Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn.: „Wiedza kluczem do sukcesu”

Data publikacji: 24.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 04-02-2019

Numer ogłoszenia

1162545

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 31.01.2019r. zmieniono w formularzu ofertowym liczbę stetoskopów na 5, aby było to spójne z zapytaniem ofertowym.
W związku z tym zmieniono termin składania ofert do dnia 5 lutego 2019r. do godz. 8:30 w siedzibie Zamawiającego, osobiście lub przesyłką pocztową/kurierską.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta musi być przygotowana w oparciu o niniejsze Zapytanie ofertowe - podpisane przez uprawnioną osobę, wraz z wymaganymi załącznikami.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej.
3. Ofertę należy złożyć do dnia 4 lutego 2019r. do godz. 8:30 w siedzibie Zamawiającego, osobiście lub przesyłką pocztową/kurierską.

Gmina Nagłowice
ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice

Kopertę należy oznakować napisem o treści:
Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn.: „Wiedza kluczem do sukcesu”
z dopiskiem
„nie otwierać do dnia 04.02.2019” godz. 8:35.

Nie dopuszcza składanie ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faxu.
4. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do siedziby Zamawiającego. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Nagłowice w dniu 04.02.2019r. o godz. 8:35.
5. Oferty wariantowe nie będą rozpatrywane. Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
6.Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane i będą odesłany do Oferenta bez otwierania.
7. Wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia powinny być skalkulowane w cenie oferty.
8. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, zamawiający ­ w odniesieniu do wskazanych wprost
w dokumentacji parametrów czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt ­ dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne
z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, znajdujących się w zapytaniu. Jeżeli zamawiający nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania.
9. Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Pan Rafał Graczkowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. 506 366 525, e-mail: biuro@graczkowskidotacje.pl Przy czym e-mailowo odpowiedzi będą udzielane na zapytania, które wpłyną do 31.01.2019r. do godz. 10:00.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wymagany termin dostawy dla wszystkich części to 28.02.2019r.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Dla obu części na wszystkie pomoce dydaktyczne wymagana jest 24 miesięczna gwarancja – liczona od momentu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

Część 1: Dostawa pomocy do pracowni przyrodniczych
Pomoce przyrodnicze dla Szkoły Podstawowej w Nagłowicach:
1 Polska mapa ścienna dwustronna fizyczna do ćwiczeń 1:500 000 – szt. 1
2 Świat mapa ścienna fizyczna geograficzna – szt. 1
3 Europa 1:3 300 000. Mapa ścienna fizyczno-konturowa – szt. 1
4 Mikroskop stereoskopowy – szt. 2
5 Szkiełka podstawowe – szt. 2
6 Szkiełka nakrywkowe – szt. 2
7 Walizka Ekobadacza – szt. 1
8 Model kręgosłupa – szt. 1
9 Czaszka ludzka – szt. 2
10 Układ trawienny Classic, 3-częściowy – szt. 1
11 Model układu krążenia – szt. 1
12 Tors z głową 1/2 naturalnej wielkości – szt. 1

Pomoce przyrodnicze dla Szkoły Podstawowej w Warzynie Pierwszym:
1 Piankowy model komórki roślinnej 1 szt.
2 Piankowy model komórki zwierzęcej 1 szt.
3 Szkielet człowieka program multimedialny 1 szt
4 Układ nerwowy program multimedialny 1 szt
5 Obieg wody w przyrodzie model symulator 1 szt
6 Eksperymenty z wodą własności i ciekawostki, zestaw doświadczalny z wyposażeniem laboratoryjnym 1 szt.
7 Magnes podkowiasty 1 szt.
8 Słońce, Ziemia i Księżyc w ruchu- model IV 1 szt.
9 Magnetyzm kuli ziemskiej zestaw doświadczalny 1szt.
10 Probówka szklana 50szt komplet 1 szt.
11 Rozdzielacz laboratoryjny gruszkowy 250ml 1 szt.
12 Model czaszki ludzkiej 3- częściowy 1 szt.
13 Model serca ludzkiego 4-częściowy 1 szt.
14 Budowa człowieka organy i tkanki zestaw 25 preparatów mikroskopowych 1 szt.
15 Negatywne skutki palenia papierosów zestaw 1 szt.
16 Pudełko z 3 lupami do obserwacji okazów 6 szt.
17 Pudełko z lupą góra –dół do oglądania okazów 6 szt.
18 Zestaw 14 bloków różnych materiałów ciał stałych 1 szt.
19 Probówka szklana – 50 szt. komplet 1
20 Cylinder miarowy 100ml komplet 1 szt.
21 Szkiełko zegarkowe 75mm -10 szt komplet 1 szt.
22 Piankowy model Ziemi 1 szt.
23 Zęby człowieka 8x rozkładane -zestaw 5 modeli 1 szt.
24 Model blokowy skóry ludzkiej zdrowej i z oparzeniami 1 szt.
25 Mitoza – zestaw 8 kolorowych modeli 1 szt.
26 Zestaw do badania rozszerzalności cieplnej 1 szt.
27 Biodegradacja- zestaw doświadczalny 1 szt.
28 Sączki laboratoryjne 125 mm 1szt.
29 Paski wskaźnikowe pH (0-14) wielopunktowe 1 szt.
30 Zestaw preparatów biologicznych 100 komplet 1 szt.
31 Taśma miernicza 1szt
32 Stetoskop uczniowski 5 szt.
33 Mikroskop – kamera jajo 1 szt.
34 Plansza komórki i tkanki laminowana 1 szt.
35 Model przekroju nerki ludzkiej 3x nefronu i ciałka nerkowego 1 szt.
36 Model DNA ekonomiczny 1 szt.
37 Bagietka szklana komplet 1 szt.
38 Pojemnik na odpady laboratoryjne 1l 1 szt.
39 Butelka z zakraplaczem 30 ml 1 szt.
40 Interaktywny szkolny miernik pulsu 1 szt.
41 Plansza ścienna tabela rozpuszczalności 1 szt.
Szczegółowy opis parametrów znajduje się w zał. nr 5 Opis przedmiotu zamówienia.

Cześć 2: Dostawa pomocy do pracowni matematycznych
Pomoce matematyczne dla Szkoły Podstawowej w Nagłowicach:
1 Magnetyczne kola ułamkowe duże do tablicy 1 szt.
2 Już Umiem. Matematyka 1 szt.
3 Prostokątny układ współrzędnych 1 szt.
4 Domino mnożenie do 100 – 1 szt.
5 Domino ułamkowe kwadraty – 1 szt.
6 Kalkulator – 3 szt.
7 Zestaw 8 brył "2w1" rozkładanych z siatkami – Bryły – 1 szt.
8 Lekcjoteka Matematyka dla klasy 4-6 – 1 szt.
9 Domino - odejmowanie ułamków zwykłych – 2 szt.
10 Odejmowanie ułamków dziesiętnych – 2 szt.
11 Domino dopełnianie do 100 – 2 szt.

Pomoce matematyczne dla Szkoły Podstawowej w Warzynie Pierwszym:
1 Zestaw 6 dużych 16,5 cm brył geometrycznych transparentnych – 1 szt.
2 Wielkie bryły transparentne, 10 sztuk – 1 kpl
3 Zestaw 8 brył "2w1" rozkładanych z siatkami – Bryły – 3 szt.
4 Figury geometryczne - zestaw dla grupy uczniów – 3 szt.
5 Przyrząd do wyznaczania liczby Pi – 1 szt.
6 Tablica z przyborami matematycznymi drewnianymi – 1 szt.
7 Ułamki - Zestaw powiększony – 1 szt.
8 Objętość - zestaw pojemników 1 litrowych – 1 szt.
9 Objętość - rozszerzenie zestawu pojemników – 1 szt.
10 Cyrkiel tablicowy na kredę z przyssawką – drewniany – 1 szt.
11 Kwadraty ułamkowe – 1 szt.
12 Przyrząd do rysowania odwzorowań symetrycznych – 1 szt.
Szczegółowy opis parametrów znajduje się w zał. nr 5 Opis przedmiotu zamówienia.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: jędrzejowski Miejscowość: Nagłowice, Warzyn Pierwszy

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie dostawcy pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. "Wiedza kluczem do sukcesu" w ramach 2 części:
część 1: Dostawa pomocy do pracowni przyrodniczych
część 2: Dostawa pomocy do pracowni matematycznych

Przedmiot zamówienia

Opisano w zał. 5 do Zapytania Opis Przedmiotu Zamówienia.

Kod CPV

39162000-5

Nazwa kodu CPV

Pomoce naukowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Wymagany termin dostawy dla wszystkich części to 28.02.2019r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Na spełnienie tej przesłanki Zamawiający wymaga, aby oferent złożył oświadczenie wg wzoru z zał. nr 2 do zapytania.

Wiedza i doświadczenie

Na spełnienie tej przesłanki Zamawiający wymaga, aby oferent złożył oświadczenie wg wzoru z zał. nr 2 do zapytania.

Potencjał techniczny

Na spełnienie tej przesłanki Zamawiający wymaga, aby oferent złożył oświadczenie wg wzoru z zał. nr 2 do zapytania.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Na spełnienie tej przesłanki Zamawiający wymaga, aby oferent złożył oświadczenie wg wzoru z zał. nr 2 do zapytania.

Warunki zmiany umowy

1. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem poniższego:
1.1.1 Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą stron
w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany w następujących przypadkach:
1.1 wystąpienia siły wyższej
1.2 wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub fragmentów zapisów użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
1.3 jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia,
1.4 jeżeli zajdzie konieczność przedłużenia lub skrócenia okresu realizacji Projektu, stosownie do zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego Projektu. Termin realizacji umowy zmienia się odpowiednio do okresu realizacji Projektu, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
2. Zmiany umowy nie mogą powodować zwiększenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy.
3. Prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia będzie przysługiwać Zamawiającemu w sytuacji, gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy dojdzie do braku dostawy przekraczającej 30 dni po wyznaczonym terminie

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1.Formularz ofertowy (sporządzony wg załącznika nr 1 do Zapytania)
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków (sporządzone wg załącznika nr 2 do Zapytania)
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (sporządzone wg załącznika nr 3 do Zapytania)
4. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (sporządzone wg załącznika nr 4 do Zapytania)

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty dla każdej części osobno - nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Dla części 1 i 2

Kryterium Waga Max liczba punktów do uzyskania
A. Cena brutto danej części 100% 100
Razem 100% 100

Sposób wyboru oferty:

A. Cena brutto danej części
Kryterium „cena” w PLN
Cena oferty to cena brutto.
Podatek VAT zostanie ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Cena oferty najtańszej
Liczba punktów = -------------------------------------------- x 100 = liczba punktów
Cena oferty badanej

Wykluczenia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
• posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności lub czynności określonych przedmiotem zamówienia bądź doświadczenie w zakresie objętym postępowaniem ofertowym,
• dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
• znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
Na spełnienie tych przesłanek Zamawiający wymaga, aby oferent złożył oświadczenie wg wzoru z zał. nr 2 do zapytania.

2. Wykluczeni zostaną wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującym i w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kuratel.
Ocena spełnienia powyższych warunków nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia - zał. 4.

Wykluczenie zostaną także Wykonawcy podlegający wykluczeniu z przyczyn określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018 ze zm.).
Ocena spełnienia powyższych warunków nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia - zał. 3.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA NAGŁOWICE

Adres

Mikołaja Reja 9

28-362 Nagłowice

świętokrzyskie , jędrzejowski

Numer telefonu

413814523

Fax

413814567

NIP

6562213721

Tytuł projektu

Wiedza kluczem do sukcesu

Numer projektu

RPSW.08.03.02-26-0048/17-00

Inne źródła finansowania

Projekt pn.: „Wiedza kluczem do sukcesu” współfinansowany jest w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 8 „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo” działanie 8.3 „Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego”, Poddziałanie 8.3.2 „Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych”

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Część 1: Dostawa pomocy do pracowni przyrodniczych
Wybrano ofertę firmy CEZOŚ Centrum Zaopatrzenia Oświaty Biur i Instytucji Danuta Wójcik -ul. Targowa 18/106, 25-520 Kielce za kwotę 13 763,85 zł

Cześć 2: Dostawa pomocy do pracowni matematycznych
Wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS Spółka z o.o. - ul. Peryferyjna 12, 25-562 Kielce za kwotę 4 582,98 zł.
Liczba wyświetleń: 287