Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie nr 02-MPP-2019 dotyczące organizacji i przeprowadzeniu kursu umożliwiającego przystąpienie do egzaminu nadającego prawo jazdy kat. C oraz kursu kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej na przewóz rzeczy

Data publikacji: 23.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-01-2019

Numer ogłoszenia

1162283

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Wykonawca złoży uzupełniony o wymagane załączniki Formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego wraz z załącznikami, w formie:
a. pisemnej - poprzez ich doręczenie pod adres: Zachodniopomorska Grupa Doradcza
Sp. z o.o., al. Powstańców Wielkopolskich 33, 70-111 Szczecin, lub
b. poczty elektronicznej - poprzez ich przesłanie pod adres: morzepracy@zgd.com.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

morzepracy@zgd.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Arkadiusz Mielczarek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

501438365

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na:
- organizacji i opłaceniu 1 uczestnikowi projektu wymaganych badań lekarskich umożliwiających odbycie kursu i uzyskanie prawa jazdy kat. C oraz odbycie kursu kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej na przewóz rzeczy oraz uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej (jeden z uczestników projektu kierowany na szkolenie posiada orzeczenia lekarskie umożliwiające odbycie kursów).
- organizacji i przeprowadzeniu kursu umożliwiającego przystąpienie do egzaminu nadającego prawo jazdy kat. C oraz kursu kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej na przewóz rzeczy umożliwiającego przystąpienie do egzaminu umożliwiającego uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej na przewóz rzeczy dla 2 osób posiadających prawo jazdy kat. B oraz mających więcej niż 30 lat;
- organizacji i opłaceniu egzaminu na prawo jazdy kat. C w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Słupsku oraz egzaminu umożliwiającego uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej na przewóz rzeczy dla 2 uczestników projektu.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Słupsk Miejscowość: Słupsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybranie Wykonawcy na świadczenie usługi polegającej na:
a) organizacji i opłaceniu 1 uczestnikowi projektu wymaganych badań lekarskich umożliwiających odbycie kursu i uzyskanie prawa jazdy kat. C oraz odbycie kursu kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej na przewóz rzeczy oraz uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej (jeden z uczestników projektu kierowany na szkolenie posiada orzeczenia lekarskie umożliwiające odbycie kursów).
b) organizacji i przeprowadzeniu kursu umożliwiającego przystąpienie do egzaminu nadającego prawo jazdy kat. C oraz kursu kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej na przewóz rzeczy umożliwiającego przystąpienie do egzaminu umożliwiającego uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej na przewóz rzeczy dla 2 osób posiadających prawo jazdy kat. B oraz mających więcej niż 30 lat;
c) organizacji i opłaceniu egzaminu na prawo jazdy kat. C w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Słupsku oraz egzaminu umożliwiającego uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej na przewóz rzeczy dla 2 uczestników projektu.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usługi polegającej na:
a) organizacji i opłaceniu 1 uczestnikowi projektu wymaganych badań lekarskich umożliwiających odbycie kursu i uzyskanie prawa jazdy kat. C oraz odbycie kursu kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej na przewóz rzeczy oraz uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej (jeden z uczestników projektu kierowany na szkolenie posiada orzeczenia lekarskie umożliwiające odbycie kursów).
b) organizacji i przeprowadzeniu kursu umożliwiającego przystąpienie do egzaminu nadającego prawo jazdy kat. C oraz kursu kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej na przewóz rzeczy umożliwiającego przystąpienie do egzaminu umożliwiającego uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej na przewóz rzeczy dla 2 osób posiadających prawo jazdy kat. B oraz mających więcej niż 30 lat;
c) organizacji i opłaceniu egzaminu na prawo jazdy kat. C w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Słupsku oraz egzaminu umożliwiającego uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej na przewóz rzeczy dla 2 uczestników projektu.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Szczegółowe informacje zawarte są w Załączniku - ZAPYTANIE OFERTOWE 02-MPP-2019

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Rozpoczęcie wykonywania zamówienia: data podpisania umowy.
2. Zakończenie wykonywania zamówienia: 30 kwietnia 2019 r.

Szczegółowe informacje zawarte są w Załączniku - ZAPYTANIE OFERTOWE 02-MPP-2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegółowe informacje zawarte są w Załączniku - ZAPYTANIE OFERTOWE 02-MPP-2019

Wiedza i doświadczenie

Szczegółowe informacje zawarte są w Załączniku - ZAPYTANIE OFERTOWE 02-MPP-2019

Potencjał techniczny

Szczegółowe informacje zawarte są w Załączniku - ZAPYTANIE OFERTOWE 02-MPP-2019

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegółowe informacje zawarte są w Załączniku - ZAPYTANIE OFERTOWE 02-MPP-2019

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegółowe informacje zawarte są w Załączniku - ZAPYTANIE OFERTOWE 02-MPP-2019

Dodatkowe warunki

Szczegółowe informacje zawarte są w Załączniku - ZAPYTANIE OFERTOWE 02-MPP-2019

Warunki zmiany umowy

Szczegółowe informacje zawarte są w Załączniku - ZAPYTANIE OFERTOWE 02-MPP-2019

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Szczegółowe informacje zawarte są w Załączniku - ZAPYTANIE OFERTOWE 02-MPP-2019

Zamówienia uzupełniające

Szczegółowe informacje zawarte są w Załączniku - ZAPYTANIE OFERTOWE 02-MPP-2019

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
2. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty zostały podane w Załączniku - ZAPYTANIE OFERTOWE 02-MPP-2019

Wykluczenia

Szczegółowe informacje zawarte są w Załączniku - ZAPYTANIE OFERTOWE 02-MPP-2019

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZACHODNIOPOMORSKA GRUPA DORADCZA SP. Z O. O.

Adres

al. Powstańców Wielkopolskich 33

70-111 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

918522600

Fax

918522618

NIP

9552103412

Tytuł projektu

Morze pracy w pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego.

Numer projektu

RPPM.05.02.02-22-0084/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wybrany Wykonawca:
Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców Ul. Artura Grottgera 19, 76-200 Słupsk. Oferta wpłynęła: 26.01.2019 godz. 13:30, cena: 9.350,00 zł brutto (słownie: dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych brutto).
Liczba wyświetleń: 188