Strona główna
Logo unii europejskiej

Zamówienie polegające na uzupełnieniu i dostosowaniu scenariuszy lekcji, a także przeprowadzeniu szkoleń dla zrekrutowanej kadry JST, numer postępowania - DOLJST/1/2019.

Data publikacji: 27.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 04-02-2019

Numer ogłoszenia

1163028

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W treści ogłoszenia o postępowaniu dokonano następujących zmian:

W rozdziale IV Ocena ofert dla części I postępowania zmodyfikowano następujące treści:
2) Termin w jakim Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć uzupełnione i dostosowane scenariusze zajęć (T)
Przy obliczaniu liczby punktów w tym kryterium Zamawiający zastosuje następujące wyliczenie:
- za termin w jakim Wykonawca wykona uzupełnione i dostosowane scenariusze zajęć wynoszący powyżej 10 dni - 0 punktów,
- za termin w jakim Wykonawca wykona uzupełnione i dostosowane scenariusze zajęć wynoszący od 5 do 10 dni - 5 punktów,
- za termin w jakim Wykonawca wykona uzupełnione i dostosowane scenariusze zajęć wynoszący poniżej 5 do 10 dni - 20 punktów,
Przez „termin w jakim Wykonawca zobowiązuje się wykonać uzupełnione i dostosowane scenariusze zajęć Zamawiający rozumie ilość dni kalendarzowych od podpisania umowy do dnia podpisania bez uwag i zastrzeżeń protokołu odbioru prac..
Przez "dni kalendarzowe" Zamawiający rozumie wszystkie dni tygodnia, czyli od poniedziałku do niedzieli. Dniem kalendarzowym dla Zamawiającego są także wszelkie święta państwowe i kościelne.
Uwaga!
Oferent/Wykonawca, który wskaże 40 dni i więcej dni zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

3) Termin w jakim Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć zmodyfikowane zgodnie z uwagami Zamawiającego scenariusze zajęć (M)
Przy obliczaniu liczby punktów w tym kryterium Zamawiający zastosuje następujące wyliczenie:
- za termin w jakim Wykonawca zobowiązał się dostarczyć zmodyfikowane scenariusze zajęć wynoszący powyżej 10 dni - 0 punktów,
- za termin w jakim Wykonawca zobowiązał się dostarczyć zmodyfikowane scenariusze zajęć wynoszący od 5 do 10 dni - 5 punktów,
- za termin w jakim Wykonawca zobowiązał się dostarczyć zmodyfikowane scenariusze zajęć wynoszący poniżej 5 dni - 30 punktów,
Przez „termin w jakim Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zmodyfikowane scenariusze zajęć Zamawiający rozumie ilość dni kalendarzowych od dnia wskazania przez Zamawiającego modyfikacji do dnia ich odbioru przez Zamawiającego.
Przez "dni kalendarzowe" Zamawiający rozumie wszystkie dni tygodnia, czyli od poniedziałku do niedzieli. Dniem kalendarzowym dla Zamawiającego są także wszelkie święta państwowe i kościelne.
Uwaga!
Oferent/Wykonawca, który wskaże 14 dni i więcej dni zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

4) Okres gwarancji wskazanej przez Wykonawcę, w którym Zamawiający będzie miał możliwość zgłaszania modyfikacji do dostarczonych przez wykonawcę scenariuszy zajęć (G)
Przy obliczaniu liczby punktów w tym kryterium Zamawiający zastosuje następujące wyliczenie:
- za okres gwarancie jakim Wykonawca wskazał w formularzu ofertowym wynoszący poniżej 6 m-cy - 0 punktów,
- za okres gwarancie jakim Wykonawca wskazał w formularzu ofertowym wynoszący od 6 do 12 m-cy - 5 punktów,
- za okres gwarancie jakim Wykonawca wskazał w formularzu ofertowym wynoszący powyżej 12 m-cy - 20 punktów.W rozdziale IV Ocena ofert dla części II postępowania zmodyfikowano następujące treści:
2) Gotowość do przeprowadzenia szkolenia (G)
Przy obliczaniu liczby punktów w tym kryterium Zamawiający zastosuje następujące wyliczenie:
- za termin gotowości wynoszący 5 i więcej dni od zgłoszenia zapotrzebowania - 0 punktów
- za termin gotowości wynoszący od 3 dni do 4 dni od zgłoszenia zapotrzebowania- 5 punktów
- za termin gotowości wynoszący do 2 dni od zgłoszenia zapotrzebowania - 30 punktów

Przez „gotowość do przeprowadzenia szkoleni” Zamawiający rozumie ilość dni kalendarzowych od zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na przeprowadzenie szkolenia do przystąpienia przez Wykonawcę do świadczenia usługi szkolenia.
Przez "dni kalendarzowe" Zamawiający rozumie wszystkie dni tygodnia, czyli od poniedziałku do niedzieli. Dniem kalendarzowym dla Zamawiającego są także wszelkie święta państwowe i kościelne.

Uwaga!
Oferent/Wykonawca, który wskaże 7 i więcej dni zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

3) Termin w jakim Zamawiający może odwołać szkolenie (T)
Przy obliczaniu liczby punktów w tym kryterium Zamawiający zastosuje następujące wyliczenie:
- za termin w jakim Zamawiający może odwołać szkolenie wynoszącym powyżej 5 dni - 0 punktów,
- za termin w jakim Zamawiający może odwołać szkolenie wynoszącym 2-5 dni - 5 punktów,
- za termin w jakim Zamawiający może odwołać szkolenie egzamin wynoszącym 1 dzień i mniej - 30 punktów .
Przez „termin w jakim Zamawiający może odwołać szkolenie /egzamin” Zamawiający rozumie ilość dni kalendarzowych poprzedzających termin szkolenia /egzaminu, kiedy Zamawiający bez konsekwencji finansowych może je odwołać.
Przez "dni kalendarzowe" Zamawiający rozumie wszystkie dni tygodnia, czyli od poniedziałku do niedzieli. Dniem kalendarzowym dla Zamawiającego są także wszelkie święta państwowe i kościelne.

Uwaga!
Oferent/Wykonawca, który wskaże 7 i więcej dni zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

Miejsce i sposób składania ofert

1) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.02.2019r., do godz. 9:00
2) Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3) Wykonawca/Oferent może złożyć ofertę do jednej lub większej liczby części postępowania
4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5) Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.
6) Ofertę prosimy dostarczyć: osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną do dnia 04.02.2019r do godz. 9:00–na adres:
4System Polska Sp. z o.o., ul. Bohaterów Westerplatte 30, 65-034 Zielona Góra
do Sekretariatu(czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00)
w zaklejonych kopertach z dopiskiem:
„Oferta na zamówienie polegające na uzupełnieniu i dostosowaniu scenariuszy lekcja a także przeprowadzeniu szkoleń dla zrekrutowanej kadry JST, numer postępowania - DOLJST/1/2019 dla części …” ” oraz „Prosimy nie otwierać przed 04.02.2019 r, godz. 10:30”.
7) O terminowości złożenia oferty decyduje data i godzina jej wpływu do siedziby Zamawiającego.
8) Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
9) Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Oferenta/Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
10) Oferta Oferenta/Wykonawcy musi być podpisana przez Oferenta/Wykonawcę bądź osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta/Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z rejestru bądź ewidencji, lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
11) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 04.02.2019 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego.
12) Pytania dotyczące postępowania należy kierować e-mailowo na adres e.ostrowska@4system.com lub pisemnie na adres: 4System Polska Sp. z o.o., ul. Bohaterów Westerplatte 30, 65-034 Zielona Góra do Sekretariatu .Zamawiający odpowie na pytania, które wpłyną do 30.01.2019 r. Jeżeli pytania wpłyną po 30.01.2019 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia ich bez odpowiedzi.
13) Oferentowi/Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego w przypadku odrzucenia jego oferty lub wykluczenia wykonawcy z postępowania.
14) Oferent/Wykonawca pokrywa wszelkie koszty poniesione w związku z przygotowaniem oferty i udziałem w postępowaniu.
15) Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu do zmiany zapytania ofertowego, przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia postępowanie na każdym jego etapie. W informacji o unieważnieniu postępowania Zamawiający poda uzasadnienie faktyczne jego unieważnienia. W przypadku unieważnienia postępowania, Oferentowi/Wykonawcy nie przysługuje roszczenie w stosunku do Zamawiającego.
16) Zamawiający dopuszcza zatrudnienie osoby na umowę zlecenie- w takim przypadku prosi się o wypełnienie załącznika nr 5.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Pani Ewa Ostrowska e.ostrowska@4system.com

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

68 45 10 888 wew. 304

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia dotyczy uzupełnienia i dostosowania scenariuszy zajęć szkoleniowych, a także przeprowadzeniu szkoleń dla zrekrutowanej kadry JST.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wybór eksperta/ów merytorycznego do uzupełnienia oraz dostosowania scenariuszy zajęć oraz trenerów do realizacji szkoleń na potrzeby projektu: Wsparcie kadry kierowniczej systemu oświaty (kadry JST II etap) w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkól i kompetencji kluczowych uczniów w woj. dolnośląskie

Przedmiot zamówienia

Zamówienie składa się z dwóch części.
1) Część I - uzupełnienie 24 brakujących oraz dostosowanie 21 scenariuszy zajęć do szkoleń,
2) Część II - przeprowadzenie 1680 godzin szkolenia dla uczestników projektu (czyli zrekrutowanej i wskazanej kadry JST).
Szczegółowy zakres i sposób realizacji prac został opisany w załącznik nr 1 do niniejszego postępowania (Opis przedmiotu zamówienia).

Kod CPV

80511000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia personelu

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie realizowane będzie od dnia podpisania umowy do:
- Dla część I do dnia wskazanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, jednak nie później niż 04.03.2019 roku.
- Dla części II do dnia ustalonego w harmonogramie szkoleń, ale nie później niże do dnia 31.10.2019 roku

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie definiuje szczególnych wymagań w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie

Oferent/Wykonawca wykaże się wiedzą i doświadczeniem - wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat od terminu składania ofert, , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym czasie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje z należytą starannością usługi:
Dla części I:
W ramach jednej usługi Oferent/Wykonawca przygotował/opracował/wyprodukował co najmniej 20 scenariuszy zajęć przeznaczonych dla przedstawicieli JST lub pracowników oświaty , ze szczególnym uwzględnieniem ich potrzeb dotyczących podnoszenia kwalifikacji dla zgodnie z aktualnym programem szkoleniowo-doradczym opublikowanym lub zalecanym dla przedstawicieli JST lub pracowników oświaty przez Ministerstwo Edukacji Narodowej lub Ośrodek Rozwoju Edukacji lub równoważną instytucję.

Dla części II:
Wykonawca wykonał co najmniej dwie usługi gdzie w ramach każdej z nich Oferent/Wykonawca wykonał usługę polegającą na przeprowadzeniu co najmniej 800 godzin szkolenia dla przedstawicieli JST lub pracowników oświaty, zgodnie z programem szkoleniowym zalecanym dla przedstawicieli JST pracowników oświaty przez Ministerstwo Edukacji Narodowej lub Ośrodek Rozwoju Edukacji lub równoważną instytucję. Wartość usługi nie była mniejsza niż 160 000 PLN brutto.

Dotyczy wszystkich części: Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego – wykazu usług i dowodów potwierdzających należyte wykonanie usług.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwanie Wykonawcy do wyjaśnień dotyczących części II postępowania informacji o terminach i czasach trwania szkoleń, dla potwierdzenie przeprowadzania przez wykonawcę łącznie 1600 godzin szkoleń oraz wskazanie JST oraz placówek oświaty, w których pracują lub pracowali uczestnicy szkoleń, wskazanych w wykazie usług.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie definiuje szczególnych wymagań w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Dla części I
Zamawiający nie definiuje szczególnych wymagań w tym zakresie.

Dla części II:
Wykonawca zobowiązany jest w dokumencie Wykaz osób wskazać ilość i dane trenerów , którymi będzie dysponował w tracie realizacji szkolenia i których wskaże do wykonania zamówienia. Wskazani trenerzy muszą spełnić co najmniej wymagania wskazane poniżej:
(każdy z trenerów osobno):
-wykształcenie wyższe magisterskie, min. 6 lat doświadczenia zawodowego w pracy w szkole/
przedszkolu/placówce oświatowej/ placówce doskonalenia nauczycieli/ kuratorium oświaty/ jednostce samorządu terytorialnego na stanowisku związanym z realizacją zadań oświatowych i/lub współpraca z jednostką samorządu terytorialnego (JST) w obszarze oświaty,
-doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla kadry kierowniczej systemu oświaty z zakresu zarządzania oświatą/diagnozowania systemu oświaty/ finansowania oświaty/zarządzania strategicznego, co najmniej 150 godzin dydaktycznych w ciągu ostatnich 5 lat,
-doświadczenie w zakresie opracowywania programów/scenariuszy (co najmniej 20 godzin dydaktycznych) lub innych form doskonalenia adresowanych do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego JST (różnego typu) lub pracowników oświaty w ciągu ostatnich 3 lat (bycie autorem/ współautorem takich programów),
-doświadczenie w prowadzeniu zajęć/ szkoleń (co najmniej 20 godzin dydaktycznych) (w tym z wykorzystaniem metod warsztatowych, dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego lub pracowników oświaty, w ciągu ostatnich 3 lat (nie można tu podać tych samych szkoleń, które są wymienione w punkcie dotyczącym szkoleń dla kadry kierowniczej
systemu oświaty).
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie danych wskazanych w dokumencie Wykaz osób, który Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z formularzem ofertowym

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent/Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na realizację zamówienia.

Dodatkowe warunki

Wymagania dotyczące wadium
1) Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia, przed upływem terminu składania ofert, wadium, w wysokości:
- Dla część I: 600 złotych (słownie: sześćset złotych);
- Dla część II: 8.000 złotych(słownie: osiem tysiące złotych).
2) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniądzu,
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1804 oraz z 2015 roku poz. 978 i 1240).
3) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 4system Polska z o. o., ul. Bohaterów Westerplatte 30, 65-034 Zielona Góra, w BGŻ nr: 24 2030 0045 1110 0000 0173 1220, przed terminem składania ofert, z oznaczeniem:
- Dla części I : „Wadium –- DOLJST/1/2019 – część I”;
- Dla części II „Wadium –- DOLJST/1/2019 – część II”.
4) Datą wniesienia wadium jest data uznania na rachunku Zamawiającego.
5) Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz powinno być wystawione na 4system Polska spółka z o. o., ul. Bohaterów Westerplatte 30, 65-034 Zielona Góra. Oryginał dokumentu gwarancji/poręczenia należy złożyć wraz z ofertą. Zostanie on zdeponowany w sejfie Zamawiającego.
UWAGA: Zamawiający zaleca, aby oryginał dokumentu gwarancji/poręczenia nie był w sposób trwały spięty z ofertą.
Kary umowne:
Zamawiający informuje, iż w umowie która zostanie zawarta z Wykonawcą znajdowały się będę, zapisy przedstawione poniżej, przewidujące kary umowne w przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z harmonogramem i/lub nie wykonania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z postanowieniami umowy i OPZ oraz bez zachowania należytej staranności.
1) W przypadku nie realizowania przedmiotu umowy całkowicie zgodnie z zapisami umowy oraz załącznikami do umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% łącznej wartości umowy, za każdy przypadek niezgodności.
2) W przypadku, gdy szkolenie nie będzie odbywało się w terminie zgodnym z terminem gotowości lub terminem dostarczenie scenariuszy, jakie zadeklarował Wykonawca w Formularzu ofertowym, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% łącznej wartości umowy, za każdy dzień opóźnienia.
3) W przypadku uchybienia przez Wykonawcę terminu wykonania zamówienia Zamawiający ma prawo naliczenia kar umownych w wysokości 0,5% ceny brutto, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do ustalonych z Zamawiającym terminów. Jeżeli opóźnienie wynosi więcej niż 14 dni, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy i naliczenia kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia Wykonawcy brutto.
4) Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym.
5) Jeśli w trakcie procedury odbiory prac Zamawiający zgłosi uwagi/błędy i zastrzeżenia i wyznaczy wykonawcy termin do ich naprawy, a wykonawca nie naprawi zgłoszonych uwag/błędów lub zastrzeżeń zapłaci karę w wysokości 1 % łącznej wartości umowy za każdy dzień opóźnienia.
6) Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca lub z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% łącznej wartości umowy.
7) Wartości kar umownych sumują się.
8) Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie, przez Zamawiającego, naliczonych kar umownych bezpośrednio z wynagrodzenia Wykonawcy.
9) W przypadku, gdy zastrzeżone kary umowne nie pokryją w całości szkody Zamawiającego, zastrzega on dochodzenie odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości faktycznych strat, jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania działania Oferenta oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z realizacją zamówienia w innym terminie.
10) W przypadku zaistnienia wątpliwości co do jakości/nieprawidłowości w zakresie realizacji zamówienia, Zamawiający wstrzymuje do czasu ich wyjaśnienia wszystkie płatności.

Szczegółowe pozostałe warunki udziału i realizacji zamówienia zdefiniowane zostały w dokumnecie Zapytatnie ofertowe.

Warunki zmiany umowy

1) Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności, podpisanego przez obie strony.
2) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z poniższych okoliczności:
a. zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, ulegnie przesunięciu o czas występowania przeszkód o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. „siły wyższej”), jednak nie dłużej niż o 30 dni lub z uwagi na przedłużającą się procedurę wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu niniejszego zamówienia lub w związku z innymi okolicznościami, których nie dało się wcześniej przewidzieć i które wynikły w toku prac przeprowadzonych w niniejszym zamówieniu lub w toku realizacji innych zamówień powiązanych z niniejszym zamówieniem;
b. wystąpienie siły wyższej;
c. zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT);
d. zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy (np. na skutek zmian umowy o dofinansowanie projektu zawartej przez Zamawiającego lub zmian wytycznych dotyczących realizacji projektu).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Kompletna oferta musi zawierać:
1. wypełniony formularz ofertowy,
2. wykaz usług wraz z referencjami,
3. wykaz osób,
4. oświadczenie Wykonawcy, informację o przetwarzaniu danych osobowych RODO,
5. oświadczenie o zatrudnieniu i dochodach- dotyczy osób, które wybiorą formę zatrudnienia : umowę zlecenie.

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Dla części I postępowania
1. Ocena oferty zostanie dokonana przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
- całkowita wartość usługi brutto za przeprowadzenie szkolenia/ egzaminu(C)– 30 pkt,
- termin w jakim Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć uzupełnione i dostosowane scenariusze zajęć (T)– 20 pkt,
- termin w jakim Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć zmodyfikowane zgodnie z uwagami Zamawiającego scenariusze zajęć (M)– 30 pkt,
- okres gwarancji wskazanej przez Wykonawcę, w którym Zamawiający będzie miał możliwość zgłaszania modyfikacji do dostarczonych przez wykonawcę scenariuszy zajęć (G) – 20 pkt.
2. Opis sposobu przyznawania punktacji
Szczegółowe zasady przyznania punktacji dla każdego z kryterium oceny zostały zdefiniowane w dokumencie Zapytania ofertowe.
3. Sposób obliczania punktacji dla ofert.
Zamawiający dokona wyliczenia stosując zaokrąglenia wyników do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi/Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i zostanie uznana, jako najkorzystniejsza, tzn. uzyska najwyższą liczbą punktów, zgodnie ze wzorem:
W = C +T + M + G
Gdzie:
W – liczba punktów przyznana badanej ofercie,
C – liczba punktów przyznana za zaproponowaną cenę,
T – liczba punktów za termin dostarczenie uzupełnionych i dostosowanych scenariuszy lekcji,
M - liczba punktów za termin dostarczenie zmodyfikowanych scenariuszy lekcji,
G - liczba punktów za okres.

Dla części II postępowania
1. Ocena oferty zostanie dokonana przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
- całkowita wartość usługi brutto za przeprowadzenie szkolenia/ egzaminu(C)– 20 pkt,
- gotowość do wykonania szkolenia (dalej: gotowość) (G)– 30 pkt,
- termin w jakim Zamawiający może odwołać szkolenia (T)– 30 pkt,
- ilość spotkań w miesiącu z Zamawiającym, w których uczestniczył będzie Wykonawca (S) – 20 pkt,

2. Opis sposobu przyznawania punktacji
Szczegółowe zasady przyznania punktacji dla każdego z kryterium oceny zostały zdefiniowane w dokumencie Zapytania ofertowe.
3. Sposób obliczania punktacji dla ofert.
Zamawiający dokona wyliczenia stosując zaokrąglenia wyników do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi/Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i zostanie uznana, jako najkorzystniejsza, tzn. uzyska najwyższą liczbą punktów, zgodnie ze wzorem:
W = C + G +T+S
Gdzie:
W – liczba punktów przyznana badanej ofercie,
C – liczba punktów przyznana za zaproponowaną cenę,
G – liczba punktów za gotowość do przeprowadzenia szkolenia,
T - termin w jakim Zamawiający może odwołać spotkanie dotyczące szkolenia,
S - liczba punktów przyznana w kryterium Ilość spotkań z Zamawiającym w miesiącu, w których uczestniczył będzie Wykonawca.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1. Oferenta/Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia.
2. Oferenta/Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
3. Oferenta/Wykonawcę, który wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów
4. Oferenta/Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

4 SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Bohaterów Westerplatte 30

65-034 Zielona Góra

lubuskie , Zielona Góra

Numer telefonu

684510888

Fax

684510888

NIP

9291660561

Tytuł projektu

Wsparcie kadry kierowniczej systemu oświaty (kadra JST II etap) w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów woj. dolnośląskie

Numer projektu

POWR.02.10.00-00-4001/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa i adres:
Online-skills sp. z o.o.
ul. Św. Marcin 29/8,
61-806 Poznań

Data wpłynięcia oferty:
1. część pierwsza postępowania - 04.02.2019 roku
2. część druga postępowania - 04.02.2019 roku

Cena oferty
1. część pierwsza postępowania - 24 939,00 zł brutto
2. część druga postępowania - 334.756,80 zł brutto
Liczba wyświetleń: 294