2 latach liczonych od dnia przygotowania oferty).
W celu udokumentowania niniejszego warunku należy do oferty dołączyć CV osób zdolnych do wykonania zamówienia potwierdzających spełnienie w/w warunku. Warunek będzie oceniany wg formuły: „spełnia – nie spełnia” na podstawie złożonego oświadczenia i załączonych dokumentów.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (wobec Oferenta nie jest prowadzone żadne postępowanie egzekucyjne i nie ogłoszono upadłości oraz Oferent nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne).
Warunek będzie oceniany wg formuły: spełnia – nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Dodatkowe warunki

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
1. posiadają aktualny wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji ;
W celu spełnienia tego kryterium Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą aktualny wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy dla siedziby danego Wykonawcy potwierdzony za zgodność z oryginałem.
Warunek będzie oceniany wg formuły: spełnia – nie spełnia.
2. nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
Warunek będzie oceniany wg formuły: spełnia – nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Warunki zmiany umowy

1. W przypadku gdy nie jest możliwe zrealizowanie przedmiotu zamówienia w określonym w umowie terminie z przyczyn nie wynikających bezpośrednio z winy Wykonawcy – Zamawiający może wydłużyć termin realizacji umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku: wystąpienia zmian w powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, omyłek pisarskich, wystąpienia sytuacji losowych. O zmianach Zamawiający powiadomi Wykonawcę w terminie nie późniejszym niż 7 dni kalendarzowych. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku wystąpienia okoliczności będących działaniem siły wyższej.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 1/2019/SZB.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Wykonawca powinien zaoferować cenę realizację danej części za godzinę pracy. Cena powinna być kompletna, jednoznaczna i ostateczna. Cena powinna być wyrażona cyfrowo i słownie.
2. Cena oferty winna zawierać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.
3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
a. Łącznie można uzyskać 100 punktów
b. Ostateczna liczba punktów będzie liczona zgodnie ze wzorem: A=0,8 C + D, gdzie:
• C - cena brutto realizacji zamówienia za godzinę pracy, liczona zgodnie ze wzorem: C = [(najniższa cena brutto za godzinę pracy)/(cena brutto za godzinę pracy oferty rozpatrywanej)] x 100 pkt.
• D – dyspozycyjność doradców - oceniana jako gotowość świadczenia doradztwa indywidualnego na rzecz uczestników projektu według następującej punktacji:
i. do 3 dni roboczych włącznie od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania – 20 pkt.
ii. od 4 do 5 dni roboczych włącznie od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania - 10 pkt.
iii. powyżej 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowani – 0 pkt.
4. Za najkorzystniejszą ofertę w zostanie uznana oferta, która spośród ofert ważnych uzyska najwyższą liczbę punktów.
5. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zaokrąglenie zgodnie z zasadami matematyki.
6. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy w terminie określonym przez Zamawiającego.
7. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najkorzystniejszą ceną.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SYSCO POLSKA SP. Z O.O.

Adres

al. Aleja Harcerzy Rzeczypospolitej 18/5B

02-797 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

48223927475

NIP

1070009834

Tytuł projektu

STARTUJ Z BIZNESEM

Numer projektu

RPPD.02.03.00-20-0067/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa i adres Wykonawcy:
IMMOQEE Sp. z o.o.
Ul. Karola Chodkiewicza 3 lok. U10
02-593 Warszawa

Data wpłynięcia oferty: 31.01.2019 r.
Cena brutto za godzinę pracy: 130,00 zł
Oferta w/w firmy łącznie uzyskała 100 punktów.
Liczba wyświetleń: 219