Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup usługi badawczej do realizacji prac B+R w projekcie pt. " Opracowanie technologii wytwarzania oraz wdrożenie do produkcji aparatów kierujących lotniczej turbiny niskiego ciśnienia." planowanego do realizacji w ramach Poddziałania 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" POIR, "Szybka ścieżka" dla dużych przedsiębiorstw i konsorcjów.

Data publikacji: 11.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-03-2019

Numer ogłoszenia

1161973

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać:
1. Na piśmie, doręczone na adres siedziby Zamawiającego tj.:
Nazwa: Consolidated Precision Products Poland sp. z o.o.
Adres siedziby: ul. Hetmańska 120
35-078 Rzeszów
woj. podkarpackie
lub
drogą elektroniczną (skan dokumentacji w formacie PDF) na adres: rafal.cygan@cppcorp.com w temacie wiadomości e-mail należy wpisać: „Oferta projektu Szybka Ścieżka”.
2. Termin złożenia oferty: 25 marzec 2019 (decyduje data wpływu do Zamawiającego);
3. Brak odpowiedzi na złożoną ofertę nie stanowi zawarcia umowy
4. W przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej:
5. W przypadku ofert składanych osobiście, pocztą lub kurierem należy uwzględnić, iż biuro Zamawiającego czynne jest w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00. W przypadku problemów z doręczeniem oferty poza wskazanymi godzinami, konsekwencje obciążają Wykonawcę, który przyjmuje do wiadomości i oświadcza, że nie będzie z tego tytułu wysuwał roszczeń względem Zamawiającego.
6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

rafal.cygan@cppcorp.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ewentualne pytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy kierować do Pana Rafała Cygan drogą mailową: rafal.cygan@cppcorp.com.

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

723660807

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy do przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w charakterze podwykonawcy w ramach projektu pt. „Opracowanie technologii wytwarzania oraz wdrożenie do produkcji aparatów kierujących lotniczej turbiny niskiego ciśnienia”, planowanego do realizacji w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR w 2018 r., „Szybka ścieżka” dla dużych przedsiębiorstw i konsorcjów.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: rzeszowski Miejscowość: Rzeszow

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie podwykonawcy części prac merytorycznych projektu do realizacji w postępowaniu na podstawie dokumentu „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2010”.
Postępowanie prowadzone jest zgodne z zasadą konkurencyjności, które przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 50 000 zł netto tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).
Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi badawczej obejmującej prace badawczo-rozwojowe nad optymalizacją procesu odlewniczego w zakresie:
- modelowania
- mycia i suszenia odlewniczych form ceramicznych oraz dobór środka myjącego do form ceramicznych;
- identyfikacji zanieczyszczeń tworzących się na powierzchniach wewnątrz ceramicznych form odlewniczych po procesie wytapiania wosku oraz wypalania form dyskwalifikujące odlew;
- opracowanie i dobór środka myjącego umożliwiającego usunięcie zanieczyszczenia z form ceramicznych;

W ramach prac badawczych należy wykonać
- badania form odlewniczych: mikrostruktury (mikroskopia świetlna, SEM), skład chemiczny (SEM+EDS), skład fazowy (XRD), porowatości (tomografia rentgenowska). Na podstawie zidentyfikowanych zanieczyszczeń, składu chemicznego i wielkości cząstek;
- opracowanie kompozycji odczynnika myjącego, który będzie usuwał zdiagnozowane zanieczyszczenia i nie będzie niszczył formy;
- przeprowadzenie obliczeń (symulacji numerycznych) procesu mycia form i określenie warunków przepływu płynu pozwalających na wypłukanie zanieczyszczeń;
- opracowanie metody szybkiego suszenia ceramicznych form odlewniczych po procesie mycia z wykorzystaniem metod termograficznych, wagowych oraz termorezystancyjnych pozwalających na stworzenie zoptymalizowanego procesu suszenia dla testowych oraz produkcyjnych wzorców wielowarstwowych ceramicznych form odlewniczych. W ramach badań należy wyznaczyć:
a) zdolności odparowywania cieczy roboczej z objętości porowatej struktury wielowarstwowej ceramicznej formy odlewniczej.
b) efektywności procesu suszenia z wykorzystaniem promienników podczerwieni.
c) optymalny kąt rozmieszczenia źródeł promieniowania gwarantującego doświetlenie maksymalnej powierzchni absorbcji.
d) parametry procesu suszenia z wykorzystaniem promienników podczerwieni.
e) dokumentacje techniczno-wykonawczą stanowiska suszącego

W ramach prac badawczych należy przeprowadzić następujące prace:
1. Określenie właściwości 4 form odlewniczych pod kątem ich właściwości oraz identyfikacji zanieczyszczeń z wykorzystaniem badań: mikrostruktury (mikroskopia świetlna, SEM), składu chemicznego (SEM+EDS), składu fazowego (XRD), porowatości (tomografia rentgenowska, porozymetria rtęciowa, metoda Archimedesa).
2. Badania właściwości 10 odlewów pod kątem identyfikacji zanieczyszczeń/wtrąceń powstających w wyniku zanieczyszczeniami form odlewniczych.
3. Opracowanie kompozycji odczynnika myjącego, który będzie usuwał zdiagnozowane zanieczyszczenia i nie będzie niszczył formy. W zależności od potrzeb należy uwzględnić opracowanie dwóch rodzajów płynów myjących różniących się właściwościami.
4. Otrzymanie wyselekcjonowanych płynów czyszczących i wykonanie badań na podłożach rzeczywistych (przygotowanych próbek form ceramicznych). W ramach prac należy wykonać: badania min 5 kompozycji oraz 2 rodzajów podłoży pierwszej warstwy formy odlewniczej.
5. Przeprowadzenie obliczeń (symulacji numerycznych) dwoma kodami: Ansys Fluent i Ansys CFX procesu mycia form i określenie warunków przepływu płynu pozwalających na wypłukanie zanieczyszczeń.
6. Opracowanie metody szybkiego suszenia ceramicznych form odlewniczych suszenia formy z zastosowaniem promienników podczerwieni w zakresie.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Okres realizacji zamówienia to maksymalnie 18 miesiące od daty podpisania umowy
2. Realizacja usługi będzie rozliczana w cyklach półrocznych na podstawie raportów z postępu prac merytorycznych potwierdzonych podpisanymi protokołami zdawczo-odbiorczymi bez uwag Zamawiającego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do udziału w niniejszym postępowaniu dopuszczone będą podmioty spełniające poniższe kryteria, oceniane na podstawie oświadczeni będącego Załącznikiem Nr 4 (oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu).
Do udziału w niniejszym postępowaniu dopuszczone będą podmioty spełniające poniższe kryteria, oceniane na podstawie oświadczeni będącego załącznikiem do formularza ofertowego.
Niespełnienie jakiegokolwiek z niżej wymienionych kryteriów, skutkować będzie odrzuceniem oferty:
a. Posiadanie odpowiednich zasobów osobowych zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia;
b. Dysponowanie infrastrukturą, umożliwiającą realizację badań w obszarze lotnictwo, odlewnictwo ze szczególnym uwzględnieniem tematyki dotyczącej form odlewniczych;
c. Posiada udokumentowane doświadczenie w zakresie rozwiązań dotyczących: odlewnictwa precyzyjnego w przemyśle lotniczym, symulacji numerycznych i obrazowania termowizyjnego;

Wiedza i doświadczenie

1. Minimum 3 zrealizowane projekty badawczo-rozwojowe z obszaru lotnictwa za kwotę min. 1 500 000 zł
2. Minimum 10 publikacji w czasopismach z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przeciągu 5 lat w zakresie tematycznym projektu;
3. Doświadczenie w badaniu płynów i form odlewniczych dla przemysłu lotniczego;
4. Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu prac B+R dla przemysłu lotniczego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia, muszą posiadać niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia.

Dodatkowe warunki

1. Nie dopuszcza się:
- składania ofert częściowych, gdyż Zamawiający wymaga elementów/modułów ze sobą kompatybilnych, aby mogły one posłużyć do budowy jednego, kompleksowego rozwiązania;
- ofert wariantowych;
- wariantowości cen.
2. Oferent powinien zagwarantować sposób realizacji zamówienia korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp. niezbędnych do realizacji.
3. Do oferty należy załączyć podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy:
- Oświadczenie o zachowaniu poufności (Załącznik Nr 2);
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik Nr 3);
- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 4).
4. Dopuszcza się dokonanie przedpłaty za usługę na konto podwykonawcy do wysokości 60% wartości całości przedmiotu zamówienia. Wypłata nastąpi na pisemny wniosek podwykonawcy na podstawie faktur zaliczkowych.
5. Udokumentowanie poprawności realizacji zlecenia będzie polegało na przekazaniu opracowania wyników badań oraz wytycznych technologicznych dotyczących wykonania form odlewniczych oraz doboru środka myjącego potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik 1 – Formularz ofertowy
Załącznik 2 – umowa o zachowaniu poufności
Załącznik 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik 4 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik 5 – Ogólne warunki zakupu

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium:
1. Cena przedmiotu zapytania ofertowego – waga kryterium 100%;
Ocena końcowa danej oferty będzie liczona jako liczba punktów uzyskanych w kryterium cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę.
Zasady przyznawania punktacji za kryterium 1:
Liczba punktów = (Cmin/Cof) • 100
gdzie:
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich nadesłanych ofert;
Cof – cena podana w ofercie badanej.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CONSOLIDATED PRECISION PRODUCTS POLAND SP. Z O.O.

Adres

Hetmańska 120

35-078 Rzeszów

podkarpackie , Rzeszów

Numer telefonu

+48723660807

NIP

7010533575

Tytuł projektu

Opracowanie technologii wytwarzania oraz wdrożenie do produkcji aparatów kierujących lotniczej turbiny niskiego ciśnienia.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0763/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 194