Strona główna
Logo unii europejskiej

Montaż i dostawa elementów sterowania/automatyki zintegrowanego urządzenia (maszyny liniowej) zgodnie z dostarczoną listą elementów

Data publikacji: 25.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 02-02-2019

Numer ogłoszenia

1162725

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożona osobiście na adres Zamawiającego:
- WorkTech Monika Jabłonowska ul. Łukówiec 100, 05-480 Karczew z dopiskiem „Zapytanie ofertowe 16/POIR/NCBIR/2019”
lub drogą e-mail na adres:
- biuro@worktech.pl z dopiskiem w temacie e-mail: „Zapytanie ofertowe 16/POIR/NCBIR/2019”
1. Oferta powinna wpłynąć najpóźniej do 2 lutego 2019 r. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, które należy dostarczyć w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze. Prośba o uzupełnienie/wyjaśnienie będzie kierowana drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w ofercie.
3. Do oferty należy załączyć kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego możliwość reprezentowania firmy przez osobę podpisującą ofertę – KRS, wpis do działalności gospodarczej lub odpowiednie pełnomocnictwo.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@worktech.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Monika Jabłonowska - właściciel

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 504 168 588

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Montaż i dostawa elementów sterowania/automatyki zintegrowanego urządzenia (maszyny liniowej) zgodnie z dostarczoną listą elementów – Zał. 2 – Załącznik lista zamawianych elementów.
Informacje uzupełniające przedmiot zamówienia:
Podzespoły, należy zamontować i podłączyć do sterowania na obiekcie którym jest liniowa maszyna do rozdmuchu butelek PET. Wymiary w/w obiektu to: ~7m x 2m x 3,5m. Wykaz części jest podstawą do realizacji zamówienia i jest załączony do przetargu. Główne funkcje realizowane przez w/w podzespoły to pomiary ciśnienia i temperatury. Podłączenie elektryczne elementów będzie realizowane na podstawie schematu elektrycznego (nie załączony do przetargu. Do dyspozycji usługodawcy po wygraniu przetargu w siedzibie firmy Worktech).
Montowane części muszą być zgodne z numerem katalogowym oraz producentem wskazanym w załączniku nr 2. Zamawiający dopuszcza części równoważne przy zachowaniu równoważności w zakresie podstawowych parametrów technicznych i katalogowych wskazanych w karcie produktu wskazanego producenta.
Montowane części muszą posiadać parametry techniczne nie gorsze, niż wskazane w załączniku nr 2.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: otwocki Miejscowość: Łukówiec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest realizacja projektu „Budowa energooszczędnej maszyny liniowej do rozdmuchu butelek z politereftalanu etylenu ( PET)” na potrzeby Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Priorytet I: WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Przedmiot zamówienia

Montaż i dostawa elementów sterowania/automatyki zintegrowanego urządzenia (maszyny liniowej) zgodnie z dostarczoną listą elementów.
Podzespoły, należy zamontować i podłączyć do sterowania na obiekcie którym jest liniowa maszyna do rozdmuchu butelek PET. Wymiary w/w obiektu to: ~7m x 2m x 3,5m. Wykaz części jest podstawą do realizacji zamówienia i jest załączony do przetargu. Główne funkcje realizowane przez w/w podzespoły to pomiary ciśnienia i temperatury. Podłączenie elektryczne elementów będzie realizowane na podstawie schematu elektrycznego (nie załączony do przetargu. Do dyspozycji usługodawcy po wygraniu przetargu w siedzibie firmy Worktech).
Montowane części kupne muszą być zgodne z numerem katalogowym oraz producentem wskazanym w załączniku nr 2. Zamawiający dopuszcza części równoważne przy zachowaniu równoważności w zakresie podstawowych parametrów technicznych i katalogowych wskazanych w karcie produktu wskazanego producenta.
Montowane części muszą posiadać parametry techniczne nie gorsze, niż wskazane w załączniku nr 2.

Kod CPV

51900000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli

Harmonogram realizacji zamówienia

Oferta powinna wpłynąć najpóźniej do 2 lutego 2019 r. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, które należy dostarczyć w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze. Prośba o uzupełnienie/wyjaśnienie będzie kierowana drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w ofercie.
Termin otwarcia ofert: do 5 dni po zamknięciu postępowania.
Po rozstrzygnięciu przetargu zamawiający poinformuję zwycięzcę drogą e-mail oraz poprzez publikację informacji na portalu: „Baza konkurencyjności”.
Wzór umowy zostanie dostarczony razem z zamówieniem drogą elektroniczną niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu.
Termin wykonania dostawy nie późniejszy niż 15.02.2019 r.
Termin wykonania montażu nie późniejszy niż 22.02.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
a. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji zamówienia;
c. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia w tym wykonaniu dostawy do dnia 12.02.2019 r. oraz montażu dostarczonych elementów do dnia 22.02.2019 r.

Dodatkowe warunki

Termin wykonania dostawy ( nie późniejszy niż 15.02.2019 r.)
Termin wykonania montażu ( nie późniejszy niż 22.02.2019 r.)

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następującym zakresie:
1. Rozwiązania umowy, jeżeli z Zamawiającym zostanie rozwiązana umowa o dofinansowanie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
2. Zmiany harmonogramu realizacji umowy wynikającej z postanowień umowy Zamawiającego z NCBiR, jeżeli umowa ta została zmieniona po udzieleniu zamówienia.
3. Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna
w sytuacji, gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy, a ponadto jej dokonanie wskazane jest w szczególności, gdy:
a) Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
b) Wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Do oferty należy załączyć kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego możliwość reprezentowania firmy przez osobę podpisującą ofertę – KRS, wpis do działalności gospodarczej lub odpowiednie pełnomocnictwo.
Oferta powinna zostać złożona na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania w języku polskim w formie pisemnej. Do oferty należy załączyć aktualny dokument rejestrowy Oferenta.
Wykonawca winien dołączyć wszystkie oświadczenia oraz inne żądane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymaganych postanowieniami zapytania ofertowego.
Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, a wszystkie jej strony parafowane. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.
Oferta powinna zawierać także szczegółowy opis istotnych elementów oferty zgodnie z punktem I - przedmiot zamówienia, umożliwiający ocenę podstawowych parametrów technicznych oraz szczegółowy opis wszelkich odstępstw od założeń wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym, w przypadku złożenia oferty o równoważnych założeniach i rozwiązaniach w stosunku do zapytania ofertowego w postaci załącznika opisującego/określającego części równoważne w sposób umożliwiający ocenę zachowania równoważności w zakresie podstawowych parametrów technicznych i katalogowych wskazanych w karcie produktu wskazanego producenta - w przypadku ich zastosowania.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający będzie oceniał oferty, które nie podlegają odrzuceniu, złożone przez Oferentów, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, według kryterium ceny do 100 pkt.
Liczba punktów, którą można uzyskać zostanie obliczona wg wzoru:
KX=(Cmin/Cx)* 100 pkt
gdzie
Kx- liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium I: cena netto za realizację całego zamówienia,
Cmin –najniższa cena netto zaoferowana w ofertach złożonych na realizację zamówienia
Cx –cena netto oferty ocenianej złożonej na realizację zamówienia.

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki określone w pkt. II.3.zapytania ofertowego ( kryteria dostępowe) , która uzyska najwyższą liczbę punktów.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta zdobędzie najwięcej punktów.

Wykluczenia

Zamawiający może unieważnić postępowanie, w sytuacji gdy:
1. Cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę przeznaczoną na finansowanie zamówienia bądź proponowane terminy przekroczą oczekiwane przez Zamawiajacego.
2. W przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie przez NCBiR, co skutkowałoby nieprzyznaniem środków dotacyjnych, które miały być przeznaczone na sfinansowanie zamówienia.
3. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
4. NCBiR nie wyrazi zgody na dostarczenie lub wykonanie komponentów zamówienia przez wybranego w toku postępowania Kontrahenta.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania z innych istotnych powodów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WORKTECH MONIKA JABŁONOWSKA

Adres

Ostrobramska 104A/34

04-118 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

502076315

NIP

9511169785

Tytuł projektu

Budowa energooszczędnej maszyny liniowej do rozdmuchu butelek z politereftalanu etylenu ( PET).

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-1993/15-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Oferta PHU SADDAR Dariusz Sadowiński ul. Arabska 4/2, 03-977 Warszawa wpłynęła 2 lutego 2019 r. Wartość 64 000 PLN netto.
Liczba wyświetleń: 147