Strona główna
Logo unii europejskiej

Wdrożenie e-usług dla ludności oraz dostarczenie sprzętu, licencji i wdrożenie dodatkowych modułów oprogramowania dziedzinowego przez LWiK Sp. z o.o.

Data publikacji: 22.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-02-2019

Numer ogłoszenia

1162040

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

UWAGA!
Pojawiła się MODYFIKACJA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO.
Wydłużono termin składania ofert.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty (wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami) należy składać w terminie do dnia 12.02.2019 roku, do godziny 12.00 w formie wskazanej w pkt. V. w Lubskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 20, 68-300 Lubsko, sekretariat.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Pan Roman Żaczyk – Prezes Zarządu

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. 68 372 19 82 od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wdrożenie e-usług dla ludności oraz dostarczenie sprzętu, licencji i wdrożenie dodatkowych modułów oprogramowania dziedzinowego przez LWiK Sp. z o.o.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubuskie Powiat: żarski Miejscowość: Lubsko

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem ww. programu jest ułatwienie dostępu obywatelom, osobom niepełnosprawnym, przedsiębiorcom i instytucjom do nowoczesnej elektronicznej administracji w zakresie usług gospodarki wodociągowo - kanalizacyjnej oferowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa lubuskiego umożliwiającej dwustronną interakcję w środowisku cyfrowym.

Przedmiot zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia.
1. E-usługi.
a. Dostarczenie systemu aplikacji webowej e-usług (e-portal) w technologii klient serwer. Technologia e-portalu ma umożliwić spełnienie wymagań dyrektywy WCGA 2.0 dotyczącą dostępności treści internetowych dla osób niewidzących i słabowidzących. Za pośrednictwem strony www Zamawiającego będzie dostępna podstawowa funkcjonalność e-portalu tj. e-usługi, klient będzie miał możliwość rejestracji konta, logowanie i korzystanie z pełnej autoryzowanej i spersonalizowanej funkcjonalności e-portalu.
b. Zakup dodatkowych modułów oprogramowania dziedzinowego w celu realizacji e-usług oraz ich integracja z funkcjonującymi u Zamawiającego systemami. Aby to umożliwić może być konieczny zakup licencji dostępowych do mechanizmów integracyjnych i ich dokumentacji udostępnionych przez autora tych Systemów.
2. Usługi szkolenia z zakresu obsługi aplikacji webowej e-usług (e-portal) i zakupionych dodatkowych modułów oprogramowania dziedzinowego.
3. Dostawa serwera na potrzeby aplikacji webowej e-usług i systemów/modułów oprogramowania dziedzinowego oraz zakup serwera plików oraz oprogramowania do tworzenia kopii, systemów operacyjnych, urządzenia zabezpieczającego sieć, szafy telemetrycznej -rack, UPS. W przypadku, gdy wykonawca uzna, że użytkowany obecnie silnik danych jest niewystarczający, przedmiotem zamówienia jest odpowiedni silnik danych.
a. Przeniesienie systemów dziedzinowych na bardziej wydajna platformę w celu umożliwienia prawidłowej realizacji e-usług. Wydajność obecnej infrastruktury serwerowej uniemożliwia bezawaryjną komunikację oraz nie zapewnienia atrybutów bezpieczeństwa takich jak: ciągłość dostępności, integralność systemu, niezawodność.
b. Zapewnienie bezpiecznego przechowywania danych powstałych w ramach e-usług. Zakupione urządzenia mają zabezpieczyć dane przed ich utratą (ograniczyć ryzyka związane z utratą lub naruszeniem ich spójności).
c. Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracy oraz ekonomicznego wykorzystania zasobów serwerowych poprzez zakup niezbędnych licencji umożliwiających wirtualizację serwerów fizycznych, urządzenia zabezpieczającego sieć, zapewnienie środowiska systemowego dla aplikacji i silników baz danych.
d. Zapewnienie atrybutów bezpieczeństwa takich jak: dostępność (ciągłość usługi) i niezawodność poprzez zakup urządzeń zapewniające podtrzymanie zasilania.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 4 Opis Przedmiotu Zamówienia.

Kod CPV

48000000-8

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

CPV 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowania oprogramowania, internetowe i wsparcia.
CPV 72268000-1 - Usługi dostawy oprogramowania.
CPV 72263000-6 - Usługi wdrożenia oprogramowania.
CPV 80533100-0 - Usługi szkolenia komputerowego.
CPV 48820000-2 – Serwery.

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Zakończenie wykonywania całego zamówienia: do 31.05.2019 roku.
2. Szczegółowy harmonogram realizacji zadania będzie stanowił załącznik do umowy. Zostanie przedłożony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.

Dodatkowe warunki

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadania odpowiedniego poziomu wiedzy i doświadczenia koniecznych do wykonania zamówienia,
c) sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia będącego przedmiotem zapytana ofertowego,
d) gotowości do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego w okresie określonym w zapytaniu ofertowym,
e) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Warunki zmiany umowy

Dopuszczalne jest dokonywanie zmian niniejszej Umowy o charakterze nieistotnym, przez co należy rozumieć zmiany nieodnoszące się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, które, gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury mającej na celu zawarcie niniejszej Umowy nie miałyby wpływu na udział większej liczby podmiotów zainteresowanych tą procedurą. Taki charakter mają przykładowo: zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, zmiana osób wskazanych do kontaktów między Stronami, zmiana osób pełniących funkcję kierownicze w ramach realizacji zamówienia.
2. Określając warunki dokonania zmiany niniejszej Umowy, Strony sporządzają Protokół Negocjacji, biorąc pod uwagę w szczególności:
a) opis zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
c) koszt zmiany i sposób jego wyliczenia,
d) wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia,
e) czas wykonania zmiany,
f) wpływ zmiany na termin zakończenia Umowy.
3. Przewiduje się możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia.
4. Zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku:
a) wystąpienia opóźnień w wykonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji lub podmioty trzecie, niezależne od Stron Umowy, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
b) wystąpienia okoliczności związanych z wdrażaniem przedmiotu Umowy, niezależnych od stron Umowy, których doświadczony Wykonawca nie mógł przewidzieć w chwili składania oferty;
c) konieczności wprowadzenia modyfikacji przyjętych rozwiązań technicznych obejmujących przedmiot Umowy;
d) zmiany zakresu rzeczowego zamówienia w sytuacjach, o których mowa poniżej w pkt. 3.2.
e) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu wykonania umowy będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi zamawiający np. wydłużenie terminu trwania czynności poza terminy umowne lub jej braku po stronie zamawiającego, polecenia wstrzymania wykonywania usługi, zwłoki w dokonaniu odbioru.
5. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej - termin wykonania umowy może być przedłużony o czas niezbędny do zakończenia wykonania przedmiotu umowy jednak nie dłużej niż o okres trwania tych okoliczności.
6. Przedłużenie terminu wykonania umowy dopuszczalne jest tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub wniesieniem nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na przedłużony termin wykonania przedmiotu umowy.
7. Zmiana zakresu rzeczowego zamówienia jest możliwa w przypadku:
1. zmiana sposobu realizacji zamówienia wynikająca ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na realizację przedmiotu Umowy;
8. Zmiana wysokości wynagrodzenia, jest możliwa w przypadku zmiany stawki podatku VAT.
9. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do zmiany terminu zakończenia Umowy, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.
10. Złożenie wniosku, o którym mowa powyżej nie zwalnia Wykonawcy od bieżącego wykonywania Umowy.
11. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach określonych w Rozdziale 6, w pkt. 6.5.2, w ppkt. 22) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. (obowiązujące od dnia 19.07.2017 r.).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Formularz ofertowy.
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Inne.

Zamówienia uzupełniające

Nie przewiduje się.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert i ich wagi:
Cena (C) – 100 %

Kryterium „Cena”:
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty.
Zamawiający ofercie o najniżej cenie przyzna 100 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejszą, według wzoru:

C min
C = __________ x 100 x 100%
C b
gdzie
C min (zł) – najniższa cena brutto z ocenianych ofert
Cb (zł) – cena brutto badanej oferty

Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma największą ilość punktów.

Wykluczenia

1. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Beneficjentem (Zamawiającym).
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem projektu lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta projektu lub osobami wykonującymi w jej imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Z postępowania wyklucza się:
a) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
b) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
d) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
e) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
f) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
g) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
h) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
4. O wykluczeniu wykonawcy Zamawiający zawiadomi wykonawców w piśmie informującym o wyniku postępowania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MIĘDZYRZECKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

66-300 Międzyrzecz

lubuskie , międzyrzecki

Numer telefonu

957427623

Fax

957427624

NIP

5961215537

Tytuł projektu

Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa lubuskiego: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, słubickiego, sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego

Numer projektu

RPLB.02.01.01-08-0022/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Konsorcjum Firm
Lider: Perceptus Sp. z o.o.
ul. Drzewna 30/2A
65-140 Zielona Góra
Partner: NetProces sp. z o.o.
Ul. Asynka 7/9
80-316 Gdańsk

Cena: 226 563,54 zł brutto

Data: 06.02.2019 r.
Liczba wyświetleń: 237