Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa środków czystości i produktów spożywczych w ramach projektu: „Aktywizacja Seniorów z terenu Gminy Kostrzyn”

Data publikacji: 21.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 29-01-2019

Numer ogłoszenia

1161451

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Miejsce i termin
1.1. Oferty należy składać osobiście, pocztą, kurierem - decyduje data otrzymania oferty przez Zamawiającego - w zamkniętych kopertach, w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie, ul. Braci Drzewieckich 1, 62-025 Kostrzyn lub w formie elektronicznej na adres sekretariat@opskostrzyn.pl.
1.2. Termin składania ofert upływa dnia 29.01.2019 r. o godz. 12.00
1.3. Oferta, która wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu składania ofert, niezależnie od sposobu, w jaki Wykonawca składa ofertę, będzie niezwłocznie odesłana bez otwierania do Wykonawcy.
2. Opakowanie i oznaczenie dokumentów
Kompletne dokumenty zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy należy umieścić w kopercie, która będzie zawierała nazwę Wykonawcy oraz nazwę postępowania.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Ofertę należy opracować na drukach stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego lub na dokumentach własnych wykonawcy, które zawierają identyczne dane.
4. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz opisem:
Dostawa środków czystości i produktów spożywczych w ramach projektu „Aktywizacja Seniorów z terenu Gminy Kostrzyn”
5. W przypadku braku powyższej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. omyłkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia lub jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY
1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę za pomocą pisemnego powiadomienia przed upływem terminu składania ofert.
2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Powiadomienie należy złożyć w zamkniętej kopercie, która powinna być dodatkowo oznaczona odpowiednio określeniami „ZMIANA" lub „WYCOFANIE". Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
3. Wycofana oferta bez otwierania zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie.
4. Żadna oferta nie może być zmieniona po terminie składania ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

sekretariat@opskostrzyn.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kierownik OPS Pani Agnieszka Piasecka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. (61) 81 88 860

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości i produktów spożywczych w ramach projektu „Aktywizacja Seniorów z terenu Gminy Kostrzyn”, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
2. Wykaz asortymentu stanowiącego przedmiot zapytania znajduje się w zapytaniu ofertowym w postaci tabelarycznej.
3. Część I – dostawa środków czystości:
3.1 Do Klubu Seniora w Gułtowach
3.2 Do Klubu Seniora w Gwiazdowie
3.3 Do Klubu Seniora w Kostrzynie
4. Część II - cykliczne dostarczanie produktów spożywczych do Klubu Seniora w miejscowości: Gułtowy, Gwiazdowo i Kostrzyn zgodnie z asortymentem opisanym w zapytaniu ofertowym w postaci tabelarycznej.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: poznański Miejscowość: Kostrzyn

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem przedmiotu zamówienia jest dostawa środków czystości i produktów spożywczych w ramach projektu „Aktywizacja Seniorów z terenu Gminy Kostrzyn”, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości i produktów spożywczych w ramach projektu „Aktywizacja Seniorów z terenu Gminy Kostrzyn”, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
2. Wykaz asortymentu stanowiącego przedmiot zapytania znajduje się w zapytaniu ofertowym w postaci tabelarycznej.
3. Część I – dostawa środków czystości:
3.1 Do Klubu Seniora w Gułtowach
3.2 Do Klubu Seniora w Gwiazdowie
3.3 Do Klubu Seniora w Kostrzynie
4. Część II - cykliczne dostarczanie produktów spożywczych do Klubu Seniora w miejscowości: Gułtowy, Gwiazdowo i Kostrzyn zgodnie z asortymentem opisanym w zapytaniu ofertowym w postaci tabelarycznej.

Kod CPV

39830000-9

Nazwa kodu CPV

Środki czyszczące

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Dodatkowy kod CPV 15800000-6 - różne produkty spożywcze.

Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one wykonanie zamówienia w zgodzie z treścią zapytania ofertowego oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych i użytkowych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji, na Wykonawcy ciąży obowiązek każdorazowego przedłożenia Zamawiającemu stosownych dokumentów, stwierdzających, że proponowane materiały, dostawy i technologia zamienne spełniają (nie są gorsze) warunki/parametry techniczne i użytkowe zawarte w dokumentacji postępowania. Obowiązek udowodnienia równoważności powiązań technicznych i użytkowych leży wyłącznie po stronie Wykonawcy. We wszystkich przypadkach wymagania techniczne mają pierwszeństwo przed standardami producenta.

Harmonogram realizacji zamówienia

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia Wykonawca zrealizuje w okresie:
a) dla części I zamówienia: 30 dni od podpisania umowy,
b) dla części II zamówienia: raz w miesiącu w okresie realizacji projektu, tj. od dnia zawarcia umowy do dnia 31.08.2021r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia, jeżeli wykaże on, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym krótszym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną dostawę porównywalną z przedmiotem zapytania, tj. dostawę sprzętu lub wyposażenia lub mebli lub produktów spożywczych o wartości nie mniejszej, niż wartość składanej oferty.

Warunki zmiany umowy

Określa projekt umowy - załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
Zawarcie umowy z Wykonawcą nastąpi:
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
2. Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4.
3. Projekt umowy stanowi załącznik nr 4.
4. Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2;
b) Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym – załącznik nr 3.

Zamówienia uzupełniające

Tak.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. W oparciu o kryteria oceny ofert Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
- cena oferty – 60 %
- klauzula społeczna – 40 %.
Najniższa cena - 60% – liczba punktów, w ramach kryterium cena obliczona zostanie przez podzielenie ceny najtańszej oferty przez cenę oferty badanej oraz przemnożenie tak otrzymanej liczby przez wagę kryterium, która wynosi 60, zgodnie z poniższym wzorem:
liczba punktów badanej oferty = (Cmin /C bad) x 60%, przy czym 1% to 1 pkt
gdzie: Cmin – najniższa cena spośród badanych ofert
Cbad – cena oferty badanej.
Końcowa liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 60 pkt.

Klauzula społeczna – 40% - Wykonawca otrzyma maksymalną ilość punktów w tym kryterium, jeśli przy realizacji zamówienia zatrudnieni osobę/osoby, która jest:
- bezrobotna w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
lub
- młodociana, o której mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego
lub
- niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
lub
- inna niż wyżej wymienione, o której mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2011 r., poz. 225 ze zm.) lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
a) Dana osoba powinna być zatrudniona w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia. Okres zatrudnienia będzie trwał nieprzerwanie przez okres realizacji umowy.
b) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie udokumentować fakt zatrudnienia osoby, o której mowa wyżej (np. ewidencja czasu pracy).
c) Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia w/w osoby. W celu kontroli Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do dokumentacji pracowniczej lub innej, potwierdzającej spełnianie przez w/w osobę warunków wymienionych powyżej.
d) W przypadku niespełnienia wymagań, przy realizacji zamówienia, w zakresie zatrudnienia osób, Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
Ostateczna liczba punktów stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

Wykluczenia

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę, który:
Jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Zamawiający oceni brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia – Załącznik nr 3.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA KOSTRZYN

Adres

Dworcowa 5

62-025 Kostrzyn

wielkopolskie , poznański

Numer telefonu

61 81 88 860

Fax

61 81 88 860

NIP

7773114347

Tytuł projektu

Aktywizacja Seniorów z terenu Gminy Kostrzyn

Numer projektu

RPWP.07.02.02-30-0060/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Zamawiający z uwagi na nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia, co spowodowało złożenie przez Wykonawców nieporównywalnych ofert, unieważnia postępowanie. W najbliższym czasie zostanie ogłoszone ponowne zamówienie.
Liczba wyświetleń: 371