Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe w sprawie świadczenia usługi długoterminowej medycznej opieki nad osobą niesamodzielną w tym pielęgniarskiej opieki długoterminowej.

Data publikacji: 18.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-01-2019

Numer ogłoszenia

1161372

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać osobiście, lub pocztą (w przypadku ofert nadanych w placówce pocztowej termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oferta została nadana w polskiej placówce pocztowej) - w zaklejonych nieprzezroczystych kopertach.
- Oferty składane pocztą należy przesłać na adres:
ul. Sienkiewicza 2B/15
98-200 Sieradz
- Oferty składane osobiście należy dostarczyć do biura Zamawiającego na adres:
ul. Nenckiego 2
98-200 Sieradz
(budynek starego szpitala, parter pokój nr 1)

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Justyna Ochman

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

784642182

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi pielęgniarskiej opieki długoterminowej (8064 h) rozszerzonej o usługi rehabilitacyjne (1920 h), usługi lekarza (240 h), usługi psychologiczne (480 h), usługi logopedyczne (1920 h) dla osoby niesamodzielnej w okresie od dnia wskazanego przez Zamawiającego (planowany termin rozpoczęcia to luty 2019 r.) do 31.12.2020 r.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: sieradzki Miejscowość: Sieradz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w ramach i w celu prawidłowej realizacji projektu „Długoterminowa opieka medyczna nad osobami niesamodzielnymi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt przewiduje udział 12 osób niesamodzielnych oraz 8 osób z otoczenia uczestnika zamieszkałych na terenie powiatu sieradzkiego. Zakłada się realizację usług dla osób niesamodzielnych uzyskujących w skali Bartela poniżej 60 pkt., tj.: w pierwszej kolejności po wykazaniu, że gwarantowana usługa zdrowotna nie będzie mogła zostać sfinansowana uczestnikowi ze środków publicznych w okresie trwania projektu; w drugiej kolejności wykraczają poza gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej lub te usługi jednocześnie obejmować będą gwarantowane usługi jak i podstawowe stanowiące wartość dodaną do funkcjonującego systemu opieki zdrowotnej np. dodatkowe godziny pielęgniarki, rehabilitacja domowa, logopeda, psycholog itp. Planowane wsparcie dla jednego uczestnika w okresie trwania projektu: pielęgniarka - 28 godz. x 24 m-ce; koszt dojazdu pielęgniarki do pacjenta - średnio 400 km x 24 m-ce; lekarz - 1 godz. x 20 m-ce; psycholog - 2 godz. x 20 m-cy; logopeda - 8 godz. x 20 m-cy; rehabilitant/fizjoterapeuta - 8 godz. x 20 m-cy. W przypadku indywidualnych potrzeb wskazanych przez uczestnika i w miarę możliwości będzie podejmowana współpraca z innymi specjalistami. Planowany okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. - 31.12.2020 r.

Przedmiot zamówienia

- Zamawiający planuje nawiązanie 1 umowy cywilnoprawnej (świadczenie usługi przez jednego Wykonawcę).
- Usługą objęci zostaną uczestnicy projektu, którzy w ocenie skali niesamodzielności Bartela otrzymali mniej niż 60 pkt.
- Usługi będą świadczone na terenie powiatu sieradzkiego w miejscu zamieszkania osób niesamodzielnych, zgodnie ze szczegółowym harmonogramem skonsultowanym z Zamawiającym i przez niego zatwierdzonym (pod uwagę będą brane soboty, niedziele i/lub dni świąteczne).
- Zamawiający zastrzega, że zakres wsparcia może podlegać modyfikacjom w trakcie realizacji projektu.
- Zamawiający nie gwarantuje Wykonawcy minimalnej ilości godzin, które ten będzie świadczył w ramach niniejszego zamówienia z uwagi na możliwe, nieprzewidziane zmiany uczestników i przyczyny zewnętrzne wynikłe na etapie realizacji projektu).
- Wykonawca realizujący usługę w okresie ich świadczenia będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji, w szczególności dokumentacji potwierdzającej wykonanie usługi i jej zakresu oraz comiesięcznych raportów, dotyczących zrealizowanych usług.

Kod CPV

85000000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

Harmonogram realizacji zamówienia

Miejsce realizacji usługi: powiat sieradzki
Termin realizacji: Szczegółowy harmonogram realizacji usługi ustalony zostanie w kontaktach roboczych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki:
- wykonawcą może być osoba fizyczna bądź osoba fizyczna prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą w rzeczonym zakresie , która będzie wykonywała przedmiot zamówienia osobiście i posiada wpis do rejestru podmiotów leczniczych prowadzone przez Wojewodę właściwego ze względu na prowadzenie działalności;
- dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- posiada niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie;
- braku powiązań z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zamówienia, wynikającej z realizacji projektu, z przyczyn niedotyczących Zamawiającego. Terminy realizacji przedmiotu zamówienia zostaną określone w umowie z Wykonawcą, a zmiany terminów realizacji wymagały będą aneksowania umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Załącznik nr 1 - Druk „Oferta”;
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków;
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty oceniane będą w oparciu o następujące kryteria:
a) Cena (C): 60% gdzie 1%=1 pkt.
b) Dyspozycyjność (D): 20% gdzie 1%=1 pkt.
c) Doświadczenie wykonawcy (W): 20% gdzie 1%=1 pkt.

Sposób dokonywania oceny ofert:
a) Ostateczna punktacja jaką otrzyma Wykonawca w ramach kryteriów w niniejszym postępowaniu zostanie ustalona zgodnie ze wzorem:
b) Łączna waga kryteriów = 100% – oznacza to, że w postępowaniu można uzyskać max. 100 pkt.
c) Cena brutto powinna być wyrażona w walucie polskiej i powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz ewentualne rabaty.
d) Oferowana dyspozycyjność – obejmuje czas świadczenia usług (nie uwzględnia czasu niezbędnego na przygotowanie się i miejsca do świadczenia usług).

Sposób obliczania wartości punktowej kryterium cena :
Kryterium „Cena” oceniane będzie w następujący sposób:
C = (C min / CO) * 60 pkt.
gdzie:
C – wartość punktowa ocenianego kryterium
Cmin – najniższa cena wśród złożonych ofert
Co – cena badanej oferty

Sposób obliczania wartości punktowej kryterium Dyspozycyjność (D):
Kryterium „Dyspozycyjność” oceniane będzie w następujący sposób:
- Świadczenie usług w godz.: 8:00 - 16:00 – 0 pkt
- Świadczenie usług w godz.: 8:00 - 22:00 – 10 pkt
- Świadczenie usług w sobotę, niedzielę i/lub dni świąteczne – 20 pkt

Sposób obliczania wartości punktowej kryterium Doświadczenie wykonawcy (W) oceniane będzie w następujący sposób:
- do 2 lat – 0 pkt
- do powyżej 2 do 6 lat – 10 pkt
- powyżej 6 lat – 20 pkt

Dodatkowe informacje dot. kryteriów oceny:
Otrzymana ilość punktów = pkt otrzymane w kryterium cena [C] + pkt otrzymane w kryterium Dyspozycyjność [D] + pkt otrzymane w kryterium Doświadczenie [W].

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ W SIERADZU

Adres

Henryka Sienkiewicza 2B/15

98-200 Sieradz

łódzkie , sieradzki

NIP

8272198730

Tytuł projektu

Długoterminowa opieka medyczna nad osobami niesamodzielnymi.

Numer projektu

RPLD.09.02.01-10-C002/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

data wpłynięcia oferty 30.01.2019
„TRES-MED.” Spółka z o.o, Sieradz, ul. Krakowskie Przedmieście 10
CENA: 815.064,00 PLN
Liczba wyświetleń: 160