Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE a wyłonienie Wykonawcy zamówienia pn. „Dostawa surowca – Miazga kakaowa, do prowadzenia badań przemysłowych” Dotyczy projektu: „Nowoczesne formy aplikacji substancji prozdrowotnych w postaci wyrobów czekoladowych o porowatym rdzeniu” realizowanego przez Maspex GMW Sp. z o.o. Sp.k., w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, Poddziałanie 1.2.1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw”

Data publikacji: 28.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-02-2019

Numer ogłoszenia

1162376

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmiany dokonane w dniu 1.02.2019 r.:

I. Baza konkurencyjności:
1. Termin składania ofert
Dokonano zmiany terminu z 5.02.2019 r. na 12.02.2019 r.
2. Miejsce i sposób składania ofert
Dokonano zmian:
- terminu składania ofert oraz terminu ogłoszenia wyników etapu I na 12.02.2019 r.
- terminu składania próbek 13.II.2019 r. - 19.II.2019 r.
- terminu zakończenia etapu II i ogłoszenia wyników postępowania: 22.III.2019 r.

II. Zapytanie ofertowe:
Pkt.IV. Tryb udzielania zamówienia:
Zmiana:
- terminu składania ofert oraz terminu ogłoszenia wyników etapu I na 12.02.2019 r.
- terminu składania próbek 13.II.2019 r. - 19.II.2019 r.
- terminu zakończenia etapu II i ogłoszenia wyników postępowania: 22.III.2019 r.
Pkt. X. Sposób przygotowania oferty i elementy, które musi zawierać:
Zmiana daty w dopisku do oferty na 12.02.2019 r.

Pkt. XIII. Informacja o sposobie, miejscu i terminie składania ofert.
Zmiana terminu składania ofert na 12.02.2019 r.

Pkt. XIV. Informacja o otwarciu ofert:
Zmiana terminu otwarcia ofert na 12.02.2019 r.
III. Załącznik nr 6
Zmiana terminu dostawy na: 24.04.2019 r.

Miejsce i sposób składania ofert

Postępowanie prowadzone będzie dwuetapowo:
Etap I – ocena formalna ofert.
Czas trwania:
Termin składania ofert:
12.II.2019r.
Termin ogłoszenia wyników etapu I:
12.II.2019r.
W trakcie etapu I potencjalni Wykonawcy dostarczą do siedziby Zamawiającego kompletne oferty dotyczące niniejszego zapytania. Zamawiający zweryfikuje poprawność ofert pod względem formalnym i w Bazie Konkurencyjności na stronie ogłoszenia opublikuje listę podmiotów, które pozytywnie przeszły ocenę formalną ofert w ramach Etapu I i zakwalifikowały się do Etapu II.

Etap II – ocena jakościowa surowca
W trakcie etapu II potencjalni Wykonawcy dostarczą do siedziby Zamawiającego próbki surowca objętego niniejszym zapytaniem ofertowym celem jego weryfikacji i akceptacji.
Próbka powinna być opisana następująco:
„Próbka do oceny jakościowej surowca, postępowanie WAD/DRAZ/5/2019/ZP – dla p. Joanny Ryś, Dział Zakupów”
Weryfikacja i akceptacja próbek surowca odbędzie się według procedury akceptacji surowca zawartej w instrukcji systemu jakości „Akceptacja surowców i opakowań do produkcji” stanowiącej załącznik nr 9 do niniejszego postępowania.
Oferty, których próbki surowca nie przejdą pozytywnie oceny jakościowej surowca na podstawie powyższej procedury, zostaną odrzucone.
Termin składania próbek:
13.II.2019r. - 19.II.2019 r.
Termin zakończenia etapu II i ogłoszenia wyników postępowania: 22.III.2019r.

Oferta może być złożona wyłącznie w wersji papierowej na adres:
MASPEX–GMW Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Chopina 10
34-100 Wadowice

1. Oferty można składać do dnia 12.II.2019 r. do godz. 9:00, liczy się data godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
2. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
3. Za termin dostarczenia oferty uznaje się termin wpływu oferty pod ww. adres Zamawiającego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jakub Stuglik, e-mail: Jakub.Stuglik@maspex.com

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 512 409 911

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

UWAGA! Pełna treść zapytania znajduje się w załączniku pn. "Zapytanie ofertowe".

Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy w celu wykonania dostawy surowca – Miazgi kakaowej.
Specyfikacja:
Miazga kakaowa produkt otrzymany przez mechaniczną obróbkę
śruty kakaowej bez usuwania
lub dodawania jakichkolwiek składników.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: wadowicki Miejscowość: Wadowice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie dostawcy surowca – Miazga kakaowa.

Przedmiot zamówienia

UWAGA! Pełna treść zapytania znajduje się w załączniku pn. "Zapytanie ofertowe".

Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy w celu wykonania dostawy surowca – Miazgi kakaowej.
Specyfikacja:
Miazga kakaowa produkt otrzymany przez mechaniczną obróbkę
śruty kakaowej bez usuwania
lub dodawania jakichkolwiek składników.

Pełna charakterystyka surowca, wraz z jego właściwościami fizykochemicznymi, znajduje się w załączniku nr 8: Specyfikacja surowca, i jest dostępna do pobrania w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru z osobą uprawnioną do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego (pkt.V Zapytania Ofertowego), oraz w oparciu o podpisane Oświadczenia o poufności stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszego zapytania.

Kod CPV

15841000-5

Nazwa kodu CPV

Kakao

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane według harmonogramu dostaw, stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszego zapytania.

2. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia:
Zakład Zamawiającego w Wadowicach:
MASPEX–GMW Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Legionów 45
34-100 Wadowice

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

A. Wymagania na etapie I
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

Wiedza i doświadczenie

A. Wymagania na etapie I
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

A. Wymagania na etapie I
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia;

Dodatkowe warunki

Wymagania na etapie II
Pozytywna ocena jakościowa surowca
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, których próbki surowca przeszły pozytywną ocenę jakościową przeprowadzoną przez Zamawiającego w jego siedzibie.
Weryfikacja i akceptacja próbek surowca odbędzie się według procedury akceptacji surowca zawartej w instrukcji systemu jakości „Akceptacja surowców i opakowań do produkcji” stanowiącej załącznik nr 9 do niniejszego postępowania.
Załącznik nr 9 jest dostępny do pobrania w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru z osobą uprawnioną do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego (pkt.V Zapytania Ofertowego), oraz w oparciu o podpisane Oświadczenia o poufności stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszego zapytania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa powyżej w punkcie A oraz celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawca ma obowiązek złożyć następujące dokumenty w I etapie postępowania:
a) wypełniony i podpisany formularz oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
b) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego,
c) wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego,
d) oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r., o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.), którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego,
e) podpisany Harmonogram dostaw surowca objętych zapytaniem ofertowym pn. „Dostawa surowca – Miazga kakaowa, do prowadzenia badań przemysłowych/prac rozwojowych” nr WAD/DRAZ/5/2019/ZP”, który stanowi Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego,
f) wypełnioną i podpisaną „Specyfikację Surowca Miazga kakaowa” która stanowi Załącznik nr 8 do zapytania ofertowego,
g) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (albo informację odpowiadającą aktualnemu odpisowi z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Powyższego postanowienia nie stosuje się, gdy stwierdzenie wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji przez Zamawiającego jest możliwe na podstawie wykazu, ewidencji lub innego rejestru, do którego Zamawiający ma dostęp drogą elektroniczną.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. g) powyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument musi być przetłumaczony na język polski. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. Dokument musi być przetłumaczony na język polski.
3. Wymagane dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby, uprawnione do reprezentowania.
4. Ocena spełniania przez Dostawcę warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą „spełnia”, „nie spełnia” na podstawie informacji przedstawionych w dokumentach.
5. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonych dokumentów lub przepisów prawa, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena 100%
Ocena tego kryterium zostanie obliczona wg wzoru:
A = (n/b) x waga (waga = 100 pkt)
gdzie:
A– ilość punktów przyznana za kryterium cena dla badanej oferty (w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku);
n – najniższa cena spośród ocenianych ofert;
b – cena oferty badanej.
Najwyższą maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta tego wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę.
W ofercie należy starać się odnieść do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy Wykonawca pominie jedno lub więcej kryteriów, w ocenie zostanie przyznanych mu 0 pkt w danym kryterium.
Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ocenę końcową, zostanie powierzone zamówienie do realizacji.

Wykluczenia

1. Zamawiający nie może udzielić zamówienia Wykonawcom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MASPEX-GMW SP. Z O.O. SP. K.

Adres

Chopina 10

34-100 Wadowice

małopolskie , wadowicki

Numer telefonu

338731080

Fax

33 873 19 26

NIP

5510007647

Tytuł projektu

Nowoczesne formy aplikacji substancji prozdrowotnych w postaci wyrobów czekoladowych o porowatym rdzeniu

Numer projektu

RPMP.01.02.01-12-0413/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 147