Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługi asystenta osobistego osób niepełnosprawnych w ramach Projektu „Usługi asystenta osobistego szansą na samodzielność”2

Data publikacji: 21.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 31-01-2019

Numer ogłoszenia

1161826

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty wraz z załącznikami należy składać:
• w formie elektronicznej – na adres e-mail: asystent.warszawa@firr.org.pl,
• za pośrednictwem poczty na adres: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Plac Konstytucji 5/4, 00- 657 Warszawa
• osobiście w biurze Projektu: Pl. Konstytucji 5/4, 00-657 Warszawa, w dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00
do dnia 31 stycznia 2019 r. do godziny 16.00 (dotyczy zarówno formy elektronicznej, jak i papierowej) włącznie z zastrzeżeniem, iż w przypadku ofert składanych za pośrednictwem operatorów pocztowych lub składanych osobiście decyduje data wpływu do biura Projektu. Zaleca się, by oferty opatrzyć nagłówkiem „Oferta na usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej” odpowiednio w tytule maila (forma elektroniczna) lub na kopercie (forma pisemna).

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

asystent.warszawa@firr.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Beata Farion, e-mail: asystent.warszawa@firr.org.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. 22 400 50 73, kom. 665 883 603

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zapytania jest wyłonienie Wykonawców usługi asystentury osobistej dla osób z niepełnosprawnościami z terenu Warszawy, a także 7 powiatów ościennych, tj. legionowskiego, wołomińskiego, mińskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego w związku z realizacją Projektu (w przewidywanym okresie od 01.02.2019 r. do 30.09.2020 r.), w wymiarze łącznie szacowanym na około 7984 godzin zegarowych. Szacowana liczba Uczestników/-czek Projektu to 100 osób.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Miejsce realziacji zamówienia, to Warszawa i 7 powiatów ościennych, tj. legionowski, wołomiński, miński, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Świadczenie Uczestnikom/-czkom Projektu usług asystenckich zgodnie z Regulaminem naboru, świadczenia i korzystania z usług asystenta osobistego niepełnosprawnej w ramach projektu „Usługi asystenta osobistego szansą na samodzielność” (dalej: Regulamin) w zakresie przemieszczania się w obrębie miejsca zamieszkania i wsparcia w dotarciu do podmiotów realizujących działania na ich rzecz w zakresie zdrowotnym, rehabilitacyjnym, edukacyjnym, opiekuńczym, aktywizującym itp., co ma na celu zwiększenie ich samodzielnego funkcjonowania w życiu społecznym, zawodowym i edukacyjnym.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zapytania jest wyłonienie Wykonawców usługi asystentury osobistej dla osób z niepełnosprawnościami z terenu Warszawy, a także 7 powiatów ościennych, tj. legionowskiego, wołomińskiego, mińskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego w związku z realizacją Projektu (w przewidywanym okresie od 01.02.2019 r. do 30.09.2020 r.), w wymiarze łącznie szacowanym na około 7984 godzin zegarowych. Szacowana liczba Uczestników/-czek Projektu to 100 osób.
Realizacja usługi polega na świadczeniu Uczestnikom/-czkom Projektu usług asystenckich zgodnie
z Regulaminem naboru, świadczenia i korzystania z usług asystenta osobistego niepełnosprawnej w ramach projektu „Usługi asystenta osobistego szansą na samodzielność” (dalej: Regulamin) w zakresie przemieszczania się w obrębie miejsca zamieszkania i wsparcia w dotarciu do podmiotów realizujących działania na ich rzecz w zakresie zdrowotnym, rehabilitacyjnym, edukacyjnym, opiekuńczym, aktywizującym itp., co ma na celu zwiększenie ich samodzielnego funkcjonowania w życiu społecznym, zawodowym i edukacyjnym. Uczestnikiem/-czką Projektu może zostać osoba z niepełnosprawnościami, która spełnia łącznie poniższe kryteria:
o posiada orzeczenie o niepełnosprawności,
o zamieszkuje na obszarze: m.st. Warszawa, powiatów: legionowskiego, wołomińskiego, mińskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego.
Dobór usług asystenckich jest określony w Indywidualnej Ścieżce Wsparcia, która jest załącznikiem do Regulaminu.
Usługi asystenckie będą świadczone w dniach i godzinach ustalonych z Zamawiającym, przypadających w dniach od poniedziałku do niedzieli, w godzinach 7.00-22.00. Zamawiający zakłada, że minimalny czas świadczenia jednej usługi to 60 minut, przy czym okres świadczenia usługi asystenckiej liczy się od momentu wyjścia Asystenta z domu do momentu zrealizowania usługi (70% czasu Asystenta trwa wykonanie usługi, 20% dojazd do UP, 10% wypełnienie dokumentacji ewidencjonującej wykonanie usługi). Wykonawca będzie odpowiedzialny za przygotowanie i prowadzenie dokumentacji potwierdzającej wykonanie usługi (karty czasu pracy wg wzoru opracowanego przez Zamawiającego) i przedkładanie jej do 5-go dnia następnego miesiąca, w którym nastąpiła realizacji usługi. Rozliczenie za świadczone usługi będzie następować miesięcznie, w oparciu o udokumentowany, prawidłowo zrealizowany i sprawdzony zakres przedmiotu zamówienia na podstawie zaoferowanej ceny. Zamawiający będzie dokonywał regularnej oceny w zakresie jakości świadczenia usług asystenckich wykonywanych przez Wykonawcę.

Kod CPV

85311200-4

Nazwa kodu CPV

Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres wykonania usługi: od 01.02.2019 roku do 30.09.2020 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. Wykonawca powinien spełnić dla każdego Asystenta realizującego usługę następujące warunki:
a) Wykształcenie minimum średnie.
b) Minimum roczne doświadczenie w realizacji usług asystenckich potwierdzone umową, referencjami, zaświadczeniem itp. lub odbyte min. 60-godzinne szkolenie z zakresu asystentury osób z niepełnosprawnościami zorganizowane i przeprowadzone przez Zamawiającego lub posiadanie kierunkowego wykształcenia (asystent osoby niepełnosprawnej).
c) Dyspozycyjność w przedziale 7:00-22:00 siedem dni w tygodniu lub w godzinach 7:00-15:00 lub 15:00-22:00 lub tylko w weekendy, lub inna niż wymieniona.
Warunki podpisania umowy z Wykonawcą:
• Każdy z wyłonionych Asystentów będzie zobowiązany do uzyskania pozytywnej opinii psychologa na podstawie weryfikacji predyspozycji osobowościowych oraz kompetencji społecznych: podstawowych: empatia, zrównoważenie emocjonalne, solidność, zaradność, cierpliwość, dyskrecja, odporność na stres, kultura osobista, motywacja do pracy oraz pożądanych: umiejętność słuchania, umiejętność nawiązywania kontaktu z innymi, umiejętność zachowań asertywnych. Spotkanie z psychologiem w celu uzyskania w/w opinii zostanie zorganizowane przez Zamawiającego.
• Asystent, który nie ma potwierdzonego umową, referencjami, zaświadczeniem itp. co najmniej rocznego doświadczenia w świadczeniu usług asystenckich lub nie posiada wykształcenia kierunkowego, będzie zobowiązany do ukończenia 60-godzinnego szkolenia z zakresu asystentury osób z niepełnosprawnościami, zorganizowanego przez Zamawiającego.

2. Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu, lub osobami wykonującymi
w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Ocena formalna spełnienia przedstawionych w pkt. 1 i 2 warunków zostanie dokonana według formuły „spełnia / nie spełnia”. Zleceniobiorca, który nie spełni któregokolwiek z warunków, zostanie odrzucony w postępowaniu.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca powinien spełnić dla każdego Asystenta realizującego usługę następujące warunki:
a) Wykształcenie minimum średnie.
b) Minimum roczne doświadczenie w realizacji usług asystenckich potwierdzone umową, referencjami, zaświadczeniem itp. lub odbyte min. 60-godzinne szkolenie z zakresu asystentury osób z niepełnosprawnościami zorganizowane i przeprowadzone przez Zamawiającego lub posiadanie kierunkowego wykształcenia (asystent osoby niepełnosprawnej).

Potencjał techniczny

Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. Wykonawca powinien spełnić dla każdego Asystenta realizującego usługę następujące warunki:
a) Wykształcenie minimum średnie.
b) Minimum roczne doświadczenie w realizacji usług asystenckich potwierdzone umową, referencjami, zaświadczeniem itp. lub odbyte min. 60-godzinne szkolenie z zakresu asystentury osób z niepełnosprawnościami zorganizowane i przeprowadzone przez Zamawiającego lub posiadanie kierunkowego wykształcenia (asystent osoby niepełnosprawnej).
c) Dyspozycyjność w przedziale 7:00-22:00 siedem dni w tygodniu lub w godzinach 7:00-15:00 lub 15:00-22:00 lub tylko w weekendy, lub inna niż wymieniona.
2. Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Dodatkowe warunki

Nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty – w uzgodnieniu z Wykonawcą – zgodnie z ust. 22 sekcji 6.5.2 „Zasada konkurencyjności” aktualnych „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zamawiający w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu wymaga przedłożenia następujących dokumentów:
1. Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym (dla warunku 2
w pkt. 7 zapytania) zgodnie ze wzorem z załącznika nr 2;
2. Dla każdego z asystentów osób z niepełnosprawnościami, którzy będą realizować Zamówienie:
a) CV (dla warunku 7.1 a),
b) kopii umów, referencji, zaświadczeń itp. potwierdzających doświadczenie (dla warunku 7.1 b) – jeśli dotyczy.
c) Deklaracji dyspozycyjności asystenta zgodnie ze wzorem załącznika nr 4
3. Dokumentu pn. Obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zgodnie ze wzorem z załącznika nr 5.

Wszelkie oferty, które nie spełnią warunków udziału w postępowaniu lub nie będą kompletne, zostaną odrzucone na etapie weryfikacji formalnej – z zastrzeżeniem możliwości dokonywania uzupełnień, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający oceni i porówna te oferty, które nie zostaną odrzucone (tj. spełniające wymogi formalne oraz warunki udziału w postępowaniu).
2. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert:
- Cena jednej godziny usługi-60% (60 pkt)
- Potwierdzone doświadczenie w realizowaniu usług asystenckich osobom z niepełnosprawnościami lub wykształcenie kierunkowe (ukończone kształcenie w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej):
a) minimum 12 miesięcy -5% (5 pkt)
b) od 12 miesięcy do 24 miesięcy-10% (10 pkt)
c) powyżej 24 miesięcy lub posiadanie wykształcenia kierunkowego-20% (20 pkt)
- Dyspozycyjność:
a) 7:00-22:00 siedem dni w tygodniu-20% (20 pkt)
b) 7:00-15:00 lub 15:00-22:00 siedem dni w tygodniu-15% (15 pkt)
c) tylko w weekendy-10% (10 pkt)
d) pozostała nie mieszcząca się ww. kryteriach-5% (5 pkt)

Wykluczenia

2. Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu, lub osobami wykonującymi
w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA INSTYTUT ROZWOJU REGIONALNEGO

Adres

Józefa Wybickiego 3a

31-261 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

126298514

Fax

126298515

NIP

6772221566

Tytuł projektu

Usługi asystenta osobistego szansą na samodzielność

Numer projektu

RPMA.09.02.01-14-9332/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Leszek Kaczmarek, Warszawa, 31.01.2019, 30 zł/h
Julia Roczan, Warszawa, 31.01.2019, 30 zł/h
Sylwia Kesler, Ząbki, 29.01.2019, 25 zł/h
Krzysztof Mordzak, Pruszków, 29.01.2019, 30 zł.h
Venera Khisamutdinova,Warszawa, 29.01.2019, 30 zł/h
Magdalena Dębińska, Warszawa, 28.01.2019, 28 zł/h
Gracjana Janik, Warszawa, 30.01.2019, 30 zł/h
Kamila Łoń, Warszawa, 31.01.2019, 30 zł/h
Liczba wyświetleń: 860