Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2.2.1/2019 z dnia 07.02.2019. Dostawa jednostki klimatyzacji o mocy 25-30 kW wraz z montażem.

Data publikacji: 06.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-03-2019

Numer ogłoszenia

1161504

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Otrzymano pytania, na które udzielono odpowiedzi.
Pytanie 1: Czy podana moc chłodnicza jest całkowitą mocą chłodniczą urządzenia, czy mocą chłodniczą
jawną netto?
Odpowiedź: Jest to całkowita moc chłodnicza brutto. Moc chłodnicza jawna netto nie może być niższa niż 22,5 kW

Pytanie 2: Jakie parametry powietrza nawiewanego tj. przepływ objętościowy, temperatura, wilgotność,
prędkość etc., oraz temperaturę powietrza powrotnego powinno spełniać urządzenie przy danej
mocy chłodniczej jawnej netto i jaki dla tych parametrów powinien być współczynnik
wydajności EER urządzenia?
Odpowiedź: Urządzenie powinno spełniać poniższe parametry:
- ilość powietrza nawiewanego nie niższa niż: 8000 m3/h;
- temperatura nawiewu nie niższa niż: 16° C;
- temperatura powrotna nie wyższa niż: 25° C;
- wilgotność względna powrotna nie niższa niż: 50%;
- współczynnik wydajności EER nie niższy niż: 2,69 kW;
- spręż dyspozycyjny nie niższy niż: 20 Pa.

Pytanie 3: Czy sprężarka zastosowana w urządzeniu musi być regulowana płynnie? Jeśli tak to w jakim
zakresie?
Odpowiedź: Sprężarka powinna być w technologii EC Scroll z regulacją w zakresie 30%-100%.

Pytanie 4: Jaki typ czynnika dopuszczają Państwo w urządzeniu?
Odpowiedź: Dopuszczone czynniki chłodnicze to: R407C, R410A, R32.

Pytanie 5: Czy do urządzenia będzie doprowadzone zasilanie 400V/50Hz/3-faz/N/PE?
Odpowiedź: Tak, do urządzenia zostanie doprowadzone zasilanie 3-faz/400V/50 Hz z przewodami N i PE.

Pytanie 6: Jaki protokół posiada magistrala istniejących urządzeń?
Odpowiedź: Protokół Modbus RTU.

Pytanie 7: Jaka jest wymagana maksymalna temperatura powietrza zewnętrznego przy doborze
skraplacza?
Odpowiedź: Urządzenie powinno pracować w zakresie temperatur zewnętrznych od -20° C do +40° C.

Pytanie 8: Czy Zamawiający stawia wymagania odnośnie hałasu generowanego przez jednostkę
zewnętrzną i wewnętrzną urządzenia?
Odpowiedź: Parametr hałasu jednostki wewnętrznej nie wyższy niż LpA (2 m pola otwartego) = 64 dB(A), a dla jednostki zewnętrznej nie wyższy niż LpA (5 m pola otwartego) = 55 dB(A).

Pytanie 9: Czy Zamawiający stawia wymagania odnośnie wydajności nawilżacza?
Odpowiedź: Wydajność nawilżacza powinna być nie niższa niż 4 kg pary/h.

Pytanie 10: Jakie wymiary ma droga transportowa i czy wynika z nich ograniczenie wielkości urządzenia?
Odpowiedź: Urządzenie nie powinno przekraczać wymiarów (wys. x szer. x głęb.): 2000 mm x 1400 mm x 900 mm ze względu na dostępną drogę transportową.
Ze względu na miejsce przeznaczone na montaż skraplacza jego wymiary nie powinny być większe niż (wys. x szer. x głęb.) 1100 mm x 2500 mm x 1200 mm, a masa nie powinna przekraczac 150 kg.

Pytanie 11: Czy wymagana jest płynna regulacja obrotów wentylatorów skraplacza?
Odpowiedź: Tak, wymagane są wentylatory w technologii EC, sterowane za pomoca regulatora ciśnienia skraplania.

Pytanie 12: Czy wymagana jest płynna regulacja obrotów wentylatora powietrza w szafie klimatyzacyjnej?
Odpowiedź: Tak, wymagane są wentylatory w technologii EC.
---------------------------------------------------------------------------
Wydłużono termin składania ofert do 21.03.2019
---------------------------------------------------------------------------
Otrzymano zapytanie o poniższej treści:
prośba o określenie:
- wymaganej temperatury w pomieszczeniu
- dopuszczalnych wahań dobowych temperatury
- wymaganej wilgotności powietrza w pomieszczeniu
- dopuszczalnych wahań dobowych wilgotności

Odpowiedź:
- temperatura wymagana w pomieszczeniu wynosi 25° C,
- dopuszczalne wahania dobowe temperatury wynoszą +/- 2° C,
- wymagana wilgotność w pomieszczeniu wynosi 50%,
- dopuszczalne wahania dobowe wilgotności wynoszą +/- 5%
------------------------------------------------------------------------------------------------
Dodano informację:
Jednostka powinna posiadać:
- nawiew pod podłogę techniczną,
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Dodano informację:
Istnieje kabel zasilający wyprowadzony na dach budynku.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w terminie do 21.03.2019 r. do godz. 15.00 (liczy się data wpływu):
• osobiście, Artnet Sp. z o.o., ul. Marynarki Polskiej 100, 1 piętro, Gdańsk, w godzinach 9.00-17.00,
• pocztą: Artnet Sp. z o.o., ul. Marynarki Polskiej 100, 1 piętro, 80-557, Gdańsk,
• e-mailem na adres: sprzedaz@artnet.pl.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.03.2019 r. o godz. 15.30.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

sprzedaz@artnet.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Łukasz Rutkowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

587613130

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pt. „Zwiększenie mocy produkcyjnej i jakości świadczonych usług centrum danych Artnet poprzez zakup infrastruktury do serwerowni” Artnet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na dostawę jednostki klimatyzacji o mocy 25-30 kW wraz z montażem.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdańsk Miejscowość: Gdańsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Rozbudowa infrastruktury serwerowni o kolejną jednostkę klimatyzacji.

Przedmiot zamówienia

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu pt. „Zwiększenie mocy produkcyjnej i jakości świadczonych usług centrum danych Artnet poprzez zakup infrastruktury do serwerowni” Artnet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na:
• Dostawę jednostki klimatyzacji o mocy 25-30 kW wraz z montażem. Jednostka powinna posiadać:
- nawiew pod podłogę techniczną,
- nawilżacz,
- graficzny panel sterujący oraz kartę komunikacyjną SNMP lub możliwość integracji z posiadanymi już przez Zamawiającego klimatyzacjami Stulz i Emmerson, wyposażonymi w panele sterujące,
- konstrukcję wsporczą pod jednostkę klimatyzacji,
- skraplacz posadowiony na betonowych bloczkach i nóżkach
- gwarancję na 5 lat
• Dodatkowe informacje: instalacja chłodnicza oraz przewód zasilający między planowaną lokalizacją jednostki klimatyzacyjnej w serwerowni, a dachem, gdzie ma być umieszczony skraplacz – istnieją. Konieczne będzie jedynie dobudowanie na dachu około 5-7 mb instalacji. Zasilanie jednostki klimatyzacyjnej będzie przygotowane przez Zamawiającego. Zamawiający dołączył zdjęcia obrazujące miejsce wykonania prac.
• Adres dostawy: ul. Marynarki Polskiej 100, 80-557 Gdańsk, 1 piętro,
• Termin realizacji wynosi 12 tygodni od daty podpisania umowy,
• Warunki płatności: płatność przelewem w terminie 14 dni po dostarczeniu i uruchomieniu.
• Zamawiający dopuszcza możliwość wizji lokalnej serwerowni.

Kod CPV

42500000-1

Nazwa kodu CPV

Urządzenia chłodzące i wentylacyjne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji wynosi 12 tygodni od daty podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Warunki udziału w postępowaniu. Ich spełnienie będzie poświadczone poprzez pisemne potwierdzenie oświadczeń zamieszczonych w Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego:
- Akceptacja warunków realizacji zamówienia określonych w Zapytaniu Ofertowym nr 2/2.2.1/2019 stanowiącym podstawę niniejszej oferty oraz spełnienie wszystkic warunków określone w Zapytaniu Ofertowym.
- Posiadanie uprawnień niezbędnych do wykonywania przedmiotowego zamówienia.

Wiedza i doświadczenie

- Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia.

Potencjał techniczny

- Dysponowanie potencjałem technicznym.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

- Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

- Sytuacja ekonomiczna i finansowa Oferenta zapewni wykonanie opisanych w zapytaniu ofertowym prac w pełnym zakresie i w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym.
- Wobec Oferenta nie otwarto likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości.
- Oferent nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

Dodatkowe warunki

- Czas reakcji na awarię: maksymalnie 48h od momentu zgłoszenia. Za moment zgłoszenia uznaje się wysłanie maila na adres mailowy podany do kontaktu z Oferentem lub kontakt telefoniczny na wskazany przez Oferenta numer kontaktowy. Wykonawca potwierdzi mailowo lub telefonicznie przyjęcie zgłoszenia.
- Czas usunięcia awarii krytycznej (gdy jednostka nie chłodzi): maksymalnie 7 dni od momentu zgłoszenia.
- Oferent nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych (jeśli dotyczy).
- Wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej; komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członek organu zarządzającego osoby prawnej nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. (jeśli dotyczy).
- Sąd nie orzekł wobec Oferenta zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
- Oferent nie jestem podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania miedzy Artnet Sp. z o.o. lub osobami wykonującymi w imieniu Artnet sp. z o.o. czynności związanych z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:
a. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian Umowy.
2. Zmiany w Umowie wynikać mogą z tytułu:
a) wycofania z produkcji/sprzedaży jakiegokolwiek modelu/typu Urządzenia wskazanego w ofercie Wykonawcy, Wykonawca dostarczy obecnie produkowany/sprzedawany model/typ Urządzenia o parametrach nie gorszych od wskazanych w ofercie Wykonawcy w ramach wynagrodzenia brutto. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego oraz przedstawienia oświadczenia producenta/dystrybutora potwierdzającego fakt wycofania modelu/typu Urządzenia wskazanego w ofercie Wykonawcy wraz z konfiguracją Urządzenia obecnie produkowanego, celem akceptacji przez Zamawiającego,
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy w wypadku wystąpienia zmiany stawki podatku od towarów i usług. W przypadku zmiany stawki podatku VAT ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian,
4. Zmiana wynagrodzenia w okolicznościach, o których mowa w ust. 3 powyżej obowiązywać będzie od chwili wejścia w życie powszechnie obowiązujących przepisów prawa determinujących tą zmianę.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny:
1. Cena: 90%.
2. Przedłużony termin gwarancji: 10%.

Ad 1. Liczba punktów (wykonawca może otrzymać maksymalnie 90 pkt.), którą można uzyskać w ramach kryterium „cena” zostanie obliczona wg wzoru:
C = (Cmin/Co) x Wc,
gdzie:
C - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie za cenę (obliczana do dwóch miejsc po przecinku),
Cmin - najniższa cena brutto zaoferowana w ważnych ofertach,
Co - cena brutto oferty ocenianej
Wc – waga ceny = 90

Ad 2. Liczba punktów (wykonawca może otrzymać maksymalnie 10 pkt.), którą można uzyskać w ramach kryterium „przedłużony termin gwarancji” zostanie przyznana w następujący sposób:

Za każdy 1 rok przedłużonej gwarancji (ponad wymagany 5 letni termin) zostaną przyznane 2 punkty. Maksymalny przedłużony oceniany okres gwarancji wynosi 5 lat.

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów wynosi 100.

Maksymalny, całkowity okres gwarancji wynosi 10 lat.
Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty realizacji prac.

Wykluczenia

Zgodnie z zapisami „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” (podrozdział 6.5.2. pkt. 2 lit. a) zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Artnet Sp. z o.o. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania miedzy Artnet Sp. z o.o. lub osobami wykonującymi w imieniu Artnet sp. z o.o. czynności związanych z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
3) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ARTNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Wały Piastowskie 1

80-855 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

48 58 761 31 31

NIP

5832050407

Tytuł projektu

Zwiększenie mocy produkcyjnej i jakości świadczonych usług centrum danych Artnet poprzez zakup infrastruktury do serwerowni

Numer projektu

RPPM.02.02.01-22-0073/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Zamawiający nie wybrał żadnej ze złożonych ofert.
Wszystkie oferty przekraczały zaplanowany budżet.
Zamawiający ponowi ogłoszenie o zamówieniu.
Liczba wyświetleń: 658