Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługi fryzjerskie i kosmetyczne w miejscu zamieszkania uczestników/czek projektu

Data publikacji: 22.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 31-01-2019

Numer ogłoszenia

1162176

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
3. Do oferty należy załączyć:
a) oświadczenie wraz z klauzulą informacyjną RODO wg Załącznika nr 2 do zapytania ofertowego (dot. osób fizycznych)
b) oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym wg Załącznika nr 3 do zapytania ofertowego,
c) dokumenty potwierdzające doświadczenie w realizacji usług objętych zapytaniem w okresie minimum 24 miesiące przed złożeniem oferty,
d) pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeżeli dotyczy).
4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na komputerze lub odręcznie drukowanymi literami, niebieskim lub granatowym kolorem. Powinna zawierać datę sporządzenia oraz być opatrzona czytelnym podpisem Oferenta lub pieczątką firmową i czytelnym podpisem osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta.
5. Oferta powinna być trwale spiętą w jedną całość z załącznikami, powinna mieć ponumerowane kartki, a kopie dokumentów powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.
6. Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „U siebie – usługi fryzjersko-kosmetyczne”, należy wysłać pocztą tradycyjną lub kurierem lub złożyć osobiście w biurze Zamawiającego: Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 235, pok. 310.
7. Termin składania ofert upływa 31 stycznia 2019 r. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Zamawiającego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Zdzisława Garbat

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

32 6150978

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług fryzjerskich i kosmetycznych w miejscu zamieszkania dla niesamodzielnych kobiet i mężczyzn - mieszkańców Jaworzna, którzy ukończyli 60 rok życia.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Jaworzno Miejscowość: Jaworzno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawców świadczących usługi fryzjerskie oraz kosmetyczne w miejscu zamieszkania dla uczestników/czek projektu.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług fryzjerskich i kosmetycznych w miejscu zamieszkania dla niesamodzielnych kobiet i mężczyzn - mieszkańców Jaworzna, którzy ukończyli 60 rok życia.
1) Miejsce realizacji usług: Jaworzno, woj. śląskie
2) Okres realizacji usług: od dnia podpisania umowy do 31.08.2020 r.
3) Ilość usług: 10-50/miesiąc
4) Zakres usług obejmuje:
a) usługi fryzjerskie o charakterze podstawowym (dobór fryzury, strzyżenie, układanie włosów, koloryzacja, golenie itp.)
b) usługi kosmetyczne o charakterze podstawowym (pielęgnacja twarzy, dłoni i stóp – manicure zwykły, pedicure, masaż, depilacja, regulacja, henna itp.)

Kod CPV

98320000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi fryzjerskie oraz dotyczące pielęgnacji urody

Dodatkowe przedmioty zamówienia

98322100-7 usługi kosmetyki, pielęgnacji paznokci rąk i nóg;
98321000-9 usługi fryzjerskie

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin składania ofert: 31.01.2019 r.
Zawarcie umów z wybranymi wykonawcami: luty 2019 r.
Realizacja usług: do 31.08.2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O realizację zamówienia mogą ubiegać się oferenci posiadający co najmniej 24 miesięczne doświadczenie oraz:
1) wykształcenie co najmniej średnie i ukończony kurs specjalistyczny w zakresie kosmetologii albo ukończoną szkołę wyższą na kierunku kosmetologia,
2) wykształcenie na kierunku fryzjerstwo (ukończona szkoła zawodowa, technikum fryzjerskie lub studium policealne),
3) osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w w/w zakresie oraz dysponujące personelem (pracownik, zleceniobiorca, osoba współpracująca) spełniającym warunki, o których mowa w pkt. 1) lub 2).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
Do oferty należy załączyć:
a) oświadczenie wraz z klauzulą informacyjną RODO wg Załącznika nr 2 do zapytania ofertowego (dot. osób fizycznych)
b) oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym wg Załącznika nr 3 do zapytania ofertowego,
c) dokumenty potwierdzające doświadczenie w realizacji usług objętych zapytaniem w okresie minimum 24 miesiące przed złożeniem oferty,
d) pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeżeli dotyczy).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteria formalne - o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy:
a) złożą kompletną i prawidłowo wypełnioną ofertę wraz z załącznikami,
b) nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym co potwierdzą stosownym oświadczeniem,
c) udokumentują minimum 24-miesięczne doświadczenie w realizacji usług.
2. Kryteria punktowe:
KRYTERIUM 1: Cena usługi – 80 pkt.
C min
X c = ------------ x 80 pkt.
Co
gdzie:
Xc - wartość punktowa ceny
C min - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Co - cena w ofercie ocenianej

KRYTERIUM 2: Doświadczenie –20 pkt.
1) 24 miesiące kalendarzowe – 5 pkt.
2) 25 – 36 miesięcy kalendarzowych – 10 pkt.
3) Od 37 miesięcy kalendarzowych – 20 pkt.

Wykluczenia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są osoby i podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
1) Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) Posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
3) Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) Pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
5) Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania:
a. wyrządzili Zamawiającemu szkodę przez to, że nie wykonali lub nienależycie wykonali zobowiązanie chyba, że było to następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosił odpowiedzialności;
b. uchylili się od podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru ich oferty;
c. nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają odpowiednich kwalifikacji, uprawnień, licencji jeżeli są wymagane do realizacji przedmiotu zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

OŚRODEK WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH

Adres

Grunwaldzka 235

43-600 Jaworzno

śląskie , Jaworzno

Numer telefonu

32 615 09 78

Fax

32 615 09 83

NIP

6321775073

Tytuł projektu

U siebie - Bezpłatne usługi opiekuńcze prowadzone w miejscu zamieszkania oraz w ramach Klubu Seniora dla niesamodzielnych mieszkańców Miasta Jaworzna, których celem jest zwiększenie samodzielności w codziennym funkcjonowaniu seniorów we własnym środowisku domowym i lokalnym.

Numer projektu

RPSL.09.02.05-24-001H/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 223