Strona główna
Logo unii europejskiej

DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH sygnatura ZP.272.3.1.2019

Data publikacji: 28.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-02-2019

Numer ogłoszenia

1163151

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać w języku polskim w formie elektronicznej (przez formę elektroniczną rozumie się przesłania e-maila zawierającego skan formularza oferty wraz ze skanem wymaganych formularzy podpisane przez Wykonawcę (w tytule e-maila należy wpisać OFERTA ZP.272.3.1.2019) na adres zapytania.ofertowe@lodzkie.pl. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane (liczy się data
i godzina wpływu oferty na skrzynkę pocztową Zamawiającego, a nie data i godzina jej wysłania). Zamawiający nie przewiduje uzupełniania i wyjaśniania złożonych przez Wykonawcę dokumentów. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta winna być złożona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz ze złożonym formularzem cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 1 do umowy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

2. Złożenie oferty nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczenia o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez wyboru wykonawcy.

3. UWAGA: W Formularzu cenowym (Załącznik Nr 1 do umowy) Wykonawca zobowiązany jest wpisać w tabeli w kol. 3 we wskazanych miejscach nazwę/ markę i parametry oferowanego asortymentu, co będzie stanowić o zgodności oferowanego asortymentu z wymaganiami Zamawiającego.
W związku z powyższym w sytuacji, gdy nie będą wypełnione wskazane pola w kolumnie 3 (nazwa/marka i parametry) i 6 (cena jednostkowa brutto) tabeli znajdującej się w Formularzu Cenowym, bądź treść nie pozwoli na jednoznaczne ocenienie oferty lub będzie wskazywała na niezgodność z wymaganiami Zamawiającego, oferta nie będzie rozpatrywana.

Zamawiający dokonując opisu poszczególnych produktów przykładowo wskazał nazwę handlową (nazwę producenta, typ produktu), tym samym wskazał minimalny dopuszczalny standard jakościowy produktów. W tym zakresie Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych tj. obejmujących towary innych producentów, o innej nazwie handlowej, które posiadają nie gorsze cechy jakościowe, wydajnościowe, użytkowe od produktów wskazanych przez Zamawiającego oraz o tej samej wielkości produktu, wielkości opakowania.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zapytania.ofertowe@lodzkie.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Donata Żurek i Katarzyna Witkowska adres e-mail zapytania.ofertowe@lodzkie.pl.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH sygnatura ZP.272.3.1.2019. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania UMWL oraz podległych Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych

Przedmiot zamówienia

DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH sygnatura ZP.272.3.1.2019. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Kod CPV

15800000-6

Nazwa kodu CPV

Różne produkty spożywcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Umowa obowiązywać będzie od dnia jej podpisania do dnia 23.12.2019 r. lub do wyczerpania kwoty w zależności od zdarzeń wcześniej zaistniałych

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

nie dotyczy

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Dodatkowe warunki

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z załączonym projektem umowy - patrz załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Na ofertę składa się:
a) Formularz ofertowy – patrz Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
b) Formularz cenowy – patrz Załącznik nr 1 do umowy;

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena - 60%
Czas dostawy - 40%
Szczegółowy opis sposobu przyznawania punktacji zawiera załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

Wykluczenia

nie dotyczy

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Adres

al. marsz. Józefa Piłsudskiego 8

90-051 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

0426633092

Fax

0426633094

NIP

7251739344

Tytuł projektu

Działanie XII.3 - Potencjał beneficjentów

Numer projektu

RPLD.12.03.00-10-0003/18-02

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zamawiający zawiadamia, że w ww. postępowaniu jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:
BIURPAP J.M.G FIGIŃSCY SP.J.
91-341 ŁÓDŹ
UL. BRUKOWA 28
za cenę ofertową brutto 81 135,40 zł
Data wpływu oferty: 04.02.2019 r.
Uzasadnienie
Oferta Wykonawcy spełnia wymagania Zamawiającego i uzyskała największą liczbę punktów w zakresie przyjętego kryterium oceny ofert. W kryterium cena Wykonawca otrzymał 60,00 pkt, a w kryterium czas dostawy 40,00 pkt, łącznie 100,00 pkt.
Liczba wyświetleń: 162