Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe ZO/07/2019: Dostarczenie licencji wyłącznej na system do zarządzania danymi wejściowymi oraz dostarczenie licencji wyłącznej na oprogramowanie, które będzie odpowiedzialne za wizualizację i nawigację na danych wytworzonych w silniku wiedzy oraz komunikację użytkownika z silnikiem wiedzy.

Data publikacji: 18.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 31-01-2019

Numer ogłoszenia

1161404

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać w formie pisemnej, tj. wydrukowane, opieczętowane i podpisane osobiście w siedzibie firmy, kurierem lub listem poleconym na adres siedziby: TeamSoft Sp. z o.o. ul. Domaniewska 47/10, 02-672 Warszawa.
a. W przypadku składania ofert osobiście, należy dostarczyć je przed terminem zakończenia postępowania ofertowego na ręce osoby kontaktowej, w siedzibie Zamawiającego w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na dostarczenie licencji wyłącznej na system do zarządzania danymi wejściowymi oraz licencji wyłącznej na oprogramowanie, które będzie odpowiedzialne za wizualizację i nawigację na danych wytworzonych w silniku wiedzy oraz komunikację użytkownika z silnikiem wiedzy.”
b. W przypadku dostarczenia oferty kurierem lub listem poleconym liczy się data dostarczenia. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób „Oferta na dostarczenie licencji wyłącznej na system do zarządzania danymi wejściowymi oraz licencji wyłącznej na oprogramowanie, które będzie odpowiedzialne za wizualizację i nawigację na danych wytworzonych w silniku wiedzy oraz komunikację użytkownika z silnikiem wiedzy.” oraz wskazanie nadawcy przesyłki.
2. Oferty należy złożyć do końca dnia 31.01.2019 r.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 01.02.2019 r. w siedzibie Zamawiającego.
5. W przypadku wątpliwości związanych z zawartością złożonych ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień.

Oferta powinna zawierać:
1. nazwę i adres oferenta (pełna nazwa instytucji, dane teleadresowe wraz z danymi osoby kontaktowej w sprawie oferty);
2. datę sporządzenia oferty;
3. oferta powinna być sporządzona w języku polskim;
4. termin ważności oferty (nie krótszy niż 60 dni od daty złożenia oferty).

Tryb ogłoszenia wyników:
1. Zamawiający wybierze Oferenta, którego oferta uzyska najwięcej punktów wg kryteriów określonych w punkcie: Ocena oferty.
2. Zamawiający z wybranym oferentem przeprowadzi końcowe negocjacje cen.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania procedury wyboru wykonawcy bez podania przyczyny.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marek Maciaszek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

606 747 697

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakup licencji wyłącznej na system do zarządzania danymi wejściowymi oraz zakup licencji wyłącznej na oprogramowanie, które będzie odpowiedzialne za wizualizację i nawigację na danych wytworzonych w silniku wiedzy oraz komunikację użytkownika z silnikiem wiedzy.
Wyżej wymienione postępowanie jest związane z realizacją przez TeamSoft Sp. z o.o. projekt pn. „Badanie nad sztuczną inteligencją w zakresie uczenia maszynowego systemu wspomagania decyzji w obszarze gospodarki energetycznej, ciepłowniczej i gazowej.” w ramach Działania 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy, który dostarczy licencję wyłączną na system do zarządzania danymi wejściowymi oraz licencję wyłączną na oprogramowanie, które będzie odpowiedzialne za wizualizację i nawigację na danych wytworzonych w silniku wiedzy oraz komunikację użytkownika z silnikiem wiedzy.

Przedmiot zamówienia

I. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie następujących licencji:
1. Licencji wyłącznej na system do zarządzania danymi wejściowymi
2. Licencji wyłącznej na oprogramowanie, które będzie odpowiedzialne za wizualizację i nawigację na danych wytworzonych w silniku wiedzy oraz komunikację użytkownika z silnikiem wiedzy.
II. Szczegółowy zakres projektu został opisany w Załączniku nr 1.
III. Wykonawca przeniesie na zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji powstałej w wyniku usługi oraz udzieli licencji wyłącznej do dostarczonego oprogramowania.
IV. Zamawiający z wybranym oferentem przeprowadzi końcowe negocjacje cen.

Cena podana w formularzu ofertowym (Załącznik 2 do Zapytania ofertowego) zawiera wszystkie koszty, które zamawiający będzie musiał ponieść w ramach realizacji Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie w żadnym wypadku.

Kary umowne:
Za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia względem Harmonogramu w Umowie (uwzględniający terminy zaproponowane w ofercie) w wykonaniu którejkolwiek usługi będącej przedmiotem Umowy, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 1% kwoty wynagrodzenia usługi będącej opóźnionej względem Harmonogramu w Umowie.

Kod CPV

48000000-8

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

1 Dostarczenie licencji wyłącznej na system do zarządzania danymi wejściowymi do: 2019-03-29.
2 Dostarczenie licencji wyłącznej na oprogramowanie, które będzie odpowiedzialne za wizualizację i nawigację na danych wytworzonych w silniku wiedzy oraz komunikację użytkownika z silnikiem wiedzy do: 2019-06-28.

Ostateczny termin realizacji umowy 2019-06-28.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Brak spełnienia poniższych warunków w postępowaniu skutkuje wykluczeniem wykonawcy, a jego oferta zostanie odrzucona.

Do postępowania zostaną dopuszczeni wykonawcy, którzy posiadają wiedzę oraz doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie stanowiące, iż posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zawarte w załączniku nr 3, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego oraz
zostanie spełniony następujący wymóg:
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (brany jest pod uwagę termin zakończenia realizacji prac), wykonał lub jest w trakcie realizacji co najmniej dwóch usług polegających na dostarczeniu licencji.
Usługi potwierdzające spełnienie powyższego punktu należy przedstawić w załączniku nr 5 do Zapytania Ofertowego.
Zamawiający zastrzega, że na etapie oceny ofert przedstawionych w ramach zapytania ofertowego, może zażądać od Oferenta dokumentów potwierdzających wykonanie usług (np. referencji) wykazanych w załączniku nr 5 do Zapytania Ofertowego.

Do postępowania zostaną dopuszczeni wykonawcy, którzy aktualnie dysponują prawami do oprogramowania, które jest przedmiotem projektu .

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian warunków umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku do treści oferty w przypadku, gdy:
1. Wystąpią zdarzenia losowe lub przyczyny niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie zmiany terminu wykonania umowy i jej poszczególnych punktów.
2. Jednostka finansująca projekt wyda decyzje zawierającą zmiany zakresu zadań, kosztorysów, terminów realizacji, czy też ustali dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany, w tym przypadku umowa zostanie zmieniona zgodnie z decyzją jednostki finansującej.
Wszelkie zmiany umowy między Zamawiającym i Wykonawcą mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta w języku polskim na formularzu oferty wypełnionym wg Załącznika 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferta powinna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania wykonawcy.
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z Załącznikiem nr 3.
3. Oświadczenie oferenta o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4.
4. Wykaz usług – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:
Nazwa kryterium: Cena (C)
Waga kryterium (C wyrażona w punktach): 70
Nazwa kryterium: Gwarancja (G)
Waga kryterium (G wyrażona w punktach): 30

Kryterium cenowe – 70 punktów
Sposób oceny: Oferta z najniższą ceną otrzyma 70 pkt. Punkty, jakie otrzymają badane oferty będą liczone w następujący sposób:
C=(C oferty z najniższą ceną)/(C oferty badanej) x 70 pkt
Do wyliczenia punktów zostanie przyjęta łączna cena brutto całości zamówienia zawarta w formularzu ofertowym, wyliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Cena podana w walucie obcej będzie przeliczona według kursu z dnia otwarcia ofert.
Kryterium gwarancja – 30 punktów
Sposób oceny: Oferta z najdłuższą gwarancją otrzyma 30 pkt. Punkty, jakie otrzymają badane oferty będą liczone w następujący sposób:
G=(G oferty badanej)/(G oferty z najdłuższym okresem gwarancji) x 30 pkt

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową liczbę punktów. Końcowa liczba punktów to suma punktów uzyskanych w kryteriach: Cena i Gwarancja. Maksymalnie 100.
Wyniki działań matematycznych dokonywanych przy ocenie badania oferty podlegają zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.

Wykluczenia

Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu podmioty powiązane z zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TEAMSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Domaniewska 47/10

02-672 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

606747697

Fax

224346612

NIP

5213279750

Tytuł projektu

Badanie nad sztuczną inteligencją w zakresie uczenia maszynowego systemu wspomagania decyzji w obszarze gospodarki energetycznej, ciepłowniczej i gazowej

Numer projektu

RPMA.01.02.00-14-A103/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa wybranego wykonawcy:
Praxi Software Sp. z o.o.

Adres wybranego wykonawcy:
Plac Szczepański 3, 31-011 Kraków

Data wpłynięcia oferty:
30.01.2019r.

Cena brutto wybranej oferty:
804 420,00 PLN
Liczba wyświetleń: 260