Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie 1/IN/2019 -Świadczenie usług doradztwa wspierającego proces przygotowania ostatecznej wersji produktu 4 mikro innowacji społecznych w dziedzinie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w wieku 25-64 lata

Data publikacji: 22.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 29-01-2019

Numer ogłoszenia

1162169

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty - Formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie:
a. pisemnej - poprzez ich doręczenie pod adres:
Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o., Al. Powstańców Wielkopolskich 33,
70 – 111 Szczecin,
lub
b. poczty elektronicznej - poprzez ich przesłanie pod adres: innowacje@zgd.com.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

innowacje@zgd.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Elżbieta Pilch

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

91 85 22 615

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług doradztwa wspierającego proces przygotowania ostatecznej wersji produktu 4 mikro innowacji społecznych w dziedzinie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w wieku 25-64 lata, wypracowanych w ramach udzielonych w projekcie grantów, wyłonionych do upowszechnienia w ramach projektu.
Wymiar doradztwa wynosi 15 godzin zegarowych na jednego grantobiorcę (innowację).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do zapytania.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
a. Część 1 – Świadczenie doradztwa wspierającego proces przygotowania ostatecznej wersji produktu innowacji pn. Szkolenie Collective Intelligence metodą podniesienia poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw;
b. Część 2 – Świadczenie doradztwa wspierającego proces przygotowania ostatecznej wersji produktu innowacji pn. Metoda Planet – inteligentny system diagnozy profilu kompetencyjnego w procesie wsparcia kształcenia ustawicznego osób dorosłych powyżej 25 roku życia, pracujących w mikro i małych przedsiębiorstwach;
c. Część 3 – Świadczenie doradztwa wspierającego proces przygotowania ostatecznej wersji produktu innowacji pn. Trening rozmowy;
d. Część 4 – Świadczenie doradztwa wspierającego proces przygotowania ostatecznej wersji produktu innowacji pn. Urząd w prostym stylu – dedykowany portal społecznościowy z elementami grywalizacji dla pracowników administracji.
Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, klika lub wszystkie części zamówienia.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie doradców do świadczenia usług doradztwa wspierającego proces przygotowania ostatecznej wersji produktu 4 mikro innowacji społecznych w dziedzinie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w wieku 25-64 lata, wypracowanych w ramach udzielonych w projekcie grantów, wyłonionych do upowszechnienia w ramach projektu.
Szczegóły zamówienia opisano w załączniku nr 4 do Zapytania ofertowego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradztwa wspierającego proces przygotowania ostatecznej wersji produktu 4 mikro innowacji społecznych w dziedzinie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w wieku 25-64 lata, wypracowanych w ramach udzielonych w projekcie grantów, wyłonionych do upowszechnienia w ramach projektu:
1) Szkolenie Collective Intelligence metodą podniesienia poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw;
2) Metoda Planet – inteligentny system diagnozy profilu kompetencyjnego w procesie wsparcia kształcenia ustawicznego osób dorosłych powyżej 25 roku życia, pracujących w mikro i małych przedsiębiorstwach;
3) Trening rozmowy;
4) Urząd w prostym stylu – dedykowany portal społecznościowy z elementami grywalizacji dla pracowników administracji.

Kod CPV

85312320-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradztwa

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja usług związanych z przedmiotem zamówienia obejmuje okres od dnia podpisania umowy do dnia 28.02.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku Zapytanie ofertowe 01-IN-2019

Wiedza i doświadczenie

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku Zapytanie ofertowe 01-IN-2019

Potencjał techniczny

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku Zapytanie ofertowe 01-IN-2019

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku Zapytanie ofertowe 01-IN-2019

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku Zapytanie ofertowe 01-IN-2019

Dodatkowe warunki

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku Zapytanie ofertowe 01-IN-2019

Warunki zmiany umowy

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku Zapytanie ofertowe 01-IN-2019

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku Zapytanie ofertowe 01-IN-2019

Zamówienia uzupełniające

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku Zapytanie ofertowe 01-IN-2019

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocenie podlegają następujące kryteria:
a. Doświadczenie zawodowe – doradcze (w realizacji usług doradczych w obszarze innowacji dotyczących edukacji ustawicznej osób dorosłych) w okresie od 01.01.2016 roku do dnia opublikowania informacji w bazie konkurencyjności (70%)
b. Cena brutto za 1 godzinę doradztwa (30%)
Szczegółowy opis znajduje się w załączniku Zapytanie ofertowe 01-IN-2019

Wykluczenia

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku Zapytanie ofertowe 01-IN-2019

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZACHODNIOPOMORSKA GRUPA DORADCZA SP. Z O.O.

Adres

al. Powstańców Wielkopolskich 33

70-111 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

918522600

Fax

918522618

NIP

9552103412

Tytuł projektu

Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji

Numer projektu

POWR.04.01.00-00-I030/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Część 1: Sławomir Stec, data wpływu: 24.01.2019 godz. 13:56
Część 2: Marta Kiryjewska, data wpływu: 28.01.2019 godz. 15:45
Część 3: Marta Kiryjewska, data wpływu: 28.01.2019 godz. 15:45
Część 4: Marta Kiryjewska, data wpływu: 28.01.2019 godz. 15:45
Liczba wyświetleń: 465