Strona główna
Logo unii europejskiej

Opracowanie projektów graficznych, skład DTP, oraz druk materiałów informacyjnych dotyczących GAZ-SYSTEM oraz inwestycji współfinansowanych i planowanych do współfinansowania ze środków UE (sukcesywna dostawa)

Data publikacji: 24.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-02-2019

Numer ogłoszenia

1162554

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać:
1) w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu Zakupowego,
2) w formie elektronicznej na adres e-mail anna.taran@gaz-system.pl, przy czym złożenie oferty w ten sposób będzie skuteczne pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia tej czynności w Portalu Zakupowym.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Taran

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem Zamówienia jest Opracowanie projektów graficznych, skład DTP, oraz druk materiałów informacyjnych dotyczących GAZ-SYSTEM oraz inwestycji współfinansowanych i planowanych do współfinansowania ze środków UE (sukcesywna dostawa).
2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ.
3. Numer i nazwa kodu CPV przedmiotu Zamówienia:
22100000-1

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest Opracowanie projektów graficznych, skład DTP, oraz druk materiałów informacyjnych dotyczących GAZ-SYSTEM oraz inwestycji współfinansowanych i planowanych do współfinansowania ze środków UE (sukcesywna dostawa).

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest Opracowanie projektów graficznych, skład DTP, oraz druk materiałów informacyjnych dotyczących GAZ-SYSTEM oraz inwestycji współfinansowanych i planowanych do współfinansowania ze środków UE (sukcesywna dostawa).

Kod CPV

22100000-1

Nazwa kodu CPV

Drukowane książki, broszury i ulotki

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest wykonać Przedmiot Zamówienia w terminie określonym w załączniku nr 3 do SIWZ – Wzór umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu z Postępowania o udzielenie Zamówienia niepublicznego.
2) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia niepublicznego.
4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia niepublicznego.

Dodatkowe warunki

Wykonawca wraz z ofertą musi dostarczyć:
d) Projekt graficzny ulotki informacyjnej (format A5 4- stronnicowy) z przykładową mapą przebiegu trasy gazociągu oraz ze zdjęciem*.
e) Projekt graficzny plakatu informacyjnego (format A3) z przykładową mapą przebiegu trasy gazociągu oraz ze zdjęciem*.
f) Projekt graficzny teczki A4*.
* Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca złożył więcej niż jeden projekt graficzny. Ocenie podlegać będą wszystkie projekty złożone przez Wykonawcę. Zamawiający wybierze do porównania ofert projekt z najwyższą liczbą punktów.
Niedostarczenie ani jednego projektu graficznego ulotki informacyjnej, plakatu i teczki skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta Wykonawcy powinna zawierać:
1) wypełniony formularz „Oferta” (zgodny z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ), zawierający oświadczenie Wykonawcy, iż może ubiegać się o udzielenie Zamówienia i nie podlega wykluczeniu z postępowania, zgodnie z treścią Rozdziału VIII ust. 1 pkt 1)-9),
2) wypełniony formularz cenowy (zgodny z treścią Załącznika nr 2a do SIWZ)
3) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, lub innego dokumentu, z którego będą wynikać zasady reprezentacji Wykonawcy,
a) Projekt graficzny ulotki informacyjnej (format A5 4- stronnicowy) z przykładową mapą przebiegu trasy gazociągu oraz ze zdjęciem*.
b) Projekt graficzny plakatu informacyjnego (format A3) z przykładową mapą przebiegu trasy gazociągu oraz ze zdjęciem*.
c) Projekt graficzny teczki A4*.
* Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca złożył więcej niż jeden projekt graficzny. Ocenie podlegać będą wszystkie projekty złożone przez Wykonawcę. Zamawiający wybierze do porównania ofert projekt z najwyższą liczbą punktów.
Niedostarczenie ani jednego projektu graficznego ulotki informacyjnej, plakatu i teczki skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami obliczonymi według wzoru:
P = C + J
gdzie:
P – Ostateczna ilość punktów przyznanych badanej ofercie.
C – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Cena”.
J - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Jakość projektów”,
gdzie:
Cena – C - waga 60 %, ceny jednostkowe wskazane przez Wykonawców zostaną zsumowane w danym przedziale i przeliczone na punkty według następującego wzoru:
C=(T1+T2+T3+T4)*60 pkt
Gdzie:
C – ilość punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Cena” – waga 60%, od 0 do 60 punktów.

T1 – liczba punktów uzyskanych poprzez zsumowanie liczby punktów wszystkich (4) kolumn Tabeli nr 1 Formularza Cenowego. W pierwszej kolejności Zamawiający policzy punkty powstałe z iloczynu sum cen jednostkowych oraz wagi danego przedziału, (wagi zostały wskazane w Tabeli nr 1 Formularza Cenowego) następnie dla celów porównania ofert punkty zostaną przeliczone zgodnie ze wzorem:

T1= █(najniższa liczba punktów uzyskanych spośród złożonych @ofert w Tabeli nr 1 @wyliczona zgodnie ze wzorem:(10% sumy cen jednostkowych netto w kolumnie 1+@+ 20% sumy cen jednostkowych netto w kolumnie 2+@+ 30% sumy cen jednostkowych netto w kolumnie 3+@+40% sumy cen jednostkowych netto w kolumnie 4))liczba punktów w badanej oferciew Tabeli nr 1 wyliczona zgodnie ze wzorem:(10% sumy cen jednostkowych netto w kolumnie 1++ 20% sumy cen jednostkowych netto w kolumnie 2++ 30% sumy cen jednostkowych netto w kolumnie 3++40% sumy cen jednostkowych netto w kolumnie 4)*0,5

T2 – liczba punktów uzyskanych poprzez zsumowanie liczby punktów wszystkich (4) kolumn Tabeli nr 2 Formularza Cenowego. W pierwszej kolejności Zamawiający policzy punkty powstałe z iloczynu sum cen jednostkowych oraz wagi danego przedziału (wagi zostały wskazane w Tabeli nr 2 Formularza Cenowego), następnie dla celów porównania ofert punkty zostaną przeliczone zgodnie ze wzorem:

T2=█(najniższa liczba punktów uzyskanych spośród złożonych @ofert w Tabeli nr 2 @wyliczona zgodnie ze wzorem:(40% sumy cen jednostkowych netto w kolumnie 1+@+ 30% sumy cen jednostkowych netto w kolumnie 2+@+ 20% sumy cen jednostkowych netto w kolumnie 3+@+10% sumy cen jednostkowych netto w kolumnie 4))/█(liczba punktów w badanej ofercie@w Tabeli nr 2 @wyliczona zgodnie ze wzorem:(40% sumy cen jednostkowych netto w kolumnie 1+@+ 30% sumy cen jednostkowych netto w kolumnie 2+@+ 20% sumy cen jednostkowych netto w kolumnie 3+@+10% sumy cen jednostkowych netto w kolumnie 4))*0,2

T3 – liczba punktów uzyskanych poprzez zsumowanie liczby punktów wszystkich (3) kolumn Tabeli nr 3 Formularza Cenowego. W pierwszej kolejności Zamawiający policzy punkty powstałe z iloczynu sum cen jednostkowych oraz wagi danego przedziału, (wagi zostały wskazane w Tabeli nr 3 Formularza Cenowego), następnie dla celów porównania ofert punkty zostaną przeliczone zgodnie ze wzorem:

T3= █(najniższa liczba punktów uzyskanych spośród złożonych @ofert w Tabeli nr 3 wyliczona zgodnie ze wzorem @(40% sumy cen jednostkowych netto w koumnie 1+@+ 30% sumy cen jednostkowych netto w kolumnie 2@+30% sumy cen jednostkowych netto w kolumnie 3) )/█(liczba punków w badanej ofercie w Tabeli nr 3 wyliczona zgodnie ze wzorem @(40% sumy cen jednostkowych netto w kolumnie 1+@+30% sumy cen jednostkowych netto w kolumnie 2+@+ 30% sumy cen jednostkowych netto w kolumnie 3))*0,1

T4 – liczba punktów uzyskanych poprzez zsumowanie liczby punktów wszystkich (2) kolumn Tabeli nr 4 Formularza Cenowego. W pierwszej kolejności Zamawiający policzy punkty powstałe z iloczynu sum cen jednostkowych oraz wagi danego przedziału, (wagi zostały wskazane w Tabeli nr 4 Formularza Cenowego), następnie dla celów porównania ofert punkty zostaną przeliczone zgodnie ze wzorem:

T4= █(najniższa liczba punktów uzyskanych spośród złożonych @ofert w Tabeli nr 4 wyliczona zgodnie ze wzorem @(50% sumy cen jednostkowych netto w koumnie 1+@+ 50% sumy cen jednostkowych netto w kolumnie 2))/█(liczba punków w badanej ofercie w Tabeli nr 4 wyliczona zgodnie ze wzorem @(50 % sumy cen jednostkowych netto w kolumnie 1+@+50 % sumy cen jednostkowych netto w kolumnie 2))*0,2

J – ilość punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Jakość projektów” – waga 40%, od 0 do 40 punktów.
W ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 punktów.
W ramach oceny Zamawiający będzie brał pod uwagę:
Czytelność przekazu – rozumiana jako proste i zrozumiałe przekazanie treści komunikatu dla adresata nie zajmującego się profesjonalnie tematyka przedstawioną w projekcie – od 0 do 10 punktów.
Estetyka i kompozycja – rozumiana jako całościowy wygląd projektu, rozmieszczenie wobec siebie poszczególnych elementów projektu, kształtu czcionki, ilości światła, czytelności tekstu i spójności formy – od 0 do 20 punktów.
Spójność linii graficznej wszystkich przedstawionych projektów - W ramach oceny Zamawiający będzie brał pod uwagę spójność graficzną nadesłanych projektów ulotki, plakatu i teczki. Wymienione materiały powinny prezentować przemyślaną i jednolitą linię graficzną zaproponowaną przez Wykonawcę - od 0 do 10 punktów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A.

Adres

Mszczonowska 4

02-337 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

+48 22 220 1822

Fax

+48 22 220 1822

NIP

5272432041

Tytuł projektu

Gazociąg Pogórska Wola-Tworzeń

Numer projektu

POIS.07.01.00-00-0015/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Adah Advertising Sp. z o.o.
Al. Wilanowska 33 m. 6
02-765 Warszawa
Data wpłynięcia oferty: 11-02-2019
Tabela nr 1 Razem netto:
poz. 1- 49,47 zł
poz. 2- 23,56 zł
poz. 3- 12,82 zł
poz. 4- 11,20 zł
Tabela nr 2 Razem netto:
poz. 1- 125,16 zł
poz. 2- 88,78 zł
poz. 3- 68,28 zł
poz.4- 57,68 zł
Tabela nr 3 Razem netto:
poz. 1- 350,00 zł
poz. 2- 450,00 zł
poz. 3- 500,00 zł
Tabela nr 4 Razem netto:
poz. 1- 14 200,00 zł
poz. 2- 5 990,00 zł
Liczba wyświetleń: 234