Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe dotyczące usług wynajmu zabudowy powierzchni wystawienniczej wraz z wyposażeniem na targi IDS Kolonia 2019

Data publikacji: 28.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-02-2019

Numer ogłoszenia

1163060

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać poprzez jeden, dogodny dla Wykonawcy sposób:
- w formie elektronicznej, jako skan podpisanej oferty - mailowo na adres: biuro@olident.com
- w formie papierowej - za pośrednictwem poczty bądź kuriera na adres: Podłęże 653, 32-003 Podłęże
- w formie papierowej - osobiście pod adresem: Podłęże 653, 32-003 Podłęże

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@olident.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Osadzińska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

513012992

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na montażu i demontażu stoiska wystawowego na targach w Kolonii IDS 2019, 12-16 marzec 2019

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zagraniczne Powiat: Niemcy Miejscowość: Kolonia

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest montaż i demontaż stoiska targowego na targach w Kolonii IDS 2019 na potrzeby projektu w ramach działania 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, projektu „Zwiększenie sprzedaży OLIDENT przez wejście na rynki Niemiec, Hiszpanii, ZEA i Singapuru.” o numerze nr RPMP.03.03.02-12-0572/17

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na montażu i demontażu stoiska wystawowego na targach IDS 2019
2. Termin targów: 12-16 marzec 2019
3. Miejsce realizacji zamówienia: Koelnmesse GmbH, Messeplatz 1, Kolonia, Niemcy
4. Lokalizacja stoiska: hala 10.2, stoisko T055 o powierzchni 24m2
5. Zamawiający przedstawi projekt zabudowy stoiska wraz z niezbędnymi rysunkami technicznymi (ZAŁĄCZNIKI do ZAPYTANIA OFERTOWEGO)
6. Zakres obowiązków:
 Wykonawca zapewnia transport, wszystkie materiały do budowy i wyposażenie stoiska.

MONTAŻ STOISKA WYSTAWOWEGO NA TERENIE TARGÓW IDS 2019 :
 Montaż stoiska – IDS 2019 w dniach: od 5 do 10 marca 2019
 Demontaż stoiska rozpoczyna się dnia 16 marca 2019 od godz 18
 Działania wchodzące w skład montażu i demontażu:

Konstrukcja stoiska:
- instalacja wykładziny na całej powierzchni wystawienniczej w kolorze szarym (24 m2)
- drewniana konstrukcja z płyty wiórowe i MDF:
• ściana frontowa z płyty meblowej 400 x 335 x 20 cm
• logo Olident na podestach x 2 szt.
• logo Olident na ścianie frontowej x 1 szt.
• pomieszczenie socjalne x 2 szt. zamykane na drzwi (płytowe) x 2 szt.

Prace elektryczne:
- instalacja elektryczna
- oświetlenie stoiska oraz grafiki: punkty świetlne oczka x ok. 30 szt.

Meble:
- podesty 50 x 50 x 100 cm x 2 szt.
- stół konferencyjny z płyty meblowe ok 140 x 65 cm x 2 szt.
- krzesło czarne x 8 szt.
- szafka kuchenna x 1 szt.
- wieszak
- kosz na śmieci
- regał w zapleczu socjalnym x 2

Prace audio video:
50” LCD x 3 szt.

Prace graficzne:
Wydruk wielkoformatowy na stoisku na ścianie tylnej 150 x 90 cm

Kod CPV

79950000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów

Harmonogram realizacji zamówienia

 Montaż stoiska – IDS 2019 od 5 do 10 marca 2019
 Demontaż stoiska IDS 2019 rozpoczyna się dnia: 16 marca 2019 od godz 18

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- posiadania wiedzy i doświadczenia w realizacji podobnych projektów lub dostaw,
- dysponowania odpowiednim potencjale technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- stabilnej sytuacji ekonomicznej i finansowej
Uczestnicy przetargu nie mogą być powiązani z Olident Sp. z o.o., Sp. k. osobowo lub kapitałowo

Wiedza i doświadczenie

Oferent musi posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia.

Potencjał techniczny

Oferent musi dysponować potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferent musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację przedmiotu zamówienia.

Dodatkowe warunki

1. Brak możliwości składania ofert częściowych.
2. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, wraz z wizualizacją oferowanych materiałów promujących.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryteria wyboru:
1. Wartość zamówienia netto (C) = 95%
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium oceny ofert:
- Wykonawca w odniesieniu do kryterium ceny maksymalnie może zdobyć 95 pkt. liczone według następującego wzoru:
C = Cn/Co x 95 pkt.
1pkt. = 1 %
gdzie:
C – oznacza ilość punktów jakie otrzyma rozpatrywana oferta w ramach kryterium
Cn – oznacza najniższą cenę netto spośród ocenianych ofert
Co – oznacza cenę netto oferty ocenianej

2. Doświadczenie wykonawcy, referencje (R) = 5%
- Wykonawca może zdobyć 5 pkt. Dostarczając największą ilość referencji potwierdzających wykonanie usługi kompleksowe w zakresie objętym zapytaniem ofertowym:
1 pkt. = 1referencje
2 pkt. = 2 referencje
3 pkt. = 3 referencje
4 pkt. = 4 referencje
5 pkt. = 5 i powyżej referencji
1 pkt. = 1%
Zamawiający przyznaje maksymalnie 100 punktów. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wg wzoru:
Suma punktów uzyskana przez ofertę = C + R
C- Cena – ilość punktów uzyskanych
R- Referencje-ilość punktów uzyskanych

PROCEDURA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone wyżej kryterium. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie zgodnie z opisanym wzorem przyznawania punktacji.
W ramach przedmiotowego postępowania będą brane pod uwagę tylko i wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania podane w specyfikacji.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 18.02.2019 r. W trakcie ich oceny Zamawiający może wzywać oferentów do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych przez nich ofert. Kończąc procedurę oceny ofert Zamawiający podejmie decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi o tym fakcie wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu. Po zakończeniu procedury wyboru dostawcy informacja o wyniku postępowania będzie dostępna w siedzibie Zamawiającego na portalu internetowym:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Wykluczenia

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między firmą Olident Sp. z o.o., Sp. k. lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu firmy Olident Sp. z o.o., Sp. k. lub osobami wykonującymi w imieniu firmy Olident Sp. z o.o., Sp. k. czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

OLIDENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres

Christo Botewa 1B

30-798 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

48690449304

Fax

BRAK

NIP

6793108177

Tytuł projektu

Zwiększenie sprzedaży OLIDENT przez wejście na rynki Niemiec, Hiszpanii, ZEA i Singapuru.

Numer projektu

RPMP.03.03.02-12-0572/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. Nazwa i adres: Perfect Events Agencja Reklamowa Rafał Krauze, ul. Bielawska 36c m.105 05-520 Konstancin-Jeziorna
Data wpłynięcia oferty: 07.02.2019
Cena netto: 50.000,00 PLN, brutto: 61.500,00 PLN
2. Nazwa i adres: BoAAbi LTD, 27 Old Gloucester Street, London, WC1N 3AX, UK
Data wpłynięcia oferty: 18.02.2019
Cena netto: 55.955,00 PLN, brutto: 55.955,00 (Vat zw.)
3. Nazwa i adres: Messe Projekt s.c. P. Szczepaniak, R. Molewski, ul. F. Chopina 15a, 32-030 Luboń
Data wpłynięcia oferty: 18.02.2019
Cena netto: 36.850,00 PLN, brutto: 45.325,50 PLN

Została wybrana oferta złożona przez firmę: Messe Projekt s.c. P. Szczepaniak, R. Molewski
Liczba wyświetleń: 193