Strona główna
Logo unii europejskiej

Badania

Data publikacji: 04.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-02-2019

Numer ogłoszenia

1161139

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oryginał oferty należy złożyć w sekretariacie w siedzibie Zamawiającego lub dostarczyć skan oferty wraz ze wszystkimi załącznikami w formie elektronicznej na płycie CD, PenDrive itd. lub drogą e-mail na adres offers@sunex.pl. Oferta może zostać złożona w języku polskim, angielskim lub niemieckim. Oferta powinna zostać złożona w formie zawierającej wszystkie wymagane elementy oraz umożliwiającej ocenę oferty

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

offers@sunex.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Feliński, Daniel Czajka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 32 414 92 12

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Badania pompy ciepła typu powietrze-woda

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: raciborski Miejscowość: Racibórz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Cel zamówienia: W związku z realizacją projektu „Badanie wpływu innowacyjnych rozwiązań w zakresie urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w systemie grzewczo-klimatyzacyjnym budynków” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”, SUNEX S.A. rozpoczyna proces zakupowy na dostawę elementów do budowy prototypu.

Przedmiot zamówienia

Badania pompy ciepła typu powietrze-woda

Kod CPV

71335000-5

Nazwa kodu CPV

Badania inżynieryjne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zgodnie z Formularzem ofertowym

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

nie dotyczy

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Dodatkowe warunki

1. Nie dopuszcza się możliwość złożenia oferty częściowej.
2. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.
3. Termin związania ofertą: minimum 30 dni.
4. Oferent przed datą wyboru dostawcy może zmienić lub wycofać swoją ofertę. Zamawiający bierze pod uwagę w procesie oceny ofert ostatnią nadesłaną ofertę od danego Oferenta.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania/unieważnienia postępowania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny.
6. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany umowy z Wykonawcą w zakresie terminu realizacji w przypadku, gdy dotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy jest niemożliwe i wynika z napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich, a także gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy jest konsekwencją opóźnienia przez Zamawiającego w realizacji prac koniecznych do prawidłowego odbioru (przyjęcia) przedmiotu umowy. W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności, w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty.
7. W przypadku, gdy złożona oferta nie będzie zawierała informacji o spełnieniu parametrów minimalnych przedmiotu zamówienia określonych w zapytaniu ofertowym, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty z przyczyn formalnych.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert zawierających rozwiązania równoważne.
9. Wszędzie tam, gdzie przy opisie przedmiotu zamówienia powołane są normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, bądź wskazane są znaki towarowe, patenty lub źródło pochodzenia (nazwy producentów lub urządzeń), postanowienia te należy odczytywać jako przykładowe, a Wykonawca ma każdorazowo prawo zastosowania rozwiązania równoważnego.
10. Do oferty (pod rygorem jej nieważności) należy załączyć Oświadczenia o braku powiązań zawierający podpis osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta.
11. Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian całości lub części zapytania ofertowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany umowy z Wykonawcą w zakresie terminu realizacji w przypadku, gdy dotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy jest niemożliwe i wynika z napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich, a także gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy jest konsekwencją opóźnienia przez Zamawiającego w realizacji prac koniecznych do prawidłowego odbioru (przyjęcia) przedmiotu umowy. W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności, w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta – sporządzona na formularzu ofertowym (Załącznik nr 1) lub sporządzona w innej formie, zawierająca co najmniej:
- nazwę i adres oferenta oraz telefon kontaktowy i adres e-mail
- datę sporządzenia oferty
- co najmniej 30 dniowy termin związania ofertą,
- opatrzona pieczątką firmową, oraz zostać podpisana czytelnie przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta,
- oświadczenie Oferenta wskazujące, iż Oferent oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie,
- opis proponowanego rozwiązania potwierdzający spełnienie wszystkich wymagań technicznych i formalnych Zamawiającego,
- cenę całkowitą netto i brutto przedmiotu zamówienia
- termin realizacji zamówienia (w dniach).
- oświadczenie o braku powiązań zawierający podpis osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta.

W ofercie należy odnieść się do wszystkich warunków formalnych, technicznych i kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy Oferent pominie choć jedno z kryteriów to w ocenie zostanie przyznanych mu 0 pkt. w danym kryterium. Oferta może zostać uznana za nieważną w przypadku niemożliwości spełnienia specyfikacji przedmiotu lub w przypadku braków formalnych.

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów (maksymalnie 100 punktów) wynikającą z sumy punków przyznanych wg następujących kryteriów:
1. Cena:
Dla kryterium „Cena” oceniania będzie łączna cena oferty za usługę spełniającą wytyczne. Dopuszcza się możliwość składania ofert w PLN i EUR. W celu porównania wartości ofert ceny w walutach zostaną przeliczone na PLN po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego otwarcie ofert.
Maksymalna do uzyskania ocena wynosi 80 pkt. Punkty zostaną przyznane według wzoru:
(Najniższa cena spośród ważnych i nieodrzuconych ofert/Cena oferty porównywanej) x 80pkt.
2. Termin realizacji:
Dla kryterium „Termin realizacji” maksymalna do uzyskania ocena wynosi 20 pkt. Punkty zostaną przyznane według wzoru:
(Najkrótszy termin realizacji (ilość dni kalendarzowych) spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert)/(Termin realizacji (ilość dni kalendarzowych) oferty porównywanej) x 20pkt

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SUNEX S.A.

Adres

Piaskowa 7

47-400 Racibórz

śląskie , raciborski

NIP

6391814766

Tytuł projektu

Badanie wpływu innowacyjnych rozwiązań w zakresie urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w systemie grzewczo-klimatyzacyjnym budynków

Numer projektu

RPSL.01.02.00-24-0715/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Strojírenský zkušební ústav, s.p.
Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, CZ
Data wpłynięcia: 11.02.2019r.
Cena oferty: 12 842,00 EUR
Liczba wyświetleń: 176