Strona główna
Logo unii europejskiej

CZUJNIKI TECHNOLOGICZNE

Data publikacji: 28.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-02-2019

Numer ogłoszenia

1163143

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferty należy złożyć do dnia 12.02.2019 r. do godz. 15.00
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim lub angielskim.
3. Oferta powinna być parafowana i podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.
4. Oferty należy składać pocztą tradycyjną / kurierem / osobiście na adres Zamawiającego lub drogą
elektroniczna na adres e-mail sekretariat@ronet.com.pl.
5. Za termin złożenia oferty uznaje się termin i godzinę wpływu do siedziby Zamawiającego.
6. Oferty, które wpłyną po upływie terminu oraz te, które nie będą posiadały wymaganych załączników nie
będą podlegały ocenie.
7. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.
8. Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na adres e-mail sekretariat@ronet.com.pl
do dnia 12.02.2019 r.
9. Oferta powinna zawierać termin jej obowiązywania (minimum 60 dni od dnia jej złożenia).
10. Ofertę należy przegotować zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
11. Wszystkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany, poprawki muszą być czytelne i opatrzone
czytelnym podpisem lub imienną pieczęcią i podpisem osoby/osób uprawnionych.
12. Jeżeli Oferent zastrzega sobie prawo do nieudostępniania innym uczestnikom postępowania informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
musi nie później niż w terminie składania ofert zastrzec, że nie mogą być one udostępnione. Zamawiający
zaleca, aby dokumenty te stanowiły odrębny załącznik do oferty opatrzony opisem: „Zastrzeżona część oferty
– część niejawna” np. złożone w oddzielnej kopercie. Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przekazanych mu przez Oferenta wbrew postanowieniom
niniejszego punktu.
13. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron (kartek) oraz oprawienie (zszycie) dokumentów tworzących
ofertę w sposób uniemożliwiający ich samoczynne wypięcie (zdekompletowanie).
14. Zamawiający nie zezwala na składanie ofert częściowych.
15. Zamawiający nie zezwala na składanie ofert wariantowych

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

sekretariat@ronet.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Bogumił Zach ; Sebastian Zach

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

513067972 ; 604520289

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zadaniem czujników będzie monitorowanie parametrów procesu produkcyjnego:
1. Kontrola położenia sprężyny przed procesem nagrzewania.
2. Kontrola parametrów temperatury w procesie odpuszczania i kształtowania własności sprężyn SMA.
3. Pomiar prędkości podawania i temperatury drutu.
W ramach zamówienia należy dostarczyć minimum:
- czujnik temperatury na wejściu i wyjściu,
- czujnik prędkości,
- czujnik położenia i obrotu sprężyny.
- monitor
Wskazania mierzonych parametrów muszą być wyświetlane na monitorze oraz możliwe do odczytywania
przez system komputerowy.
Oferent musi dostarczyć i wdrożyć kompletne rozwiązanie umożliwiające monitorowanie parametrów
procesu produkcyjnego w szczególności: czujniki, okablowanie, oprogramowanie, sterowniki, monitor.
Wszelkie zapytania należy kierować pisemnie na adres oraz telefonicznie do osób upoważnionych do kontaktu.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: sępoleński Miejscowość: WIĘCBORK

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z realizacją Projektu dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
2014-2020 Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne oraz obowiązkiem dokonywania
zakupów w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwejkonkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, RONET Sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe na:
Czujniki technologiczne

Przedmiot zamówienia

Czujniki technologiczne, na co zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020 Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Kod CPV

38000000-5

Nazwa kodu CPV

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie przewiduje się.

Harmonogram realizacji zamówienia

Oferty należy złożyć do dnia 12.02.2019 r. do godz. 15.00. W dniu 14.02.2019 r. nastąpi otwarcie ofert.
- Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający ogłosi wynik postępowania na stronie internetowej
ronet.com.pl oraz w Bazie Konkurencyjności.
- Ostatnim krokiem będzie kontakt z oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę w celu ustalenia
szczegółów zakupu i podpisania umowy.
- Termin realizacji zamówienia do 30 dni od dnia podpisania umowy

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Odpowiednie do wykonania zamówienia.

Wiedza i doświadczenie

O udzielnie zamówienie mogą się ubiegać Oferenci, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, jak
również dysponują potencjałem technicznym i osobowym zdolnym do wykonania przedmiotu zamówienia.
Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia.
Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa lubustawy nakładają obowiązek ich posiadania.

Potencjał techniczny

Odpowiedni do wykonania zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa lub
ustawy nakładają obowiązek ich posiadania

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielnie zamówienie mogą się ubiegać oferenci, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia. Spełnienie niniejszego warunku zostanie zweryfikowane na podstawie
oświadczenia złożonego przez Wykonawcę.

Dodatkowe warunki

Wykonawca zobowiązany jest udzielić minimum 12 miesięcznej gwarancji liczonej od daty podpisania przez
obie strony protokołu odbioru końcowego.
Wykonawca zapewni Zamawiającemu serwis gwarancyjny.
Wykonawca zobowiązuje się do kompletnej instalacji i uruchomienia urządzenia.
Wykonawca zobowiązany jest udzielić minimum 12 miesięcznej gwarancji liczonej od daty podpisania przez
obie strony protokołu odbioru końcowego.
Wykonawca zapewni Zamawiającemu serwis gwarancyjny.
Wykonawca zobowiązuje się do kompletnej instalacji i uruchomienia urządzenia.
Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zamówienia.
Pytania Oferentów winny być przekazywane na adres Zamawiającego w formie pisemnej, faksem lub pocztą
elektroniczną.
Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Oferentom, którym
przekazano ofertę oraz zostanie udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego i bazie
konkurencyjności bez wskazania źródła zapytania.
Zmiana oferty, wycofanie oferty.
Oferent, przed upływem terminu składania ofert, może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i
uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemnie treść zmian, poprawek,
uzupełnień lub modyfikacji przed terminem składania ofert. Zmiana oferty, której mowa powyżej, musi być
złożona wg takich samych zasad jak składana oferta, tj. w zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowanej z
dopiskiem „ZMIANA”. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty
Oferenta, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną
dołączone do oferty.
Oferent ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie
pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian) z napisem na kopercie„WYCOFANIE”.
Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności
postępowania Oferenta, koperty ze złożonymi ofertami nie będą otwierane.
Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu jest zobowiązany do zawarcia umowy na przedmiotowe
zamówienie w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni od dnia ogłoszenia o wyborze pod rygorem odstąpienia
od dalszych czynności, a umowa zostanie podpisana z następnym wykonawcą, który uzyskał największą
liczbę punktów.
Opakowanie i oznakowanie ofert składanych pisemnie.
a. Oferent zamieści ofertę w nieprzejrzystej, trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu. Koperta
(opakowanie) powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:
RONET Sp. z o.o. 89-410 Więcbork ul. Starodworcowa 3b
i opisana w następujący sposób:
- nazwa i adres Oferenta (pieczęć Oferenta),
- oferta na: Czujniki technologiczne
b. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty, jako zwykłej
korespondencji) i niedostarczenie jej na miejsce składania ofert w określonym terminie ponosi Oferent.
Cena wykonania zamówienia podana w ofercie musi być ceną netto i brutto (razem z podatkiem VAT). Cena
musi uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym cła, podatki i inne opłaty,
koszty przygotowawcze, uruchomienia, szkolenia, koszty przeprowadzenia prób i badań technicznych.
Oferenci zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami
wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia.

Warunki zmiany umowy

Zamówienie należy wykonać w terminie do 30 dni od podpisania umowy.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy
z następujących przyczyn:
a) Jeżeli wykonanie umowy w terminie pierwotnym jest niemożliwe z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawcę, a których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji w celu zmniejszenia ceny zawartej
umowy, zmiany warunków płatności oraz zmiany terminów realizacji zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) zmiany warunków udzielenia zamówienia
2) unieważnienia postępowania, bez podania przyczyny,
3) niewybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,
4) pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania.
W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku
do Zamawiającego. Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z
dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków
odwoławczych określonych w tej ustawie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Formularz ofertowy.
Zapytanie ofertowe nr 1/01/2019 z dnia 28.01.2019 r

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu
zamówień dodatkowych i uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 10% wartości zamówienia
określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile zamówienia te będą zgodne z podstawowym
przedmiotem zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Nazwa kryterium - Cena netto ; Waga 80 pkt ;
Sposób przyznawania punktów
C = Najkorzystniejsza oferta cenowa / Cena rozpatrywanej oferty
Nazwa kryterium - Gwarancja ; Waga 10 pkt ;
Sposób przyznawania punktów
G = Ilość m-cy gwarancji rozpatrywanej oferty / Najkorzystniejsza oferta
Nazwa kryterium - Termin wykonania w dniach. Waga 10 pkt
T = Najkorzystniejsza oferta / Ilość dni rozpatrywanej oferty
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.
Punkty wyliczone w danym kryterium zostaną pomnożone przez wagę pkt danego kryterium i dodane do
siebie, wg wzoru:
P = C x 80 pkt + G x 10 pkt + T x 10 pkt
Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający udzieli
zamówienia Oferentowi, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma największą liczbę
punktów.
W przypadku podania ceny netto przedmiotu zamówienia w walucie obcej, przeliczanie na potrzeby oceny
na PLN dokonane zostanie według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

RONET - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Starodworcowa 3B

89-410 Więcbork

kujawsko-pomorskie , sępoleński

NIP

5580002112

Tytuł projektu

Wdrożenie nowej technologii produkcji innowacyjnych sprężyn w przedsiębiorstwie RONET

Numer projektu

POIR.03.02.02-00-0558/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 244