Strona główna
Logo unii europejskiej

Ofertę na usługę w zakresie usług budowy stoiska na Targach Hohe Jagd & F ischerei Salzburg Austria

Data publikacji: 22.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-02-2019

Numer ogłoszenia

1162212

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty można wysyłać na adres e-mail: hubertus@hubertus-collection.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

hubertus@hubertus-collection.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Justyna Kałużna

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

603526863

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Dotyczy: Targi Hohe Jagd & F ischerei Salzburg Austria
2. Zabudowa stoiska – ok. 32 m2
3. Zabudowa musi uwzględniać proponowaną powierzchnię wystawienniczą. Zamawiający zastrzega sobie wprowadzania zmian do projektu na etapie realizacji zamówienia.
4. Opis zamówienia:
Na całej długosci stoiska sciana ma być obudowana płyta gipsowo- kartonowa, góra zabudowana tak by umiescic logo firmy. Na stoisku mają znajdować się cztery witryny szklane z pułkami wysokie i wewnątrz oświetlone + jedna lada na stanie powinien być okrągły stół i 3 krzesła. Na podłodze powinna znajdować się zielona wykładzina. Wewnątrz stoiska powinno znajdować się pomieszczenie gospodarcze ok. 1m2 z przesuwanymi drzwiami.Stoisko powinno być dobrze oświetlone.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zagraniczne Powiat: Niemcy Miejscowość: Salzburg Austria

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zabudowa stoiska ok. 32 m2 plus wyposażenie

Przedmiot zamówienia

Targi Hohe Jagd & F ischerei Salzburg Austria

. Zabudowa stoiska – ok. 32 m2
. Zabudowa musi uwzględniać proponowaną powierzchnię wystawienniczą. Zamawiający zastrzega sobie wprowadzania zmian do projektu na etapie realizacji zamówienia.
Opis zamówienia:
Na całej długosci stoiska sciana ma być obudowana płyta gipsowo- kartonowa, góra zabudowana tak by umiescic logo firmy. Na stoisku mają znajdować się cztery witryny szklane z pułkami wysokie i wewnątrz oświetlone + jedna lada na stanie powinien być okrągły stół i 3 krzesła. Na podłodze powinna znajdować się zielona wykładzina. Wewnątrz stoiska powinno znajdować się pomieszczenie gospodarcze ok. 1m2 z przesuwanymi drzwiami.Stoisko powinno być dobrze oświetlone.

Kod CPV

79956000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja zamówienia musi nastąpić do dnia 20.02.2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Warunki udziału w postępowaniu jak w załączonym dokumencie "zapytanie ofertowe" wszystkie szczegóły i wymagania w załączonym pliku.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

W ramach przedmiotowego postępowania będą brane od uwagę tylko i wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania.
Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia – 100.
Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych kryteriów.

RAZEM: 1 kryterium oceny max. 100 pkt.
Sposób oceny: Najkorzystniejsza oferta w zakresie ceny brutto (najniższa cena) = 100 pkt.

Lp.
Kryterium oceny
Punktacja i waga
Sposób przyznawania punktacji za spełnienia danego kryterium oceny wniosków
1
Cena
Punktacja od 0 do 100 pkt
Waga 100 %
Oferent podający najniższą cenę (w PLN) uzyska największą liczbę punktów w danym kryterium.
Porównanie nastąpi w sposób polegający na obliczeniu stosunku ceny w ofercie z najniższą ceną do ceny badanej oferty. Ilość punktów przyznawanych poszczególnym ofertom nastąpi
w wyniku przemnożenia otrzymanego ilorazu przez 100.
K cena - Kryterium cena = (C min / C bof) x 100
C min - Cena najniższej oferty
C bof - Cena badanej oferty

W przypadku podania wartości ofert w walucie obcej wartość zamówienia będzie przeliczana na złotówki według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.

Maksymalna ilość punktów tego kryterium: 100 punktów

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

HUBERTUS COLLECTION ENRICO THIERBACH

Adres

Rezedowa 2

65-001 Zielona Góra

lubuskie , Zielona Góra

Numer telefonu

603567418

Fax

684555111

NIP

9291770812

Tytuł projektu

Zwiększenie poziomu internacjonalizacji Przedsiębiorstwa HUBERTUS COLLECTION poprzez udział w wydarzeniach o charakterze międzynarodowym na rynku polskim i na rynkach zagranicznych.

Numer projektu

RPLB.01.04.01-08-0012/17-00
Liczba wyświetleń: 193