Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa i zakup wzmacniacza mikrofalowego o mocy powyżej 2.5kW pracującego w pasmie 4.4-5GHz w ilości 2 kpl.

Data publikacji: 25.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-02-2019

Numer ogłoszenia

1162963

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy umieścić w kopercie, która będzie:
a) posiadać oznaczenie:
„Oferta na usługę realizacji projektu " projektu "Wykorzystanie łączności troposferycznej do zwiększenia zasięgu bezzałogowych statków powietrznych - BSP" ”,
Nie otwierać przed dniem 04/02/2019r. godz. 10:00
b) opatrzona adresem nadawcy (wraz z numerem telefonu oraz adresem e-mail);
c) zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

2. Ofertę w zamkniętej kopercie należy:
a) przesłać na adres Zamawiającego:
Zakład Doskonalenia Zawodowego
Biuro Projektowe B+R
ul.Kalwaryjska 75A
05-530 Góra Kalwaria

b) lub złożyć w sekretariacie :
Zakład Doskonalenia Zawodowego
Biuro Projektowe B+R
ul.Kalwaryjska 75A
05-530 Góra Kalwaria

3. Termin składania ofert upływa dnia 18/02/2019r. o godz. 10:00

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18/02/2019r. godz. 10:00 w siedzibie
Zakład Doskonalenia Zawodowego
Biuro Projektowe B+R
ul.Kalwaryjska 75A
05-530 Góra Kalwaria
5. Ofertę można wysłać emailem na adres : andrzej.lewandowski@zdz.krakow.pl lub iwona.lewandowska @zdz.krakow.pl
do godziny 10.00 dnia 18/02/2019r. w przypadku przysłania emailem ważne będą tylko oferty zeskanowane i podpisane.
Oferent ma obowiązek przesłać na adres biura oryginały oferty wraz z załącznikami.
6. Zamawiający wymaga aby oferta (podpisany oryginał) była przysłana kurierem(DPD/GLS./DHL/FEDEX/ z poświadczeniem odbioru. Prosimy o nie wysyłanie Pocztą Polską ze względu na niewłaściwe działanie usług tej firmy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

andrzej.lewandowski@zdz.krakow.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Andrzej Lewandowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

607794700

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wzmacniacz mikrofalowy o mocy wyjściowej min 2.5kW pracujący w paśmie 4.4 5 GHzw ilości 2 kpl.. Architektura wzmacniacza może być oparta na lamie mikrofalowej (Klistronowej lub LFB) lub typu SSPA.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: krakowski Miejscowość: Krakow

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Pozyskanie wzmacniacza mikrofalowego w celu realizacji celów badawczych projektu.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wzmacniacz mikrofalowy o mocy wyjściowej min 2.5kW pracujący w paśmie 4.4 5 GHz w ilości 2 kpl. Architektura wzmacniacza może być oparta na lamie mikrofalowej (Klistronowej lub LFB) lub typu SSPA.
Parametry elektryczne :
Moc wyjściowa min 2.5 kW CW
Pasmo Pracy 4.4 5 GHz
VSWR wejściowy i wyjściowy < 1.5
Zasilanie w przypadku lampy :
Napięcie anodowe nie większe niż 10 kV
Prąd anodowy nie większy niż 1 A
Złącze wyjściowe WR 187 ( opcja G nie wymagane )
W przypadku Wzmacniacza SSPA - wymagane aby zastosowane były tranzystory mocy końcowe były w technologi U zas > 40V DC .
W przypadku lampy klistronowej wskazane jest dołączenie do oferty układu strojącego ( sterowanie RS , USB, LAN ).
Oferent nie wymaga dedykowanych zasilaczy WN lub DC

Kod CPV

32210000-8

Nazwa kodu CPV

Sprzęt nadawczy

Dodatkowe przedmioty zamówienia

brak

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin dostawy w nieprzekraczalnym terminie do 30.05.2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

-brak-

Wiedza i doświadczenie

-brak-

Potencjał techniczny

-brak-

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

-brak-

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

-brak-

Dodatkowe warunki

W przypadku nie wywiązania się z terminu umowy dostawy. Zamawiający ma prawo do naliczenia 500 zł za każdy dzień opóźnienia
nie więcej niż 10 % wartości zamówienia. Termin zwłoki otrzymania licencji exportowej nie jest usprawiedliwieniem nie dotrzymania terminu dostawy.
Ze względu na szacowany koszt zamówienia zamawiający może udzielić od 30 do 40% przedpłaty.

Warunki zmiany umowy

-brak-

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

-brak-

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

100 % cena

Wykluczenia

-brak-

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Adres

Józefa Wybickiego 3A

31-261 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

607794700

NIP

6770051858

Tytuł projektu

Wykorzystanie łączności troposferycznej do zwiększenia zasięgu bezzałogowych statków powietrznych - BSP

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0070/17-00

Inne źródła finansowania

-brak-

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

MICRO-ACTIV COMPONENTS
KRAWCZYK I WSPÓLNICY SP. J.
01-683 WARSZAWA
UL.PELPLIŃSKA 8B
CENA BRUTTO 2 KPL 519 000,OO ZŁ, DATA 14.02.2019 R.
Liczba wyświetleń: 130